IBPB-1-3/4510-86/16/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r., w sytuacji, gdy opinia potwierdzająca ich innowacyjność zostanie wydana w 2016 r.?
IBPB-1-3/4510-86/16/MOinterpretacja indywidualna
  1. nowe technologie
  2. podstawa opodatkowania
  3. ulga podatkowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r., w sytuacji, gdy opinia potwierdzająca ich innowacyjność zostanie wydana w 2016 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r., w sytuacji, gdy opinia potwierdzająca ich innowacyjność zostanie wydana w 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej również: „Wnioskodawca”) poniosła wydatki na nabycie innowacyjnych systemów w roku 2011, 2012 oraz w roku 2014. Odpowiednio w każdym roku nabycia każdy z systemów został wprowadzony do ewidencji Spółki, jako wartość niematerialna i prawna (tj. system nabyty w roku 2011 w tym samym roku został wprowadzony do ewidencji Spółki).

Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła systemy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku.

Każdy z systemów nabytych przez Spółkę stanowi nową technologię w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) - jest wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytwarzanie lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Spółka w 2016 r. uzyska opinię od niezależnej od niej jednostki, która to opinia będzie potwierdzać, że nabyte przez Spółkę systemy stanowią nową technologię i nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat.
Spółka:

  • nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia,
  • nie udzieliła w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii,
  • nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji,
  • nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w jakiejkolwiek formie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r., w sytuacji, gdy opinia potwierdzająca ich innowacyjność zostanie wydana w 2016 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r., w sytuacji, gdy opinia potwierdzająca ich innowacyjność zostanie wydana w 2016 r.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, wskazuje, że za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Ustawa o CIT w art. 18b ust. 2a, wskazuje, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

W ocenie Wnioskodawcy, zostaną spełnione przesłanki do dokonania odliczenia poniesionych wydatków, ponieważ:

  1. Spółka dokonała nabycia systemów (nabycia prawa do wiedzy technologicznej) oraz
  2. systemy stanowią wartość niematerialną i prawną będącą nową technologią, która została wprowadzona do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Opinia, którą Spółka ma zamiar uzyskać od niezależnej od Spółki jednostki naukowej, będzie jedynie potwierdzała zaistniały już stan faktyczny, czyli nabycie przez Spółkę wiedzy technologicznej stanowiącej nową technologię.

Prawo do odliczenia aktualizuje się pod warunkiem nabycia nowej technologii i wprowadzenia jej do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w określonym przedziale czasu. Spółka oba te warunki spełniła. Opinia, którą Spółka ma zamiar uzyskać nie potwierdza „nabycia” nowej technologii, lecz potwierdza „rodzaj” nabywanej wiedzy technologicznej, czyli czy mamy do czynienia z nabyciem nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT.

Wobec czego, skoro ustawa o CIT uzależnia prawo do odliczenia od nabycia, to Spółka nie ma wątpliwości, że do nabycia doszło i wobec tego Spółce przysługuje już prawo do odliczenia pod warunkiem uzyskania opinii niezależnej jednostki naukowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. poz. 1767, dalej: „ustawa zmieniająca”), począwszy od 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie art. 18b, a co za tym idzie ustawa o CIT nie będzie już przewidywała prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej, z którego wynika, że podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie (...) art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach w nich określonych.

Spółka pomimo uzyskania opinii w roku 2016 - która potwierdza, że wiedza nabyta przez Spółkę była nową technologią - zachowuje prawo do odliczenia na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r., gdyż Spółka nabyła prawo do odliczenia na podstawie art. 18b w brzmieniu dotychczasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.).

W związku z tym, że Spółka nabyła nowe technologie w różnych latach, dokonałaby odpowiednich korekt deklaracji za rok podatkowy, w którym dany system został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.