IPPP1/443-1132/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie i dokumentowania zwrotu wydatków otrzymanych od producenta.
IPPP1/443-1132/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania zwrotu wydatku otrzymywanych od Producenta tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania zwrotu wydatku otrzymywanych od Producenta tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych („Spółka”). W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki - producent źródeł światła - („Producent”) - planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów („Promocja”). Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet („Regulamin”).

Zgodnie z treścią Regulaminu:

Podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Spółka, która będzie jednak działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy” lub „Nabywcy”). W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktów Producenta objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów objętych Promocją, Organizator gwarantuje zwrot kosztów zakupu.

Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent. Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Organizatora na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa („Gwarancja”).

W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych produktów objętych Promocją, Nabywca może zwrócić maksymalnie 3 sztuki produktów przesyłając je na adres Spółki.

Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest wciągu 14 dni od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. O zachowaniu terminu zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca.

Zwrot ceny zakupu produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

 1. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu -14 dni;
 2. przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę (potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy).

Zwrot Nabywcom ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu, wykonywany będzie przez Spółkę w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu produktu), w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu odpowiadać będzie kwocie uiszczonej przez Nabywcę. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji, niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

W związku z organizacją przez Producenta Promocji, Spółka oraz Producent zawrą umowę, na podstawie której Spółka zobowiąże się w stosunku do Producenta do kompleksowej obsługi Promocji i pełnienia roli jej organizatora („Umowa”). W ramach Umowy Spółka będzie m.in. odbierać zwroty produktów przesyłane przez Nabywców, weryfikować żądania Nabywców zwrotu kwoty brutto pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, wykonywać ze swojego rachunku bankowego przelew kwoty pieniężnej na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy oraz przekazywać zwrócone produkty do Producenta. Z tytułu realizacji usług marketingowych Spółka będzie wystawiać na rzecz Producenta fakturę VAT. Koszt ekonomiczny zwracania Nabywcom kwot brutto produktów ponoszony będzie w całości przez Producenta. Zwrot kwot pieniężnych przekazywanych przez Spółkę na rzecz Nabywców będzie rekompensowany Spółce przez Producenta na podstawie wystawianych przez Spółkę not obciążeniowych. Wynagrodzenie Spółki nie będzie uzależnione od sumy kwot zwrotów przekazanych przez nią w imieniu Producenta na rzecz Nabywców - z tego tytułu Spółka nie będzie naliczać prowizji. Kwoty przekazywane przez Spółkę w imieniu Producenta na rzecz Nabywców nie będą zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodów. Spółka, kwoty otrzymane od Producenta jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz, ujmować będzie przejściowo w prowadzonej przez siebie ewidencji VAT.

W tytule przelewu do Nabywcy Spółka będzie wskazywać, że zwrot środków pieniężnych na rzecz Nabywcy realizowany jest przez nią w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Spółka dysponować będzie dowodem realizacji przelewu bankowego w postaci wyciągu z rachunku bankowego; wyciąg z rachunku bankowego stanowić będzie także ewidencję wydatków i ich zwrotów przez Producenta o której mowa jest art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT ...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową ...
 3. Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT ...

Ad. 1

W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez nią od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych przez nią Nabywcom w imieniu i na rzecz Producenta nie stanowi przedmiotu opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem wyjątków, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie w treści art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT ustawodawca przewidział, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na gruncie tej regulacji przyjmuje się możliwość odrębnego rozliczenia (bez wliczania do podstawy opodatkowania) wydatków, które mają zostać zwrócone podatnikowi przez usługobiorcę, a które są ponoszone w imieniu i na rzecz usługobiorcy. Przepis stanowi wprawdzie o niewliczaniu do podstawy opodatkowania otrzymanego zwrotu wydatków, jednakże należy uznać, iż oczywiście dotyczy to również należnego (choćby jeszcze nieotrzymanego w momencie opodatkowania świadczenia głównego) zwrotu wydatków - w tym zakresie istotne znaczenia ma bowiem kwestia ekonomiczna rozliczenia nie zaś kolejność czynności.

Wyłączenie z opodatkowania VAT, opisane w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT, dotyczy wydatków, które są ponoszone w imieniu klienta podatnika. Podatnik nie może ich zatem ponosić we własnym imieniu, tylko w imieniu podmiotu, na rzecz którego są one ponoszone. Koszty te muszą być ponoszone nie tylko w imieniu klienta, ale także na jego rzecz. To on zatem powinien być bezpośrednim beneficjentem ponoszonych opłat czy też dokonywanych wydatków. Wydatki, o których mowa w tym przepisie, nie wchodzą do podstawy opodatkowania pod warunkiem, że zostały udokumentowane oraz są ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji. Na gruncie tych unormowań przyjmuje się powszechnie, że w takiej ewidencji należy rejestrować zarówno fakt poniesienia wydatku za klienta podatnika, jak również zwrot tych środków przez klienta na rzecz podatnika (tak m.in.: VAT. Komentarz, Komentarz do art. 29(a) ustawy o podatku od towarów i usług, Bartosiewicz Adam, SIP LEX, 2014).

Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania prawa podatkowego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy:

 1. Spółka, działając w imieniu i na rzecz Producenta, dokonywać będzie, z własnego rachunku bankowego, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta pod warunkiem, że Nabywca spełni wszystkie przesłanki określone w treści Regulaminu, a w szczególności prześle produkt z zachowaniem terminu do zwrotu oraz przekaże dowód zakupu produktu;
 2. zwrot środków pieniężnych z rachunku bankowego Spółki na rzecz Nabywców realizowany będzie poprzez przelew bankowy;
 3. Spółka dysponować będzie dowodem realizacji przelewu bankowego w postaci wyciągu z rachunku bankowego; wyciąg z rachunku bankowego stanowić będzie także ewidencję wydatków i ich zwrotów przez Producenta w rozumieniu art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT;
 4. w tytule przelewu Spółka będzie wskazywać, że zwrot środków pieniężnych na rzecz Nabywcy realizowany jest przez nią w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta;
 5. Spółka będzie przejściowo ujmować wydatki, o których mowa jest w pkt 1), w prowadzonej przez siebie ewidencji;
 6. Spółka będzie otrzymywała od Producenta zwrot poniesionych przez nią wydatków o których mowa w pkt 1) w tej samej kwocie, jaką wydatkowała, bez zwiększania ją o prowizję lub inne narzuty;

– zwrot przez Producenta na rzecz Spółki wydatków poniesionych przez nią tytułem kwot przekazywanych konsumentom na warunkach Regulaminu nie stanowi przedmiotu opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

Ad. 2

W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT w oparciu o treść art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT, nie powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT, i w związku z tym Spółka powinna obciążać Producenta z tego tytułu notą obciążeniową w myśl regulacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Stanowisko Spółki oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Przez sprzedaż, o której mowa jest w tym artykule, należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT).

W sytuacji gdy Spółka otrzyma od Producenta zwrot wydatków poniesionych przez nią w imieniu i na rzecz owego Producenta nie można mówić o tym, ze doszło tym samym do dostawy towarów lub wykonania usługi przez Spółkę na rzecz Producenta. Zdarzenie to nie stanowi przedmiotu opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT. Przeniesienie tych kosztów na Producenta można traktować wyłącznie jako zwrot wydatków, nie zaś świadczenie usług. Stosownie bowiem do brzmienia art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady podstawa opodatkowania VAT nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz usługodawcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Tytułem uwagi uzupełniającej warto zaznaczyć, że w praktyce organów podatkowych wypracowane zostało jednolite stanowisko zgodnie z którym, zwrot kosztów poniesionych przez podatnika w imieniu i na rzecz jego klienta nie powinien być dokumentowany fakturą VAT. Przykładem tej praktyki może być np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2013 r. (IPTPP2/443-800/13-2/AW), w którym organ podatkowy trafnie uznał, że w przypadku przenoszenia przez podatnika VAT określonych kosztów na klienta, poniesionych wcześniej na jego rzecz, podatnik nie będzie wykonywał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem czynność taka - ocenił organ podatkowy - jako niepodlegająca opodatkowaniu VAT, nie będzie potwierdzana na mocy art. 106 ust. 1 tej ustawy za pomocą faktury. Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało także w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2013 r. (IPTPP2/443-40/13-4/AW).

Powyższe oznacza, iż jeżeli podatnik ponosi wydatki w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz oraz księguje wydatki oraz kwoty otrzymane, nie powinien rozpoznawać świadczenia usług w rozumieniu Ustawy o VAT i w związku z tym nie spoczywa na nim obowiązek wystawienia z tego tytułu faktury VAT.

Ad. 3

W ocenie Spółki, wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT. Z treści wyciągów bankowych będzie wynikać, jakie kwoty zostały przelane przez Spółkę w imieniu i na rzecz Producenta na rachunki bankowe Nabywców (konsumentów), jak również na tej podstawie będzie można ustalić, jakie kwoty zostały zwrócone Spółce przez Producenta. Warto także zaznaczyć, że w myśl przepisów art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wyciągi z rachunków bankowych sporządzone w formie elektronicznej traktowane są tak samo jak by zostały sporządzone w formie pisemnej. Art. 7 ust. 2 Ustawy prawo bankowe stanowi bowiem, że dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone. Natomiast z ust. 3 wynika, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Tym samym przyjąć należy, że dokumentacja, o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT, może być prowadzona w formie wyciągu z rachunku bankowego Spółki sporządzonego przez bank w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Ustawy prawo bankowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPP1/443-1167a/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.