1462-IPPP1.4512.746.16.1.IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Partnerów dofinansowania oraz braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 15 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Partnerów dofinansowania oraz braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Partnerów dofinansowania oraz braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 29 lutego 2016 r. Związek jako beneficjent (lider projektu) oraz
Bohdan T.,
(...)
Jacek S.,
(...)
jako partnerzy projektu złożyli wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt o nazwie „P.” [dalej: Projekt] został przygotowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wnioskodawcy - Bohdan T. oraz Jacek S. [dalej także jako Wnioskodawcy, Partnerzy] - są przedsiębiorcami działającymi na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Miasto i prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia. Dla potrzeb prowadzonej działalności prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług [dalej VAT].

Wnioskodawcy w Projekcie - zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znak; .... [dalej jako Wytyczne] (por. sekcja 3.1.q, 3.1.s, sekcja 6.16 oraz sekcja 6.16.3) oraz wniosku o dofinansowanie Projektu opartego na tychże Wytycznych oraz obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie dofinansowania Projektu - mają charakter partnerów Projektu, zaangażowanych osobiście w realizację zadań (czynności) w ramach Projektu jako osoby samozatrudnione tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami Projektu.

Wynagrodzenie Partnerów - dokumentowane w świetle Wytycznych notą obciążeniową oraz protokołem wykonania zadań - stanowi wydatek kwalifikowalny Projektu, tytułem osobiście wykonanych przez Partnera zadań w ramach Projektu, pod warunkiem wyraźnego wskazania takiej formy zaangażowania Partnera w Projekcie oraz określenia zakresu obowiązków Partnera w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Realizacja Projektu przebiegać będzie w formule projektu partnerskiego - jako szczególny typ projektu przewidzianego w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217. Zgodnie z ustawą partnerstwo polega na wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą regionalnym lub krajowym programem operacyjnym, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Realizacja projektu partnerskiego polega na wniesieniu przez partnerów zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Zgodnie z wyżej powołanymi Wytycznymi .... - „partner” jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na równi z liderem projektu, jako beneficjentem umowy o dofinansowanie. Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu, pełniąc rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Zgodnie z pkt 6.18 Wytycznych w przypadku projektów partnerskich wzajemne zlecanie przez beneficjenta (tj. lidera projektu i zarazem strony umowy o dofinansowanie projektu) zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie - nie jest dopuszczalne).

Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta i Partnerów w związku z realizacją Projektu będzie pochodzić ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego - maksymalne dofinansowanie 84,28 %) oraz środków dotacji celowej z budżetu Państwa.

Dofinansowanie do przedmiotowego projektu, zgodnie z przyjętymi dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wzorem umów o dofinansowanie projektu wypłacane będzie w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, przy czym dofinansowanie to może być również wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Partnera (na wyodrębnione dla potrzeb projektu konto bankowe) - co zostanie określone szczegółowo w umowie partnerstwa. Na pokrycie kosztów związanych w realizacją projektu, Lider uzyskuje zaliczki lub refundacje od właściwej Instytucji Pośredniczącej, które rozliczane są przez Lidera i Partnerów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu obejmującego wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących dwóch obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

 • podatki i opłaty lokalne
 • zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi.

Przedmiotem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11 i celu szczegółowego nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel ten jest realizowany w ramach II osi priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Bezpośrednim celem Projektu jest: (1) wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej; oraz (2) zwiększenie kompetencji pracowników JST świadczących te usługi. Wsparcie dotyczyć będzie zasadniczo dwóch obszarów (istotnych dla rozwoju gospodarczego miast): działania systemów podatków i opłat lokalnych oraz usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. Poprzez intensywne, aktywizujące formy warsztatowe oraz bezpośrednią pomoc doradczą, Projekt będzie rozwijał kompetencje kierownictwa i pracowników urzędów miast (JST) w obu dziedzinach, dostarczając im wiedzy, metod i narzędzi oraz wspierając ich w opracowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań.

