IPPP1/443-665/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usługi organizacji, rejestracji i transmisji imprezy kulturalno-artystycznej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej usługi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z póżn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usługi organizacji, rejestracji i transmisji imprezy kulturalno-artystycznej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usługi organizacji, rejestracji i transmisji imprezy kulturalno-artystycznej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej usługi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskadawca („Wnioskodawca”) jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (dalej: ustawa o radiofonii i telewizji). Spółka realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. Z perspektywy przepisów o podatku VAT Spółka dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, zwolnionych z opodatkowania, jak również niepodlegających opodatkowaniu.

Podstawowa działalność Spółki obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych. Głównym celem statutowym Spółki jest realizacja misji telewizji publicznej, w tym działalność kulturotwórcza. Istotnym elementem kulturotwórczej misji Wnioskodawcy jest realizacja najważniejszych imprez kulturalnych, prezentowanie ich na własnych antenach oraz obejmowanie opieką ważnych inicjatyw kulturalnych. Celem organizowania takich imprez jest upowszechnianie kultury w tym popularyzacja kultury muzycznej.

W związku z powyższą działalnością Spółka zawiera umowy z podmiotami takimi jak gminy czy samorządowe jednostki kultury („Kontrahent”, „Kontrahenci”) na organizację oraz rejestrację i transmisję imprez kulturalno-artystycznych „Sylwester” w różnych miastach Polski (dalej: „Impreza artystyczna”). Imprezy artystyczne dostępne są zarówno nieodpłatnie dla publiczności „na żywo” w danym mieście oraz emitowane na antenie Wnioskadawcy.

Powyższe umowy określają zasady współpracy stron w następujący sposób.

Przedmiotem umowy jest współpraca Stron przy organizacji, rejestracji i transmisji telewizyjnej Imprezy artystycznej oraz przy wyprodukowaniu przez Wnioskadawcę audycji telewizyjnej.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wnioskadawcy obejmie:

 • przygotowanie Imprezy artystycznej w tym jej rejestracji i transmisji oraz emisji na antenach Wnioskadawcy;
 • Wnioskadawca jest producentem audycji; Wnioskadawca jest odpowiedzialna za jakość techniczną rejestrowanej i transmitowanej imprezy artystycznej;
 • zobowiązanie Wnioskadawcy do zawarcia umów z autorami, artystami wykonawcami itd,, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich praw autorskich majątkowych i pokrewnych tak, aby zagwarantowane było prawo Stron umowy do korzystania z audycji na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
 • zapewnienie środków technicznych do przygotowania i produkcji Imprezy artystycznej oraz audycji w tym. m.in. wozu transmisyjnego, oświetlenia telewizyjnego, nagłośnienia itp.;
 • zapewnienie sprzętu do bezpośredniej transmisji i rejestracji imprezy;
 • zapewnienie artystów i prowadzących;
 • zapewnienie odpowiedniej sceny, multimediów, zaplecza sceny;
 • zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej imprezy, techniki estradowej;
 • zapewnienie hoteli i cateringu dla artystów i techników;
 • poniesienie niezbędnych opłat z tytułu praw autorskich;
 • przekazanie Kontrahentowi audycji na nośniku (DVD).

W niektórych umowach mogą pojawić się zapisy dotyczące innych zobowiązań Wnioskadawcy. Przykładowo Wnioskadawca może być zobowiązana do:

 • zapowiedzi Imprezy artystycznej oraz audycji na antenie regionalnej Wnioskadawcy i stronach internetowych;
 • emisji zwiastunów;
 • zapewnienie patronatu medialnego nad audycją określonych podmiotów;
 • opracowania klipu reklamowego i zapewnienia jego emisji w miejscu określonym w umowie.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kontrahentów obejmuje:

 • wniesienie wkładu finansowego na pokrycie kosztów realizacji Imprezy artystycznej (ew. na pokrycie części tych kosztów);
 • zapewnienie niezbędnego współdziałania przy wykonywaniu przez Wnioskadawcę jej zobowiązań wynikających z umowy, w tym np. udzielanie niezbędnych informacji, dostarczanie dokumentów, oddelegowanie osób do współpracy ze Spółką przy organizacji imprezy;
 • odpowiedzialność za wybór miejsca na organizację i przeprowadzenie Imprezy, udostępnienie miejsca dla celów imprezy (ew. uzyskanie zgody na realizację imprezy w określonym miejscu);
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, opinii itp. w związku z wymogami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zagwarantowanie odpowiedniej organizacji i przebiegu Imprezy artystycznej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ew. wykonanie planów reorganizacji ruchu drogowego i oznakowanie ulic.

