IPPB5/423-473/12-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w powyższej sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji pozwalających mu na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego, Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP, powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach określonych w art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, tj. od łącznej kwoty wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych, z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2012 r. (data wpływu 12.06.2012 r.) oraz piśmie z dnia 13.07.2012 r. (data wpływu18.07.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Nr IPPB5/423-473/12-2/AM z dnia 04.07.2012 r. (data doręczenia 09.07.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie realizacji obowiązków płatnika przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, w przypadku braku informacji pozwalających na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie realizacji obowiązków płatnika przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, w przypadku braku informacji pozwalających na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustaw podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz.1384, z późn. zm.) - dalej jako „Ustawa o obrocie”.

Powyższa nowelizacja wprowadziła w art. 8a Ustawy o obrocie możliwość prowadzenia, przez wybrane podmioty, w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski tzw. rachunków zbiorczych. Rachunki zbiorcze charakteryzują się tym, że mogą być na nich rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób.

Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków zbiorczych zostały określone w art. 4 ust. 1 Ustawy o obrocie. Jednym z takich podmiotów jest Wnioskodawca (dalej jako: „Wnioskodawca”).

Art. 8a ust. 2 Ustawy o obrocie specyfikuje rodzaje podmiotów, dla których mogą być prowadzone rachunki zbiorcze (dalej jako „posiadacz rachunku” zbiorczego). Z przepisu tego wynika, że posiadaczami rachunków zbiorczych będą mogły być wyłącznie podmioty zagraniczne, które nie będą prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli będą taką działalność prowadzić, to nie poprzez utworzony w tym celu oddział. Jednakże, zgodnie z brzmieniem tej ustawy, posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych; są nimi tzw. „osoby uprawnione”.

Do ustalania osób uprawnionych z takich papierów wartościowych nie stosuje się przepisów prawa polskiego, przy czym osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na takim rachunku jest uważana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za osobę uprawnioną ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku w liczbie wynikającej z tego wskazania (art. 8a ust. 4 Ustawy o obrocie).

Świadczenia wynikające ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od emitentów, podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przekazuje lub stawia do dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku. Tym samym, osobom uprawnionym z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec podmiotu prowadzącego ten rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych świadczeń.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z ww. ustawowego uprawnienia i prowadzić rachunki zbiorcze, o których mowa w znowelizowanych przepisach Ustawy o obrocie.

W konsekwencji opisanej wyżej nowelizacji Ustawy o obrocie, zmianie uległy również przepisy innych aktów prawnych, w tym ustaw podatkowych:

 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „Ustawy PDOF”) - w zakresie przepisów art. 5a pkt 26, art. 30a ust. 2a, art. 39 ust. 4a, art. 41 ust. 4, ust. 4d, ust. 10, art. 42 ust. 1, ust. 1a, ust. 8, art. 45 ust. 3, ust. 3c
 • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. dalej: „Ustawy PDOP”) - w zakresie przepisów art. 4a ust. 15, art. 26 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 3, ust. 6, art. 26a ust. 2 Ordynacji podatkowej - w zakresie przepisu art. 182 par. 3a.

Wskutek zmian w ww. przepisach z zakresu Ustawy PDOF oraz Ustawy PDOP, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego pobieranego z tytułu wypłat niektórych świadczeń wynikających z papierów wartościowych rejestrowanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych, dokonywanych za pośrednictwem posiadaczy tych rachunków na rzecz osób uprawnionych (podatników).

Zgodnie z brzmieniem przepisów, zryczałtowany podatek będzie pobierany przez Wnioskodawcę w dniu przekazania należności zdanego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

 1. Brak relacji Wnioskodawcy z podatnikiem

W kontekście niniejszego wniosku kluczowe znaczenie ma brak relacji pomiędzy Wnioskodawcą (jako podmiotem prowadzącym rachunek zbiorczy) a podatnikiem (jako osobą uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym).

Rachunki zbiorcze będą prowadzone przez Wnioskodawcę dla posiadaczy tych rachunków. Posiadacz rachunku zbiorczego będzie jedynym podmiotem, z jakim Wnioskodawca będzie miał jakikolwiek kontakt: posiadacz rachunku zawrze z Wnioskodawcą umowę o prowadzenie rachunku zbiorczego.

