IBPP4/4513-158/15/PK | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie przychodu w przypadku organizowania loterii audiotekstowych
IBPP4/4513-158/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. loterie
 2. podstawa opodatkowania
 1. Ustawa o grach hazardowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania przychodu w przypadku organizowania loterii audioteksowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania przychodu w przypadku organizowania loterii audioteksowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka) planuje zorganizowanie loterii audioteksowej. Loteria zostanie zorganizowana na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora właściwej izby celnej. W tym celu Spółka złoży stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie przedmiotowej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Loteria zostanie zorganizowana dla użytkowników, którzy korzystają z serwisów subskrypcyjnych Premium MT, tj. serwisów, w których wykorzystywane są skrócone numery SMS Premium o podwyższonej opłacie. Właścicielem serwisów subskrypcyjnych Premium MT może być Wnioskodawca lub inny podmiot. W ramach tych serwisów Spółka lub inny podmiot świadczy usługi, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

Wymaga wyjaśnienia, że w ramach Serwisów Premium, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i które mają formę serwisów subskrypcyjnych - SMS Premium MT, opłata ponoszona jest przez użytkownika za odbiór wiadomości subskrypcyjnych. Użytkownik - zawierając umowę - zamawia, w ramach danego serwisu, określonego rodzaju informacje (treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym), które są mu udostępniane poprzez wiadomości subskrypcyjne SMS, same w sobie zawierające zamówione treści lub zawierające dodatkowe łącze do strony WAP/WWW z subskrybowanymi treściami lub też potwierdzające odblokowanie dostępu do unikalnych treści w zamkniętym serwisie internetowym. Opłata z tytułu dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku jest pobierana periodycznie (użytkownik uiszcza każdorazowo opłatę za każdą z odebranych wiadomości SMS MT) do czasu wyrejestrowania się z Serwisu przez użytkownika. Należy podkreślić, że użytkownik nie ponosi jakichkolwiek kosztów (opłaty) za przesłanie wiadomości SMS na skrócony numer Premium SMS w celu zamówienia usługi (zamówienia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym) w ramach wybranego przez siebie serwisu subskrypcyjnego - Premium MT. Bowiem, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach poszczególnych serwisów, zawarcie przez Spółkę z użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym następuje poprzez wysłanie nieodpłatnej wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez organizatora nieodpłatny numer SMS Premium (tzw. SMS startowy). Regulaminy opisanych powyżej serwisów subskrypcyjnych - Premium MT mogą przewidywać również okresy promocyjne, w czasie których użytkownicy mogą przez określony czas korzystać nieodpłatnie z danego serwisu, tj. nie płacą w tym czasie za odbierane wiadomości SMS Premium MT zawierające zamówione treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym.

Wszystkie informacje dotyczące danego serwisu Premium znajdują się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby danego serwisu w opublikowanym tam regulaminie.

W omawianym stanie faktycznym, w okresie trwania przedmiotowej loterii użytkownik -zawierając umowę na dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym poprzez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS - będzie mógł wziąć udział w loterii. Zatem, udział w loterii będzie polegał na przesłaniu zgłoszenia w formie nieodpłatnej wiadomości SMS. W wyniku dokonania zgłoszenia uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród, przewidzianych w regulaminie loterii.

Należy podkreślić, że zgodnie z mechanizmem planowanej loterii audioteksowej, wiadomości SMS zawierające zamówione treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, odbierane przez użytkownika w ramach subskrypcji (tj. przesyłane przez Spółkę w ramach zawartej-umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym), nie będą brały udziału w loterii, tym samym nie będą brały udziału w losowaniu nagród. Jedynie pierwsza wysłana przez użytkownika nieodpłatna wiadomość SMS (tzw. SMS startowy, o którym mowa powyżej) zostanie zarejestrowana w systemie teleinformatycznym organizatora jako uprawniająca do udziału w loterii audioteksowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Organizator uzyskuje przychód, o którym mowa w treści art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym przychodem Organizatora, o którym mowa w treści art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, będzie kwota uzyskana z tytułu dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stan prawny

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612), podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry pokera.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest: urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. la oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera i udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której istotą jest odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli otrzymane wartości pieniężne.

