IPPP1/443-666/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania czynności wykonywanych przez Producenta wiodącego za czynności opodatkowane, zwolnienia z VAT, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia wg współczynnika sprzedaży.
IPPP1/443-666/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. podstawa opodatkowania
 3. usługi zwolnione
 4. współczynnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Producenta wiodącego za czynności opodatkowane, zwolnienia z VAT, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia wg współczynnika sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Producenta wiodącego za czynności opodatkowane, zwolnienia z VAT, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia wg współczynnika sprzedaży.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

X. („Spółka”) jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Spółka realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego.

Z perspektywy przepisów o podatku VAT Spółka dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, zwolnionych z opodatkowania, jak również niepodlegających opodatkowaniu.

Podstawowa działalność Spółki obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych. W związku z tą działalnością Spółka zawiera z innymi podmiotami umowy ko produkcyjne, których przedmiotem jest wspólna produkcja różnego rodzaju audycji telewizyjnych przeznaczonych do emisji na antenach X., w tym m.in. filmów fabularnych i dokumentalnych, spektakli teatru telewizji, transmisji i retransmisji z wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. (dalej określanych jako „Audycje”; pojęcie Audycji dla celów niniejszego wniosku nie obejmuje filmów reklamowych i promocyjnych).

Konstrukcja typowych umów koprodukcyjnych zawieranych przez Spółkę opiera się na następujących zapisach:

 • postanowienie stron umowy o wspólnej realizacji (wspólnej produkcji, koprodukcji itp.) Audycji;
 • wyznaczenie jednej ze stron umowy jako odpowiedzialnej za wykonanie, organizację produkcji i produkcję Audycji (w dalszej części wniosku strona pełniąca tę funkcję określana jest mianem „Producenta wiodącego”); w niektórych z umów nie pojawiają się zapisy wprost wyznaczające jedną ze stron jako Producenta wiodącego, jednak taka jej rola dosyć jednoznacznie wynika z pozostałych zapisów umowy;
 • (opcjonalnie) oświadczenie jednej ze stron (Producenta wiodącego bądź jednego z pozostałych ko producentów) o posiadaniu autorskich praw majątkowych do scenariusza (konspektu itp.) Audycji oraz zapis o przeniesieniu tych praw na wszystkie pozostałe strony umowy w taki sposób, że będą przysługiwały wspólnie wszystkim stronom proporcjonalnie do wnoszonych wkładów (nie ma więc w tym zakresie zastosowania opisana poniżej konstrukcja przeniesienia tych praw przez daną stronę wyłącznie na Producenta wiodącego, w celu ich późniejszego przeniesienia przez Producenta wiodącego na pozostałych koproducentów w ramach gotowej Audycji);
 • określenie wkładów wnoszonych do produkcji przez poszczególne strony umowy (w tym przez Producenta wiodącego), które mogą być wkładami finansowymi (pieniężnymi) lub rzeczowymi (w formie określonych usług, w tym praw, np. do materiałów archiwalnych);
 • zobowiązanie Producenta wiodącego do zawarcia umów z autorami, artystami wykonawcami itd., których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich autorskich praw majątkowych i pokrewnych tak, aby zagwarantowane było prawo wszystkich stron umowy jako współuprawnionych autorsko (w niektórych umowach: tak, aby zagwarantowane było prawo Producenta wiodącego do przekazania tych praw pozostałym koproducentom) do wyłącznego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Audycją w kraju i zagranicą, w całości lub dowolnie wybranych fragmentach na polach eksploatacji wskazanych w umowie;
 • oświadczenie Producenta wiodącego o przeniesieniu na pozostałych koproducentów, jako współuprawnionych autorsko, autorskich praw majątkowych do Audycji, w części odpowiadającej ich wkładom w produkcję;
 • zapis przewidujący, że Audycja i jej elementy są wspólną własnością koproducentów (tj. wszystkich stron umowy, łącznie z Producentem wiodącym), a autorskie prawa majątkowe przysługują stronom w częściach odpowiadających ich wkładowi w produkcję;
 • określenie łącznego kosztu produkcji Audycji, w tym wartości honorariów z tytułu nabycia autorskich praw majątkowych i pokrewnych;
 • określenie wartości wkładów wnoszonych przez poszczególne strony umowy oraz ich procentowej wartości w koszcie Audycji;
 • określenie sposobu podziału pól eksploatacji Audycji, w kraju i za granicą; we wszystkich przypadkach X. przysługuje prawo do eksploatacji Audycji w stacjach naziemnych (nadawanie cyfrowe/analogowe) oraz za pośrednictwem satelity w obszarze nadawania kanałów (programów) satelitarnych X., w tym we wszystkich własnych kanałach,określenie sposobu podziału przychodów związanych z eksploatacją Audycji;
 • określenie sposobu przekazania koproducentom przez Producenta wiodącego gotowej Audycji, w szczególności określenie rodzaju fizycznego nośnika, na którym ma być przekazana Audycja, określenie formatu nagrania itp.;
 • określenie brzmienia noty copyrightowej, zastrzeżenia dotyczące treści napisów końcowych.

