IPPB5/4510-17/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego wg opisanego modelu?
IPPB5/4510-17/16-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. podstawa opodatkowania
  2. wynagrodzenie prowizyjne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania, w przypadku prowadzenia pośrednictwa handlowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania, w przypadku prowadzenia pośrednictwa handlowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi pośrednictwa w zakupie towarów i usług na rzecz swoich Klientów, od innych niezależnych Dostawców (Sprzedawców). Usługa pośrednictwa w zakupie polega na przyjęciu od Klienta przez Wnioskodawcę zlecenia zakupienia w imieniu Klienta towaru lub usługi, zrealizowaniu tego zlecenia po wpłaceniu przez Klienta na konto Wnioskodawcy ustalonej wcześniej kwoty równej sumie ceny towaru lub usługi i prowizji za usługę pośrednictwa.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia usługi pośrednictwa w firmie Wnioskodawcy, Klient otrzymuje od Wnioskodawcy e-mail lub sms potwierdzający zamówienie, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zamawianego towaru, całkowity koszt ponoszony przez Klienta oraz numer zamówienia.

Zamówienie usługi pośrednictwa w zakupie uznaje się za skuteczne w momencie wpłacenia przez Klienta na konto Wnioskodawcy kwoty, ustalonej wcześniej z Klientem i podanej mu wraz z numerem zamówienia w e-mailu lub wiadomości sms.

Wnioskodawca za usługę pośrednictwa wystawia fakturę i dostarcza ją do Klienta.

Zamówienie usługi pośrednictwa zostaje anulowane, jeśli w przeciągu określonej ilości dni od daty otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie, Klient nie wpłaci ustalonej kwoty na konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca odpowiada za złożenie zamówienia na rzecz Klienta, przekazanie Sprzedającemu zapłaty za towar lub usługę i podanie Sprzedającemu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wnioskodawca, nie będąc sprzedawcą towaru lub usługi, nie odpowiada za wady towaru lub usługi oraz uszkodzenie bądź zaginięcie przesyłki z towarem. Wnioskodawca na życzenie Klienta pośredniczy w składaniu przez Klienta reklamacji do Sprzedającego i dokłada wszelkich starań, by reklamacja Klienta była rozpatrzona jak najszybciej i z jak najlepszym dla Klienta efektem.

W przypadku niezrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży przez Sprzedającego przed złożeniem zamówienia), z winy Sprzedającego bądź z winy Wnioskodawcy, cała kwota, którą Klient przelał na konto Wnioskodawcy, zostaje zwrócona Klientowi na koszt Wnioskodawcy.

Rola Wnioskodawcy sprowadza się do zbierania zamówień, inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych na Jego rachunek bankowy, do przesłania zamówienia do Dostawcy oraz do przelewu na konto Dostawcy należności za towar lub usługę.

Wnioskodawca oświadcza, iż elementy zdarzenia przyszłego nie są przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego wg opisanego modelu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa w zamówieniach i płatnościach, przychodem będzie wartość prowizji, na którą zostanie przez Wnioskodawcę wystawiona faktura.

Płatności od Klienta będą w części należnościami za sprzedany przez Dostawcę towar lub usługę, a w części będą należnością dla Wnioskodawcy z tytułu pośrednictwa w płatności i obsługi zamówienia (prowizja uzyskana z tytułu pośrednictwa handlowego).

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od Klienta, a kwotą przekazaną do Dostawcy (pomniejszona o podatek VAT).

W takim zatem przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji uzyskanej przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej także: „updop”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 updop). Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 updop przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 2 powołanej ustawy). Zatem, na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy, co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Podsumowując, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że podstawą opodatkowania będzie przychód, tj. kwota prowizji uzyskanej przez Wnioskodawcę. Jak zostało wskazane powyżej przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 7 updop, jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów, tj. kwoty prowizji nad kosztami ich uzyskania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podstawa opodatkowania
IBPP2/4512-26/16/EK | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenie prowizyjne
IPPB5/423-989/13-2/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.