IBPP4/4513-28/15/PK | Interpretacja indywidualna

Określenie podstawy opodatkowania dla cygar
IBPP4/4513-28/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. podstawa opodatkowania
 2. wyroby tytoniowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie określenia podstawy opodatkowania dla cygar – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla cygar. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4513-28/15/PK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opierającą się na sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów akcyzowych tj. wyrobów tytoniowych (tytoń do palenia, cygara ręcznie robione, cygaretki), wyrobów spirytusowych, pośrednich, winiarskich. Jest dystrybutorem cygar oraz wyłącznym importerem cygar kubańskich. Działa jako Zarejestrowany Odbiorca - nr Decyzji pod numer akcyzowym, w związku z czym podlega procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jest płatnikiem podatku akcyzowego.

Aktualnie firma spodziewa się nabycia wewnątrzunijnego wyrobów akcyzowych, sklasyfikowanych pod kodem CN 24021000, podlegających definicji cygara zgodnie z art. 98 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o podatku akcyzowym.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. podatek akcyzowy od cygar był liczony od 1000 sztuk. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniła art. 99 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i stawka akcyzy na powyższy produkt wynosi 393,00 zł za każdy kilogram. W związku z wprowadzoną zmianą jednostki przeliczania stawki podatku akcyzowego, pojawiły się pytania związane z wyliczeniem tegoż podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jaki dokument jest dokumentem podstawowym w kwestii określenia prawidłowej wagi cygara... Specyfikacja wagowa wydana przez dostawcę... Wartość wykazana w dokumencie zgłoszeniowym e-AD...
 2. Czy podatek akcyzowy powinien być wyliczany oddzielnie dla każdej pozycji nr 17 dokumentu e-AD a następnie sumowany, czy też Wnioskodawca - odbiorca, powinien dokonać zsumowania wagi wszystkich pozycji 17f dokumentu e-AD i wtedy wyliczyć podatek akcyzowy według ustalonej stawki...
 3. Jaką wagę należy uznać za prawidłową, jeśli w trakcie kontroli celnej towaru, który podlega procedurze zawieszenia poboru akcyzy, okaże się, że w wyniku transportu, w warunkach klimatycznych, innych niż optymalne dla cygar, nastąpiło ich przesuszenie lub dowilżenie - co powoduje zmianę wagi, w stosunku do wagi deklarowanej przez dostawcę w warunkach prawidłowych dla tej grupy towarowej, jaką są cygara...
 4. Kod CN 24021000 informuje, że towar należy do grupy - „Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń”, zaś Ustawa o podatku akcyzowym definiuje powyższy wyrób zgodnie z art. 98 ust. 4 pkt 1 i 2- czy są konieczne dodatkowe deklaracje dostawcy, bardziej precyzyjnie wskazujące na rodzaj cygara, sposób jego wytworzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

AD. 1

Specyfikacja dostawcy i dane w dokumencie e-AD powinny być sobie równoważne, tak więc wartości wskazane w dokumencie e-AD są rzeczywiste i stanowią podstawę do wyliczenia podatku akcyzowego.

AD. 2

Zgodnie z decyzją Urzędu Celnego, któremu podlega Wnioskodawca i ustalonemu przez ten Urząd protokołowi przyjęcia wyrobów akcyzowych, podatek akcyzowy będzie wyliczany zgodnie z ustalonymi zasadami, czyli suma wartości wszystkich pozycji jest podstawą do wyliczenia podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującą stawką.

AD. 3

- Wagą prawidłową, jest waga zadeklarowana przez dostawcę zgodnie z optymalnymi warunkami przechowywania dla tego typu produktu, jakim są cygara. Warunki optymalne, umożliwiające oferowanie klientom produktu prawidłowej jakości zgodnie z jego właściwościami i oczekiwaniami konsumentów to: wilgotność na poziomie 68 - 72% wilgotności względnej w temperaturze 16 - 18 st. C

AD. 4

Wystarczającą informacją o klasyfikacji wyrobu akcyzowego do celów poboru akcyzy zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym jest klasyfikacja w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej, więc Wnioskodawca uważa za zbędne posiadanie innych informacji od producenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwana dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1).

Przez wyroby akcyzowe należy rozumieć wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono, bez względu na kod CN, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

W myśl art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy – do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

-jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy stawka akcyzy na cygara i cygaretki wynosi 393,00 zł za każdy kilogram.

