IBPP1/443-844/14/MS | Interpretacja indywidualna

Prawa do rozliczenia opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy
IBPP1/443-844/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. ewidencja
 3. faktura korygująca
 4. korekta
 5. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy.

Wniosek został uzupełniony pismem z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-843/14/MS, IBPP1/443-844/14/MS z 14 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

W dniu 15 kwietnia 2003 r. Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) zawarł z M. (dalej: „M.”) umowę, na mocy której Spółka dokonywała dostaw P. („P.”) dla W. („Stara Umowa”). Przedmiotowa umowa wygasła z końcem 2013 r. Niemniej jednak na lata 2014 - 2019 została podpisana nowa umowa, będąca kontynuacją dotychczasowej współpracy Spółki i M. w zakresie dostaw P. (dalej: „Nowa Umowa”).

W chwili obecnej Spółka na bieżąco dokonuje dostaw P. już na mocy Nowej Umowy.

W przypadku opóźnień w dostawach P., na mocy Starej Umowy Spółka zobowiązana była do udzielenia opustu cenowego w wysokości 0,2% brutto wartości dostawy, która nie została zrealizowana w wyznaczonym terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Powyższy opust cenowy nie mógł jednak przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

Spółka wystawiała pierwotne faktury za dostawę P. dla W. na M. lub na B. Sp. z o.o.

Do tej pory Spółka, co do zasady, rozliczała opisane powyżej opusty cenowe poprzez wystawianie stosownych faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania do pierwotnych faktur dokumentujących opóźnioną dostawę P.

Niemniej jednak, Spółka po przeprowadzeniu negocjacji z M. rozważa zrewidowanie sposobu rozliczania opustów cenowych za nieterminowe dostawy P. Zgodnie z założeniami, opusty te będą mogły zostać rozliczone poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy. Innymi słowy Spółka kalkulując cenę jednostkową dostarczanego P. będzie brała pod uwagę przysługujące M. opusty.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa miesięczne deklaracje VAT-7 od momentu wejścia w Polsce w życie przepisów o podatku VAT.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zarówno dostaw dokonanych w przeszłości na podstawie „Starej Umowy”, a także dostaw, które będą miały miejsce w przyszłości na mocy „Nowej Umowy”.

Dokonane na mocy „Starej Umowy” nieterminowe dostawy P., których dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej miały miejsce w grudniu 2005 r., marcu 2006 r., a także w okresach od lutego do sierpnia oraz w grudniu 2007 r.

Spółka wystawiła faktury dokumentujące przedmiotowe dostawy w okresach rozliczeniowych, w których miały one miejsce.

Wyżej wymienione faktury zostały rozliczone przez Spółkę w miesiącach, w których z tytułu przedmiotowych dostaw P. dla Spółki powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT.

W momencie dostawy nie został udzielony opust. W związku z powyższym nie został on również uwzględniony w wystawionych fakturach.

Na pytanie tut. organu „Czy z zawartej umowy wynika/będzie wynikało, że Wnioskodawca udziela upustu do aktualnie dostarczanych W. P. na mocy Nowej Umowy lub upustu do innych P. dostarczonych na mocy Starej Umowy, czy też z zawartych umów wynika, że jest to upust przysługujący lecz faktycznie nieudzielony w przeszłości do całkiem innych dostaw P., a jedynie obecnie Wnioskodawca zamierza go z opóźnieniem udzielić...” Wnioskodawca wskazał, że zapisy obowiązującej obecnie Nowej Umowy nie zawierają wzmianek dotyczących rozliczania pierwotnie przyznanych M. opustów cenowych z tytułu wcześniejszych nieterminowych dostaw P.

W ocenie Spółki brak tego typu zapisów w obecnie obowiązującej Nowej Umowie nie ma jednak wpływu na możliwość uwzględnienia pierwotnie przyznanych opustów z tytułu nieterminowych dostaw P. Zgodnie z przepisami polskiego prawa strony umowy posiadają bowiem swobodę kształtowania zapisów umownych oraz ceny dostarczanych towarów. Tego typu zapisy mogą zatem zostać zawarte w Nowej Umowie w drodze podpisania do niej aneksu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do rozliczania opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do rozliczania opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Ponadto, ust. 7 pkt 2 tego artykułu uszczegóławia, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Co więcej, art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wskazuje, że faktura powinna zawierać również kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się między innymi o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W sytuacji natomiast, w której opustów lub obniżek ceny udziela się już po wystawieniu faktury, zgodnie z treścią art. 106j podatnik powinien natomiast wystawić fakturę korygującą.