W ramach umów koprodukcyjnych zawieranych przez X., których konstrukcja opiera się na przytoczonych wyżej zapisach, Spółka może występować bądź jako Producent wiodący, bądź jako koproducent niepełniący tej funkcji (w tym przypadku Producentem wiodącym jest inny podmiot będący stroną umowy koprodukcyjnej).

W przypadku, gdy X. pełni funkcję Producenta wiodącego, wkłady wnoszone przez pozostałych koproducentów mogą mieć postać:

 • wkładów finansowych,
 • wkładów rzeczowych, przykładowo:
  • udostępnienie przez muzeum (koproducenta) wnętrz i dzieł sztuki, wykorzystanych w produkcji Audycji,
  • udostępnienie przez fundację dla celów produkcji zdjęć archiwalnych.

W związku z wniesieniem wkładu rzeczowego przez koproducenta może zostać wystawiona przez niego na rzecz X. faktura zawierająca kwotę VAT.

W przypadku, gdy X. jest koproducentem niebędącym Producentem wiodącym, wkłady wnoszone przez Spółkę mogą mieć postać:

 • wkładów finansowych,
 • wkładów rzeczowych, przykładowo:
  • prawa do korzystania z materiałów archiwalnych należących do Spółki, przez wkopiowanie ich do Audycji oraz ich eksploatację przez czas trwania praw do Audycji, ewentualnie dodatkowo środki techniczne niezbędne do przejrzenia i skopiowania tych materiałów;
  • czynności związanych z produkcją Audycji, polegających w szczególności na zorganizowaniu zaplecza technicznego, realizacji światła, wizji, dźwięku, udostępnienie i obsługa wozu technicznego, udostępnienie i obsługa kamer itp.;
  • zorganizowanie pokazu kolaudacyjnego Audycji w siedzibie X. (jest to element konieczny odbioru Audycji).

Nie występują sytuacje, w których wniesienie wkładu rzeczowego przez X. polegałoby na przeniesieniu prawa do dysponowania towarami jak właściciel.

