ILPB2/436-283/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych – Podstawa opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest notariuszem i zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o PCC, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Z tego względu Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14p Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca będzie w przyszłości, na żądanie stron, sporządzał akty notarialne obejmujące umowy spółek komandytowych lub zmiany tych umów, przewidujące wniesienie wkładów niepieniężnych. Przedmiotem wkładu mogą być między innymi papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub nieruchomości. W umowach spółek komandytowych wspólnicy będą określać przedmiot aportu oraz jego wartość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzaniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązki płatnika w związku ze sporządzaniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej zostaną wypełnione prawidłowo, gdy Wnioskodawca pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k) oraz ust. 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC: W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego.

Spółka komandytowa jest spółką osobową (art. 1a pkt 1 ustawy o PCC). Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: KSH) Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zgodnie z art. 106 KSH: Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 107 § 1 KSH: Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o PCC, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki komandytowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów. Powołany przepis nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Zatem w tej sytuacji podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość określona przez wspólników spółki.

Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”. Skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki komandytowej), nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów ustaloną przez jej wspólników w umowie. Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

A zatem Wnioskodawca postąpi prawidłowo, jeśli w związku ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko potwierdzają następujące interpretacje:

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. ITPB2/436-214/13/TJ;
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2013 r., sygn. ILPB2/436-177/13-2/MK;
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. ILPB2/436-14/13-2/WS;
  4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2012 r., sygn. ILPB2/436-54/12-2/WS;
  5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. IBPBII/1/436-276/10/AA.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

Powołane bowiem powyżej przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie odwołują się do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej, w tym komandytowej, wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

W konsekwencji Wnioskodawca prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzaniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.