ILPP5/4512-1-304/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz uznania odliczonego podatku VAT za obrót i doliczenia go do podstawy opodatkowania.
ILPP5/4512-1-304/15-4/PGinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. obrót
 3. odliczenia
 4. podatek naliczony
 5. podstawa opodatkowania
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
 • uznania odliczonego podatku VAT za obrót i doliczenia go do podstawy opodatkowania

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz uznania odliczonego podatku VAT za obrót i doliczenia go do podstawy opodatkowania. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy oraz dodatkową opłatę tytułem złożonego wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) prowadzi działalność gospodarczą z zakresu produkcji lakierów (PKD 20.30.Z). W związku ze specyfiką działalności gospodarczej, Spółka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zakresu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Złożony przez Spółkę wniosek dotyczy dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Zakup ... ”. W dniu 5 października 2015 r. Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę w kwestii dofinansowania projektu. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 559 711,87 zł brutto z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże Spółce kwotę 280 400,00 zł czyli 50,09% całkowitych kosztów projektu brutto. Zgodnie z umową z Zakładem przekazanie Spółce środków finansowych odbywa się w dwóch transzach: I transza w wysokości 140 200,00 zł, wypłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i II transza wypłacana po odbiorze projektu, w wysokości różnicy pomiędzy wysokością kwoty dofinansowania a wypłaconą w I transzy kwotą, zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru projektu. Projekt składa się z dwóch etapów: Zakupu i instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz zakupu i instalacji wentylacji miejscowej awaryjnej.

Przyznane dofinansowanie dotyczy kwoty wydatków na projekt (zakładanych kosztów projektu) brutto i jako kwota wydatków (kosztów projektu) brutto zostanie rozliczone w oparciu o dołączone do rozliczenia faktury. W związku z faktem, że projekt jest częściowo finansowany z środków otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Spółka powzięła szereg wątpliwości odnośnie zwrotu podatku VAT od środków sfinansowanych przyznanym dofinansowaniem. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i planuje skorzystać z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup i instalację systemów wentylacji. Odliczony podatek naliczony z faktur pokrytych dofinansowaniem nie podlega zwrotowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taki obowiązek nie wynika ani z podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy, ani z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322, ze zm.). Tym samym odliczony podatek VAT stanowi własność Spółki i może ona nim swobodnie dysponować.

Natomiast w piśmie z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) – będącym uzupełnieniem wniosku – Wnioskodawca wskazał, że prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Zainteresowany nie świadczy żadnych usług na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie dokonuje dostawy towarów na rzecz ZUS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... – pytanie oznaczone we wniosku nr 1.
 2. Czy odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem powinien zostać uznany za obrót i doliczony do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług... – pytanie oznaczone we wniosku nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych sfinansowanych przyznanym dofinansowaniem.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca umożliwił zatem skorzystanie z odliczenia wszystkim podatnikom, bez względu na źródło finansowania zakupu opodatkowanego, pod warunkiem, że nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy.

Wśród przesłanek negatywnych ustawodawca nie wskazał przesłanki, która mogłaby wpłynąć na prawo Spółki do odliczenia podatku VAT.

Ad 2.