Stosownie do art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc jako zasadę kasowy charakter przychodu (a więc fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choć nie została jeszcze faktycznie otrzymana).

Ocena organizatora.

W kontekście niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Mianowicie - co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier, a w konsekwencji - co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z treści z art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych wynika że podstawę opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej stanowi przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii. Ustawa o grach hazardowych nie zawiera odrębnej definicji pojęcia „przychodu”, ale odsyła wprost do znaczenia tego pojęcia zawartego w innej regulacji prawa podatkowego, tj. do pojęcia „przychodu uzyskanego” obowiązującego w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „Ustawa CIT”). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem wyjątków nie znajdujących zastosowania w niniejszym stanie faktycznym, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Organy podatkowe konsekwentnie przyjmują, że dla oceny, jaka wartość stanowi przychód uzyskany przez organizatora loterii audioteksowej, zasadnicze znaczenie ma sposób rozliczania się organizatora z operatorem telekomunikacyjnym (tj. podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), wynikający z umowy zawartej między tymi podmiotami. Zatem, jeżeli organizator nie uzyskuje jakichkolwiek wpływów z loterii audioteksowej, ponieważ uczestnicy tej loterii nie ponoszą opłat za wiadomości SMS z tytułu udziału w loterii, to w istocie brak jest przychodu uzyskanego przez organizatora loterii. Organy podatkowe trafnie podkreślą również, że ustawodawca wprowadzając ustawę o grach hazardowych, w sposób zróżnicowany określił podstawę opodatkowania w zależności od rodzaju gry. W przypadku więc loterii pieniężnej, loterii fantowej i gry telebingo jest to suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze; gry liczbowej i zakładów wzajemnych - suma wpłaconych stawek. Natomiast w przypadku loterii audioteksowej jest to przychód organizatora loterii audioteksowej faktycznie uzyskany z tej loterii.

Dokonując analizy prawnej opisanego stanu faktycznego w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych oraz praktyki organów interpretacyjnych zasadnym jest twierdzenie, że podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych jest określona część przychodu przypadająca organizatorowi loterii, należnego od klientów operatorów telekomunikacyjnych z tytułu ich uczestnictwa w loteriach audioteksowych. Zatem, w przypadku braku takiego przychodu brak jest również podstawy opodatkowania.

Biorąc pod uwagę, że zgłoszenie do loterii audioteksowej następuje poprzez nieodpłatną wiadomość SMS, należy uznać, że organizator tego przedsięwzięcia nie uzyskuje przychodu z loterii, zatem podstawa opodatkowania jest równa zeru. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy w opisanym powyżej stanie faktycznym, organizator nie uzyskuje przychodu określonego w treści art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, nie jest również przychodem organizatora loterii, o którym mowa w treści art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, kwota uzyskana przez właściciela Serwisu subskrypcyjnego Premium MT z tytułu dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym. Dostarczanie tych treści stanowi bowiem wykonanie umowy zawartej pomiędzy właścicielem serwisów subskrypcyjnych - Premium MT, a użytkownikiem tych serwisów. Wiadomości SMS zawierające subskrybowane treści (treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym), dostarczane użytkownikowi nie stanowią elementu loterii. Zatem, przychody uzyskane z tytułu dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie mogą być utożsamiane z przychodami uzyskanymi z tytułu loterii audioteksowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że pomimo, iż opisując sytuację Wnioskodawca określił ją jako stan faktyczny, przyjęto, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Albowiem Wnioskodawca na pierwszej stronie wniosku wprost wskazał, że dotyczy on zdarzenia przyszłego, jak i też opis sprawy wskazuje, że dotyczy ona zdarzenia przyszłego.

