ILPP4/443-393/14-4/EWW | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wystawienia faktur dokumentujących wysyłkową sprzedaż towarów oraz potwierdzenia otrzymania przez nabywców towarów faktur korygujących uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania.
ILPP4/443-393/14-4/EWWinterpretacja indywidualna
 1. osoby fizyczne
 2. podstawa opodatkowania
 3. potwierdzenie odbioru
 4. sprzedaż wysyłkowa
 5. zwrot towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktur dokumentujących wysyłkową sprzedaż towarów oraz potwierdzenia otrzymania przez nabywców towarów faktur korygujących uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktur dokumentujących wysyłkową sprzedaż towarów oraz potwierdzenia otrzymania przez nabywców towarów faktur korygujących uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza dokonywać w przyszłości sprzedaży wysyłkowej towarów do Niemiec. Nabywcy będą zawierali umowy sprzedaży z Wnioskodawcą za pośrednictwem Internetu (platformy sprzedaży internetowej prowadzonej przez podmiot trzeci). Towar będzie wysyłany za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera z Polski do Niemiec. Wartość sprzedaży w ciągu roku nie przekroczy 100.000 EURO. Nabywcami towarów będą osoby fizyczne, niebędące podatnikami podatku od towarów i usług. Nabywcy, jako konsumenci, będą uprawnieni do odstąpienia od umowy, dokonania zwrotu towaru i otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

W wypadku dokonania zwrotu towaru, Wnioskodawca będzie sporządzał protokół potwierdzający otrzymanie towaru, a do protokołu będzie załączał potwierdzenie dokonania zwrotu środków pieniężnych na rzecz kontrahenta w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru. Zwrot towaru będzie również potwierdzony korespondencją mailową oraz wiadomościami wygenerowanymi za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży.

Sprzedaż będzie rejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Faktura korygująca będzie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub, jeżeli kontrahent wyrazi na to zgodę, pocztą elektroniczną. Możliwym jest, że kontrahent nie odbierze przesyłki zawierającej fakturę korygującą i wysłanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pomimo wysyłki na właściwy adres. W takim wypadku Wnioskodawca uzyska dokument potwierdzający bezskuteczne awizowanie przesyłki zawierającej fakturę korygującą.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

 • jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce;
 • w sytuacji wysyłania do nabywcy wiadomości z załączoną fakturą korygującą przy użyciu poczty elektronicznej, Wnioskodawca umożliwi odbiorcy automatyczne potwierdzenie otrzymania wiadomości. Odbiorca wiadomości odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą, będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie” w języku, którego używa odbiorca. W przypadku wybrania opcji „Tak”, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości. Jeżeli natomiast odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane. Jeżeli natomiast wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to w takim wypadku Wnioskodawca otrzyma komunikat zwrotny o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości;
 • Wnioskodawca będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma automatycznego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, to wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną, prosząc odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca powinien dokumentować sprzedaż wystawiając fakturę VAT, jeżeli nie zażąda tego nabywca...
 2. Czy w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę oraz zwrotu wynagrodzenia nabywcy w wyniku odstąpienia od umowy, wystarczającym potwierdzeniem otrzymania korekty przez nabywcę uprawniającym do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów będzie mail wysłany nabywcy zawierający fakturę korygującą mailem lub potwierdzenie bezskutecznego awizowania przesyłki zawierającej fakturę korygującą u nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on zobligowany do wystawiania faktury VAT w wypadku sprzedaży dokonywanej wysyłkowo z Polski na terytorium Niemiec. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1.

W zakresie drugiego z pytań wskazać należy natomiast, że w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę i wysłania faktury korygującej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które nie zostanie odebrane przez nabywcę, w tak przedstawionym opisie sprawy, nie będzie konieczne uzyskanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę dla obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów.

Co do zasady, dla obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów, konieczne jest potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 4 pkt 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W myśl jednak art. 29a ust. 4 pkt 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika numer 3 do ustawy, a nadto 4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W takim przypadku, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Po pierwsze, nabywca w tak przedstawionym opisie sprawy będzie wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Przede wszystkim będzie to wynikało z potwierdzenia zwrotu towaru sprzedawcy w postaci protokołu popartego dokumentem potwierdzającym zwrot wynagrodzenia za towar, a także korespondencją z nabywcą oraz wygenerowaną przez platformę sprzedaży internetowej. Jeżeli bowiem nabywca otrzyma zwrot ceny po tym, jak zwrócił towar, to musi mieć świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Po drugie, w wypadku bezskutecznego awizowania przesyłki zawierającej fakturę korygującą, wysłanej za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, uznać należy, że udokumentowana jest próba doręczenia faktury korygującej. Wnioskodawca bowiem będzie dokonywał wysyłki za pośrednictwem niezależnego operatora pocztowego, który będzie wystawiał dokument potwierdzający niemożliwość doręczenia przesyłki mimo podjętych w tym zakresie prób. Analogicznie uznać należy w wypadku wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres wskazany przez nabywcę, jeżeli wyraził on zgodę na otrzymywanie faktur VAT pocztą elektroniczną.