Odliczenie omawianego podatku VAT z faktur pokrytych dofinansowaniem nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a wyżej wymienionej ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT podstawą opodatkowania „jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT nie mieści się w żadnej ze wskazanych przez Ustawodawcę kategoriach, co więcej nie ma wpływu na cenę wytwarzanych przez Spółkę towarów. Tym samym odliczony podatek nie musi być doliczony do podstawy opodatkowania. Zwrot podatku nie stanowi także podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub usług, o której mowa w art. 5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona)
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony)
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony)
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z zakresu produkcji lakierów (PKD 20.30.Z). W związku ze specyfiką działalności gospodarczej, Spółka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zakresu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Złożony przez Zainteresowanego wniosek dotyczy dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Zakup ... ”. W dniu 5 października 2015 r. Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę w kwestii dofinansowania projektu. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 559 711,87 zł brutto z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże Wnioskodawcy kwotę 280 400,00 zł czyli 50,09% całkowitych kosztów projektu brutto. Zgodnie z umową z Zakładem przekazanie Wnioskodawcy środków finansowych odbywa się w dwóch transzach: I transza w wysokości 140 200,00 zł, wypłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i II transza wypłacana po odbiorze projektu, w wysokości różnicy pomiędzy wysokością kwoty dofinansowania a wypłaconą w I transzy kwotą, zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru projektu. Projekt składa się z dwóch etapów: Zakupu i instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz zakupu i instalacji wentylacji miejscowej awaryjnej. Przyznane dofinansowanie dotyczy kwoty wydatków na projekt (zakładanych kosztów projektu) brutto i jako kwota wydatków (kosztów projektu) brutto zostanie rozliczone w oparciu o dołączone do rozliczenia faktury. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i planuje skorzystać z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup i instalację systemów wentylacji. Odliczony podatek naliczony z faktur pokrytych dofinansowaniem nie podlega zwrotowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taki obowiązek nie wynika ani z podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy, ani z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym odliczony podatek VAT stanowi własność Spółki i może ona nim swobodnie dysponować.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Zainteresowany nie świadczy żadnych usług ani nie dokonuje dostawy towarów na rzecz ZUS.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika, że środki trwałe nabyte w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup ... ” są związane z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w niniejszej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług, które zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia w tej sytuacji jest to skąd pochodzą środki pozyskane w celu sfinansowania tych transakcji.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wskazane w art. 88 ustawy.

Zatem w tej części stanowisko Zainteresowanego zostało uznane za prawidłowe.

Ponadto, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem powinien zostać uznany za obrót i doliczony do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W celu rozwiania powyższej wątpliwości, w pierwszej kolejności wskazać trzeba, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zatem dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, co wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a 30c, art. 32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Generalnie ustawa, jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT wskazuje to, co otrzymuje dostawca/usługodawca od nabywcy za dostarczone towary/wykonane usługi, a więc za dokonaną sprzedaż.

Przez sprzedaż należy rozumieć – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy – odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że aby uznać, że otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy jest ono związane z konkretną sprzedażą realizowaną przez podmiot je otrzymujący. Przy czym do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. Stosownie do tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się jednak samego podatku – należnego z tytułu danej transakcji.

Z kolei w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią tego przepisu – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość.

Jak wskazał Wnioskodawca wystąpił on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zakresu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Przyznane dofinansowanie dotyczy ponad 50% całkowitych wydatków na projekt (zakładanych kosztów projektu) brutto i zostanie rozliczone w oparciu o dołączone do rozliczenia faktury. Jak oświadczył Zainteresowany, otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług oraz Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług ani nie dokonuje dostawy towarów na rzecz ZUS. Natomiast odliczony podatek naliczony z faktur pokrytych dofinansowaniem nie podlega zwrotowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – stanowi on własność Spółki.

Mając na uwadze powyższe informacje w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał sam Wnioskodawca – otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług, to w tym przypadku otrzymane dofinansowanie nie stanowi dotacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Wobec tego otrzymana dotacja – pozostająca bez wpływu na cenę świadczonych usług i sprzedawanych towarów – nie zwiększa podstawy opodatkowania stosownie do ww. przepisów a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analizując powołany wyżej art. 29a ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że podstawa opodatkowania obejmuje wynagrodzenie należne usługodawcy za wykonane usługi (włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych usług).

Skoro otrzymana od ZUS dotacja nie stanowi zapłaty ani za dostawę towarów ani za świadczenie usług to również ta jej część, którą pokryto podatek od towarów i usług nie spełnia tych przesłanek.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę przepisów w kontekście przedstawionego we wniosku opisu sprawy stwierdzić należy, że odliczony przez Spółkę podatek VAT z faktur otrzymanych z tytułu realizacji projektu pod nazwą „Zakup ... „ nie jest dla niej wynagrodzeniem za świadczone usługi bądź dostawę towarów. Tym samym kwota ta nie powinna być objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie stanowi ona podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych nabytych za środki pieniężne pochodzące z dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
 • uznania odliczonego podatku VAT za obrót i doliczenia go do podstawy opodatkowania.

Natomiast pozostała część wniosku dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.