IPPB1/4511-1278/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.
IPPB1/4511-1278/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. Dropshipping
 2. aukcja
 3. internet
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. podstawa opodatkowania
 6. prowizje
 7. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie handlowym prowadzonym w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem. Działalność gospodarcza prowadzona będzie przy pomocy sieci Internet, przy wykorzystaniu aukcji internetowych, a proces wysyłki zamówionego przez klienta towaru zostanie przeniesiony na dostawcę. W regulaminie aukcji i prowadzonego przez Wnioskodawcę serwisu internetowego zamieszczona będzie informacja, iż sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem, wraz z wszystkimi szczegółami zasadami dotyczącymi zamawiania towaru.

Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie nabywał towaru od dostawcy, nie będzie importował towaru od dostawcy, nie będzie sprzedawał towaru klientom ani nie będzie stroną umowy sprzedaży zawieranej między kupującym a dostawcą. W ramach takiej umowy sprzedawcą będzie dostawca, zaś rola Wnioskodawcy ograniczy się tylko do pośrednictwa w takiej transakcji. Zakupiony przez klienta towar nigdy nie trafia do Wnioskodawcy, czyli do pośrednika handlowego, lecz zawsze bezpośrednio do nabywcy. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności w żadnym momencie nie staje się właścicielem towaru, a jedynie prezentuje ofertę podmiotu zagranicznego. Zobowiązanym z tytułu należności celnych i podatku VAT z tytułu importu towaru jest klient (przy czym Wnioskodawca zamierza oferować towary, których wartość nie będzie przekraczać 150 Euro w związku z czym należności celne nie występują). O tych zobowiązaniach klient jest informowany w regulaminie świadczenia usług pośrednictwa handlowego dostępnym na profilu Wnioskodawcy w portalach aukcyjnych. W przesyłce z towarem Klient otrzymuje rachunek wystawiony przez dostawcę.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza polegać będzie na zbieraniu zamówień, inkasowania na rachunek bankowy Wnioskodawcy należności od klientów za zamówiony towar oraz przesyłania zebranych zamówień wraz z należnościami otrzymanymi od klientów (pomniejszonymi o marżę) do dostawcy, który znajduje się na terytorium państwa trzeciego (poza Unią Europejską). Marża o której była mowa powyżej, stanowiąca różnicę między kwotą otrzymaną od klienta za zamówiony towar, a kwotą przekazaną dostawcy będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód.

Na ustaloną w powyższy sposób marżę Wnioskodawca zamierza wystawiać klientom zamawiającym rachunki za usługę pośrednictwa. Suma rachunków z tytułu zrealizowanej w danym miesiącu prowizji stanowić będzie dla Wnioskodawcy podstawę do zaksięgowania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Dostawcami umowy o współpracy regulujące zasady tej współpracy oraz prawa i obowiązki stron. W umowie dostawca upoważni Wnioskodawcę do odbioru przekazywanych przez kupujących środków pieniężnych za zamawiany towar, a następnie przekazywania ich do dostawcy. Obowiązek dostawy towaru spoczywać będzie na dostawcy, który nie zostanie ujawniony względem klienta. Dostawa towaru odbywać się będzie bezpośrednio do klienta.

Wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to opodatkowanie na zasadach ogólnych. W początkowym okresie działalności Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla drobnych przedsiębiorców na podstawie przepisu art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie handlowym w oparciu o aukcje internetowe na podstawie modelu logistycznego, zwanego dropshippongiem wg opisanego wcześniej zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż nie będzie oraz nie chce być nabywcą towaru, to nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup. Nie będzie również importerem, nie będzie sprowadzał towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu. Będzie jedynie pośredniczył w zamówieniach i dokonaniu płatności na rzecz dostawcy towaru - pomagał nabyć towar od zagranicznego dostawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny, zwanym dropshippingiem stanowi różnica pomiędzy kwotą uiszczoną przez klienta na rachunek bankowy Wnioskodawcy za zamówiony towar, a kwotą przekazaną dostawcy w celu realizacji umowy sprzedaży pomiędzy klientem Wnioskodawcy a dostawcą.

Należności wpłacane przez klientów za zamawiany towar w zdecydowanej większości będą stanowić zapłatę dostawy a jedynie w niewielkiej części marżę wnioskodawcy. Dzieje się tak ponieważ kwota ta będzie uwzględniać już należność dostawcy za zamówiony towar + koszty przesyłki oraz marżę Wnioskodawcy.

Dostawca otrzyma od Wnioskodawcy kwotę stanowiącą cenę sprzedaży + koszt wysyłki do klienta, zaś należność jako wynagrodzenie za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę pośrednictwa handlowego w postaci marży, zostaje na koncie Wnioskodawcy. Będzie ona stanowić jego przychód (w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane wcześniej w interpretacjach:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w modelu logistycznym dropshipping. Sprzedaż prowadzi przez internet a sama działalność polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę i znajdowaniu poprzez profile, platformy internetowe zamówień, inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych oraz przesyłaniu zamówień do dostawcy, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego.

Kwota przekazana pomniejszona jest o kwotę wyznaczoną przez Wnioskującego (różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez klienta a ceną towaru u dostawcy - sprzedającego).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.