Niniejszy wniosek dotyczy czynności wykonywanych w ramach umów koprodukcyjnych już zawartych (stan faktyczny) oraz które zostaną zawarte na ww. zasadach w przyszłości (zdarzenie przyszłe), w obu wskazanych wyżej wariantach, jeśli chodzi o rolę X. (tj. kiedy jest Producentem wiodącym oraz kiedy jest koproducentem niebędącym Producentem wiodącym).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów przez Producenta wiodącego czynności związane z produkcją Audycji oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów autorskich praw majątkowych do tej Audycji, w części odpowiadającej ich wkładom w produkcję, stanowią zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz tych koproducentów (niezależnie od tego, czy w danym przypadku funkcję Producenta wiodącego pełni X. czy inny z koproducentów)...
 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jeśli X. pełni funkcję Producenta wiodącego odpowiedzialnego za produkcję Audycji:
  1. czy wskazana usługa świadczona przez X. podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 34 ustawy o VAT...;
  2. czy podstawa opodatkowania z tytułu wskazanej usługi, w zależności od przypadku, obejmuje:
   • określoną w umowie wartość wkładu finansowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłącznie wkład finansowy),
   • określoną w umowie wartość wkładu rzeczowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłącznie wkład rzeczowy),
   • sumę określonej w umowie wartości wkładu finansowego i wkładu rzeczowego (jeśli koproducent wnosi zarówno wkład finansowy, jak i rzeczowy),
   oraz czy podstawa opodatkowania w takim przypadku powinna obejmować również wartość wkładu rzeczowego wnoszonego przez Spółkę jako Producenta wiodącego (o ile jest przez nią wnoszony taki wkład)...;
  3. czy X. jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na rzecz X. przez koproducentów, z tytułu wnoszonych przez nich wkładów rzeczowych w produkcję Audycji (zakładając, że koproducent działa w tym zakresie w charakterze podatnika VAT, a czynność wniesienia wkładu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania)...
 3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jeśli X. jest koproducentem niebędącym Producentem wiodącym:
  1. czy wniesienie przez X. wkładu rzeczowego w produkcję Audycji stanowi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w z w. z art. 8 ust. i Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Producenta wiodącego, które, w przypadku przykładowych rodzajów wnoszonych przez X. wkładów rzeczowych wskazanych powyżej, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 Ustawy o VAT...;
  2. czy podstawa opodatkowania usługi świadczonej przez X. w związku z wniesieniem wkładu rzeczowego obejmuje określoną w umowie wartość tego wkładu (pomniejszoną o kwotę VAT, jeśli byłby należny)...;
  3. czy X. jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na Spółkę przez Producenta wiodącego z tytułu przeniesienia na X. autorskich praw majątkowych do Audycji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów przez Producenta wiodącego czynności związane z produkcją Audycji oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów autorskich praw majątkowych do tej Audycji, w części odpowiadającej ich wkładom w produkcję, stanowią zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz tych koproducentów (niezależnie od tego, czy w danym przypadku funkcję Producenta wiodącego pełni X. czy inny z koproducentów).
 2. Jeśli X. pełni funkcję Producenta wiodącego odpowiedzialnego za produkcję Audycji:
  1. wskazana usługa świadczona przez X. podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 34 ustawy o VAT;
  2. podstawa opodatkowania z tytułu wskazanej usługi, w zależności od przypadku, obejmuje:
   • określoną w umowie wartość wkładu finansowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłącznie wkład finansowy),
   • określoną w umowie wartość wkładu rzeczowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłącznie wkład rzeczowy),
   • sumę określonej w umowie wartości wkładu finansowego i wkładu rzeczowego (jeśli koproducent wnosi zarówno wkład finansowy, jaki rzeczowy);
   podstawa opodatkowania w takim przypadku nie powinna natomiast obejmować wartości wkładu rzeczowego wnoszonego przez Spółkę jako Producenta wiodącego;
  3. X. jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na rzecz X. przez koproducentów, z tytułu wnoszonych przez nich wkładów rzeczowych w produkcję Audycji (zakładając, że koproducent działa w tym zakresie w charakterze podatnika VAT, a czynność wniesienia wkładu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania).
 3. Jeśli X. jest koproducentem niebędącym Producentem wiodącym:
  1. wniesienie przez X. wkładu rzeczowego w produkcję Audycji stanowi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust 1 Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Producenta wiodącego, które, w przypadku przykładowych rodzajów wnoszonych przez X. wkładów rzeczowych wskazanych powyżej, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 Ustawy o VAT;
  2. podstawa opodatkowania usługi świadczonej przez X. w związku z wniesieniem wkładu rzeczowego obejmuje określoną w umowie wartość tego wkładu (pomniejszoną o kwotę VAT, jeśli byłby należny);
  3. X. jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na Spółkę przez Producenta wiodącego z tytułu przeniesienia na X. autorskich praw majątkowych do Audycji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zasadniczą kwestią jest określenie, czy czynności podejmowane przez Producenta wiodącego w związku z produkcją Audycji i przeniesieniem autorskich praw majątkowych na koproducentów stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT, czy też współdziałanie stron na podstawie umów koprodukcyjnych jest neutralne z perspektywy tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zatem co do zasady każde odpłatne świadczenie niestanowiące dostawy towarów powinno być uznawane dla celów VAT za świadczenie usług. Podkreślić jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego odbiorcę beneficjenta tej czynności. Dodatkowo konieczne jest istnienie związku pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Podsumowując, aby dana transakcja niebędąca dostawą towarów stanowiła świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT muszą zaistnieć łącznie następujące warunki:

 • zaistnienie samego świadczenia,
 • świadczenie musi być wykonywane na czyjąś rzecz,
 • świadczenie musi mieć charakter odpłatny.

Dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności podejmowanych przez Producenta wiodącego konieczne jest przytoczenie pojęć pochodzących z Ustawy o kinematografii oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej: „Ustawa o prawach autorskich”).

Stosownie do art. 5 pkt 5 Ustawy o kinematografii koproducent filmu to podmiot, który wspólnie z producentem organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za produkcję filmu lub który współfinansuje produkcję filmu oraz nabywa współudział w autorskich prawach majątkowych. Art. 5 pkt 6 tej ustawy stwierdza natomiast, iż producent filmu to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu.

Ustawa o prawach autorskich w art. 8 ust. 1 przewiduje, iż prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Rozdział 6 tejże ustawy zawiera przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych. Z art. 69 Ustawy o prawach autorskich wynika, że współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.

Ponadto na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 ww. ustawy domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości. Producent jest stroną stosownych umów z twórcami utworów wkładowych i jedynym podmiotem, który jest uprawniony do powoływania się na domniemanie z ww. przepisu. Producent skupia pełnię praw do eksploatacji dzieła jako całości i zgodnie z prawem może część tych praw przenieść na osoby trzecie w drodze umowy.