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy ustawy o VAT, uznać należy, iż istnieje wyraźna regulacja prawna, który pozwala uznać, że udzielane przed dokonaniem sprzedaży bądź w momencie sprzedaży opusty cenowe stanowią element kalkulacyjny podstawy opodatkowania transakcji i ujętej na fakturze ceny sprzedaży, a więc kwoty do zapłaty przez klienta bezpośredniego o których mowa w art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT.

W ocenie Spółki, w związku z faktem, że Spółka będzie brała pod uwagę opusty z tytułu nieterminowych dostaw P. (naliczane proporcjonalnie do terminu opóźnienia w dostawie P.) kalkulując cenę jednostkową P., opusty te nie powinny być traktowane jako opusty i obniżki cen udzielone po dokonaniu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1. Przedmiotowe opusty powinny być traktowane jako element kalkulacyjny ceny (a więc powinny być na bieżąco uwzględniane w cenie aktualnie dostarczanych P.).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że opusty udzielane najpóźniej w momencie sprzedaży powinny być ujmowane już na fakturze dokumentującej transakcję. Tylko przy takim podejściu, cena wykazana na fakturze (pomniejszona o udzielony rabat), stanowić będzie kwotę, jaką otrzymać powinna Spółka z tytułu zrealizowanej sprzedaży towarów stanowiącej podstawę opodatkowania. Przy tym, nie ma przeszkód, by wartość jednostkowa netto sprzedawanych towarów kalkulowana była już jako cena wyjściowa pomniejszona o przyznany rabat.

Tym samym, uwzględnienie rabatu na fakturze dokumentującej sprzedaż będzie oznaczało, iż nie ma konieczności wystawiania dla opustu cenowego faktury korygującej.

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o cenach, strony zawierające umowę uzgadniają ceny towarów i usług. W związku z powyższym, Spółka posiada prawo do uwzględnienia opustów cenowych z tytułu nieterminowych dostaw P. przy kalkulacji ceny jednostkowej dostarczanych P.

Podsumowując, w ocenie Spółki ma ona prawo do rozliczania opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy.

Warto również podkreślić, że z przedstawionym powyżej stanowiskiem Spółki zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 7 lutego 2014 r. nr IPPP3/443-1194/13-2/MKw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 15 pkt 4 ustawy, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy).

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992) opust to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych).

Opust polega zatem na udzieleniu zniżki od ustalonej ceny towaru i może być stosowany na wszystkich szczeblach obrotu towarowego. Jednakże tut. Organ zauważa, że kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych opustów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

W działalności gospodarczej stosuje się często różnorodne preferencje cenowe. Przybierają one różne nazwy (zniżka, opust, rabat, bonifikata, premia itp.) i różne postacie (zmniejszenie ceny, zwiększenie ilości towaru, procentowe wynagrodzenie itp.). Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując opusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Tak więc każdy zastosowany opust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje opustów:

 • opusty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony opust (zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT);
 • opusty przyznane po dokonaniu sprzedaży wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu; do tych opustów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, a udzielenie takiego opustu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 15 kwietnia 2003 r. zawarł z M. umowę, na mocy której Wnioskodawca dokonywał dostaw P. („P.”) dla W. („Stara Umowa”). Przedmiotowa umowa wygasła z końcem 2013 r. Niemniej jednak na lata 2014 - 2019 została podpisana nowa umowa, będąca kontynuacją dotychczasowej współpracy Wnioskodawcy i M. w zakresie dostaw P (dalej: „Nowa Umowa”).

W chwili obecnej Wnioskodawca na bieżąco dokonuje dostaw P. już na mocy Nowej Umowy.

W przypadku opóźnień w dostawach P., na mocy Starej Umowy Wnioskodawca zobowiązany był do udzielenia opustu cenowego w wysokości 0,2% brutto wartości dostawy, która nie została zrealizowana w wyznaczonym terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Powyższy opust cenowy nie mógł jednak przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

Wnioskodawca wystawiał pierwotne faktury za dostawę P. dla W. na M. lub na B.

