IPPP1/4512-508/15-5/RK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wkładu niepieniężnego wnoszonego w formie Nieruchomości, podstawy opodatkowania oraz stawki podatku VAT.
IPPP1/4512-508/15-5/RKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. podstawa opodatkowania
 5. teren budowlany
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) na wezwanie tutejszego Organu podatkowego z dnia 23 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego w formie Nieruchomości, podstawy opodatkowania oraz stawki podatku VAT - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego w formie Nieruchomości, podstawy opodatkowania oraz stawki podatku VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 czerwca 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”). Wnioskodawca planuje wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) w formie wkładu niepieniężnego nieruchomość/ nieruchomości gruntowe (dalej: „Nieruchomość”). Na moment dokonania wniesienia na Nieruchomości nie będą zlokalizowane żadne budynki ani budowle. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wnoszona Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę.

Wnoszony wkład niepieniężny będzie wyceniony po wartości rynkowej. Za wkład niepieniężny Wnioskodawca otrzyma akcje w SKA o określonej w umowie SKA wartości nominalnej, która może być niższa od wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego. W takim przypadku, różnica między wartością nominalną otrzymanych akcji a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy SKA (tzw. agio).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Grunty nie były wykorzystywane do działalności zwolnionej z VAT.

Z tytułu nabycia gruntu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w formie Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku VAT...
 2. Czy podstawę opodatkowania VAT z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości stanowić będzie wartość nominalna akcji wydanych przez SKA w zamian za wkład niepieniężny pomniejszona o kwotę VAT (metoda „w stu”)...

Zdaniem wnioskodawcy,wniesienie Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów należy uznać, że planowane wniesienie Nieruchomości mieści się w zakresie regulacji powyższych przepisów-Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania Nieruchomością jak właściciel w zamian za zapłatę w formie akcji. Z tego względu planowane wniesienie należy zakwalifikować do katalogu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT od podatku zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT za tereny budowlane należy rozumieć grunty, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego zakłada się, że na moment dokonania wniesienia na Nieruchomości nie będą zlokalizowane żadne budynki ani budowle. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę. Z uwagi na fakt, że Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę, to jej dostawa nie będzie zwolniona z opodatkowania VAT. W konsekwencji, dostawa niezabudowanej Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, która obecnie wynosi 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania VAT z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości stanowić będzie wartość nominalna akcji wydanych przez SKA w zamian za wkład niepieniężny pomniejszona o kwotę VAT (metoda „w stu”).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.103 t.j.; dalej: „KSH”), w sprawach nie uregulowanych w dziale IV KSH, a dotyczących m.in. kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 302 KSH kapitał zakładowy spółki akcyjnej (komandytowo-akcyjnej) dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. W świetle art. 309 KSH akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Natomiast, w świetle art. 396 § 2 KSH nadwyżki powstałe przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji przelewane są na kapitał zapasowy spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że formą zapłaty za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej są akcje o wartości nominalnej określonej w umowie tej spółki. Zatem zapłatą (należnością) otrzymywaną przez wnoszącego aport są akcje, których wartość dla celów VAT powinna być wyrażona jako wartość nominalna otrzymanych akcji.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w obowiązującym obecnie brzmieniu został wprowadzony ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa Zmieniająca”). W uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej wskazano, iż „Zrezygnowano również z przepisów odwołujących się do uwzględnienia w podstawie opodatkowania wartości rynkowej (...), gdyż takie odwołanie nie wpisuje się w cel Dyrektywy 2006/112/WE. Po zmianie przepisów (...) zastosowanie znajdzie zasada ogólna - podstawa opodatkowania określana będzie w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. (...) Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą podatnik ma otrzymać), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (vide m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80)”. Powyższe przesądza o tym, że w obecnym stanie prawnym brak jest przepisu, który pozwalałby przyjąć jako podstawę opodatkowania inną wartość akcji wydanych za wkład niepieniężny, niż wartość nominalna.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (VAT). Zatem w myśl tego przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje samego podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w przypadku przedmiotowego wkładu niepieniężnego, całość należności jaką SKA będzie zobowiązana wydać Wnioskodawcy, będą stanowić akcje SKA. SKA nie będzie zobligowana, do jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia względem Wnioskodawcy, co znajduje potwierdzenie również w treści przepisów KSH. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że wartość akcji wydanych przez SKA będzie zawierać w sobie kwotę VAT należnego, który należy wyodrębnić metodą „w stu”.

Zaprezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. ITPP2/443-1495/14/ EK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. ITPP2/443-1459/14/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-1002/14-2/ MR.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie wnioskodawcy, podstawę opodatkowania VAT z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości stanowić będzie wartość nominalna akcji wydanych przez SKA w zamian za wkład niepieniężny pomniejszona o kwotę VAT (metoda „w stu”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportem towarów jako odpłatna dostawa towarów do spółki, w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci towarów do spółki spełnia definicję dostawy towarów, gdyż następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z odpłatnością za dane świadczenie mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie akcji lub udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W związku z tym, wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki spełnia powyższe warunki posiadając wspomniany przymiot odpłatności.

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zauważyć należy, że powyższe zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, planuje wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej w formie wkładu niepieniężnego nieruchomość/ nieruchomości gruntowe. Wnioskodawca wskazał, że na moment dokonania wniesienia na Nieruchomości nie będą zlokalizowane żadne budynki ani budowle. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wnoszona Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę.

Wnoszony wkład niepieniężny będzie wyceniony po wartości rynkowej. Za wkład niepieniężny Wnioskodawca otrzyma akcje w SKA o określonej w umowie SKA wartości nominalnej, która może być niższa od wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego. W takim przypadku, różnica między wartością nominalną otrzymanych akcji a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy SKA (tzw, agio).

Z przedstawionych w uzupełnieniu do wniosku informacji wynika, że przedmiotowa Nieruchomość nie była wykorzystywana do działalności zwolnionej z VAT. Z tytułu nabycia gruntu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W okolicznościach niniejszej sprawy, wniesienie aportu w postaci Nieruchomości w zamian za akcje będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (dochodzi bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania Nieruchomością w zamian za odpłatność w formie objętych akcji).

Z uwagi na fakt, że Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę, należy uznać, że grunty te nie mogą zostać objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, gdyż stanowią grunty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Zastosowania nie znajdzie również art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż omawiane grunty nie były wykorzystywane do działalności zwolnionej. Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zarówno zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2, jak i pkt 9 ustawy, w związku z czym, aport przez Wnioskodawcę ww. Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług – 23%.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem Nieruchomości.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania mających wpływ na jej wielkość.

Należy zauważyć, że w ramach nowelizacji nie wprowadzono do art. 29a przepisu art. 29 ust. 9 ustawy określającego podstawę opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności, dla których nie ustalono ceny. Przepisy Dyrektywy, nie przewidują w takim przypadku odwołania do wartości rynkowej. W związku z tym, do określonej wyżej sytuacji należy zastosować zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT.

Podkreślić należy, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80).

Zatem, z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportem do spółki Nieruchomości, traktowanej dla potrzeb podatku od towarów i usług jako dostawa towarów w zamian za akcje – będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy, tj. spółki komandytowo-akcyjnej, z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W niniejszej sprawie zapłatę stanowi wartość nominalna akcji. Podatek z tytułu tej czynności należy liczyć od sumy wartości nominalnej objętych akcji tj. metodą kalkulacji „w stu”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.