Wnioskodawca nie będzie natomiast wchodził w jakąkolwiek relację z osobami uprawnionymi z papierów wartościowych rejestrowanych na rachunku zbiorczym (podatnikami), czy to w sposób formalny (w ramach umowy zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą a podatnikiem) czy też w ramach relacji o charakterze „osobistym” (podmioty te nie będą miały ze sobą żadnego bezpośredniego kontaktu, a jakikolwiek kontakt będzie możliwy jedynie za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego).

Posiadacz rachunku zbiorczego będzie zatem pełnił funkcję obligatoryjnego „pośrednika / łącznika” pomiędzy Wnioskodawcą a osobą uprawnioną (podatnikiem). Zatem, jakąkolwiek wiedzę na temat osoby uprawnionej (podatnika) Wnioskodawca będzie czerpał tylko i wyłącznie od posiadacza rachunku zbiorczego, i to tylko wówczas, gdy ten ostatni sam będzie taką wiedzę posiadał.

Trzeba podkreślić, że tego rodzaju schemat stanowi istotne novum na polskim rynku; w aktualnym stanie prawnym, nie ma on na naszym rynku swojego odpowiednika. Jakkolwiek ustawodawca podatkowy starał się odzwierciedlić specyfikę rozliczeń prowadzonych w ramach rachunków zbiorczych w znowelizowanych przepisach Ustawy PDOF oraz Ustawy PDOP, to ze względu na ich nowatorski dla polskiej praktyki charakter i poziom złożoności, obowiązujące przepisy podatkowe nie zawierają jeszcze wystarczająco szczegółowych rozwiązań na okoliczność występujących w ramach tych rozliczeń wątpliwości oraz trudności o charakterze administracyjnym.

 1. Rodzaje osób uprawnionych (podatników)

W związku z charakterem rachunków zbiorczych, będą miały miejsce następujące sytuacje:

 • sytuacja, w której posiadacz rachunku zbiorczego będzie w posiadaniu danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, oraz danych dotyczących liczby i rodzaju posiadanych przez te osoby papierów wartościowych;
 • sytuacja, w której posiadacz rachunku zbiorczego nie będzie posiadał informacji pozwalających na ustalenie takich osób lub liczby i rodzaju posiadanych przez nie papierów wartościowych, a jedynie będzie posiadał dane dalszych pośredników finansowych, niebędących jednak osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, dla których będzie on rejestrował te papiery w ewidencji instrumentów finansowych prowadzonej przez siebie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z brzmieniem art. 8b ust. 3 Ustawy o obrocie, podmiot prowadzący rachunek zbiorczy (tu: Wnioskodawca) może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych zrejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób.

Jeżeli jednak posiadacz rachunku zbiorczego nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje on podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy wyłącznie informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy.

Jak z powyższego wynika, z punktu widzenia Wnioskodawcy, rachunki zbiorcze będą prowadzone i świadczenia z tych rachunków będą wypłacane na rzecz dwóch rodzajów podmiotów:

 • osób uprawnionych (podatników), których tożsamość została Wnioskodawcy (jako płatnikowi) ujawniona (dalej: „podatnik ujawniony”) oraz
 • osób uprawnionych (podatników), których tożsamość nie została Wnioskodawcy (jako płatnikowi) ujawniona („podatnik anonimowy”).
 1. Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatników anonimowych

Właściwe obliczenie przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz pobranie i odprowadzenie należnego podatku w prawidłowej kwocie będzie wymagało uzyskania przez Wnioskodawcę szeregu danych dotyczących osoby podatnika, charakteru uzyskiwanego przez niego dochodu, wysokości kwot (innych niż sama kwota wypłacanego świadczenia) wpływających na podstawę opodatkowania - w tym, przede wszystkim, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie przedmiotowych papierów wartościowych. W celu uzyskania ww. danych, Wnioskodawca będzie występował z formalnym, pisemnym zapytaniem do posiadacza rachunku, który powinien przekazać Wnioskodawcy odpowiednie informacje w formie pisemnego oświadczenia złożonego i podpisanego przez osobę uprawnioną (podatnika).