Powyższe stanowisko znajduje m.in. potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2013 r. (sygn. ITPP3/443-366b/13/AT), zgodnie z którą wnioskodawca może wykazać przy użyciu innych środków, że dochował należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem dostarczenia faktury korygującej i upewnienia się, że nabywca towaru jest w jej posiadaniu i zapoznał się z nią, oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawionej korekcie faktury. W tym celu w odniesieniu do odbiorców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (nie są podatnikami VAT), prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatku należnego może powstać w rozliczeniu za okres, w którym wskazywane przez wnioskodawcę oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrot zakupionego towaru do magazynu oraz korespondencja mailowa będą miały miejsce, pod warunkiem jednak, że Wnioskodawca uprzednio wyśle korekty faktury na adres nabywcy. Dowód nadania przesyłki poleconej wypełni w tym przypadku wymóg staranności w ramach pozyskania spornego potwierdzenia, bowiem w odniesieniu do transakcji z tymi podmiotami nie istnieje ryzyko nadużyć z ich strony przy rozliczeniu podatku naliczonego. W tej sytuacji nie jest wymagane zwrotne poświadczenie odbioru takiej przesyłki przy istnieniu wskazywanych przez wnioskodawcę innych dokumentów wskazujących na otrzymanie tej korekty przez klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W myśl art. 23 ust. 1 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 2 ustawy).

Natomiast stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza on dokonywać sprzedaży wysyłkowej towarów do Niemiec, na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Nabywcy będą zawierali umowy sprzedaży z Zainteresowanym za pośrednictwem Internetu (platformy sprzedaży internetowej prowadzonej przez podmiot trzeci), a towar będzie wysyłany za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera z Polski do Niemiec. Wartość sprzedaży w ciągu roku nie przekroczy 100.000 EURO. Sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy - na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Na mocy art. 2 pkt 31 ustawy ilekroć mowa jest o fakturze rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Natomiast ilekroć jest mowa o fakturze elektronicznej rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym art. 2 pkt 32 ustawy.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Art. 106g ust. 1 ustawy wskazuje, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Stosownie do art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy - w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Natomiast na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integracji treść i czytelności faktury.

Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

Na podstawie art. 106m ust. 5 ustawy - poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania, pojęcie „kontrole biznesowe” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą.

Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki.

Przykładem kontroli biznesowej jest posiadanie dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty, które będą towarzyszyły zaistniałym transakcjom handlowym.

Z kolei pojęcie „wiarygodna ścieżka audytu” oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla to, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki - przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek - pozostawia się uznaniu podatnika.

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy - stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu.

Wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur - w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. Te techniczne wymogi powinny być ustalone, aby móc odbierać faktury w formie elektronicznej, z czym nie mamy do czynienia w zakresie faktur w formie papierowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, jeżeli nie żąda tego nabywca.

Ustosunkowując się do powyższego należy odwołać się do treści przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, wskazującego przypadki, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. W pkt 2 tego przepisu wymieniona została sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie on zobligowany do wystawiania faktury VAT w wypadku sprzedaży dokonywanej wysyłkowo z Polski na terytorium Niemiec. Ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.

Jak poinformował Zainteresowany, nabywcy, jako konsumenci, będą uprawnieni do odstąpienia od umowy, dokonania zwrotu towaru i otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

W wypadku dokonania zwrotu towaru, Wnioskodawca będzie sporządzał protokół potwierdzający otrzymanie towaru, a do protokołu będzie załączał potwierdzenie dokonania zwrotu środków pieniężnych na rzecz kontrahenta w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru. Zwrot towaru będzie również potwierdzony korespondencją mailową oraz wiadomościami wygenerowanymi za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży.

Faktura korygująca będzie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub, jeżeli kontrahent wyrazi na to zgodę, pocztą elektroniczną. Możliwym jest, że kontrahent nie odbierze przesyłki zawierającej fakturę korygującą i wysłanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pomimo wysyłki na właściwy adres. W takim wypadku Zainteresowany uzyska dokument potwierdzający bezskuteczne awizowanie przesyłki zawierającej fakturę korygującą.

