IBPB-1-3/4510-615/16-2/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania oraz podatek do zapłaty z tytułu uzyskanych przez niego dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do Organu 1 lipca 2016 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania oraz podatku do zapłaty z tytułu uzyskanych przez Wnioskodawcę dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2016 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania oraz podatku do zapłaty z tytułu uzyskanych przez Wnioskodawcę dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-615/16-1/TS, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 25 sierpnia 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”).

W lipcu 2015 r. dotychczasowi udziałowcy Spółki przenieśli na jej rzecz 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru (dalej jako: „Spółka zależna”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wnioskodawca posiadał bezpośrednio 100% udziałów w Spółce zależnej do dnia sprzedaży większości udziałów (ponad 75%) w Spółce zależnej na rzecz innej cypryjskiej spółki kapitałowej, co miało miejsce w grudniu 2015 r.

Księgi Spółki zależnej prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi na Cyprze w walucie obcej. Rok podatkowy Spółki zależnej jest ustalony i nie przekracza 12 miesięcy.

Wnioskodawca zakłada, że Spółka zależna może spełniać warunki z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT i w konsekwencji zasadne będzie uznanie jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

W takiej sytuacji, Wnioskodawca byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie dochodów Spółki zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania oraz podatek do zapłaty z tytułu uzyskanych przez niego dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

W ocenie Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania Spółki z tytułu dochodów Spółki zależnej, stanowiącej zagraniczną spółkę kontrolowaną i podatek należny, należy ustalić w następujący sposób:

 1. po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, na podstawie otrzymanych od Spółki zależnej zestawień, Wnioskodawca dokona zaewidencjonowania wartości przychodów osiągniętych oraz kosztów poniesionych przez Spółkę zależną, wyrażonych w walucie funkcjonalnej Spółki zależnej, zgodnie z przepisami polskiej ustawy o CIT (w szczególności z wyniku podatkowego Spółki zależnej Wnioskodawca wyłączy odpowiednio: wartości przysporzeń niestanowiących przychodu podatkowego z perspektywy ustawy o CIT oraz wartości wydatków niestanowiących kosztów podatkowych zgodnie z ustawą o CIT);
 2. Spółka dokona obliczenia wartości tak skalkulowanego dochodu Spółki zależnej przypadającego na Wnioskodawcę w takiej części, jaka odpowiada posiadanym przez Wnioskodawcę udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki zależnej zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT za okres od dnia nabycia udziałów w Spółce zależnej (włącznie z tym dniem) do dnia zbycia większości udziałów (ponad 75%) w Spółce zależnej w grudniu 2015 r. (zakładając, że w efekcie zbycia udziałów Spółka zależna nie będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, w przeciwnym przypadku dochód Spółki zależnej przypadający na Wnioskodawcę po dniu zbycia większości udziałów zostanie przez Spółkę uwzględniony przy kalkulacji podstawy opodatkowania);
 3. od tak obliczonego dochodu przypadającego na Wnioskodawcę, odliczona zostanie wartość ewentualnej dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki zależnej do dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT oraz kwota uzyskana ze sprzedaży udziałów w Spółce zależnej w grudniu 2015 r.;
 4. w związku z tym, że walutą funkcjonalną Spółki zależnej jest waluta obca, podstawa opodatkowania obliczona w powyższy sposób zostanie przeliczona na walutę polską kursem średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego Spółki zależnej;
 5. od tak określonej podstawy opodatkowania obliczony zostanie podatek dochodowy w wysokości 19%;
 6. od ustalonej w powyższy sposób kwoty podatku dochodowego zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy o CIT, odliczona zostanie kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez Spółkę zależną jako zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z ust. 6.

Przepisy ustawy o CIT wprowadzają następujące zasady dotyczące opodatkowania rezydenta podatkowego w Polsce z tytułu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej przez niego uzyskanych:

 • podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 24a ust. 1 ustawy o CIT);
 • podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, przypadający na okres, w którym został spełniony warunek posiadania nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej:
  1. 25% udziału w kapitale lub
  2. 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub
  3. 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach
  w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwoty ewentualnej dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej (art. 24a ust. 4 ustawy o CIT);
 • dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy o CIT, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 24a ust. 6 ustawy o CIT);
 • podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a po zakończeniu roku podatkowego, ustalonego zgodnie z ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m (art. 24a ust. 13 ustawy o CIT).

Mając na uwadze treść wskazanych powyżej regulacji, Wnioskodawca pragnie potwierdzić prawidłowość wskazanego powyżej sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu uzyskanych przez Wnioskodawcę dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Pierwszym etapem kalkulacji podstawy opodatkowania z tytułu udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej jest wypełnienie nałożonych obowiązków o charakterze ewidencyjnym – są one bowiem podstawą do późniejszej kalkulacji dochodu spółki kontrolowanej i – w konsekwencji – podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika. Ustawa o CIT w sposób wyraźny wskazuje na konieczność zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, ustalonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT.