Jak wynika z wniosku przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest sposób określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier w przypadku loterii audioteksowech, która będzie zorganizowana na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora właściwej izby celnej, a konkretnie co należy uznać za przychód z generowanego ruchu telekomunikacyjnego w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:

 1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
 2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

-a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a. (art. 7 ust. 2 ustawy o grach).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o grach, ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o grach, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie loterii audioteksowej.

W kontekście rozpatrywanej sprawy należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Mianowicie, co jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier, a w konsekwencji, co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Stosownie do treści art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu lecz - w związku z nowelizacją art. 73 ust. 1 pkt 2 - odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc, jako zasadę, kasowy charakter przychodu (fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej, zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choćby nie została jeszcze faktycznie otrzymana). Objęte powyższą regulacją ustawową przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Między przychodem a działalnością gospodarczą musi istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu.

Przy czym przepisy ustawy o gier nie wymieniają wprost czynności z których przychód stanowi podstawę opodatkowania w loterii audioteksowej. W art. 71 ust. 1 pkt 2 stwierdza się, że jest to przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii. Co do zasady przychód ten będą generować kwoty uzyskane z ruchu telekomunikacyjnego.

Jednak brak jest przeciwskazań aby do podstawy opodatkowania w loterii audioteksowej wliczać kwoty, które organizator loterii uzyska w inny sposób od graczy i to niezależnie od tego w jaki sposób będą one wpłacane (przelew, SMS o podwyższonej płatności), np.:

 • specjalne wpłaty na rzecz organizatora, które będą uprawniały do gry,
 • opłaty za pozorne usługi, takie jak, rejestracja gracza, powiadamianie go kolejnych etapach losowania, obsługa administracyjna itp.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje zorganizowania loterie audioteksowe. Na podstawie wydanego zezwolenia loteria zostanie zorganizowana dla użytkowników, którzy korzystają z serwisów subskrypcyjnych Premium MT, tj. serwisów, w których wykorzystywane są skrócone numery SMS Premium o podwyższonej opłacie. Właścicielem serwisów subskrypcyjnych Premium MT może być Wnioskodawca lub inny podmiot. W ramach tych serwisów Spółka lub inny podmiot świadczy usługi, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym. Zgodnie z mechanizmem planowanej loterii audioteksowej, wiadomości SMS zawierające zamówione treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, odbierane przez użytkownika w ramach subskrypcji (tj. przesyłane przez Spółkę w ramach zawartej-umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym), nie będą brały udziału w loterii, tym samym nie będą brały udziału w losowaniu nagród. Jedynie pierwsza wysłana przez użytkownika nieodpłatna wiadomość SMS (tzw. SMS startowy, o którym mowa powyżej) zostanie zarejestrowana w systemie teleinformatycznym organizatora jako uprawniająca do udziału w loterii audioteksowej.

Przyjęta przez Spółkę forma organizacji loterii audioteksowej będzie skutkowała brakiem wygenerowania przychodu z tytułu samej loterii. Należy zauważyć, że brak wygenerowania przychodu z ruchu telekomunikacyjnego związanego z loterią skutkuje brakiem wytworzenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach. W tym przypadku nie można uznać za przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskane z tej loterii kwotę, którą uzyska z tytułu dostarczania treści cyfrowych - albowiem mając na uwadze opis sprawy - jest to przychód uzyskany z tytułu świadczenia konkretnej usługi a nie z tytułu zorganizowania loterii. Ponadto, jak podkreślono w opisanym zdarzeniu przyszłym, wiadomości SMS zawierające zamówione treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, odbierane przez użytkownika w ramach subskrypcji (tj. przesyłane przez Spółkę w ramach zawartej-umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym), nie będą brały udziału w loterii.

Dlatego też należy stwierdzić, że w opisanym schemacie:

 1. Wnioskodawca z tytułu zorganizowanej loterii nie uzyska przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania w loterii audioteksowej,
 2. kwoty uzyskane ze świadczenia usług tj. z działalności innej niż z zorganizowanej loterii audioteksowej, nie mogą być uznane za podstawę opodatkowania w loterii audioteksowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

loterie
IPPP2/443-825/12-2/MM | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ILPP1/4512-1-537/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.