Ponadto, w zależności od zawartej umowy, po stronie Wnioskadawcy bądź kontrahenta może leżeć zapewnienie profesjonalnej ochrony na czas trwania imprezy, zapewnienia pokrycia kosztów karetki na czas trwania imprezy, zapewnienia służb miejskich do posprzątania miejsca imprezy, ubezpieczenia imprezy, wydrukowania identyfikatorów itp.

Uregulowanie kwestii praw autorskich

Brzmienie zapisów dotyczących kwestii autorskich praw majątkowych audycji telewizyjnej powstałej na skutek organizacji i rejestracji imprezy artystycznej może się różnić w zależności od zawartej umowy. Niektóre umowy mogą przewidywać zapis, że autorskie prawa majątkowe stanowią współwłasność stron umowy - Wnioskadawcy i Kontrahenta, a udziały we współwłasności są proporcjonalne do poniesionych kosztów. Inne umowy mogą przewidywać, iż Wnioskadawcy jako producentowi audycji przysługuje całość autorskich praw majątkowych oraz że Wnioskadawca przenosi te prawa na Kontrahenta jako współuprawnionego autorsko, proporcjonalnie do wniesionych wkładów. W obu przypadkach finalnie współwłaścicielami audycji telewizyjnej powstałej w związku z organizacją Imprezy artystycznej są obie strony umowy. Pola eksploatacji audycji są wskazane w umowach (w każdym przypadku Wnioskadawca jest uprawniony do emisji audycji na antenach Wnioskadawcy).

Uregulowanie kwestii budżetu i wkładów

Umowy określają łączny budżet organizacji Imprezy artystycznej oraz wartość wkładów wnoszonych przez poszczególne strony umowy.

Jak już wspomniano, istotna część kosztów organizacji Imprezy artystycznej finansowana jest w postaci wkładu finansowego Kontrahenta wpłacanego na rzecz Wnioskadawcy, na podstawie faktury wystawianej przez Wnioskadawcę.

Ponadto, umowy określają wartość wkładu rzeczowego Wnioskadawcy (działania związane z organizacją imprezy finansowane przez Wnioskadawcę) oraz wkładu rzeczowego Kontrahenta. Wkładem rzeczowym Kontrahenta są opisane powyżej działania o charakterze porządkowo-administracyjnym, związane z organizacją Imprezy artystycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy czynności realizowane przez Wnioskadawcę podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w z w. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług na rzecz Kontrahentów, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT...
 2. Czy podstawa opodatkowania z tytułu wskazanej usługi powinna obejmować wyłącznie określoną w umowie wartość wkładu finansowego Kontrahenta, czy również wkład rzeczowy obejmujący opisane powyżej obowiązki Kontrahenta o charakterze porządkowo-administracyjnym związane z organizacją Imprezy artystycznej...

Stanowisko Wnioskadawcy w zakresie pytania numer 1

Czynności realizowane przez Wnioskadawcę podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług na rzecz Kontrahentów. Wskazane usługi świadczone przez Wnioskadawcę korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskadawcy w zakresie pytania numer 2