Pozyskanie przez Wnioskodawcę powyższych danych, albo niektórych z nich, może być znacznie utrudnione, lub nawet niemożliwe, co szczególnie jaskrawo wystąpi w przypadku wypłaty należności na rzecz podatników anonimowych. W tych okolicznościach, Wnioskodawca powziął określone wątpliwości co do charakteru oraz zakresu swoich obowiązków jako płatnika w odniesieniu do świadczeń dokonywanych za pośrednictwem posiadaczy rachunków zbiorczych na rzecz podatników anonimowych - tj. osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została Wnioskodawcy, jako płatnikowi, ujawniona. Przedmiotem niniejszego wniosku są wyłącznie obowiązki Wnioskodawcy, jako płatnika, w odniesieniu do wypłaty świadczeń na rzecz podatników anonimowych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca będzie dokonywał wypłat należności z rachunków zbiorczych na rzecz podatników anonimowych (zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych) i jednocześnie Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie posiadał informacji pozwalających mu na ustalenie podstawy opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w powyższej sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji pozwalających mu na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego, Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP, powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach określonych w art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, tj. od łącznej kwoty wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych, z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie dokonywał wypłat należności z rachunków zbiorczych na rzecz podatników anonimowych (zarówno osób fizycznych jaki podatników podatku dochodowego od osób prawnych) i jednocześnie Wnioskodawca jako płatnik nie będzie posiadał informacji pozwalających na ustalenia podstawy opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez tych podatników w kwocie innej, niż kwota wypłaty dokonywanej na rzecz wszystkich takich podatników, wówczas Wnioskodawca powinien uznać, że podstawą opodatkowania jest łączna kwota dokonywanych wypłat (kwota brutto).

Innymi słowy, w takich okolicznościach, Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia do organu podatkowego podatku obliczonego od łącznej kwoty brutto wypłat należności z poszczególnych tytułów dokonywanych na rzecz osób uprawnionych, bez pomniejszania tej kwoty o koszty lub inne wartości, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniane są w celu obliczenia prawidłowej podstawy opodatkowania (chodzi tu przede wszystkim o wydatki poniesione na nabycie lub objęcie przedmiotowych papierów wartościowych).

W konsekwencji, w powyższych okolicznościach, Wnioskodawca, jako podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek:

 1. W przypadku przekazania posiadaczowi tego rachunku należności z tytułu umorzenia akcji - od łącznej kwoty wypłat (kwoty brutto wypłat) z tego tytułu, kierowanej, odpowiednio, do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych albo do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, bez pomniejszania o koszt nabycia lub objęcia umarzanych akcji (ponieważ informacje o ww. kosztach nie będą Wnioskodawcy znane);
 2. W przypadku przekazania posiadaczowi tego rachunku należności z tytułu wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki akcyjnej - od łącznej kwoty wypłat (kwoty brutto wypłat) z tego tytułu, kierowanej, odpowiednio, do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych albo do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, bez pomniejszania o wartość odpowiadającą kosztowi nabycia lub objęcia akcji (ponieważ informacje o ww. kosztach nie będą Wnioskodawcy znane);
 3. W przypadku przekazania posiadaczowi tego rachunku należności z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (jeżeli jej dokonanie generuje obowiązki płatnika po stronie podmiotu prowadzącego taki rachunek) - od łącznej kwoty wypłat (kwoty brutto wypłat) z tego tytułu, bez pomniejszania o wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych (ponieważ informacje o ww. wydatkach nie będą Wnioskodawcy znane);
 4. W przypadku przekazania posiadaczowi tego rachunek należności z tytułu dyskonta od papierów wartościowych (jeżeli jej dokonanie generuje obowiązki płatnika po stronie podmiotu prowadzącego taki rachunek) od łącznej kwoty wypłat z tego tytułu (kwoty wykupu papieru wartościowego przez emitenta) bez pomniejszania o cenę zakupu papieru wartościowego przez podatnika na rynku pierwotnym lub wtórnym (ponieważ informacje o ww. cenie zakupu papieru wartościowego nie będą Wnioskodawcy znane).

Od podstawy opodatkowania ustalonej na powyższych zasadach, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z dyspozycją art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP – tj. od łącznej wartości należności przekazanych przez Wnioskodawcę w danym okresie na rzecz wszystkich podatników anonimowych z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

 1. Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego na podstawie obowiązujących przepisów

Na podstawie art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W świetle powyższego przepisu obowiązek płatnika obejmuje wykonanie trzech czynności: obliczenie należnego od podatnika podatku, pobranie obliczonego podatku ze środków podatnika i wpłacenie podatku w wyznaczonym terminie do właściwego organu podatkowego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy PDOF (art. 41) i Ustawy PDOP (art. 26), na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego pobieranego z tytułu wypłat niektórych świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych.