Grupę docelową w projekcie stanowią więc gminy będące partnerami projektu oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Środki, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawców w ramach dotacji posłużą w całości sfinansowaniu wydatków związanych z realizacją projektu - zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, które ostatecznie zostaną potwierdzone w umowie o dofinansowanie.

W projekcie nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników Projektu.

Udział uczestników w Projekcie nie jest zatem determinowany jakąkolwiek należnością tytułem nabytej przez nich wiedzy i przekazanych im umiejętności w toku działań Partnerów, lecz przynależnością do określonej kategorii zawodowej, umożliwiającej osiągnięcie założeń Projektu. W konsekwencji otrzymane przez Partnerów dofinansowanie (w opinii Wnioskodawców) tytułem wynagrodzenia za osobiście wykonane zadania w Projekcie nie ma charakteru kształtującego cenę świadczonych przez Partnerów czynności na rzecz uczestników Projektu bądź miast partnerskich Projektu - w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy VAT - bowiem uczestnictwo pracowników JST nie jest odpłatne.

Liderem Projektu (beneficjentem) jest Związek, który działa w imieniu i na rzecz Partnerów oraz będzie podpisywał umowę o dofinansowanie Projektu. Warunki realizowania projektu partnerskiego określi szczegółowo umowa partnerska, definiująca między innymi zadania Partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Lidera środków finansowych na pokrycie wydatków Partnerów.

Okres realizacji projektu to okres od września 2016 roku do października 2018 roku.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zadania Wnioskodawców zostały szczegółowo sprecyzowane w ramach specyfikacji zadań oraz budżetu zadaniowego Projektu. Zadania obejmują działania analityczne, doradcze, eksperckie oraz szkoleniowe, w tym:

 1. Określenie luk w posiadanym oprogramowaniu oraz w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia na potrzebny moduł informatyczny w obszarach zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych (JSZ),
 2. Opracowanie studium wykonalności centralizacji rozliczeń z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości (JSZ),
 3. Szkolenia w zakresie: stosowania narzędzi elektronicznych (JSZ), zarządzania procesami i jakością, zarządzania satysfakcją klienta (BT),
 4. Opracowanie standardów obsługi klienta w obszarach zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych (BT),
 5. Opracowanie standardowych procedur operacyjnych w obszarach zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych (BT),
 6. Przeprowadzenie audytu procesowego aktualnych metod poboru i kontroli należności opłaty reklamowej i opłaty śmieciowej (JSZ),
 7. Opracowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów w obszarach zarządzania nieruchomościami (BT).

W dniu 4 sierpnia 2016 roku została opublikowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lista rankingowa zgodnie z którą przedmiotowy wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania - co zostało potwierdzone w liście Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Beneficjenta - Związku z dnia 10 sierpnia 2016 roku. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana po przekazaniu przez Beneficjenta do Ministerstwa umowy partnerskiej oraz dokumentów formalnych niezbędnych do przygotowania umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymanie przez Partnerów dofinansowania, tytułem wynagrodzenia Partnerów za osobistą realizację zadań w ramach Projektu (opisanego na wstępie), stanowić będzie zapłatę za zrealizowane przez Partnerów czynności (kształtującą podstawę opodatkowania wykonanych przez Partnerów w Projekcie czynności) i w konsekwencji podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy na okoliczność wykonania zadań w ramach Projektu oraz otrzymania dofinansowania tytułem wynagrodzenia Partnerów, Partnerzy zobowiązani będą do wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności oraz do wykazania tychże działań w deklaracji składanej dla potrzeb rozliczenia VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawców otrzymanie przez Partnerów dofinansowania, tytułem wynagrodzenia Partnerów za osobistą realizację zadań w ramach Projektu (opisanego na wstępie), nie będzie stanowić zapłaty za zrealizowane przez Partnerów czynności (kształtującej podstawę opodatkowania wykonanych przez Partnerów w Projekcie czynności) i w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawców na okoliczność wykonania zadań w ramach Projektu oraz otrzymania dofinansowania tytułem wynagrodzenia Partnerów, Partnerzy nie będą zobowiązani do wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności oraz nie będą zobowiązani do wykazania tychże działań w deklaracji składanej dla potrzeb rozliczenia VAT.