Podstawa opodatkowania z tytułu wskazanej usługi powinna obejmować wyłącznie określoną w umowie wartość wkładu finansowego wnoszonego przez Kontrahenta.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie stanowiska Wnioskadawcy w zakresie pytania numer 1 Odpłatne świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust, 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zatem co do zasady każde odpłatne świadczenie niestanowiące dostawy towarów powinno być uznawane dla celów VAT za świadczenie usług. Podkreślić jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego odbiorcę beneficjenta tej czynności. Dodatkowo konieczne jest istnienie związku pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Podsumowując, aby dana transakcja niebędąca dostawą towarów stanowiła świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT muszą zaistnieć łącznie następujące warunki: a) zaistnienie samego świadczenia, a świadczenie musi być wykonywane na czyjąś rzecz, b) świadczenie musi mieć charakter odpłatny.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie, rejestrację i emisję Imprezy artystycznej (łącznie z zapleczem technicznym). Kontrahenci są zobowiązani z kolei do wniesienia wkładu finansowego oraz ciążą na nich określone zobowiązania o charakterze porządkowo-administracyjnym, związane z organizacją imprezy masowej.

Biorąc pod uwagę wskazany stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż zachodzą wszystkie przesłanki istotne z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT pozwalające uznać, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahentów stanowią odpłatne świadczenie usług. Występuje świadczenie usługi na rzecz określonego podmiotu za wynagrodzeniem stanowiącym ekwiwalent wykonanego świadczenia. Realizowane jest świadczenie, którego bezpośrednim konsumentem jest Kontrahent, który zawarł z Wnioskadawcą opisaną umowę, jako odbiorca świadczenia odnoszący korzyść. Świadczeniem jest przygotowanie, rejestracja i emisja programu - Imprezy artystycznej realizowane przez Wnioskadawcę.

Wkład finansowy wnoszony przez Kontrahentów na pokrycie kosztów realizacji Imprezy artystycznej jest wynagrodzeniem Wnioskadawcy. Wynagrodzenie to jest bezpośrednio związane z wykonaniem usługi przez Wnioskodawcę. Kontrahent bez zapłaty umówionego wynagrodzenia nie nabyłby świadczenia określonego umową.

Reasumując należy stwierdzić, iż czynności przygotowania, rejestracji i emisji Imprezy artystycznej realizowane przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki radiofonii i telewizji zwolnione z podatku VAT.

Jak wywiedziono powyżej, czynności realizowane przez Wnioskadawcę na rzecz Kontrahentów podejmowane na podstawie opisanych wyżej umów stanowią odpłatne świadczenie usług.

Zdaniem Spółki usługi, przygotowania, rejestracji i emisji Imprezy artystycznej podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnione od VAT są usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 • usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 • usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 • usług reklamowych i promocyjnych,
 • działalności agencji informacyjnych;

Wskazane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Stosowanie go zawężone jest do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, oraz wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca z mocy ustawy o radiofonii i telewizji jest telewizją publiczną, zawiązaną w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych. W związku z powyższym pierwsza z przesłanek zastosowania wskazanego zwolnienia z VAT jest niewątpliwie spełniona.

Określając natomiast zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej, nałożonymi przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Zadania radiofonii i telewizji są przedstawione w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji jako:

1. dostarczanie informacji;
2. udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
3. ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;

3a. upowszechnianie edukacji obywatelskiej;

4. dostarczanie rozrywki;
5. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Spółka realizuje misję publiczną zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oferując, na zasadach określonych w ww, ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Art. 21 ust. la ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji wynikających z realizacji misji wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
 9. uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 10. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