Artykuł 41 ust. 4 Ustawy PDOF stanowi, ze „Płatnicy, o których mowa w ust. 1 są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

Na podstawie ust. 4d tego artykułu zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Zgodnie z ust. 10 tego artykułu, w zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

W świetle art. 30a ust. 1 Ustawy PDOF, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się, z zastrzeżeniem art. 52a, m.in. od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (pkt 2), z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (pkt 4) oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (pkt 5).

Zgodnie z ust. 2a tego artykułu, od dochodów (przychodów) z tytułu powyższych należności o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.

W świetle art. 26 ust. 1 Ustawy PDOP, „Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Ustęp 2a tego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.

Zgodnie z ust. 2b tego artykułu, w przypadku przychodów z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

 1. Ustalenie przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania: szczególne zasady obowiązujące w przypadku wypłat należności na rzecz podatników anonimowych

Rodzaje świadczeń wypłacanych na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w stosunku do których Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego zostały szczegółowo określone w znowelizowanych przepisach ustaw podatkowych (Ustawa PDOF i Ustawa PDOP). Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego będzie w praktyce pobierał podatek w przypadku dokonywania wypłat dokonywanych z tytułu następujących świadczeń związanych z zapisanymi na tych rachunkach papierami wartościowymi:

 • Na podstawie art. 41 Ustawy PDOF, w związku z art. 30a tej ustawy, w przypadku wypłat na rzecz osób fizycznych - podatników anonimowych i podatników ujawnionych - z tytułu:
  1. Dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób,
  2. Dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  3. Dochodów (przychodów) z tytułu certyfikatów inwestycyjnych.
 • Na podstawie art. 26 Ustawy PDOP, w związku z art. 21 tej ustawy, w przypadku wypłat na rzecz podatników ujawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu - z tytułu dochodów (przychodów) z odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.
 • Na podstawie art. 26 Ustawy PDOP, w związku z art. 21 i art. 22, w przypadku wypłat na rzecz podatników anonimowych, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - z tytułu dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych oraz dochodów (przychodów) z odsetek od papierów wartościowych.

Na Wnioskodawcy, jako płatniku, będzie spoczywać ustalenie właściwej podstawy opodatkowania oraz „statusu podatkowego” podatnika, na rzecz którego przekazywane jest świadczenie, w celu zastosowania prawidłowych zasad jego opodatkowania oraz sposobu poboru podatku, lub zastosowania zwolnienia z podatku.

Należy podkreślić, że przepisy Ustawy PDOF oraz Ustawy PDOP w szczególny sposób regulują zasady poboru podatku od wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunki zbiorcze:

 • Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF, od dochodów (przychodów) z tytułów określonych w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 tego artykułu, przekazanych na rzecz podatników anonimowych, zryczałtowany podatek dochodowy płatnik pobiera od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Podatek pobierany jest według stawki 19%.
 • Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, w przypadku, gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników anonimowych, płatnik pobiera podatek w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Stawka zryczałtowanego podatku wyniesie odpowiednio: 20% - w przypadku wypłat należności z tytułu odsetek, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy PDOP lub 19% - w przypadku wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP).
 1. Zasady obliczania podstawy opodatkowania (dochodu I przychodu) w przypadku wypłat poszczególnych rodzajów należności na podstawie przepisów Ustawy PDOF oraz Ustawy PDOP

Jak wynika z powołanych regulacji, w przypadku dokonywania wypłat należności na rzecz podatników anonimowych będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych rejestrowanych na rachunku zbiorczym - zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych -Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w odpowiedniej wysokości od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Zatem, w celu prawidłowego wywiązania się z funkcji płatnika, Wnioskodawca powinien w pierwszym rzędzie określić „łączną wartość dochodów (przychodów)” przekazanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego na rzecz podatników anonimowych.