Natomiast w sytuacji wysyłania do nabywcy wiadomości z załączoną fakturą korygującą przy użyciu poczty elektronicznej, Wnioskodawca umożliwi odbiorcy automatyczne potwierdzenie otrzymania wiadomości. Odbiorca odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą, będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie” w języku, którego używa odbiorca. W przypadku wybrania opcji „Tak”, Zainteresowany otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości. Jeżeli odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane. Jeżeli natomiast wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to w takim wypadku Wnioskodawca otrzyma komunikat zwrotny o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości. Zainteresowany będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma automatycznego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, to wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną, prosząc odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy - podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wskazać należy, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Skoro rzeczywista transakcja została potwierdzona fakturą, w związku z czym powstał obowiązek podatkowy, a wystawiona faktura została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.

Stosownie do art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1, z późn. zm.) w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74 77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 cyt. Dyrektywy - w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

W myśl ust. 2 tego artykułu w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności państwa członkowskie mogą odstąpić od zastosowania ust. 1.

Stosownie do art. 273 omawianej Dyrektywy państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskim przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic. Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3.

Kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. przeciwko Ministrowi Finansów orzekł, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Wnioskiem płynącym z przytoczonego orzeczenia jest to, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przepisy ustawy nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną.

Jak wskazano w opisie sprawy, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, Zainteresowany będzie sporządzał protokół potwierdzający otrzymanie towaru, do którego będzie załączał potwierdzenie dokonania zwrotu środków pieniężnych na rzecz nabywcy w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru. Zwrot towaru będzie również potwierdzony korespondencją mailową oraz wiadomościami wygenerowanymi za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży.

W związku ze zwrotem towaru Wnioskodawca będzie wystawiał faktury korygujące i przesyłał je do danego nabywcy za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub pocztą elektroniczną (jeżeli nabywca wyrazi na to zgodę).

Zainteresowany wskazał jednak, że możliwym jest, że nabywca nie odbierze przesyłki zawierającej fakturę korygującą.

W takim przypadku, gdy wysyłka faktury korygującej będzie miała miejsce za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zainteresowany uzyska dokument potwierdzający bezskuteczne awizowanie przesyłki zawierającej fakturę korygującą.

Natomiast w sytuacji, gdy wysyłka faktury korygującej dokonana będzie przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysłany e-mail zawierać będzie fakturę korygującą umożliwi on odbiorcy automatyczne potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Odbiorca wiadomości odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą, będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie” w języku, którego używa odbiorca. W przypadku wybrania opcji „Tak”, Zainteresowany otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości. Jeżeli natomiast odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane. Jeżeli natomiast wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduję się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to w takim wypadku Wnioskodawca otrzyma komunikat zwrotny o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości. Zainteresowany będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma automatycznego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, to wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną, prosząc odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.

Wskazać należy, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie istnieje ryzyko nadużyć ze strony nabywców przy rozliczeniu podatku naliczonego.

Mając na uwadze opis sprawy, powołane przepisy oraz wyrok TSUE w ocenie tut. Organu w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (tj.: protokół potwierdzający otrzymanie towaru od nabywcy, potwierdzenie dokonania zwrotu środków pieniężnych na rzecz nabywcy w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru, korespondencja mailowa potwierdzająca zwrot towaru oraz wiadomości wygenerowane za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży) potwierdzać będą realizację danej transakcji zgodnie z warunkami określonymi na wystawionej przez niego fakturze korygującej, a nabywca towaru dokonujący jego zwrotu będzie wiedział, że dokonana została ona zgodnie z tymi warunkami.

Ponadto, dowód nadania pocztowej przesyłki poleconej lub wskazane powyżej czynności wykonywane przez Zainteresowanego w sytuacji wysyłki faktury korygującej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej - w opinii tut. Organu wypełniać będą w tym przypadku wymóg staranności w ramach upewnienia się, że nabywca towaru posiada wiedzę, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawionej fakturze korygującej.

Podsumowując należy stwierdzić, że posiadając wymienione powyżej dokumenty potwierdzające wykonanie transakcji zgodnie z zapisami faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru i wysyłając tą fakturę (pocztą lub pocztą elektroniczną) oraz podejmując opisane działania – Wnioskodawca spełniać będzie warunki uprawniające go do obniżenia podstawy opodatkowania (oraz kwoty podatku należnego) o wartość zwróconych towarów.

Za słuszne należy uznać zatem stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym, w przedstawionym opisie sprawy nie będzie konieczne uzyskanie przez niego potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę dla obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że w wydanej interpretacji dokonano oceny stanowiska własnego Zainteresowanego w zakresie zadanych pytań. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to kwestii rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Tut. Organ zaznacza, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej - składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zauważyć, że powołana przez Zainteresowanego interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP3/443-366b/13/AT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.