IBPP3/4512-787/15/SR | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z podstawy opodatkowania dotacji przedmiotowej przekazanej na zapłatę kosztów prowadzenia Dziennego Domu Pobytu
IBPP3/4512-787/15/SRinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania dotacji przedmiotowej przekazanej na zapłatę kosztów prowadzenia Dziennego Domu Pobytu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania dotacji przedmiotowej przekazanej na zapłatę kosztów prowadzenia Dziennego Domu Pobytu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 12 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-787/15/SR.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 21 stycznia 2016 r.):

Wnioskodawca działa jako samorządowy zakład budżetowy prowadzący zakład aktywności zawodowej. Został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

Wnioskodawca dostał pozwolenie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Dziennego Domu „...”. Zainteresowany nie wie jak opodatkować usługi dla opieki 8 godzinnej osób starszych poza miejscem zamieszkania oraz jaka będzie podstawa opodatkowania ww. usługi.

Finansowanie pobytu osób starszych:

  1. do wysokości 1/3 kosztu nie więcej niż 200,00 zł – budżet państwa,
  2. dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu, media, pracownicy itp. z Gminy Miejskiej,
  3. dopłaty uczestników – procentowy udział w kosztach w zależności od kryterium dochodowego ustalone w drodze uchwały Rady Miasta.

W piśmie z 21 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

Zakład Aktywności Zawodowej – zwany dalej ZAZ, aktualnie jest odrębnym od Miasta czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Na pytanie Organu „Czy Zakład Aktywności Zawodowej dokonuje odrębnych od Miasta rozliczeń dla potrzeb podatku VAT tj. rozlicza podatek VAT samodzielnie” Wnioskodawca wskazał, że ZAZ rozlicza samodzielnie podatek VAT.

Według programu wieloletniego „...” na lata 2015-2020 (Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. poz. 341) Dzienny Dom Pobytu „...” działa na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej cyt. „do zadań własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki”. Dzienny Dom Pobytu „...” jest ośrodkiem wsparcia; ale nie jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna. Gmina Miejska powierzyła ZAZ – jako samorządowemu zakładowi budżetowemu prowadzenie Dziennego Domu w ramach zadań własnych w oparciu o akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej.

Usługi opieki ośmiogodzinnej osób starszych poza miejscem zamieszkania są usługami na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Usługi świadczone w Dziennym Domu Pobytu: socjalne (wyżywienie), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywność ruchowa, fizjoterapia, terapia zajęciowa, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie.

Usługi transportu, wyżywienie i inne koszty są ściśle związane z usługą podstawową czyli opieką ośmiogodzinną osób starszych poza miejscem zamieszkania.

Usługi dodatkowe związane z opieką ośmiogodzinną osób starszych poza miejscem zamieszkania, czyli transport, wyżywienie i inne koszty wynikają z wymogów programu rządowego. Jeżeli chodzi o transport dotyczy to tylko osób, które ze względu na stan zdrowia tego bezwzględnie wymagają.

Żadna z czynności wchodzących w skład usługi nie ma na celu osiągnięcia dochodu przez Wnioskodawcę.

Według decyzji Gminy Miejskiej opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ustalone na podstawie uchwały Rady Miasta są opłatami administracyjnymi i będą uiszczane przez uczestników na konto MOPS, a w rezultacie opłaty trafią na konto gminy (stanowią dochód gminy). Opłata osoby korzystającej z opieki ośmiogodzinnej osób starszych poza miejscem zamieszkania ustalone są w dwóch pozycjach – płatność za wyżywienie (tylko tzw. wsad do kotła – cena netto zakupu) pomniejszana o nieobecności oraz opłata za pozostałe usługi stała niezmienna – obie pozycje określone są procentowo w oparciu o kryterium dochodowe, dochód poniżej kryterium dochodowego zwalnia z opłat za pobyt i wyżywienie. Opłaty te będą wyliczane i pobierane przez MOPS.

Z uwagi na fakt, iż termin uzupełnienia wniosku wynosi tylko 7 dni nie ma możliwości wystąpienia o wyjaśnienie PKWiU do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego (termin 30-60 dni). Wnioskodawca samodzielnie ustalił, że numer PKWiU dla usług transportowych stanowi 49.39.33.0, usługi posiłków 56.10.19.0.

Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu i z powrotem, przy czym dotyczy to tylko i wyłącznie osób, które z uwagi na stan zdrowia tego bezwzględnie wymagają.

Odpłatność za pobyt uczestnika jest ustalana w formie decyzji administracyjnej MOPS na podstawie średniego dziennego kosztu usług oraz średniego dziennego kosztu posiłków w Dziennym Domu Pobytu przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Aktualnie dotacja z budżetu państwa nie została przyznana, a jeżeli będzie to będzie stanowiła dotację na rzecz Gminy Miejskiej. Nie będzie jednak miała wpływu na cenę świadczonych usług.

Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej udzielona jest do kosztów utrzymania budynku, pracowników, materiałów itp. zaangażowanych w prowadzenie Dziennego Domu. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie otrzymuje opłat tylko dotację nie wystawia faktur ani paragonów.

Obecnie działalność ta jest już realizowana. Faktury zakupowe dotyczące wyłącznie Dziennego Domu Pobytu „...” są ewidencjonowane w osobnym rejestrze VAT (w tym media i koszty utrzymania budynku itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016 r.):

Czy dotacja przedmiotowa przekazana na zapłatę kosztów prowadzenia Dziennego Domu Pobytu „...” stanowi podstawę opodatkowania...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016 r.):

Dotacja przedmiotowa dotycząca prowadzenia Dziennego Domu Pobytu „...” nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust 1 ustawy o podatku i usług. Opłaty uczestników są niezależnie od wielkości otrzymanej dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 cyt. ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. Dotacja, której nie można powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej udzielona jest do kosztów utrzymania budynku, pracowników, materiałów itp. zaangażowanych w prowadzenie Dziennego Domu. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że dotacja ta nie ma wpływu na cenę świadczonych usług. Odpłatność za pobyt uczestnika jest ustalana w formie decyzji administracyjnej MOPS na podstawie średniego dziennego kosztu usług oraz średniego dziennego kosztu posiłków w Dziennym Domu Pobytu przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Podsumowując, należy uznać, że dotacja przedmiotowa przekazana na zapłatę kosztów prowadzenia Dziennego Domu Pobytu „...” nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty lub planowany stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

A zatem, należy podkreślić, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w tym w szczególności na informacjach, że dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, niniejsza interpretacja straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dotacja
IBPB-2-2/4510-107/15/HS | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
IBPP3/4512-69/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-787/15/SR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.