IPPB6/4510-325/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy przestawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania dla podatku CFC od dochodów Spółki-wnuczki, Spółka nie może odliczyć (na podstawie art. 24a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Dywidendy wypłaconej Spółce zależnej przez Spółkę-wnuczkę.
IPPB6/4510-325/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podstawa opodatkowania
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. zaliczka
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ustaloną dla dochodów Spółki-wnuczki o kwotę dywidendy otrzymanej przez Spółkę zależną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ustaloną dla dochodów Spółki-wnuczki o kwotę dywidendy otrzymanej przez Spółkę zależną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych <pdop>, polskim rezydentem dla celów podatkowych <Wnioskodawca lub Spółka>.
 2. Wnioskodawca planuje inwestycję/nabycie co najmniej 25% udziałów/akcji w spółce kapitałowej, będącej osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie rezydentem podatkowym tego państwa <Spółka zależna>.
 3. Spółka zależna może posiadać co najmniej 25% udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej, będącej osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie rezydentem podatkowym tego państwa <Spółka-wnuczka>.
 4. Spółka może otrzymywać dywidendy ze Spółki zależnej <Dywidenda> Spółka zależna może z kolei otrzymywać dywidendy od Spółki-wnuczki <Dywidenda od Spółki-wnuczki>.
 5. Z uwagi na niepełną wiedzę Wnioskodawcy o szczegółach prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę zależną, a w szczególności przez Spółkę-wnuczkę, Wnioskodawca zamierza ostrożnościowo przyjąć, że od 2015 r. będzie na nim spoczywał obowiązek zadeklarowania w Polsce dochodu osiągniętego przez Spółkę zależną oraz Spółkę-wnuczkę i zapłaty 19% podatku <podatek CFC> na podstawie art. 24a ust. 1 updop w zw. z art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeśli Spółka zależna i Spółka-wnuczka będą uznane za „zagraniczne spółki kontrolowane” (w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop), to czy Spółka będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 updop) ustaloną dla dochodów Spółki-wnuczki o kwotę Dywidendy od Spółki-wnuczki...

Zdaniem Wnioskodawcy;

 1. Jeśli Spółka zależna i Spółka-wnuczka będą uznane za zagraniczne spółki kontrolowane (w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop), to zdaniem Spółki podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 updop) ustaloną przez Spółkę dla dochodów Spółki -wnuczki, powinna pomniejszyć kwota Dywidendy od Spółki-wnuczki.
 2. Zgodnie z art. 24a ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania”.
 3. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast, zgodnie z art. 24a ust. 4 updop: „dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:1) dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;2) z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.
 4. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania dochodów Spółki-wnuczki, od której Wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić 19% pdop zgodnie z art. 24a ust. 1 updop, należy zatem odliczyć Dywidendę od Spółki-wnuczki.
 5. Celem ustawodawcy było opodatkowanie po stronie polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki, w których podatnicy są wspólnikami - co znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej updop od 1 stycznia 2015 r.: „Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania” (druk sejmowy 2330).
 6. Niewątpliwie zamierzeniem ustawodawcy nie było podwójne opodatkowanie tych dochodów po stronie polskich podatników. Z tego powodu wprowadzony został art. 24a ust. 4 updop, który pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania (ustalanej dla celów podatku CFC) m.in. kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki. Spółka zobowiązana jest bowiem zapłacić od kwoty takiej dywidendy 19% pdop w Polsce - zatem nie ma konieczności ponownego/dodatkowego opodatkowania 19% podatkiem CFC również dochodu zagranicznej spółki (w części odpowiadającej kwocie dywidendy). Oznaczałoby to bowiem podwójne opodatkowanie tego samego dochodu (raz z tytułu podatku CFC, drugi raz - w dacie otrzymania dywidendy) - co byłoby sprzeczne z zakazem podwójnego opodatkowania, wynikającym z art. 2 Konstytucji RP.
 7. W związku z tym, również wypłata dywidendy przez Spółkę-wnuczkę - powinna pomniejszać podstawę opodatkowania o której mowa w art. 24a ust. 4 updop. W przeciwnym razie, doszłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu (tj. dochodu Spółki-wnuczki) po stronie Wnioskodawcy:
  1. pierwszy raz, Spółka zobowiązana byłaby do zapłaty 19% podatku CFC od dochodów Spółki-wnuczki np. dochód=100, kwota wypłaconej dywidendy - 100; do zapłaty w Polsce 19 - i to pomimo wypłaty przez Spółkę-wnuczkę dywidendy;
  2. drugi raz, 19% pdop w Polsce byłby zapłacony w dacie otrzymania dywidendy od Spółki zależnej (pomimo, że na kwotę tej dywidendy „składać” się będzie zysk/dochód Spółki-wnuczki już raz opodatkowany podatkiem CFC zgodnie z pkt i);

