IBPP1/443-1050/12/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług kompleksowego organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych oraz prawidłowego sposobu dokumentowania na fakturze nazwy świadczonej usługi
IBPP1/443-1050/12/BMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. podstawa opodatkowania
 3. usługi turystyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2012r. (data wpływu 5 października 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2012r. (data wpływu 31 grudnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług kompleksowego organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych oraz prawidłowego sposobu dokumentowania na fakturze nazwy świadczonej usługi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług kompleksowego organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych oraz prawidłowego sposobu dokumentowania na fakturze nazwy świadczonej usługi.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2012r. (data wpływu 31 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 20 grudnia 2012r. znak: IBPP1/443-1050/12/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi m.in. Ośrodek Wypoczynkowy O.

Ośrodek posiada osiem, różnej wielkości sal szkoleniowych, które są wykorzystywane do organizacji m.in. spotkań szkoleniowo-wystawienniczych.

Wnioskodawca przyjmując zlecenie na organizację spotkań szkoleniowo-wystawienniczych zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi obejmującej w szczególności:

 • zapewnienie zakwaterowania w Ośrodku, jak i w innych hotelach,
 • usługi gastronomiczne, w tym poczęstunek w trakcie przerw w szkoleniu,
 • zapewnienie jednej lub więcej sal konferencyjnych, z odpowiednim (uzależnionym od zapotrzebowania) wyposażeniem technicznym,
 • zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych,
 • zapewnienia miejsca do ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy,
 • transport pomiędzy Ośrodkiem a innymi miejscami pobytowymi.

Jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie ze strony Klienta Wnioskodawca dodatkowo organizuje bankiet, imprezy taneczne (lub inne imprezy integracyjne), ogniska itp. atrakcje na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem np. zwiedzanie Klasztoru.

Z tytułu omawianej usługi Wnioskodawca wystawia klientowi fakturę VAT zawierającą jedną pozycję - „usługa cateringowa”, sugerując się tym, że w pojęciu europejskim pojęcie „catering” używane jest do określenia „sumy” wszystkich, pojedynczych, m.in. wyżej opisanych świadczeń. Zgodnie z uzyskaną przez Wnioskodawcę, z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi, opinią klasyfikacyjną wydaną w dniu 2 maja 2012r., znak OKN-56727KU-1523/2012, na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008r. kompleksowe usługi w zakresie organizowania spotkań szkoleniowo - wystawienniczych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55 "usługi związane z zakwaterowaniem".

Wnioskodawca oczekuje, aby przedmiotem interpretacji było określenie czy świadczona przez niego usługa jest usługą kompleksową i jaka jest dla tej usługi właściwa stawka podatku VAT.

Przedmiotem interpretacji nie ma być wyłącznie wskazanie stawki podatku VAT dla usługi zaklasyfikowanej do symbolu PKWiU 55.

W ramach organizacji spotkań szkoleniowo-wystawienniczych Wnioskodawca zapewnia „część” techniczno-organizacyjną. Kwestia merytorycznego przeprowadzenia spotkania leży w gestii zleceniodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, w zakresie kompleksowego organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych, obejmujące opisane powyżej pojedyncze świadczenia, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną (obecnie 8%), jako jedna usługa wymieniona w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy VAT...
 2. Czy Wnioskodawca, mając na uwadze, że omawiana, kompleksowa usługa klasyfikowana jest do grupowania PKWiU 55, na wystawianych fakturach winien opisać ją jako usługa zakwaterowania zamiast używanego dotychczas określenia „usługa cateringowa”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania pierwszego.

Stosownie do art. 5a ustawy VAT - dodanego od dnia 1 stycznia 2011r. - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika Nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Pod pozycją 163 załącznika Nr 3 do ustawy wymienione zostały „Usługi związane z zakwaterowaniem” - symbol PKWiU 55.

W tym miejscu zwrócić uwagę należy, iż ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że stanowiąca przedmiot zapytania kompleksowa usługa "cateringowa", jako objęta poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu z zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług, obecnie w wysokości 8%. Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie, w dostępnej na stronach internetowych, interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2012r., znak IBPP1/443-78/12/AL, udzielonej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Stanowisko w zakresie pytania drugiego.

W ocenie Wnioskodawcy faktyczny zakres świadczeń na rzecz zleceniodawcy, a nie nazwa usługi w fakturze, ma decydujące znaczenie czy dana kompleksowa usługa jest objęta grupowaniem PKWiU 55.

W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, sposób nazwania świadczonej usługi na fakturze ma znaczenie drugorzędne i może być ona opisywana tak jak dotychczas jako „usługa cateringowa”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Należy zauważyć, iż w niniejszej interpretacji oceniono stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawczynię we wniosku z dnia 5 października 2012r. w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011r. towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów. Zatem przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika Nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Pod pozycją 163 załącznika Nr 3 do ustawy wymienione zostały „Usługi związane z zakwaterowaniem” - symbol PKWiU 55.