Opisane na wstępie umowy koprodukcyjne zawierane przez X. określają zasady współdziałania stron w ramach procesu produkcji Audycji. Kluczowym elementem konstrukcji tych umów jest pełnienie przez jedną ze stron roli Producenta wiodącego, odpowiedzialnego za proces produkcji. Najistotniejszym obowiązkiem pozostałych stron umowy jest wniesienie do produkcji określonych w umowie wkładów, finansowych lub rzeczowych. Z kolei Producent wiodący przenosi na pozostałych koproducentów, jako współuprawnionych autorsko, autorskie prawa majątkowe do gotowej Audycji, w częściach, w części odpowiadającej ich wkładowi w produkcję.

W związku z powyższym należy uznać, że zachodzą wszystkie przesłanki istotne z punktu widzenia przepisów Ustawy o VAT, to jest świadczenie usługi na rzecz określonego podmiotu (określonych podmiotów) za wynagrodzeniem stanowiącym ekwiwalent wykonanego świadczenia. Producent wiodący zgodnie z art. 70 Ustawy o prawach autorskich nabywa na mocy domniemania wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji Audycji, a następnie przenosi część tych praw na koproducentów (pozostałe strony umowy), w proporcjach odpowiadających ich wkładom w produkcję. Świadczeniem ze strony Producenta wiodącego są podejmowane przez niego czynności związane z produkcją Audycji oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów autorskich praw majątkowych. Świadczenie to dokonywane jest za wynagrodzeniem. Wynagrodzeniem Producenta wiodącego z tytułu przedmiotowego świadczenia są wkłady wnoszone przez pozostałych koproducentów, na których przenoszone są prawa. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem Producenta wiodącego oraz wynagrodzeniem (wkłady), wniesienie wkładów przez koproducentów jest warunkiem nabycia przez nich autorskich praw majątkowych do Audycji. Wynagrodzenie to może mieć postać pieniężną (wkład finansowy) lub niepieniężną (wkład rzeczowy). W tym drugim przypadku, jeśli wkład rzeczowy jest wnoszony przez koproducenta działającego w charakterze podatnika VAT, mamy do czynienia z wzajemnym świadczeniem usług (jak już wskazano, nie zdarzają się wkłady polegające na przeniesieniu prawa do dysponowania towarem jak właściciel).

Konsekwentnie, podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów koprodukcyjnych przez Producenta wiodącego czynności związane z produkcją Audycji oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów autorskich praw majątkowych do Audycji, w części odpowiadającej ich wkładom w produkcję, stanowią zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz tych koproducentów. Stwierdzenie to jest słuszne niezależnie od tego, czy w danym przypadku funkcję Producenta wiodącego pełni X. czy inny z koproducentów będących stroną umowy.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, jak również w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 24367 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności podejmowanych w ramach umowy koprodukcyjnej.

Należy na marginesie zauważyć, że powyższe umowy koprodukcyjne mogą również zawierać:

 • oświadczenie jednej ze stron (Producenta wiodącego bądź jednego z pozostałych koproducentów) o posiadaniu autorskich praw majątkowych do scenariusza (konspektu itp.) Audycji oraz
 • zapis o przeniesieniu tych praw na wszystkie pozostałe strony umowy w taki sposób, że będą przysługiwały wspólnie wszystkim stronom proporcjonalnie do wnoszonych wkładów.

W tym zakresie nie ma więc zastosowania konstrukcja przeniesienia tych praw przez daną stronę (ich posiadacza) wyłącznie na Producenta wiodącego, w celu ich późniejszego przeniesienia przez Producenta wiodącego na pozostałych koproducentów (jako „elementu” gotowej Audycji). Zdaniem X., w tym zakresie przeniesienie przez jedną ze stron umowy praw do scenariusza (konspektu itp.) na wszystkie pozostałe strony umowy ma charakter techniczny. Czynność ta służy umożliwieniu pozostałym stronom korzystania z praw do gotowej Audycji. Dlatego nie powinna być uznawane za odpłatne świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Świadczenie usług, jak już wskazano, będzie miało miejsce dopiero w momencie przekazania przez Producenta wiodącego pozostałym koproducentom części autorskich praw majątkowych do Audycji, stosownie do ich wkładów w produkcję.

Ad. 2 lit. a.

Jak wywiedziono powyżej, czynności Producenta wiodącego związane z produkcją Audycji oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów autorskich praw majątkowych do Audycji stanowią odpłatne świadczenie usług na rzecz tych koproducentów.

Zdaniem Spółki, jeśli X. pełni funkcję Producenta wiodącego odpowiedzialnego za produkcję Audycji, powyższa usługa podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnione od VAT są usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 • usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 • usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 • usług reklamowych i promocyjnych,
 • działalności agencji informacyjnych;

Wskazane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Stosowanie go zawężone jest do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, oraz wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca z mocy ustawy o radiofonii i telewizji jest telewizją publiczną, zawiązaną w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych. W związku z powyższym pierwsza z przesłanek zastosowania wskazanego zwolnienia z VAT jest niewątpliwie spełniona.