Uzasadnienie:

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z analizy treści opisanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wyłącznie dotacje (i inne dopłaty o podobnym charakterze), mające charakter dopłaty do ceny towaru lub usługi. Tego rodzaju dofinansowanie stanowi uzupełnienie podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług z uwagi na pokrycie części należności z otrzymanej dotacji.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót jest ustalenie, czy dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie podlegają jednak opodatkowaniu te dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, z powodu braku wpływu na cenę dostarczanych towarów/świadczonych usług. Istotne zatem dla określenia czy dana dotacja jest opodatkowana, czy też nie, będą szczegółowe warunki jej przyznania określające realizowane cele z tytułu dofinansowania.

Dotacje, otrzymane przez Wnioskodawców (tytułem wynagrodzenia za osobiście wykonane zadania doradcze i szkoleniowe w Projekcie), będą stanowiły wyłącznie formę dofinansowania określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu zadań. Nie będą zatem przybierały charakteru dopłaty (bądź innej podobnej formy płatności) do ceny realizowanych usług, czy też rekompensatę z powodu obniżenia ich ceny.

W opisanym stanie faktycznym, kwota przyznanych dotacji stanowi pokrycie kosztów osobistego uczestnictwa (zaangażowania) w Projekcie Partnerów i pozostaje bez wpływu na świadczenia na rzecz uczestników Projektu (bowiem te z natury podjętego założenia Projektu mają walor nieodpłatnych). Tym samym, nie występuje bezpośredni związek pomiędzy wysokością przyznanej dotacji, a odpłatnością (nieodpłatnością) świadczeń dla uczestników - jako docelowej grupy nabywającej wiedzę i umiejętności z podjętych przez Partnerów działań w ramach Projektu. W analizowanej sytuacji brak jest tego rodzaju nabywcy usługi, w konsekwencji należy stwierdzić, że dotacja nie może być uznana za wynagrodzenie za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Wnioskodawców.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania dla potrzeb VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W opinii Wnioskodawców w opisanym stanie faktycznym otrzymane dotacje (na gruncie VAT rozpatrywane ewentualnie jako cena [kwota należna, zapłata] tytułem osobistego zaangażowania Partnerów w Projekcie) nie mają jakiegokolwiek wpływu na świadczenia Partnerów z tytułu osobiście wykonanych działań w Projekcie na rzecz uczestników Projektu względnie miast partnerskich w Projekcie, ponieważ otrzymana przez Wnioskodawców dotacja służy wyłącznie pokryciu kosztów kwalifikowalnych Projektu (doradztwa i szkoleń).

Pozyskanie przez Partnerów dofinansowania (dotacji) nie podlega zatem opodatkowaniu VAT, bowiem nie kształtuje (w kategoriach i wg nomenklatury ustawy VAT) ceny za usługę realizowaną na rzecz uczestników Projektu względnie miast partnerów Projektu (nie przewidziano bowiem w konstrukcji Projektu świadczeń wzajemnych między Partnerami Projektu).

Dodatkowo, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, zdaniem Wnioskodawców, nie występują jakiekolwiek świadczenia na cele osobiste podatnika, pracowników podatnika (w tym byłych pracowników), wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Nie występują także inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych, niż działalność gospodarcza podatnika - ponieważ Wnioskodawcy - podatnicy świadczą usługi doradcze i szkoleniowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, uznać należy, że otrzymana przez Wnioskodawców dotacja będzie miała charakter wyłącznie kosztowy / zakupowy, nie będzie stanowić (w kategoriach ustawy VAT) bezpośredniej dopłaty do ceny świadczonych usług w ramach Projektu i nie będzie miała wpływu na podstawę opodatkowania, w związku z czym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwoty dofinansowania zadań wykonywanych na rzecz Projektu przez Wnioskodawców - Partnerów projektu będą bowiem przeznaczone na pokrycie kosztów pracy wykonywanej przez nich osobiście.