Zatem, obowiązek wprowadzenia do ewidencji zdarzeń dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej powstaje post factum, po zakończeniu danego roku podatkowego. W konsekwencji, podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji systematycznie w trakcie roku podatkowego, a jedynie do ujęcia w ewidencji prowadzonej dla takiego podmiotu wszystkich zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej dopiero po zakończeniu jej roku podatkowego. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 lipca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-165/15-2/ŁM: „Obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, mających wpływ na określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, aktualizuje się po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej”.

Ponadto, należy wskazać, że ustawodawca nie wprowadza żadnych dodatkowych zasad dotyczących formy prowadzonej ewidencji, wskazując jedynie, że powinna to być ewidencja odrębna od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la ustawy o CIT. Poprzez posłużenie się powyższym sformułowaniem ustawodawca ustanowił wprost, że ewidencja prowadzona dla celów określenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej nie musi czynić zadość wszystkim wymogom, które polskie prawo nakłada na ewidencję rachunkową, przykładowo w zakresie waluty oraz języka jej prowadzenia. Natomiast, jak wskazane zostało w dalszej części powołanego przepisu, sposób prowadzenia przedmiotowej ewidencji musi zapewnić możliwość określenia wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wymogowi ewidencyjnemu czyni zadość ujęcie w prowadzonej ewidencji po zakończeniu roku podatkowego Spółki zależnej, wartości przychodów osiągniętych oraz kosztów poniesionych wyrażonych zgodnie z walutą funkcjonalną tej spółki na podstawie uzyskanego od Spółki zależnej zestawienia zdarzeń w niej zaistniałych.

Z obowiązkiem zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej po zakończeniu jej roku podatkowego, skorelowana jest konieczność ustalenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej na ostatni dzień jej roku podatkowego. W konsekwencji, Wnioskodawca dokona ustalenia dochodu Spółki zależnej poprzez obliczenie nadwyżki sumy przychodów wykazanych w ewidencji nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy. Wnioskodawca wyłączy zatem z wyniku podatkowego Spółki zależnej odpowiednio: przysporzenia niestanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu, oraz wydatki, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, że z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT wynika, że do obliczenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej zastosowanie znajdzie polska ustawa o CIT. Potwierdzają to także przedstawiciele doktryny: „[...] dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest ustalany, dla potrzeb podatku dochodowego, na podstawie przepisów PDOPrU, a nie na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem dochodowym zagranicznej spółki, zgodnie z ustawodawstwem państwa jej siedziby lub zarządu” (W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, LEGALIS). Analogiczne stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidulanej z 15 września 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-245/15-2/MC.

Następnie, Wnioskodawca obliczy wartości dochodu Spółki zależnej przypadającego na Wnioskodawcę. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, stanowić będzie tylko ta część dochodów Spółki zależnej, która odpowiadać będzie procentowemu udziałowi Spółki w zyskach tego podmiotu za okres, w którym Spółka zależna spełniała kryterium z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Potwierdzają to ustalenia przedstawicieli doktryny prawa podatkowego: „Dochód CFC jest przypisywany do podatnika (dla potrzeb ustalenia jego podstawy opodatkowania) w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach CFC [...] podatek będzie nałożony, z założenia [...] na część dochodów kontrolowanej spółki, ustaloną w proporcji do wspomnianych udziałów” (pod red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, LEGALIS 2016). W związku z tym, że do nabycia udziałów w Spółce zależnej doszło w lipcu 2015 r., dochód Wnioskodawcy powinien być obliczony uwzględniając wynik podatkowy Spółki zależnej począwszy od dnia nabycia udziałów od dotychczasowych wspólników (łącznie z tym dniem) do dnia zbycia udziałów na rzecz innej europejskiej spółki kapitałowej (zakładając, że w efekcie zbycia udziałów Spółka zależna nie będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, w przeciwnym przypadku dochód Spółki zależnej przypadający na Wnioskodawcę po dniu zbycia większości udziałów zostanie przez Spółkę uwzględniony przy kalkulacji podstawy opodatkowania).

Od dochodu Spółki zależnej obliczonego zgodnie z polską ustawą o CIT w części odpowiadającej procentowemu udziałowi Spółki w zyskach Spółki zależnej, Wnioskodawca odliczy wartości ewentualnej dywidendy otrzymanej od Spółki zależnej do dnia złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o CIT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., sygn. IPPB6/4510-324/15-2/AM, w której organ odstępując od uzasadnienie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „[...] ustalając podstawę opodatkowania za dany rok podatkowy Spółki zależnej (np. 2015) na podstawie art. 24a updop, Spółka będzie mogła pomniejszyć ją o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendy, o ile Dywidenda lub Zaliczka na Dywidendę zostaną otrzymane przez Spółkę najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w 27 ust. 2a updop (a zatem dla roku 2015 – najpóźniej do dnia 30 września 2016 r.)”.

