IBPP1/443-979/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania owoców, warzyw i soków dla szkół w ramach programu „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania owoców, warzyw i soków dla szkół w ramach programu „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania owoców, warzyw i soków dla szkół w ramach programu „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-979/14/ES z 25 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostarczania owoców, warzyw oraz soków do placówek oświatowych w ramach programu " ...". Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym.

Program " ..." realizowany przez Agencję Rynku Rolnego polega na bezpłatnym dostarczaniu owoców, warzyw oraz soków do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Ze szkołami zawarto umowy o nieodpłatne dostarczanie owoców, warzyw oraz soków do tychże szkół, celem zmiany nawyków żywieniowych dzieci. Produkty te są dostarczane do szkół w okresie od 6 października 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie trwania tego programu lub po jego zakończeniu można wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o "pomoc" z tytułu realizacji dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół. Zryczałtowana stawka wnioskowanej "pomocy" dla jednej porcji owocowo-warzywnej wynosi 1,60 PLN i jest to kwota netto bez podatku VAT. Wnioskowana kwota stanowi dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem produktów w ramach programu " ...".

Program " ...", a więc i przyznana Wnioskodawcy "pomoc" w ramach tego programu, jest finansowana w 88% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 12% ze środków pochodzących z budżetu krajowego.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury zakupu warzyw, owoców i soków potrzebnych do realizacji programu wystawiane są każdorazowo na firmę Wnioskodawcy. Przy nabyciu towarów Wnioskodawcy przysługuje prawo w całości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie stosownych umów Wnioskodawca niedopłatnie przekazuje warzywa, owoce i soki zakupione na potrzeby programu.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca podał, że:

Otrzymywane przez Wnioskodawcę środki finansowe stanowią pomoc z tytułu nieodpłatnego udostępniania owoców, warzyw i soków w ramach programu " ..." Wysokość pomocy jest ustalona jako iloczyn zryczałtowanej stawki oraz liczby udostępnionych porcji. Ze względu na różne ceny zakupu nie można określić jaki procent ceny towarów stanowi przyznana pomoc.

Przyznana pomoc od Agencji Rynku Rolnego nie ma wpływu na cenę towarów, ale jej wysokość jest ściśle uzależniona od ilości dostarczonych porcji.

Uczniowie uczestniczący w programie " ..." otrzymują porcje nieodpłatnie.

W przypadku nieotrzymywania pomocy z Agencji Rynku Rolnego nie byłoby możliwe przekazywanie porcji do szkół.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu" ...".

Wnioskodawca prowadzi działalność, na potrzeby której dokonuje zakupu owoców i warzyw, jednak większość towarów niezbędna do dostarczenia porcji w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" zakupywana jest specjalnie celem przekazania do szkół po uprzednim przygotowaniu i konfekcjonowaniu.

Symbole PKWiU dla poszczególnych owoców, warzyw i soków przekazywanych do szkół w ramach programu:

 • marchew - 01.13.41.0,
 • jabłko - 01.24.10.0,
 • rzodkiewka - 01.13.49.0,
 • papryka - 01.13.31.0,
 • gruszka - 01.24.21.0,
 • borówka - 01.25.19.0,
 • pomidor - 01.13.34.0,
 • sok jabłkowy - 10.32.16.0,
 • sok owocowo-warzywny - 10.32.17.0.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przychód uzyskany z "pomocy" otrzymanej z Agencji Rynku Rolnego za nieodpłatne przekazanie towarów szkołom w ramach programu " ..." podlega opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług i w którym momencie należy odprowadzić VAT należny – w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu "pomocy" czy w momencie otrzymania pieniędzy z ARR oraz czy można odliczyć podatek VAT od zakupów dotyczących tych dostaw...

Zdaniem Wnioskodawcy: w tym przypadku nieodpłatne przekazanie owoców warzyw i soków dla szkół jest formą darowizny i wypełnia dyspozycję dostawy towarów z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, albowiem przy nabyciu tych towarów Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec powyższego dostawa owoców, warzyw i soków dla szkół podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w momencie otrzymania środków na konto bankowe od Agencji Rynku Rolnego a odliczenie podatku naliczonego od zakupów dotyczących dostaw do szkół przysługuje w momencie zakupu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Dla określenia, czy dane dotacje (dopłaty) są, czy też nie są opodatkowane, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zauważyć należy, że ogólna zasada ustalania podstawy opodatkowania jest w pełni zgodna z definicją podstawy opodatkowania zawartą w art. 73 Dyrektywy. Zmiana przepisów miała więc na celu dostosowanie regulacji krajowych do przepisów unijnych.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie bezpłatnego dostarczania owoców, warzyw oraz soków do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III w ramach programu " ...", realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Produkty te dostarczane są do szkół w okresie od 6 października 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie trwania tego programu lub po jego zakończeniu można wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o "pomoc" z tytułu realizacji dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół. Zryczałtowana stawka wnioskowanej "pomocy" dla jednej porcji owocowo-warzywnej wynosi 1,60 PLN i jest to kwota netto bez podatku VAT. Wnioskowana kwota stanowi dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem produktów w ramach programu " ...". Przyznana Wnioskodawcy "pomoc" w ramach tego programu, jest finansowana w 88% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 12% ze środków pochodzących z budżetu krajowego.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury zakupu warzyw, owoców i soków potrzebnych do realizacji programu wystawiane są każdorazowo na firmę Wnioskodawcy. Przy nabyciu towarów Wnioskodawcy przysługuje prawo w całości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Otrzymywane przez Wnioskodawcę środki finansowe stanowią pomoc z tytułu nieodpłatnego udostępniania owoców, warzyw i soków w ramach programu " ..." Wysokość pomocy jest ustalona jako iloczyn zryczałtowanej stawki oraz liczby udostępnionych porcji. Wysokość przyznanej pomocy jest ściśle uzależniona od ilości dostarczonych porcji.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymują porcje nieodpłatnie. W przypadku nieotrzymywania pomocy z Agencji Rynku Rolnego nie byłoby możliwe przekazywanie porcji do szkół.

Jak wskazano powyżej, otrzymane dotacje i inne dopłaty podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną – to stanowi ona zapłatę którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu według takiej stawki jak czynności, których dotyczy.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę pomoc wypłacana za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, stanowi dopłatę mającą bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów (w przedmiotowej sprawie owoców, warzyw oraz soków), o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jest to bowiem dopłata określonej wysokości do każdej dostarczonej porcji.

Kwestia dotycząca powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT została uregulowana w art. 19a ustawy o VAT.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Odstępstwem od zasady ogólnej zawartej w art. 19a ust. 1 ustawy są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które mają zastosowanie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych ustawą.

Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis zdarzenia do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT - powstanie z chwilą otrzymania dotacji tj. w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę środków na konto bankowe od Agencji Rynku Rolnego.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo–prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca dokonujący dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast otrzymana dotacja będzie miała wpływ na cenę dostarczanych towarów (będzie stanowiła zapłatę za każdą dostarczoną porcję owocowo-warzywną) i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT będzie stanowiła podstawę opodatkowania z tytułu dokonanej przez Wnioskodawcę dostawy ww. towarów oraz będzie podlegała opodatkowaniu, to w konsekwencji powyższego, z uwagi na fakt, iż wystąpi związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku zakupami dotyczącymi tych dostaw.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa owoców, warzyw i soków dla szkół podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w momencie otrzymania środków na konto bankowe od Agencji Rynku Rolnego, a odliczenie podatku naliczonego od zakupów dotyczących dostaw do szkół przysługuje w momencie zakupu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.