Wnioskodawcy nadmieniają, że stanowisko prezentowane we wniosku jest ugruntowane w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego - por. np. interpretacje:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawców otrzymanie przez Partnerów dofinansowania, tytułem wynagrodzenia Partnerów za osobistą realizację zadań w ramach Projektu (opisanego na wstępie), nie będzie stanowić zapłaty za zrealizowane przez Partnerów czynności (kształtującej podstawę opodatkowania wykonanych przez Partnerów w Projekcie czynności) i w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z treścią art. 106b ust. 1 ustawy VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą między innymi sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, a także otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie w świetle art. 109 ust. 3 ustawy VAT podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą między innymi: kwoty określone w art. 90 ustawy VAT, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 1 oraz art. 109 ust. 3 ustawy VAT podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, a także bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

Powyżej określone regulacje prawne wskazują, że faktura stosowana jest wyłącznie dla potrzeb dokumentowania czynności opodatkowanych VAT - wg określonej stawki VAT czy też objętych zwolnieniem przedmiotowym z VAT (w tym kształtujących podstawę opodatkowania). Dokument ten nie ma natomiast zastosowania wobec działań nie podlegających opodatkowaniu VAT (niezależnie od przyczyny wyłączenia z opodatkowania),

Z uwagi na to, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy nie dokonują żadnej z czynności opodatkowanych VAT, jak również nie otrzymują dotacji (bądź dopłat o podobnym charakterze) kształtujących podstawę opodatkowania VAT, otrzymanie dofinansowania w ramach Projektu tytułem wynagrodzenia za działania Partnera w Projekcie nie będzie podlegało dokumentowaniu fakturą. Stanowisko to - w opinii Wnioskodawców - jest także prawidłowe z punktu widzenia techniki dokumentowania czynności opodatkowanych VAT, bowiem działania w Projekcie Partnerów nie mają zindywidualizowanego biorcy świadczenia, nakierowane są bowiem na osiągnięcie celu Projektu (określonego we wniosku o dofinansowanie) wobec grupy uczestników Projektu definiowanej w szczególności według zmiennych dotyczących zakresu i charakteru wykonywanych obowiązków służbowych. Stąd też w Wytycznych wskazuje się jako wymaganą formę dokumentowania dla potrzeb wypłaty dofinansowania dokument noty obciążeniowej oraz protokół wykonania zadania w Projekcie.

Dodatkowo Wnioskodawcy zauważają, że konstrukcja prawna zakreślona w ustawie VAT dotycząca sporządzenia ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb VAT, a także uiszczenia należności podatkowej, determinowana jest okolicznością zaistnienia obowiązku podatkowego tytułem określonych ustawowo zdarzeń (między innymi wykonania czynności opodatkowanych VAT, otrzymania zapłaty powodującej zaistnienie obowiązku podatkowego w VAT, czy też mającej wpływ na wysokość podstawy opodatkowania w VAT). Tym samym fakt wyłączenia otrzymanego dofinansowania z opodatkowania VAT, stanowi o braku konieczności uwzględnienia tegoż dofinansowania w ewidencji, deklaracji oraz rozliczeniu podatku dla potrzeb VAT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawców na okoliczność wykonania zadań w ramach Projektu oraz otrzymania dofinansowania tytułem wynagrodzenia Partnerów, Partnerzy nie będą zobowiązani do wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności oraz nie będą zobowiązani do wykazania tychże działań w deklaracji składanej dla potrzeb rozliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.