W ocenie Spółki, działania podejmowane przez nią na podstawie opisanych powyżej umów niewątpliwie mieszczą się w pojęciu misji publicznej. W związku z realizacją ustawowych obowiązków, o których mowa powyżej Spółka świadczy usługi m. in. w zakresie produkcji programów, audycji telewizyjnych i ich rejestracji. Opisane w niniejszym wniosku usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kontrahentów w postaci przygotowania, rejestracji i emisji Imprez artystycznych, których celem jest upowszechnianie kultury oraz popularyzacja kultury muzycznej zachowują misyjny charakter, w szczególności realizację kulturotwórczej misji. Istotnym elementem kulturotwórczej misji Spółki jako telewizji publicznej jest realizacja najważniejszych imprez kulturalnych, prezentowanie ich na własnych antenach oraz obejmowanie opieką ważnych inicjatyw kulturalnych. Kierując się tą misją Spółka zawarła wskazane umowy. Tym samym, należy uznać, że realizacja opisanych usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Kontrahentów wypełnia przesłanki przedmiotowe zwolnienia tj. opisywane usługi są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT oraz z regulacjami ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności dotyczącymi zadań stawianych telewizji publicznej, w świetle przedstawionego stanu faktycznego wymienione we wniosku usługi przygotowania, rejestracji i emisji Imprez artystycznych realizowane przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowiące realizację audycji telewizyjnej przeznaczonej do emisji we własnych stacjach nadawczych mają ścisły związek z realizacją zadań określonych przez ustawodawcę dla jednostek publicznych radiofonii i telewizji i spełniają przesłanki ustawowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka pragnie nadmienić, iż stanowisko dotyczące zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej znalazło potwierdzenie w wydanej dla Spółki indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2011 r. sygn. IPPP1/443-1099/13-2/Igo. Zdaniem Spółki, stanowisko przedstawione w ww. interpretacji indywidualnej zachowuje w pełni aktualność na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskadawcy w zakresie pytania numer 2.

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT usługi świadczonej przez Wnioskadawcę

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a“30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Ust. 6 tego artykułu precyzuje, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Jak wynika z powyższego, co do zasady podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę w zamian za dokonane świadczenie (w tym przypadku świadczenie usług), przy czym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty należnego podatku VAT. Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać pieniężną lub niepieniężną (wzajemne świadczenie polegające na dostawie towarów lub świadczeniu usług).

Należy w tym miejscu nadmienić, że zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w pkt 1 powyżej, przedmiotowa usługa świadczona przez Wnioskadawcę na rzecz Kontrahenta w związku z organizacją, rejestracją i transmisją Imprezy artystycznej podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 34 ustawy o VAT (a więc nie wystąpi kwota podatku należnego).

Na podstawie wskazanych umów Kontrahenci są zobowiązani do wniesienia wkładu finansowego na pokrycie kosztów Imprez artystycznych. W związku z powyższym w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku podstawę opodatkowania stanowi określona w umowie kwota wkładu finansowego Kontrahenta wnoszonego na rzecz Wnioskadawcy.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje natomiast wartości leżących po stronie Kontrahenta czynności o charakterze porządkowo-administracyjnym, związanych z organizacją imprezy masowej. Jak już wspomniano, w imprezach tego typu uczestniczy „na żywo” publiczność (w szczególności, mieszkańcy danego miasta), w związku z czym istotnego znaczenia nabiera właściwe rozwiązanie kwestii dojazdów, parkingów, bezpieczeństwa. Tego rodzaju czynności wykonywane przez Kontrahentów w ramach opisanych powyżej umów umożliwiają realizację zadań leżących po stronie Wnioskadawcy, lecz nie są świadczeniami na rzecz Wnioskadawcy. Czynności te, wykonywane przez Kontrahentów nie mają charakteru przysporzenia po stronie Wnioskadawcy. Nie są one wykonywane przez Kontrahentów na rzecz Wnioskadawcy, lecz na ich własną rzecz. Dążąc do uzyskania pożądanego przez siebie rezultatu polegającego na stworzeniu Imprezy artystycznej, Kontrahenci z jednej strony zlecają wykonanie zasadniczych czynności Wnioskadawcy, natomiast w zakresie, w którym dany element niezbędny do stworzenia Imprezy artystycznej może być wykonany we własnym zakresie, Kontrahenci wykonują go samodzielnie.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż podstawa opodatkowania z tytułu wskazanych usług obejmuje wyłącznie określoną w umowie wartość wkładu finansowego wnoszonego przez Kontrahentów na rzecz Wnioskadawcy, natomiast nie obejmuje wkładu rzeczowego Kontrahentów w postaci obowiązków związanych z organizacją Imprezy artystycznej o naturze porządkowo- administracyjnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i tym samym realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego.

