IBPP4/4513-89/15/DT | Interpretacja indywidualna

Wliczenie do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym przy imporcie oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu gazu płynnego LPG wartości opłaty zapasowej.
IBPP4/4513-89/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. gaz płynny
 2. opłata
 3. podstawa opodatkowania
 4. stawka
 5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania przy imporcie oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu gazu płynnego LPG wartości opłaty zapasowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania przy imporcie oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu gazu płynnego LPG wartości opłaty zapasowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą specjalizuje się w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i sprzedaży gazu płynnego służącego o napędu silników (propan-butan). Jest czynnym podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatku akcyzowego. Gaz ten podatnik sprowadza z terenu Unii Europejskiej oraz spoza Unii (Białoruś, Ukraina). W związku z wejściem w życie nowelizacji ogłoszonej w 2014 roku Dz. U. poz. 900 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2007 Nr 52 poz. 343), podatnik jest zobowiązany od 1 stycznia 2015 roku do uiszczania opłaty zapasowej. Opłata ta została wprowadzona ww. ustawie o zapasach ropy naftowej w artykule 21b. Zgodnie z zapisami art. 21b koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, uiszczając opłatę zapasową.

Opłata zapasowa zgodnie z art. 21b ust. 12 będzie wpłacana w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz paliw.

Podatnik sprowadza do Polski gaz z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska oraz spoza terenu Unii Europejskiej (Białoruś). Towary te są przemieszczane na terytorium Polski z innych krajów UE oraz spoza terenu Unii Europejskiej. Transakcje te stanowią dla podatnika odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym od 1 stycznia 2015 r. podatnik winień wliczać do podstawy opodatkowania akcyzą wartość opłaty zapasowej zarówno przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia jak i przy imporcie...

Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2015 r, opłata zapasowa nie będzie doliczana do podstawy opodatkowania akcyzą zarówno przy transakcji wewnątrz wspólnotowego nabycia jak i przy transakcji importu towarów.

Gaz płynny LPG (propan-butan) o symbolu CN 2711 12 97 podlega akcyzie według stawki 0,67 zł./kg. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym jest import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych.

Ponieważ akcyza jest wyrażona w stawce za jednostkę naturalną (a nie wartościową) opłata zapasowa nie powiększa podstawy opodatkowania akcyzą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj. Dz.U. 2014 poz. 1695), zwaną dalej ustawą o zapasach, w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych, tworzy się zapasy ropy naftowej i produktów naftowych, zwane dalej „zapasami interwencyjnymi”.

Zapasy interwencyjne obejmują zapasy:

 1. obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej „zapasami obowiązkowymi ropy naftowej lub paliw”, tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców;
 2. agencyjne ropy naftowej i paliw, zwane dalej „zapasami agencyjnymi”, tworzone i utrzymywane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwaną dalej „Agencją”.

Stosownie do art. 21b

Art. 21b ust. 1 i 2 ww. ustawy koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, uiszczając opłatę zapasową.

Na mocy art. 2 pkt 3, 14 i 19 ustawy o zapasach przez:

 • paliwa rozumie się produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f–n, w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość;
 • przywóz rozumie się sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu;
 • handlowca rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.

Zgodnie z art. 21b ust. 12 ww. ustawy producenci i handlowcy są zobowiązani wpłacać opłatę zapasową w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliw, na rachunek Funduszu, o którym mowa w art. 28a ustawy, czyli Funduszu Zapasów Agencyjnych.

Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym pod poz. 28 mieszczą się gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych – 695,00 zł/1000 kilogramów,
 • w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ).

Jednocześnie art. 89 ust. 1a stanowi, że w latach 2015–2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ).

W myśl art. 89 ust. 1b Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresu, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1a:

 1. w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok z tego okresu;
 2. niezwłocznie – w przypadku zmiany ich wysokości.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015r., stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą: dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901, przeznaczonych do napędu silników spalinowych: skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów, a w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ).

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca sprowadza do Polski z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska oraz spoza terenu Unii Europejskiej (Białoruś) gaz płynny (propan-butan) służący do napędu silników o symbolu CN 2711 12 97. Transakcje te stanowią dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import towarów. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą wliczania opłaty zapasowej do podstawy opodatkowania akcyzą.

Zgodnie z powyższymi przepisami oraz przedstawionym stanem faktycznym, stawka podatku akcyzowego akcyzy dla gazu płynnego LPG jest wyrażana w kwocie na jednostkę wyrobu, tym samym opłata zapasowa nie powiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym importowanego i nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu płynnego stosowanego do napędu silników.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.