Następnie, zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca odliczy od podstawy opodatkowania kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziałów w Spółce zależnej w grudniu 2015 r.

W związku z tym, że walutą funkcjonalną Spółki zależnej jest waluta obca, celem prawidłowego skalkulowania wartości podatku do zapłaty podstawa opodatkowania obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, powinna zostać przeliczona z waluty obcej na walutę polską.

Ustawodawca nie uregulował jednak żadnych szczegółowych zasad dotyczących przeliczenia podstawy opodatkowania oraz wartości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej na polskie złote. W konsekwencji, celem wskazania prawidłowego kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania, w ocenie Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę konstrukcję przepisów nakładających obowiązki podatkowe w związku z posiadanym udziałem w zagranicznej spółce kontrolowanej.

W tym kontekście należy raz jeszcze podkreślić, że z perspektywy Wnioskodawcy, jako podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, obowiązki dotyczące ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zależnej oraz kalkulacji jej dochodu materializują się dopiero po zakończeniu roku podatkowego Spółki zależnej. Dopiero bowiem po zakończeniu roku podatkowego Spółki zależnej:

 • Wnioskodawca w sposób ostateczny może stwierdzić, że Spółka zależna stanowi w stosunku do niego zagraniczną spółkę kontrolowaną – dopiero w przypadku, gdy wysokość przychodu Spółki zależnej osiągniętego w danym roku podatkowym przekroczy 250 000 euro Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od dochodów Spółki zależnej (art. 24a ust. 17 pkt 1 ustawy o CIT);
 • Wnioskodawca – na podstawie zapisów w ewidencji sporządzonej po zakończeniu roku – jest w stanie określić dochód Spółki zależnej, który determinować będzie jego podstawę opodatkowania.

W konsekwencji, z perspektywy Wnioskodawcy dochód Spółki zależnej powstanie dopiero na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Powyższe konkluzje zdaje się potwierdzać literalne brzmienie art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, który wskazuje, że dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy dochodów nad kosztami ich uzyskania bez względu na rodzaj źródeł przychodów ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Momentem zatem, na który ustalona zostaje nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami jest dopiero ostatni dzień roku podatkowego Spółki zależnej.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz ogólne zasady dotyczące przeliczania wartości przychodów osiąganych i kosztów ponoszonych w walucie obcej określone w ustawie o CIT, w ocenie Wnioskodawcy powinien on dokonać przeliczenia wartości obliczonej podstawy opodatkowania na polskie złote kursem średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego Spółki zależnej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 lipca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-164/15-2/DS, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „Mając na uwadze ogólne powyższe rozważania oraz ogólne zasady dotyczące przeliczenia wartości przychodów osiąganych i kosztów ponoszonych w walucie obcej wyrażone w ustawie o CIT, w ocenie Wnioskodawcy, powinna ona dokonać przeliczenia wartości obliczonej podstawy opodatkowania na polskie złote kursem średnim ogłoszonym przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego Spółki zależnej”.

Od tak obliczonej podstawy opodatkowania z tytułu uzyskanych przez Wnioskodawcę dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Spółka będzie mogła obliczyć kwotę podatku do zapłaty zgodnie z 19% stawką podatku.

Jednocześnie, po ustaleniu wartości podstawy opodatkowania z tytułu dochodów Spółki zależnej uzyskanych przez Spółkę i obliczeniu należnego podatku, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od tak obliczonego zobowiązania podatkowego kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez Spółkę zależną w proporcji, w jakiej pozostawać będzie dochód Spółki zależnej ustalony zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT do dochodu ustalonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy o CIT, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 6 i art. 22b stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 20 ust. 8 ustawy o CIT, określając wielkość odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu).

Natomiast, art. 22b ustawy o CIT stanowi, że zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. Wskazać należy, że podstawą do uzyskania przez polskie organy podatkowe informacji podatkowej od organu podatkowego z państwa siedziby Spółki zależnej (tj. państwa, w którym został uzyskany dochód Spółki zależnej) jest art. 27 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 117, poz. 523) wraz z protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanym w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1383).

Analiza brzmienia powyżej przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia, zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy o CIT, podatku dochodowego zapłaconego przez Spółkę zależną na Cyprze od podstawy opodatkowania Spółki zależnej jako zagranicznej spółki kontrolowanej. Dla celów odliczenia podatku Wnioskodawca powinien przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku przez Spółkę zależną.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przeprowadzonej powyżej analizy przepisów ustawy o CIT stanowisko Spółki odnośnie metody kalkulacji podstawy opodatkowania z tytułu dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, uzyskanych przez Spółkę, i podatku do zapłaty, które przedstawione zostały powyżej, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.