Określając natomiast zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej, nałożonymi przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Zadania radiofonii i telewizji są przedstawione w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji jako:

 1. dostarczanie informacji;
 2. udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
 3. ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;
  1. upowszechnianie edukacji obywatelskiej;
 4. dostarczanie rozrywki;
 5. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Spółka realizuje misję publiczną, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oferując, na zasadach określonych w ww. ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Art. 21 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji wynikających z realizacji misji wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
 9. uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 10. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

W ocenie Spółki, działania podejmowane przez nią na podstawie zawieranych umów koprodukcyjnych w charakterze Producenta wiodącego niewątpliwie mieszczą się w pojęciu misji publicznej. Podstawowym celem działań podejmowanych przez X. w tym charakterze jest bowiem wyprodukowanie Audycji, każdorazowo z przeznaczeniem m.in. do emisji na antenach X.. Należy więc uznać, że jeśli X. podejmuje opisane we wniosku czynności w charakterze Producenta wiodącego, polegające na produkcji Audycji i przenoszeniu na koproducentów, proporcjonalnie do ich wkładów, części autorskich praw majątkowych do tej Audycji, czynności takie stanowią realizację zadań telewizji publicznej, a w konsekwencji podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Spółka pragnie zauważyć, że prawidłowość powyższego stanowiska w odniesieniu do działań podejmowanych przez nią (jako Producenta wiodącego) w związku z produkcją audycji telewizyjnych została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2013 r. (IPPP1/443-1099/13-2/Igo). Zdaniem Spółki, stanowisko przedstawione w ww. interpretacji indywidualnej zachowuje w pełni aktualność na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

W szczególności, zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT ma również zastosowanie do czynności podejmowanych przez X. w charakterze Producenta wiodącego, związanych z produkcją oraz przeniesieniem na pozostałych koproducentów części autorskich praw majątkowych do filmów (dokumentalnych, fabularnych), przeznaczonych m.in. do emisji na antenach X.. Czynności te wpisują się w zadania X. związane z realizacją misji telewizji publicznej.

W przypadku czynności podejmowanych przez X. jako Producenta wiodącego na podstawie umów koprodukcyjnych dotyczących Audycji (w tym m.in. filmów dokumentalnych czy fabularnych) nie będzie miał przy tym zastosowania żaden z wyjątków od zwolnienia określonych w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT. W szczególności, umowy koprodukcyjne nie dotyczą filmów reklamowych i promocyjnych (filmy takie, jak wskazano powyżej, nie zawierają się w pojęciu Audycji stosowanym dla celów niniejszego wniosku). Ponadto, zdaniem Spółki nie będzie miał zastosowania wyjątek określony w pkt a) ww. przepisu, dotyczący usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach (nawet jeśli Audycja jest przekazywana pozostałym koproducentom na fizycznym nośniku, jest to jedynie techniczna forma przekazania utworu, którego koproducent jest współwłaścicielem, i jako taka nie wpływa na sposób opodatkowania usługi świadczonej przez X. w charakterze Producenta wiodącego na rzecz koproducentów). Wyłączenie to dotyczy natomiast usług związanych z obrotem filmami na fizycznych nośnikach, a więc sytuacji która nie występuje w opisanym stanie faktycznym.

Ad. 2. lit. b.

W dalszej kolejności należy określić podstawę opodatkowania podatkiem VAT usługi świadczonej przez X. jako Producenta wiodącego na rzecz pozostałych koproducentów.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Ust. 6 tego artykułu precyzuje, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Jak wynika z powyższego, co do zasady podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę w zamian za dokonane świadczenie (w tym przypadku świadczenie usług), przy czym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty należnego podatku VAT. Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać pieniężną lub niepieniężną (wzajemne świadczenie polegające na dostawie towarów lub świadczeniu usług).

Jak już wyżej wskazano, w przypadku usługi świadczonej przez Producenta wiodącego na rzecz pozostałych koproducentów, polegającej na produkcji Audycji oraz przeniesieniu odpowiedniej części autorskich praw majątkowych, wynagrodzeniem (zapłatą) z tytułu tej usługi są wkłady należne od pozostałych koproducentów, przy czym wkłady te mogą mieć postać wkładów rzeczowych bądź finansowych (w praktyce występują też przypadki, gdy dany koproducent jest zobowiązany do wniesienia zarówno wkładu finansowego, jak i wkładu rzeczowego). Wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych koproducentów określa każdorazowo umowa koprodukcyjna.

Należy przy tym zaznaczyć, że jak wywiedziono w pkt 2 lit. a powyżej, przedmiotowa usługa świadczona przez X. jako Producenta wiodącego na rzecz pozostałych koproducentów podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT. Nie wystąpi więc kwota podatku należnego, a co za tym idzie, określona w umowie wartość wkładów będzie jednocześnie stanowiła podstawę opodatkowania z tytułu zwolnionej z VAT usługi świadczonej przez Spółkę.