W związku z powyższą działalnością Wnioskodawca zawiera umowy z podmiotami takimi jak gminy czy samorządowe jednostki kultury na organizację oraz rejestrację i transmisję imprez kulturalno-artystycznych „Sylwester” w różnych miastach Polski. Imprezy artystyczne dostępne są zarówno nieodpłatnie dla publiczności „na żywo” w danym mieście oraz emitowane na antenie Wnioskadawcy. Umowy określają szczegółowo zasady współpracy stron przy organizacji, rejestracji i transmisji telewizyjnej Imprezy artystycznej oraz przy wyprodukowaniu przez Wnioskodawcę audycji telewizyjnej. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wnioskodawcy obejmie:

 • przygotowanie Imprezy artystycznej w tym jej rejestracji i transmisji oraz emisji na antenach Wnioskadawcy;
 • Wnioskadawca jest producentem audycji; Wnioskadawca jest odpowiedzialny za jakość techniczną rejestrowanej i transmitowanej imprezy artystycznej;
 • zobowiązanie Wnioskadawcy do zawarcia umów z autorami, artystami wykonawcami itd,, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich praw autorskich majątkowych i pokrewnych tak, aby zagwarantowane było prawo Stron umowy do korzystania z audycji na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
 • zapewnienie środków technicznych do przygotowania i produkcji Imprezy artystycznej oraz audycji w tym. m.in. wozu transmisyjnego, oświetlenia telewizyjnego, nagłośnienia itp.;
 • zapewnienie sprzętu do bezpośredniej transmisji i rejestracji imprezy;
 • zapewnienie artystów i prowadzących;
 • zapewnienie odpowiedniej sceny, multimediów, zaplecza sceny;
 • zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej imprezy, techniki estradowej;
 • zapewnienie hoteli i cateringu dla artystów i techników;
 • poniesienie niezbędnych opłat z tytułu praw autorskich;
 • przekazanie Kontrahentowi audycji na nośniku (DVD).

W niektórych umowach mogą pojawić się zapisy dotyczące Wnioskodawcy, m.in.:

 • zapowiedzi Imprezy artystycznej oraz audycji na antenie regionalnej Wnioskadawcy i stronach internetowych;
 • emisji zwiastunów;
 • zapewnienie patronatu medialnego nad audycją określonych podmiotów;
 • opracowania klipu reklamowego i zapewnienia jego emisji w miejscu określonym w umowie.

Z kolei zakres obowiązków i odpowiedzialności Kontrahentów obejmuje:

 • wniesienie wkładu finansowego na pokrycie kosztów realizacji Imprezy artystycznej (ew. na pokrycie części tych kosztów);
 • zapewnienie niezbędnego współdziałania przy wykonywaniu przez Wnioskadawcę jej zobowiązań wynikających z umowy, w tym np. udzielanie niezbędnych informacji, dostarczanie dokumentów, oddelegowanie osób do współpracy ze Spółką przy organizacji imprezy;
 • odpowiedzialność za wybór miejsca na organizację i przeprowadzenie Imprezy, udostępnienie miejsca dla celów imprezy (ew. uzyskanie zgody na realizację imprezy w określonym miejscu);
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, opinii itp. w związku z wymogami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zagwarantowanie odpowiedniej organizacji i przebiegu Imprezy artystycznej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ew. wykonanie planów reorganizacji ruchu drogowego i oznakowanie ulic.

Ponadto, w zależności od zawartej umowy, po stronie Wnioskodawcy bądź kontrahenta może leżeć zapewnienie profesjonalnej ochrony na czas trwania imprezy, zapewnienia pokrycia kosztów karetki na czas trwania imprezy, zapewnienia służb miejskich do posprzątania miejsca imprezy, ubezpieczenia imprezy, wydrukowania identyfikatorów.