W tym miejscu zwrócić uwagę należy, iż ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi ośrodek wypoczynkowy, który posiada osiem, różnej wielkości sal szkoleniowych, które są wykorzystywane do organizacji m.in. spotkań szkoleniowo-wystawienniczych.

Wnioskodawca przyjmując zlecenie na organizację spotkań szkoleniowo-wystawienniczych zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi obejmującej w szczególności:

 • zapewnienie zakwaterowania w Ośrodku, jak i w innych hotelach,
 • usługi gastronomiczne, w tym poczęstunek w trakcie przerw w szkoleniu,
 • zapewnienie jednej lub więcej sal konferencyjnych, z odpowiednim (uzależnionym od zapotrzebowania) wyposażeniem technicznym,
 • zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych,
 • zapewnienia miejsca do ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy,
 • transport pomiędzy Ośrodkiem a innymi miejscami pobytowymi.

Jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie ze strony Klienta Wnioskodawca dodatkowo organizuje bankiet, imprezy taneczne (lub inne imprezy integracyjne), ogniska itp. atrakcje na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem.

Z tytułu omawianej usługi Wnioskodawca wystawia klientowi fakturę VAT zawierającą jedną pozycję - „usługa cateringowa”, sugerując się tym, że w pojęciu europejskim pojęcie „catering” używane jest do określenia „sumy” wszystkich, pojedynczych, m.in. wyżej opisanych świadczeń.

W ramach organizacji spotkań szkoleniowo-wystawienniczych Wnioskodawca zapewnia „część” techniczno-organizacyjną. Kwestia merytorycznego przeprowadzenia spotkania leży w gestii zleceniodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy świadczona przez niego usługa jest usługą kompleksową i jaka jest dla tej usługi właściwa stawka podatku VAT.

Należy wskazać, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie można mówić o jednym świadczeniu głównym – organizacji szkolenia lub wystawy (zapewnienie jednej lub więcej sal konferencyjnych, z odpowiednim wyposażeniem technicznym, zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych, zapewnienia miejsca do ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy itp.), na które składają się ponadto inne świadczenia pomocnicze, w tym usługi noclegowe (zapewnienia zakwaterowania w Ośrodku, jak i w innych hotelach), usługi gastronomiczne (w tym poczęstunek w trakcie przerw w szkoleniu), transport pomiędzy Ośrodkiem a innymi miejscami pobytowymi oraz w zależności od zapotrzebowania ze strony klienta atrakcje na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem (bankiety, imprezy taneczne lub inne imprezy integracyjne, ogniska itp.).

Należy zauważyć, że ww. świadczenia pomocnicze (usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe oraz inne atrakcje na terenie ośrodka i poza ośrodkiem) nie są celem samym w sobie dla klientów Wnioskodawcy, lecz są środkiem do pełnego zrealizowania usługi podstawowej organizacji szkolenia lub wystawy.

Zatem usługi pomocnicze, takie jak usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe oraz inne atrakcje na terenie ośrodka i poza ośrodkiem nie stanowią celu samego w sobie, lecz są środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej w przedmiotowym przypadku usługi organizacji szkolenia lub wystawy. Pojedyncza usługa traktowana jest jak element usługi zasadniczej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Podział na usługi zasadnicze i pomocnicze ma znaczenie z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest taką samą stawką podatku. Bez usługi podstawowej – usługi organizacji szkolenia lub wystawy – świadczenie usług pomocniczych dla uczestników tych spotkań utraciłoby swój sens. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przypadku umów organizacji spotkań szkoleniowo-wystawienniczych przedmiotem świadczenia na rzecz klientów jest usługa główna, tj. organizacja szkolenia czy wystawy, a usługi dodatkowe stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę organizacji szkolenia czy wystawy, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia klienta Wnioskodawcy dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia.

Z punktu widzenia usługobiorcy istotny jest zakup usługi organizacji szkolenia czy wystawy wraz z usługami noclegowymi, gastronomicznymi, transportowymi oraz zapewnieniem innych atrakcji na terenie ośrodka i poza ośrodkiem. Nie ma zatem podstaw prawnych aby w przedmiotowej sprawie sztucznie rozdzielać jedną usługę organizacji szkolenia lub wystawy na: usługę wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym, wynajmu pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych, ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy itp.), i usługi dodatkowe (usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zapewnienia innych atrakcji na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem m.in. bankiety, imprezy taneczne lub inne imprezy integracyjne, ogniska itp.) oraz stosować dla nich odrębne stawki VAT. Konsekwencje podatkowe powinny być przyporządkowane świadczeniu wiodącemu.