Konsekwentnie należy uznać, że w przypadku, gdy X. pełni funkcję Producenta wiodącego, podstawa opodatkowania z tytułu usług świadczonych na rzecz pozostałych koproducentów (produkcja Audycji oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych) w zależności od rodzaju wkładu wnoszonego przez koproducenta obejmuje:

 • określoną w umowie wartość wkładu finansowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłącznie wkład finansowy),
 • określoną w umowie wartość wkładu rzeczowego wnoszonego przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi wyłączenie wkład rzeczowy),
 • sumę określonej w umowie wartości wkładu finansowego i wkładu rzeczowego wnoszonych przez koproducenta (jeśli koproducent wnosi oba rodzaje wkładów).

Umowa koprodukcyjna może zobowiązywać do wniesienia określonego wkładu rzeczowego również Spółkę jako Producenta wiodącego odpowiedzialnego za produkcję Audycji. W tym przypadku należy uznać, że wnosząc wkład rzeczowy Spółka działa w tym zakresie na niejako własną rzecz, a nie na rzecz pozostałych koproducentów.

Wniesienie własnego wkładu rzeczowego do Audycji przez jej Producenta wiodącego nie stanowi świadczenia na rzecz pozostałych koproducentów. Konsekwentnie, podstawa opodatkowania z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jako Producenta wiodącego na rzecz pozostałych koproducentów (produkcja Audycji i przeniesienie autorskich praw majątkowych) nie powinna obejmować wartości wkładu rzeczowego wnoszonego przez Spółkę.

Ad. 2. lit. c.

Jeśli X. działa w charakterze Producenta wiodącego, mogą wystąpić przypadki wystawienia na rzecz Spółki faktur zawierających kwoty VAT przez koproducentów zobowiązanych do wniesienia wkładów rzeczowych (w postaci określonych świadczeń, przy czym jak zaznaczono już powyżej w praktyce nie występują wkłady rzeczowe polegające na przeniesieniu prawa do dysponowania towarem jak właściciel).

Należy przede wszystkim zauważyć, że w świetle przedstawionej powyżej argumentacji wkład rzeczowy koproducenta stanowi wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej na jego rzecz przez Producenta wiodącego (istnieje bezpośredni związek pomiędzy tymi oboma świadczeniami). W konsekwencji, jeśli koproducent działa w charakterze podatnika VAT, świadczenie o charakterze niepieniężnym będące przedmiotem jego wkładu należy uznać za świadczenie usług na rzecz X. jako Producenta wiodącego (Spółka jest konsumentem tego świadczenia nabywając w ten sposób określone środki niezbędne do produkcji), a świadczenie to ma charakter odpłatny (w zamian koproducent nabywa odpowiednią część autorskich praw majątkowych do Audycji).

Konsekwentnie należy uznać, że w powyższej sytuacji koproducent jest zobowiązany wystawić na rzecz Spółki fakturę VAT. jeśli w danym przypadku nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania (np. na podstawie art. 43 lub 113 ustawy o VAT), faktura ta będzie zawierała kwotę podatku VAT obliczonego wg właściwej stawki.

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podstawowym celem zawierania przez X. umów koprodukcyjnych, w tym przewidujących działanie przez Spółkę w charakterze Producenta wiodącego, jest produkcja Audycji przeznaczonej m.in. do emisji na antenach X.. Jako podmiot współuprawniony autorsko, X. niewątpliwie będzie wykorzystywała Audycję do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w szczególności emisja na antenie X. będzie jednocześnie generowała przychody z tytułu reklam i sponsoringu (przychody te generowane są przez wszelkie audycje i filmy wyświetlane na antenach X.), czy też będzie uzyskiwała przychody licencyjne związane z eksploatacją Audycji (np. udzielenie innej telewizji licencji na emisję danej Audycji). Należy więc uznać, że usługi pozyskiwane przez X. jako Producenta wiodącego do celów produkcji Audycji (w tym w postaci wkładu rzeczowego innych koproducentów) będą przez Spółkę wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT, a co za tym idzie, spełniona jest przesłanka odliczenia podatku wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie, przedmiotowe usługi będą również wykorzystywane do celów działalności, która nie uprawnia do odliczenia VAT (w szczególności emisja Audycji na antenie VAT w ramach realizacji misji telewizji publicznej, świadczenie zwolnionej z VAT zgodnie z przedstawionym powyżej stanowiskiem usługi w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych na koproducenta danej Audycji).

Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe przyporządkowanie usług nabywanych przez X. jako Producenta wiodącego w formie wkładu rzeczowego innych koproducentów wyłącznie do jednego rodzaju działalności Spółki (tj. działalności uprawniającej do odliczenia VAT albo działalności niedającej takiego prawa). W takiej sytuacji, prawo do odliczenia będzie przysługiwało w wysokości wynikającej z zastosowania tzw. współczynnika sprzedaży, obliczonego zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o VAT (i będzie podlegało korekcie na zasadach określonych w art. 91 tej ustawy).

Konsekwentnie należy stwierdzić, że X. jako Producent wiodący jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na rzecz X. przez koproducentów, z tytułu wnoszonych przez nich wkładów rzeczowych w produkcję Audycji (zakładając, że koproducent działa w tym zakresie w charakterze podatnika VAT, a czynność wniesienia wkładu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania).

Ad. 3. lit. a.

W przypadku, gdy X. jest koproducentem niebędącym Producentem wiodącym, Spółka najczęściej jest zobowiązana do wniesienia wkładu rzeczowego. Zawierane przez Spółkę umowy nie przewidują wkładów rzeczowych polegających na przeniesieniu prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Wkład rzeczowy wnoszony przez X. może polegać na:

 • udzieleniu prawa do korzystania z materiałów archiwalnych należących do Spółki, przez wkopiowanie ich do Audycji oraz ich eksploatację przez czas trwania praw do Audycji, ewentualnie zapewnienie dodatkowo środków technicznych niezbędnych do przejrzenia i skopiowania tych materiałów;
 • czynnościach związanych z produkcją Audycji, polegających w szczególności na zorganizowaniu zaplecza technicznego, realizacji światła, wizji, dźwięku, udostępnienie i obsługa wozu technicznego, udostępnienie i obsługa kamer itp.,
 • zorganizowanie pokazu kolaudacyjnego Audycji w siedzibie X..

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że analogicznie jak w przypadku opisanym w pkt 2 lit. c) powyżej, wniesienie przez X. jako koproducenta wkładu rzeczowego do produkcji Audycji stanowi świadczenie usług na rzecz strony umowy działającej jako Producent wiodący. W zamian za to świadczenie Spółka uzyskuje świadczenie wzajemne w postaci części autorskich praw majątkowych do Audycji. Wniesienie przez Spółkę wkładu rzeczowego stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust 1 Ustawy o VAT.

Zdaniem X., w przypadku wymienionych powyżej przykładowych wkładów rzeczowych wnoszonych przez Spółkę na podstawie zawieranych umów koprodukcyjnych stanowią usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji, a zatem, w związku ze statusem Spółki jako telewizji publicznej, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 Ustawy o VAT (por. uwagi nt. tego zwolnienia w pkt 2 lit. a powyżej).

Niewątpliwie za usługi mieszczące się w ramach misji publicznej X. należy uznać wskazane powyżej usługi pomocnicze związane z produkcją Audycji przeznaczonych do emisji na antenach Spółki (np. udostępnienie zaplecza technicznego dla celów produkcji, usługi realizacyjne, udostępnienie kamer z obsługą itp.), stanowiące zgodnie z zawieranymi umowami koprodukcyjnymi przedmiot wkładu rzeczowego Spółki. Nie powinno mieć w tym zakresie znaczenia, że w omawianym przypadku to nie X., lecz inna strona umowy koprodukcyjnej, pełni rolę Producenta wiodącego. Świadczenie tych usług umożliwia pozyskanie przez X. części autorskich praw majątkowych do Audycji (przenoszonych na X. przez Producenta wiodącego), co umożliwi ich emisję.

Zdaniem X., usługą związaną z realizacją zadań telewizji publicznej jest również udzielenie, w ramach wkładu rzeczowego do produkcji Audycji, prawa do korzystania z materiałów archiwalnych należących do Spółki (wraz z ew. zapewnienie dodatkowo środków technicznych niezbędnych do przejrzenia i skopiowania tych materiałów). Należy bowiem uznać, że udostępnianie tego rodzaju materiałów (np. fragmentów audycji), powstałych zresztą w związku z realizacją misji publicznej, dla celów produkcji nowych Audycji przeznaczonych do emisji na antenach X., w pełni mieści się w zakresie realizacji misji publicznej przez Spółkę. Za usługę związaną z realizacją zadań telewizji publicznej należy również uznać zorganizowanie w siedzibie X. pokazu kolaudacyjnego Audycji powstałej w wyniku zawarcia umowy koprodukcyjnej.

Konsekwentnie należy uznać, że wniesienie przez X. wkładu rzeczowego w produkcję Audycji stanowi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Producenta wiodącego, które, w przypadku wymienionych wyżej przykładowych rodzajów wnoszonych przez X. wkładów rzeczowych opisanych powyżej, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 Ustawy o VAT.

Ad. 3. lit. b.

W świetle uwag przedstawionych w pkt 2 lit. a) powyżej, co do zasady podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę w zamian za dokonane świadczenie (w tym przypadku świadczenie usług), przy czym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty należnego podatku VAT.