Zapisy umowne dotyczące kwestii autorskich praw majątkowych audycji telewizyjnej powstałej na skutek organizacji i rejestracji imprezy artystycznej mogą się różnić w zależności od kwestii uregulowania własności praw autorskich. I tak, zdarzają się sytuacje, kiedy autorskie prawa majątkowe stanowią współwłasność stron umowy - Wnioskodawcy i Kontrahenta, a udziały we współwłasności są proporcjonalne do poniesionych kosztów lub zapisy, które mówią, że Wnioskodawcy jako producentowi audycji przysługuje całość autorskich praw majątkowych oraz że przenosi te prawa na Kontrahenta jako współuprawnionego autorsko, proporcjonalnie do wniesionych wkładów. W obu przypadkach finalnie współwłaścicielami audycji telewizyjnej powstałej w związku z organizacją Imprezy artystycznej są obie strony umowy.

Umowy określają również łączny budżet organizacji Imprezy artystycznej oraz wartość wkładów wnoszonych przez poszczególne strony umowy.

Jak wskazuje Wnioskodawca, istotna część kosztów organizacji Imprezy artystycznej finansowana jest w postaci wkładu finansowego Kontrahenta wpłacanego Wnioskodawcy, na podstawie wystawianej faktury. Ponadto, umowy określają wartość wkładu rzeczowego Wnioskodawcy i Kontrahenta, u którego jest on wskazany jako działania o charakterze porządkowo-administracyjnym, związane z organizacją Imprezy artystycznej.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania czynności realizowanych na podstawie opisanych wyżej umów za odpłatne świadczenie usług na rzecz Kontrahentów, które podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy.

Należy wyjaśnić, że cyt. powyżej przepis art. 8 ust. 1 ustawy jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania. Definicja usługi w ustawie o VAT jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

W tym miejscu warto podkreślić, że nie każde działanie, zaniechanie działania lub tolerowanie czynności uważane jest za świadczenie usług, bowiem opodatkowaniu podlegają tylko takie transakcje, w ramach których występuje możliwy do zidentyfikowania konsument towarów lub usług. W związku z powyższym zaniechanie działania lub tolerowanie czynności lub sytuacji podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta usługi. Ponadto świadczenie jest opodatkowane, jeżeli jest odpłatne, czyli odbywa się za wynagrodzeniem, przy czym musi istnieć związek pomiędzy świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, tj. ze stosunku prawnego musi wynikać korzyść otrzymującego świadczenie i związane z tą korzyścią wynagrodzenie.

Wnioskodawca podaje, że realizuje konkretne świadczenie na rzecz Kontrahenta, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dochodzi do świadczenia usługi przez Wnioskodawcę, tj. przygotowanie, rejestracja i emisja programu, której charakter i zakres określone zostają w umowie między stronami, a konsumentem jej jest Kontrahent. Wkład finansowy wnoszony przez tych Kontrahentów jest dla Wnioskodawcy wynagrodzeniem, związanym bezpośrednio ze świadczoną usługą.

Zatem należy stwierdzić, że czynność przygotowania, rejestracji i emisji imprazy realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahentów spełnia kryteria świadczenia usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy.

Powyższa konkluzja prowadzi w dalszej kolejności do ustalenia właściwej stawki podatku dla tego rodzaju usługi.

W myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 2. usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług reklamowych i promocyjnych,
 4. działalności agencji informacyjnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 43, poz. 226 ze zm.) jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”. Telewizję publiczną tworzy Spółka Akcyjna, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych.

W art. 1 przytoczonej ustawy o radiofonii i telewizji ustawodawca formułuje ogólne zadania stanowiące swego rodzaju postulaty publicznych mediów, wymieniając wśród nich m.in. dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy, na który powołuje się również Wnioskodawca, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W ust. 1a ustawodawca precyzuje ogólne zadania wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy, wskazując na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji, wynikających z realizacji misji, wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
  8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 1. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 w rozumieniu ww. ustawy rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową do odbioru przez odbiorców.