Zasady określania dochodów (przychodów) z poszczególnych źródeł wynikają z przepisów ustaw podatkowych. W zakresie wypłat należności na rzecz podatników anonimowych, zasady te należy podsumować następująco:

 1. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dywidendy (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF):
  Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli kwota brutto wypłacanej dywidendy (nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów).
 2. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) z umorzenia akcji (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 5d oraz 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, podstawę opodatkowania stanowi wartość otrzymanego przychodu, pomniejszona o koszt nabycia lub objęcia akcji. Jak z powyższego wynika, ustalenie podstawy opodatkowania wymaga, co do zasady, posiadania informacji o koszcie nabycia lub objęcia akcji przez podatnika.
 3. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) stanowiących wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki akcyjnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, podstawę opodatkowania stanowi wartość otrzymanego majątku, przy czym wolna od podatku jest wartość tego majątku w części odpowiadającej kosztowi nabycia lub objęcia akcji. Jak z powyższego wynika, ustalenie podstawy opodatkowania wymaga, co do zasady, posiadania informacji o koszcie nabycia lub objęcia akcji przez podatnika.
 4. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) wynikających z połączenia lub podziału spółek – w postaci dopłat w gotówce otrzymanych przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli kwota brutto otrzymanych dopłat.
 5. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z odsetek od papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 oraz art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy PDOF, podstawą opodatkowania jest przychód (w kwocie brutto).
 6. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z dyskonta od papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 oraz art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy PDOF, w przypadku wynagrodzenia w formie dyskonta, podstawą opodatkowania jest wysokość dyskonta. Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 12 Ustawy PDOF, dyskonto obliczane jest jako różnica między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę.
  Zatem, ustalenie podstawy opodatkowania wymaga, co do zasady, posiadania informacji ocenie emisyjnej lub cenie nabycia papieru wartościowego przez podatnika.
 7. Wysokość dochodu (przychodu) osoby fizycznej z tytułu certyfikatów inwestycyjnych (dochód z umorzenia certyfikatów lub świadczenia wypłacane z certyfikatów bez ich umarzania) (art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy PDOF)
  Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PDOF, w przypadku świadczeń z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych podstawę opodatkowania stanowi dochód, ustalany jako różnica pomiędzy przychodem z umorzenia certyfikatów a wydatkami na ich nabycie. Zatem, ustalenie podstawy opodatkowania takich świadczeń wymaga, co do zasady, posiadania informacji o koszcie nabycia umarzanych certyfikatów przez podatnika.
  W przypadku świadczeń wypłacanych z certyfikatów inwestycyjnych bez ich umarzania, podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli kwota brutto wypłacanych świadczeń.
 8. Wysokość dochodu (przychodu) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dywidend (art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP)
  Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP, podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli kwota brutto wypłacanej dywidendy (nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów).
 9. Wysokość dochodu (przychodu) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) z umorzenia akcji (art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP)
  Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy PDOP, podstawę opodatkowania stanowi wartość otrzymanego przychodu, pomniejszona o koszt nabycia lub objęcia akcji. Jak z powyższego wynika, ustalenie podstawy opodatkowania wymaga, co do zasady, posiadania informacji o koszcie nabycia lub objęcia akcji przez podatnika.
 10. Wysokość dochodu (przychodu) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) stanowiących wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki akcyjnej (art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP)
  Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy PDOP, podstawę opodatkowania stanowi wartość otrzymanego majątku, przy czym wolna od podatku jest wartość tego majątku w części odpowiadającej kosztowi nabycia lub objęcia akcji. Zatem, ustalenie podstawy opodatkowania wymaga, co do zasady, posiadania informacji o koszcie nabycia lub objęcia akcji przez podatnika.
 11. Wysokość dochodu (przychodu) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z udziału w zyskach osób prawnych w postaci dochodów (przychodów) wynikających z połączenia lub podziału spółek - w postaci dopłat w gotówce otrzymanych przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych łub dzielonych (art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP)
  Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP, podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli kwota brutto otrzymanych dopłat.
 12. Wysokość dochodu (przychodu) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z odsetek od papierów wartościowych (art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy PDOP)
  W przypadku wypłaty odsetek podstawą opodatkowania jest przychód (w kwocie brutto).
 1. Zakres Informacji związanych z zobowiązaniami podatkowymi osób uprawnionych (podatników anonimowych), które Wnioskodawca pozyska od posiadacza rachunku zbiorczego

Jak wyjaśniono w stanie faktycznym, na podstawie Ustawy o obrocie (art. 8b ust. 3), w celu właściwego wykonania obowiązków płatnika, podmiot prowadzący rachunki zbiorcze (tu: Wnioskodawca) może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunki przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Polski zobowiązaniami podatkowymi tych osób.