Tym samym ponoszone przez klientów Wnioskodawcy wydatki na wynajem sal konferencyjnych, pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych, ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy wraz z wyposażeniem technicznym (zapewnieniem techniczno-organizacyjnej strony spotkań) stanowią wraz z wydatkami na usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zapewnienia innych atrakcji na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem m.in. bankiety, imprezy taneczne lub inne imprezy integracyjne, ogniska itp.) obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczenia usług organizacji szkolenia lub wystawy. Tym samym usługi te opodatkowane są według zasad (stawek) właściwych dla świadczonej usługi podstawowej.

Istotne jest również to, że Wnioskodawca nie określa programu merytorycznego szkolenia czy wystawy (kwestia merytorycznego przeprowadzenia spotkania leży w gestii zleceniodawcy lecz zapewnia techniczno-organizacyjną stronę spotkań.

W związku z tym, świadczenie kompleksowych usług organizacji szkolenia lub wystawy, gdzie usługę zasadniczą stanowi wynajem sal konferencyjnych, pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych, ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy wraz z zapewnieniem techniczno-organizacyjnej strony spotkań zaś inne czynności (usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zapewnienia innych atrakcji na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem m.in. bankiety, imprezy taneczne lub inne imprezy integracyjne, ogniska itp.) składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że świadczona przez niego kompleksowa usługa, objęta poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług, obecnie w wysokości 8%, należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii prawidłowego sposobu dokumentowania na fakturze nazwy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty (art. 108 ust. 1 ustawy).

Z powyższego wynika, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Stosownie do § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, fakturę wystawia sprzedawca (usługodawca) będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca z tytułu ww. usługi wystawia klientowi fakturę VAT zawierającą jedną pozycję - „usługa cateringowa”, sugerując się tym, że w pojęciu europejskim pojęcie „catering” używane jest do określenia „sumy” wszystkich, pojedynczych, m.in. wyżej opisanych świadczeń.

Zgodnie z uzyskaną przez Wnioskodawcę opinią Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi w zakresie organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55 „usługi związane z zakwaterowaniem”.

W ocenie Wnioskodawcy faktyczny zakres świadczeń na rzecz zleceniodawcy, a nie nazwa usługi w fakturze, ma decydujące znaczenie czy dana kompleksowa usługa jest objęta grupowaniem PKWiU 55.

Należy podkreślić, iż sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z powyższego wynika, że od prawidłowego zaklasyfikowania usługi lub towaru zależy stawka podatku VAT. Natomiast nazwa usługi lub towaru powinna być zgodna ze stanem faktycznym i powinna odzwierciedlać charakter danej czynności.

Należy wskazać , że powołany przepis § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. określa szczegółowo dane, które powinna zawierać faktura VAT m in. nazwę towaru lub usługi. Brak prawidłowej nazwy, może rodzić wątpliwość, co do charakteru świadczonej usługi, a ponadto nie spełnia kryteriów powołanego rozporządzenia wykonawczego. Nie można w dowolny sposób stosować nazwy usług lub towarów.

Jak wykazano powyżej, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z świadczeniem kompleksowych usług organizacji szkolenia lub wystawy, gdzie usługę zasadniczą stanowi wynajem sal konferencyjnych, pomieszczeń do przeprowadzania rozmów handlowych, ekspozycji towarów handlowych zleceniodawcy wraz z zapewnieniem techniczno-organizacyjnej strony spotkań zaś inne czynności (usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zapewnienia innych atrakcji na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem m.in. bankiety, imprezy taneczne lub inne imprezy integracyjne, ogniska itp.) składają się na usługę główną jako usługi pomocnicze.

Skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługi kompleksowego organizowania spotkań szkoleniowo-wystawienniczych winien wykazać na fakturze VAT (zgodnie ze stanem faktycznym i charakterem świadczonej usługi) nazwę usługi: „usługa organizacji szkolenia lub wystawy”.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że sposób nazwania świadczonej usługi na fakturze ma znaczenie drugorzędne i może być ona opisywana tak jak dotychczas jako „usługa cateringowa”, należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie wskazać, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o poprawności zaklasyfikowania opisanych we wniosku usług według PKWiU, symbol PKWiU wskazany przez Wnioskodawcę został przyjęty, jako element opisu sprawy, bowiem tut. organ nie jest uprawniony do rozstrzygania w tym zakresie.

Należy bowiem w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z Komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu. Konsekwencje błędnie wskazanego symbolu PKWiU ponosi Wnioskodawca, bowiem wydana w takim przypadku interpretacja traci swą ważność i nie daje wówczas Wnioskodawcy ochrony, o której mowa w przepisach Rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa.

Klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Natomiast odnosząc się do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. organ wskazuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach wnioskodawcy w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.