W pierwszej kolejności należy poddać analizie konstrukcję normy prawnej art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, która ma charakter podmiotowo – przedmiotowy. Z jednej strony ustawodawca podatkowy zawęził zastosowanie zwolnienia z VAT wyłącznie do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, a z drugiej wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań przypisywanych radiofonii i telewizji. Jednocześnie omawiana regulacja przewiduje wyłączenia ze zwolnienia, dla usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, usług reklamowych i promocyjnych, a także działalności agencji informacyjnych. Pomimo, że przepisy ustawy o VAT w celu zidentyfikowania jednostki publicznej telewizji oraz określenia zadań na niej ciążących nie odsyłają wprost do jakiejkolwiek z ustaw, to właściwym i naturalnym wydaje się odwołanie do ustawy o radiofonii i telewizji. Przytoczony powyżej art. 26 ust. 1 tej ustawy, jasno wskazuje na Spółkę Akcyjną, jako jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, tworzącą jednostkę publiczną telewizji. Także w przedmiotowej sprawie bez wątpienia została spełniona podmiotowa przesłanka, warunkująca zwolnienie.

Określając przesłanki przedmiotowe ww. zwolnienia, w celu określenia zadań stawianych Telewizji publicznej należy odnieść się do brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym telewizja publiczna realizuje misję publiczną, poprzez oferowanie całemu społeczeństwu zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ponadto do konkretnych zadań telewizji publicznej, należy m.in. tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Także określając zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej nałożonymi przez powyższą ustawę o radiofonii i telewizji. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków, wyklucza zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w przytoczonym przepisie ustawy o VAT.

Przenosząc powyższe na grunt zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca działając jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, bez wątpienia wypełnia pierwszą z przesłanek o charakterze podmiotowym. Z dalszej treści wniosku wynika, że wymienione przez Wnioskodawcę usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co sam wyraźnie podkreśla, zachowują misyjny charakter. Tym samym, należy uznać, że ich realizacja wypełnia przesłanki przedmiotowe zwolnienia tj. opisywane usługi są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji określonych w art. 21 ust. 1 tej ustawy.

Tym samym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy oraz regulacjach ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności dotyczących zadań stawianych telewizji publicznej, w świetle nakreślonego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku usługi produkcji audycji telewizyjnej, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wysokości wkładu finansowego Kontrahenta, wykonywanej przez Wnioskodawcę w ramach umowy na organizację oraz rejestrację i transmisję imprez kulturalno-artystycznych „Sylwester”, będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

Pytanie drugie sformułowane we wniosku, dotyczy kwestii ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, szczegółowo opisanej w stanie faktycznym, na rzecz Kontrahentów

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl przywołanej w art. 29a ust. 1 ustawy zasady ogólnej, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W przedmiotowej sprawie, skoro usługa świadczona przez Wnioskodawcę, podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, zatem nie wystąpi tu kwota podatku należnego.

Art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1 ze zm.), podaje, że podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Powyższy przepis Dyrektywy wskazuje, że jako podstawę opodatkowania przyjąć należy otrzymaną przez usługodawcę zapłatę, wynagrodzenie, za świadczone usługi.

Jak podano w stanie faktycznym, na podstawie zawartych umów, Wnioskodawca i Kontrahent zobowiązani są do wspólnego zorganizowania imprezy artystycznej. Kontrahenci zobowiązani są do wniesienia wkładu finansowego, który stanowi ich wkład w organizację, wraz z Wnioskodawcą, imprezy artystycznej, w zamian za co otrzymują prawa autorskie, na zasadzie współwłasności.

Istotne jest to, że podmioty uczestniczące w produkcji takiej imprezy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, nie mogą być uznane za jednego podatnika VAT. Relacje zachodzące pomiędzy stronami umowy dotyczącej produkcji imprezy artystycznej, dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług, należy oceniać zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w zakresie tego podatku. Tym samym, czynności o charakterze porządkowo-administracyjnym, wykonywane przez Kontrahentów nie są świadczeniami na rzecz Wnioskodawcy lecz działaniami wykonywanymi w ramach umowy, w celu lepszego i prawidłowego wykonania zadań leżących po stronie Wnioskodawcy.

Z uwagi na okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów należy stwierdzić, że podstawa opodatkowania z tytułu opisanych wyżej usług, świadczonych na rzecz Kontrahentów, obejmuje wartość wkładu finansowego otrzymanego od Kontrahenta, jako zapłata za świadczoną usługę, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.