O ile żądanie Wnioskodawcy będzie dotyczyło podatników ujawnionych, należy oczekiwać, że odpowiednie dane zostaną przekazane Wnioskodawcy przez posiadacza rachunku zbiorczego. Jeżeli jednak posiadacz rachunku zbiorczego nie będzie posiadał odpowiednich danych dotyczących osób uprawnionych, wówczas posiadacz rachunku przekaże Wnioskodawcy wyłącznie informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy.

Należy zatem podsumować, że w przypadku wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych (zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jaki podatników podatku dochodowego od osób prawnych), jedynymi informacjami znanymi Wnioskodawcy będą: status podatkowy podatnika (osoba fizyczna lub podatnik podatku dochodowego od osób prawnych) oraz kwota dokonywanej wypłaty. Wnioskodawca nie otrzyma natomiast innych informacji niezbędnych dla właściwego obliczenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami (powołanymi powyżej), podstawa opodatkowania powinna być inna niż kwota wypłaty przekazywana przez Wnioskodawcę posiadaczowi rachunku zbiorczego na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych albo na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Innymi słowy, z punktu widzenia ustawowych zasad ustalania podstawy opodatkowania, opisanych w punkcie 3 powyżej, uzyskane przez Wnioskodawcę informacje nie pozwolą mu na prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania niektórych świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych, a tym samym, na pobranie i odprowadzenie zryczałtowanego podatku w prawidłowej wysokości.

W tych okolicznościach, w opinii Wnioskodawcy, powinien on, jako płatnik, pobrać oraz odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek obliczony według ryczałtowej stawki (19% w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz osób fizycznych oraz, odpowiednio, 19% lub 20% w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych), od łącznej kwoty wypłat należności z danego tytułu dokonywanych na rzecz danej kategorii (tj. podlegających danemu podatkowi dochodowemu) podatników anonimowych.

 1. Podsumowanie

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych (zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych) będzie on zobowiązany jako płatnik do podjęcia następujących kroków:

 1. Na podstawie art. 8b ust. 3 Ustawy o obrocie, Wnioskodawca może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób.
 2. O ile posiadacz rachunku zbiorczego nie będzie dysponował danymi dotyczącymi takich osób, przekaże on Wnioskodawcy wyłącznie informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy.
 3. W powyższych okolicznościach, w celu obliczenia, pobrania oraz wpłaty do organu podatkowego kwoty należnego podatku, Wnioskodawca będzie musiał opierać się na jedynych znanych sobie informacjach, tj.: informacji o łącznej kwocie należności wypłacanych z poszczególnych tytułów na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
 4. Na podstawie powyższych informacji oraz zgodnie z regulacjami art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, Wnioskodawca pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości należności przekazanych przez Wnioskodawcę z danego tytułu na rzecz wszystkich podatników anonimowych - z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
 5. Uwzględniając charakter dokonywanych wypłat oraz kwalifikację osoby podatnika, podatek dochodowy zostanie zatem przez Wnioskodawcę pobrany:
  1. Według stawki 19% od łącznej kwoty należności wypłacanych na rzecz osób fizycznych, obejmującej:
   • kwotę brutto wypłat z tytułu dywidend,
   • kwotę brutto wypłat z tytułu umorzenia akcji (bez pomniejszania o koszt nabycia lub objęcia umarzanych akcji),
   • kwotę brutto wypłat z tytułu połączenia łub podziału spółek - w postaci dopłat w gotówce otrzymanych przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
   • kwotę brutto wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych (bez pomniejszania ocenę zakupu papieru wartościowego przez podatnika na rynku pierwotnym lub wtórnym),
   • kwotę brutto wypłat dokonywanych z tytułu certyfikatów inwestycyjnych bez ich umarzania,
   • kwotę brutto wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (bez pomniejszania o wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych).
  2. Według stawki 19% od łącznej kwoty należności wypłacanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, obejmującej:
   • kwotę brutto wypłat dokonywanych z tytułu dywidend,
   • kwotę brutto wypłat dokonywanych z tytułu umorzenia akcji (bez pomniejszania o koszt nabycia lub objęcia umarzanych akcji),
   • kwotę brutto wypłat z tytułu wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki akcyjnej (bez jej pomniejszania o wartość odpowiadającą kosztowi nabycia lub objęcia akcji),
   • kwotę brutto wypłat z tytułu połączenia lub podziału spółek - w postaci dopłat w gotówce otrzymanych przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych łub dzielonych.
  3. Według stawki 20% od łącznej kwoty należności o charakterze odsetek od papierów wartościowych, wypłacanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.