Mając na uwadze powyższe, przy obliczaniu podstawy opodatkowania dla podatku CFC od dochodów Spółki-wnuczki, Spółka powinna odliczyć (na podstawie art. 24a ust. 4 pkt 1 updop) Dywidendę od Spółki-wnuczki. Taka interpretacja przepisów nie jest również sprzeczna z interesami budżetu państwa - dochód/zysk będzie bowiem opodatkowany 19% podatkiem dochodowym w Polsce w dacie otrzymania dywidendy od Spółki zależnej (na którą składać się będą zyski/dochód Spółki-wnuczki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane. Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem w świetle powołanych powyżej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka która:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493).
 2. posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w w/w rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

W przypadku zaś zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 24a ust. 3 ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3:

 1. w spółce tej polski podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych przez nią w roku podatkowym, pochodzi z tzw. „pasywnych” źródeł przychodów, to jest: z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, z przychodów uzyskiwanych ze zbycia udziałów lub akcji spółek, z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, z przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden z wyżej wymienionych rodzajów przychodów, w państwie siedziby (zarządu) zagranicznej spółki:
  • podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku, określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej.
  • zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Warunku tego nie bierze się jednak pod uwagę w sytuacji, kiedy dane przychody zagranicznej spółki podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie jej siedziby lub zarządu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Przepisów ust. 1, 13 i 14, w myśl art. 24a ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 24a ust. 17, ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli:

 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje inwestycję/nabycie co najmniej 25% udziałów/akcji w spółce kapitałowej, będącej osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie rezydentem podatkowym tego państwa <Spółka zależna>.

Spółka zależna może posiadać co najmniej 25% udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej, będącej osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie rezydentem podatkowym tego państwa <Spółka-wnuczka>. Spółka zależna może otrzymywać dywidendy od Spółki-wnuczki. Z uwagi na niepełną wiedzę Wnioskodawcy o szczegółach prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę zależną, a w szczególności przez Spółkę-wnuczkę, Wnioskodawca zamierza ostrożnościowo przyjąć, że od 2015 r. będzie na nim spoczywał obowiązek zadeklarowania w Polsce dochodu osiągniętego przez Spółkę zależną oraz Spółkę-wnuczkę i zapłaty 19% podatku <podatek CFC> na podstawie art. 24a ust. 1 updop w zw. z art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia zastosowania odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (Spółki-wnuczki) kwot dywidendy otrzymywanej przez Spółkę Zależną od Spółki-wnuczki w sytuacji, gdy Spółka zależna i Spółka-wnuczka będą stanowiły zagraniczne spółki kontrolowane Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19 % podstawy opodatkowania.

Istotą wprowadzonych rozwiązań dot. zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 24a ustawy CIT) jest uwzględnienie w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego dochodów uzyskiwanych przez, kontrolowane przez niego, podmioty zagraniczne mające siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w Polsce poziomie opodatkowania.

Podatnik objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce zobowiązany jest do ustalenia przypadającego na niego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, poprzez wykazanie jako podstawy opodatkowania uzyskanej w roku podatkowym nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Dochód ustala się na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 24a ust. 6 w związku z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Stosownie do przepisu art. 24a ust. 4 podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

W art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowano podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający proporcjonalnie na okres, w którym spełniony został warunek kontroli nad zagraniczną spółką kontrolowaną w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Szczególne zasady ustalania udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej zawarte zostały w ust. 7 i 8.

Zarówno dochód, o którym mowa powyżej, jak również podstawę opodatkowania i podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej ustala się odrębnie w odniesieniu do każdej zagranicznej spółki kontrolowanej posiadanej przez podatnika. Zasada ta odnosi się również do kwot podlegających odliczeniu od dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej. Oznacza to, że odliczeniu od dochodu z danej zagranicznej spółki kontrolowanej podlegają wyłącznie dywidendy otrzymane przez podatnika od tej konkretnej spółki, jak również kwoty otrzymane ze zbycia udziału w tej konkretnej spółce.

Zatem art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje wprost, że możliwość odliczenia kwot dywidendy dotyczy wyłącznie tych kwot dywidendy, które zostały otrzymane przez podatnika od konkretnej zagranicznej spółki kontrolowanej. Podatnikiem w rozumieniu art. 24a jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a zatem podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (w przedstawionych okolicznościach sprawy – Wnioskodawca). Oznacza to, że odliczenie o którym mowa w art. 24a ust. 4 nie znajdzie zastosowania do kwot dywidendy otrzymanej przez Spółkę zależną od Spółki-wnuczki.

W świetle powyższych wyjaśnień za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy przestawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania dla podatku CFC od dochodów Spółki-wnuczki, Spółka nie może odliczyć (na podstawie art. 24a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Dywidendy wypłaconej Spółce zależnej przez Spółkę-wnuczkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.