IPPP1/4512-319/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Podstawa opodatkowania dla usług pośrednictwa w sprzedaży towarów przez internet.
IPPP1/4512-319/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. obrót
 2. podstawa opodatkowania
 3. pośrednictwo
 4. prowizje
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r., Nr 54, poz. 1477, z późn. zm.), na początku kwietnia 2015 r., z dniem złożenia zgłoszenia wniosku o wpisu do ewidencji działalności Zainteresowany zamierza podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą. Wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma zamiar dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT, składając zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, w którym zrezygnuje z przysługującego mu zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. Z 2004 r., Nr 54, poz. 535).

Przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej będą usługi pośrednictwa w dokonywaniu transakcji zakupów towarów, tzw. dropshipping, sklasyfikowane wg. PKD jako pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod sekcji: 6399Z).

W rzeczywistości model prowadzenia działalności wyglądał będzie następująco:

 1. Etap: osobiście lub w miarę rozwoju firmy przy udziale zatrudnionego pracownika Wnioskodawca będzie wyszukiwał na zagranicznych portalach internetowych towary oferowane za okazjonalną cenę, przede wszystkim z branży elektronicznej,
 2. Etap: także osobiście lub w miarę rozwoju firmy przy udziale zatrudnionego pracownika będzie zamieszczał informacje na różnych serwisach internetowych, w tym np. na serwisie Allegro o możliwości zakupu wcześniej wyszukanych towarów (1. Etap),
 3. Etap: zainteresowany dokonaniem zakupu Klient będzie zobowiązany do wpłaty na konto Wnioskodawcy:
  1. kwotę stanowiącą cenę towaru wystawionego na zagranicznym portalu;
  2. kwotę stanowiącą wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa zakupionych przez Klienta towarów;
 4. Etap: w imieniu Klienta Zainteresowany dokona zapłaty Sprzedawcy towaru należną mu cenę;
 5. Etap: w następstwie otrzymania przez Sprzedawcę (zazwyczaj wystawcę zagranicznego) zapłaty, dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem;
 6. Etap: Sprzedawca wystawia właściwy dla przedmiotowej transakcji dokument sprzedaży i wraz z nim wysyła towar na wskazany przez Klienta (nabywcę) adres.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przedstawionym stanem (zdarzeniem) przyszłym podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota należnego od Klienta wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w dokonaniu przez niego zakupu towarów z wykorzystaniem serwisu internetowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W oparciu o przedstawiony stan przyszły podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie kwota należnego od Klienta wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w zakupie przez niego towarów z wykorzystaniem serwisów internetowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), czytaj dalej Ustawa o VAT, podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy (...).

W związku z powyższym jedynie otrzymana od Klienta kwota, tytułem wykonania usługi pośrednictwa w transakcji kupna stanowić będzie u Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. jako wartości wyświadczonej usługi. Pozostała, otrzymana przez Zainteresowanego od Klienta kwota stanowić będzie jedynie zapłatę ceny należnej Sprzedawcy w ramach zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą (wystawcą, zazwyczaj zagranicznym) a Klientem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Wskazana wyżej dyspozycja określa zasadę ogólną odnoszącą się do podstawy opodatkowania. Zgodnie z powyższą normą podstawą opodatkowania jest wszystko do stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Stosownie do treści art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność w zakresie pośrednictwa w dokonywaniu transakcji zakupu towarów, która będzie sklasyfikowana wg. PKD jako pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 6399Z. Zainteresowany dokona rejestracji jako podatnik podatku VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany będzie wyszukiwał na zagranicznych portalach internetowych towary oferowane za okazjonalną cenę, przede wszystkim z branży elektronicznej. Następnie będzie zamieszczał informację na różnych serwisach internetowych o możliwości zakupu wcześniej wyszukanych towarów. Klient zainteresowany dokonaniem zakupu będzie zobowiązany do wpłaty na konto Wnioskodawcy kwoty stanowiącej cenę towaru wystawionego na portalu zagranicznym oraz należności stanowiącej wynagrodzenie Zainteresowanego za pośrednictwo w zakupie towarów. Następnie Wnioskodawca dokona zapłaty sprzedawcy towaru należnej mu ceny. Otrzymanie przez sprzedawcę zapłaty za towar skutkuje zawarciem umowy kupna – sprzedaży towarów pomiędzy sprzedawcą a klientem. Sprzedawca następnie wystawia stosowny dokument sprzedaży i wraz z towarem wysyła go do klienta.

W tak przedstawionym opisie sprawy Zainteresowany powziął wątpliwość czy podstawą opodatkowania dla świadczonych przez Niego usług pośrednictwa w sprzedaży towarów będzie wynagrodzenie jakie otrzyma od klienta tytułem wynagrodzenia za pośrednictwo.

Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN, (www.sjp.pwn.pl), zgodnie z którym jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, zgodnie z drugą definicją – przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie należy stwierdzić, że wykonywane przez podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo.

Zatem w omawianej sprawie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę polegające na - wyszukiwaniu towarów na zagranicznych portalach, zamieszczaniu informacji o tych towarach na różnych serwisach internetowych, przekazaniu sprzedawcy towaru otrzymanej od klienta kwoty stanowiącej cenę za towar - należy uznać za usługi pośrednictwa. Z tytułu świadczenia tych usług Wnioskodawca otrzyma od klienta wynagrodzenie. Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, będzie kwota jaką otrzyma Zainteresowany od klienta w związku z wykonaniem na jego rzecz usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą Wnioskodawca przekaże Sprzedawcy nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa, gdyż będzie to wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy towarów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.