W przypadku wniesienia przez X. jako koproducenta wkładu rzeczowego, wynagrodzeniem Spółki jest świadczenie wzajemne w postaci przeniesienia na X. przez Producenta wiodącego części autorskich praw majątkowych do Audycji, proporcjonalnie do wartości wniesionego wkładu. Należy w tym przypadku uznać, że ekonomiczna wartość autorskich praw majątkowych pozyskiwanych przez X. w zamian za wkład rzeczowy (a więc wartość świadczenia wzajemnego, czyli „zapłaty” należnej X.) stanowi ekwiwalent tego wkładu. Tym samym należy uznać, że w przypadku wniesienia przez Spółkę wkładu rzeczowego punktem odniesienia dla określenia wysokości podstawy opodatkowania po stronie Spółki jest określona w umowie koprodukcyjnej wartość tego wkładu.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku wkładów rzeczowych X. przykładowo wymienionych w niniejszym wniosku, zdaniem Spółki będzie ona świadczyła na rzecz Producenta wiodącego usługę zwolnioną z opodatkowania VAT (por. pkt 3 lit. a powyżej). Nie wystąpi wówczas kwota podatku należnego, a co za tym idzie, określona w umowie wartość wkładu rzeczowego będzie jednocześnie stanowiła podstawę opodatkowania z tytułu zwolnionej z VAT usługi świadczonej przez Spółkę.

Jeśli natomiast w danym przypadku z uwagi na przedmiot wkładu rzeczowego zwolnienie nie miałoby zastosowania (tj. przedmiotem wkładu rzeczowego nie byłaby usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, lecz np. komercyjny wynajem samego środka trwałego), podstawą opodatkowania usługi świadczonej przez X. w związku z wniesieniem wkładu rzeczowego byłaby określona w umowie wartość brutto tego wkładu, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Podsumowując, podstawa opodatkowania usługi świadczonej przez X. w związku z wniesieniem wkładu rzeczowego obejmuje określoną w umowie wartość tego wkładu (pomniejszoną o kwotę VAT, jeśli byłby należny).

Ad. 3. lit. c.

Działając w charakterze koproducenta X. uzyskuje od innej strony umowy autorskie prawa majątkowe do Audycji, co w świetle przedstawionych wyżej uwag stanowi odpłatne świadczenie usług przez stronę umowy będącą Producentem wiodącym na rzecz Spółki. Producent wiodący jest w takiej sytuacji zobowiązany wystawić na rzecz Spółki fakturę VAT, która co do zasady będzie zawierała kwotę VAT obliczonego wg właściwej stawki. Faktury te będą, w zależności od przedmiotu wkładu wnoszonego przez X., obejmowały wartość wnoszonego przez Spółkę wkładu finansowego, wkładu rzeczowego bądź obu tych wkładów łącznie.

Jak już wskazano, zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Okoliczność, że w omawianym przypadku Spółka pełni rolę koproducenta niebędącego Producentem wiodącym (Producentem wiodącym jest inna strona umowy koprodukcyjnej) nie zmienia faktu, że podstawowym celem zawierania przez X. umów Reprodukcyjnych jest wyprodukowanie Audycji przeznaczonych m.in. do emisji na antenach X.. Jako podmiot współuprawniony autorsko (po uzyskaniu praw od Producenta wiodącego), X. niewątpliwie będzie wykorzystywała Audycję do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w szczególności przychodów z tytułu reklam i sponsoringu (przychody te generowane są przez wszelkie Audycje wyświetlane na antenach X.), czy też przychody licencyjne związane z eksploatacją Audycji (np. udzielenie innej telewizji licencji na emisję danej Audycji). Należy więc uznać, że spełniona jest przesłanka odliczenia podatku wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie, przedmiotowe usługi będą również wykorzystywane do celów działalności, która nie uprawnia do odliczenia VAT (w szczególności emisja Audycji na antenie VAT w ramach realizacji misji telewizji publicznej). Nie jest możliwe przyporządkowanie nabywanych przez X. autorskich praw majątkowych do Audycji wyłącznie do jednego rodzaju działalności Spółki (tj. działalności uprawniającej do odliczenia VAT albo działalności niedającej takiego prawa). W takiej sytuacji, prawo do odliczenia będzie przysługiwało w wysokości wynikającej z zastosowania tzw. współczynnika sprzedaży, obliczonego zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o VAT (i będzie podlegało korekcie na zasadach określonych w art. 91 tej ustawy).

Konsekwentnie, działając w charakterze koproducenta (niebędącego Producentem wiodącym) X. jest uprawniona do odliczenia, wg tzw. współczynnika sprzedaży, podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na Spółkę przez Producenta wiodącego z tytułu przeniesienia na autorskich praw majątkowych do Audycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.