Po przeprowadzeniu negocjacji z M. rozważa zrewidowanie sposobu rozliczania opustów cenowych za nieterminowe dostawy P. Zgodnie z założeniami, opusty te będą mogły zostać rozliczone poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy. Innymi słowy Spółka kalkulując cenę jednostkową dostarczanego P. będzie brała pod uwagę przysługujące M. opusty.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w niniejszej sprawie opusty, których Wnioskodawca zamierza udzielić nie dotyczą transporterów dostarczanych obecnie na podstawie starej lub nowej umowy.

Wnioskodawca uściślając kwestię opustów, których zamierza udzielić wskazał bowiem, że przedmiotowe opusty dotyczą dostaw dokonanych przez Wnioskodawcę w grudniu 2005 r., marcu 2006 r., a także w okresach od lutego do sierpnia oraz w grudniu 2007 r.

Wnioskodawca wystawił faktury dokumentujące przedmiotowe dostawy w okresach rozliczeniowych, w których miały one miejsce. Jednocześnie faktury te zostały rozliczone.

W momencie dostawy nie został udzielony opust. W związku z powyższym nie został on również uwzględniony w wystawionych fakturach.

Przy czym Wnioskodawca wskazał, że zapisy obowiązującej obecnie Nowej Umowy nie zawierają wzmianek dotyczących rozliczania pierwotnie przyznanych M. opustów cenowych z tytułu wcześniejszych nieterminowych dostaw P.

Odnosząc się do powyższego trzeba stwierdzić, że fakturę korektę należy wystawić niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej jej wystawienie.

Z opisu sprawy wynika, że w przedmiotowej sprawie przyczyną uzasadniającą udzielenie opustu jest konkretne zachowanie podatnika, tj. dostarczenie towarów z opóźnieniem.

Wysokość opustu uzależniona miała być, zgodnie z postanowieniami umowy, od ilości dni zwłoki w dostawie towarów. W tej sytuacji od razu w momencie dokonania dostawy z opóźnieniem wiadomym było czy i o ile dni ma miejsce opóźnienie, a zatem od razu możliwym było ustalenie jaki opust jest kontrahentowi należny. Wnioskodawca powinien więc był od razu w momencie wystawienia faktury pierwotnej ten rabat uwzględnić, czego nie uczynił.

Jak już wskazano podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę za dostawę towaru. Wysokość tej zapłaty ustalają co do zasady między sobą strony transakcji. Opusty cenowe oraz warunki ich udzielenia również muszą wynikać z konkretnych okoliczności.

W przedmiotowej sprawie z wniosku jednoznacznie wynika do jakich dostaw przysługiwały kontrahentowi opusty. Zatem Wnioskodawca winien był ich udzielić do dostaw konkretnych towarów dostarczonych ze zwłoką.

Cena towaru przyporządkowania jest do danej dostawy danego towaru i nie można opustem udzielonym do jednej konkretnej dostawy, co do której uzasadnione jest udzielenie tego opustu, pomniejszać ceny za dostawę innego towaru, do której opust nie był udzielony.

Z wniosku jednoznacznie wynika, że rozliczenie, którego Wnioskodawca chce dokonać, nie jest udzieleniem opustu do bieżących dostaw, lecz Wnioskodawca zamierza pomniejszyć cenę bieżących dostaw o zaległe opusty udzielone do innych konkretnie określonych w umowie towarów.

Zatem mając na uwadze powołane przepisy prawa i przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do rozliczania wskazanych opustów cenowych z tytułu nieterminowych dostaw P. dokonanych w grudniu 2005 r., marcu 2006 r., a także w okresach od lutego do sierpnia oraz w grudniu 2007 r. we wskazanych dostawach dokonywanych lub planowanych w oparciu o starą i nową umowę, gdyż przedmiotowe opusty nie dotyczą przedmiotowych dostaw.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji IPPP3/443-1194/13-2/MKw należy stwierdzić, że interpretacje są wydawane w indywidualnych sprawach podatników, którzy o ich wydanie wystąpili i nie stanowią źródeł prawa. Ponadto powołana interpretacja została wydana w odniesieniu do innego stanu faktycznego, gdyż dotyczy udzielanych kontrahentom premii pieniężnych. Z kolei dla Wnioskodawcy opust, o którym mowa we wniosku ma niejako charakter sanacyjny i dotyczy konkretnych dostaw konkretnych towarów dostarczonych z opóźnieniem. Nie może on zatem obniżać podstawy opodatkowania innych dostaw, do których nie został udzielony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.