W świetle ww. przepisów należy stwierdzić, że regulacje w zakresie podatku akcyzowego nie określają sposobu w jaki podatnik ma określić wagę cygar, która stanowi podstawę opodatkowania, ani też nie wskazują na jakich dokumentach podatnik może się oprzeć ustalając wagę przyjmowanych cygar. Należy zatem uznać, że prawodawca pozostawił podatnikom swobodę co do sposobu określenia wagi cygar. Istotne jest natomiast to aby deklarowana przez podatnika waga odpowiadała rzeczywistej wadze odbieranego wyrobu, której prawidłowe ustalenie jest niezbędne po prawidłowego naliczenia podatku akcyzowego. Dodatkowo należy zauważyć, że w przypadku wyrobów tytoniowych przedmiot opodatkowania ustala się nie w oparciu o kod CN do jakich został przyporządkowany poszczególny wyrób tytoniowy w Nomenklaturze Scalonej lecz w oparciu o definicję wyrobów tytoniowych określone w ust. 2-8 art. 98 ustawy o podatku akcyzowym.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że:

Ad. 1. Podstawą opodatkowania nabywanych wyrobów tytoniowych (cygar) jest ich rzeczywista waga w momencie ich odbioru przez Wnioskodawcę (zarejestrowanego odbiorcę). Jeżeli waga ta odpowiada masie wskazanej w dokumencie e-AD oraz specyfikacji dostawcy (tożsamej z dokumentem e-AD) nie ma przeciwskazań aby waga ta został przyjęta z dokumentu e-AD. Należy jednak pamiętać, że zasadą jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania w oparciu o rzeczywistą wagę odbieranego towaru w momencie powstania obowiązku podatkowego, który dla zarejestrowanego odbiorcy powstaje, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Tym samym nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, że podstawą do wyliczenia podatku akcyzowego są wartości wskazane w dokumencie e-AD. Będą one bowiem jedynie miarodajne w sytuacji gdy waga towaru wskazana w tym dokumencie oraz tożsamej specyfikacji towaru będzie odpowiadała rzeczywistej wadze w momencie przyjęcia wyrobu przez Wnioskodawcę. Ponadto podkreślić należy, że jeżeli w sytuacji gdy waga określona w dokumencie e-AD (oraz tożsamej specyfikacji) będzie rozbieżna z rzeczywistą wagą przyjmowanego towaru i Wnioskodawca przyjmie jako podstawę opodatkowania wartości określone w dokumencie e-AD to na Wnioskodawcy będzie ciążyła odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczenie podatku akcyzowego.

Ad. 2. Przepisy nie precyzują w jaki sposób należy wyliczyć podatek akcyzowych w opisanej sytuacji. Tym samym jeżeli Wnioskodawca ustalił zasady zaakceptowane przez właściwy urząd celny w myśl, których suma wszystkich wartości pozycji jest podstawą do wyliczenia podatku akcyzowego, to nie ma przeciwskazań do ich zastosowania Przy czym należy mieć tutaj na uwadze to co wskazano w pkt 1 tj. że to na Wnioskodawcy będzie ciążyła odpowiedzialność za prawidłowe określenie wagi odbieranych - jako zarejestrowany odbiorca – cygar, która to waga stanowi podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Ad. 3. Dla określenia podstawy opodatkowania należy przyjąć rzeczywistą wagę cygar na dzień powstania obowiązku podatkowego. Fakt, że waga ta może być inna - w wyniku transportu cygar w nieodpowiednich warunkach - od tej zadeklarowanej przez dostawcę dla optymalnych warunkach przechowywania cygar jest nieistotne (przepisy nie odwołują się do wagi cygar w sytuacji ich przechowywania czy transportu w optymalnych warunkach tylko do ich rzeczywistej wagi). Dlatego też nie można przyjąć, że waga podana przez dostawcę określona dla optymalnych warunków przechowywania cygar jest wagą prawidłową dla wyliczenia podatku albowiem waga ta może być zbieżna z wagą rzeczywistą lecz nie musi.

Ad. 4. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy dla rozpoznania danego wyrobu jako cygaro na potrzeby podatku akcyzowego konieczne jest aby bez względu na kod CN wyrób ten stanowił:

 • tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu albo,
 • tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry
 • i aby wyroby te były przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Dlatego też to jaki kod CN zostanie podany dla tych wyrobów przez producenta może stanowić ważną informacje lecz nie jest to kryterium przesądzające o uznaniu danego wyrobu za cygara dla potrzeb ich opodatkowania podatkiem akcyzowym. Jak już wskazano wyżej za cygara uznaje się - bez względu na kod CN - wyroby spełniające kryteria, o których mowa w art. 98 ust. 4 ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że to na Wnioskodawcy występującego jako nabywca wewnątrzwspólnotowy wyrobów akcyzowych ciąży obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru dla celów podatkowych. Ważne jest natomiast to aby klasyfikacja została dokonana właściwie na podstawie wszelkich dostępnych informacji lub badań np. Wnioskodawca w zakresie klasyfikacji wyrobu może się zwrócić do Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w celu wydania dla nabywanego wyrobu Wiążącej Informacji Akcyzowej

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy ocenianie całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo informuje się, że zakresie pytań nr 2-6 zawartych we wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podstawa opodatkowania
IPPP1/4512-324/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

wyroby tytoniowe
IPTPP2/4513-4/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4513-28/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.