ILPP4/4512-1-221/15-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wykazywania faktur za opakowania zwrotne w informacji podsumowującej VAT-UE oraz wykazywania faktur za opakowania zwrotne i faktur korygujących do tych faktur w podstawie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
ILPP4/4512-1-221/15-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. informacja podsumowująca
 2. kaucje
 3. podstawa opodatkowania
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania faktur za opakowania zwrotne w informacji podsumowującej VAT-UE oraz wykazywania faktur za opakowania zwrotne i faktur korygujących do tych faktur w podstawie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania faktur za opakowania zwrotne w informacji podsumowującej VAT-UE oraz wykazywania faktur za opakowania zwrotne i faktur korygujących do tych faktur w podstawie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą kwiatów, które nabywa m.in. z Holandii. Potwierdzeniem transakcji jest faktura zakupu, która jest również podstawą do zapłaty. Wnioskodawca dostaje również fakturę za opakowania zwrotne (kwota ok. 40 000,00 EUR kwartalnie), w których przewożone są kwiaty. Ta faktura, wg porozumienia między kontrahentami, nie jest podstawą do zapłaty. Po zwrocie opakowań wystawiane są faktury korygujące do faktur za opakowania, również nie stanowiące podstawy do zwrotu zapłaty.

W porozumieniu kontrahent holenderski napisał: „Ze względu na nasz system komputerowy jest dla nas niemożliwe, aby faktury pojemnikowe rozdzielić w naszym systemie od faktur zakupowych. Jednym z powodów jest to, że w ten sposób możemy zachować równowagę pomiędzy pojemnikami wychodzącymi a przychodzącymi w naszym systemie. Z tego powodu również faktury dotyczące pojemników są automatycznie rejestrowane w urzędzie podatkowym w Holandii choć z drugiej strony są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Faktury wystawiane przez nas dotyczące pojemników nie stanowią podstawy do zapłaty, którą mielibyśmy otrzymywać z tytułu sprzedaży. Cały czas jesteśmy właścicielami tych opakowań. Nie sprzedajemy ich, wystawiane na nie faktury sprzedaży są tylko specyfiką naszego systemu”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma wykazywać faktury za opakowania zwrotne w informacji podsumowującej VAT-UE...
 2. Czy Wnioskodawca ma księgować faktury za opakowania zwrotne i faktury korygujące za te opakowania i wykazywać je w podstawie opodatkowania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury za opakowania zwrotne nie są podstawą do wykazywania ich w informacji podsumowującej VAT-UE.

Wnioskodawca powołuje się na art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) mówiący, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (...) rozumie się nabycie prawa do rozporządzenia jak właściciel (...). Wnioskodawca nie ma prawa rozporządzać opakowaniami jak właściciel, ponieważ ma jasno zawarte sformułowanie w porozumieniu z kontrahentem z Holandii, że właścicielem opakowań jest kontrahent holenderski. Poza tym, Wnioskodawca nie może rozporządzać opakowaniami jak właściciel, nie może ich m.in. odsprzedać, zniszczyć, zmienić ich wyglądu, czyli nie może z nimi postąpić jak właściciel. Dodatkowo Wnioskodawca nie płaci za fakturę za opakowania i zwraca je kompletne (co jest udokumentowane fakturą korektą) do kontrahenta holenderskiego. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoznaje faktur za opakowania zwrotne jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, nie może ich również wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że faktury za opakowania zwrotne nie podlegają księgowaniu, ponieważ wg art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania (...) jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać (...). Wg porozumienia z kontrahentem holenderskim, faktury za opakowania zwrotne nie są podstawą do zapłaty, służą tylko do ewidencji wejścia i wyjścia opakowań zwrotnych. Niestety jego system komputerowy nie ma innej możliwości zaewidencjonowania tego zdarzenia, jak poprzez wystawienie faktury. Wnioskodawca również, wg art. 7 ust. 1 ww. ustawy, nie rozporządza opakowaniami jak właściciel. Nie ma do tego prawa ponieważ, wg porozumienia, właścicielem jest kontrahent z Holandii. Wnioskodawca powołuje się również na art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy, który mówi m.in., że opodatkowana podatkiem od towarów i usług jest odpłatna dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. W tym przypadku, faktury za opakowania zwrotne nie są płacone i nigdy nie będą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z art. 25 ust. 1 ustawy wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Z kolei stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej – zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą kwiatów, które nabywa m.in. z Holandii. Potwierdzeniem transakcji jest faktura zakupu, która jest również podstawą do zapłaty. Dostaje również fakturę za opakowania zwrotne (kwota ok. 40 000,00 EUR kwartalnie), w których przewożone są kwiaty. Ta faktura, wg porozumienia między kontrahentami, nie jest podstawą do zapłaty. Po zwrocie opakowań wystawiane są faktury korygujące do faktur za opakowania, również nie stanowiące podstawy do zwrotu zapłaty.

W porozumieniu kontrahent holenderski napisał, że ze względu na jego system komputerowy jest dla niego niemożliwe, aby faktury pojemnikowe rozdzielić w systemie od faktur zakupowych. Jednym z powodów jest to, że w ten sposób może zachować równowagę pomiędzy pojemnikami wychodzącymi a przychodzącymi w jego systemie. Faktury dotyczące pojemników nie stanowią podstawy do zapłaty, którą kontrahent holenderski miałby otrzymywać z tytułu sprzedaży. Cały czas kontrahent holenderski jest właścicielem tych opakowań, nie sprzedaje ich, a wystawiane na nie faktury sprzedaży są tylko specyfiką jego systemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wykazywania w informacji podsumowującej VAT-UE faktur za opakowania zwrotne.

Z powołanego art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że w informacji podsumowującej wykazuje się m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Z wyżej cytowanego art. 9 ust. 1 ustawy wynika, że aby daną czynność można było uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, konieczne jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

 1. musi nastąpić nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel tymi towarami;
 2. towary te w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz;
 3. transakcja musi odbywać się za wynagrodzeniem, tj. musi mieć charakter odpłatny.

W przedmiotowej sprawie doszło do przemieszczenia towarów z Holandii, jednak Wnioskodawca nie nabywa będących przedmiotem zapytania opakowań zwrotnych, ponieważ właścicielem opakowań pozostaje holenderski kontrahent. Wnioskodawca nie jest również zobowiązany do zapłaty za opakowania.

Reasumując, w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie wykazuje faktur za opakowania zwrotne otrzymanych od kontrahenta z Holandii w informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż nie dokonuje ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wnioskodawca ma również wątpliwości, czy faktury za opakowania zwrotne oraz otrzymane do nich faktury korygujące ma wykazywać w podstawie opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 30a ust. 1 ustawy – do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy wskazuje, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innym dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do ust. 6 tego artykułu, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy – podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Art. 29a ust. 11 ustawy reguluje, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. W opisie stanu faktycznego jednoznacznie wskazano, że nie jest pobierana kaucja za opakowania zwrotne, w związku z tym w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania powołany przepis.

Analiza art. 29a ust. 6 ustawy wskazuje, że podstawa opodatkowania, również przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – w przedmiotowej sprawie kwiatów – powiększana jest o koszty dodatkowe, do których zalicza się m.in. koszty opakowania, pobierane przez dokonującego dostawy od nabywcy. Z opisu sprawy wynika, że otrzymane przez Wnioskodawcę faktury za opakowania zwrotne, w których przewożone są nabywane wewnątrzwspólnotowo kwiaty, nie są podstawą do zapłaty, czyli koszty opakowania nie są pobierane przez kontrahenta holenderskiego od Wnioskodawcy. W związku z tym, nie ma także zastosowania art. 29a ust. 6 ustawy, a faktury za opakowania zwrotne nie są wliczane do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia kwiatów.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury za opakowania zwrotne nie podlegają wykazaniu przez Wnioskodawcę w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyć kwiatów, a w konsekwencji, otrzymywane faktury korygujące nie są podstawą do pomniejszenia ich podstawy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym – minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Zainteresowanego, jest natomiast związany opisem sprawy przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wprost wynika z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Informuje się, że kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została załatwiona odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

informacja podsumowująca
IPPP3/4512-653/15-2/ISK | Interpretacja indywidualna

kaucje
IBPB-1-1/4510-37/15/NL | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPP1/443-1444/14/MS | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
IBPP4/4512-216/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.