0114-KDIP4.4012.711.2017.1.KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. [dalej: Wnioskodawca lub Spółka] prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na tworzeniu i udostępnianiu serwisów informacyjnych oraz dostawie danych dla instytucji rynku kapitałowego (i związanych z nimi podmiotów). Działalność ta prowadzona jest przy wykorzystaniu metodologii i narzędzi, którymi dysponuje Spółka i które umożliwiają wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych. Spółka pozycjonuje się w tym zakresie jako wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego.

Co do zasady, transakcje realizowane przez Spółkę w ramach ww. działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług [dalej: VAT] według właściwych stawek. W związku z powyższym, Wnioskodawca odlicza VAT naliczony przy zakupie towarów/usług wykorzystywanych dla potrzeb tej działalności i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem spółki [dalej: Spółka zależna], która prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa dotyczących jednostek uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych. Działalność ta prowadzona jest przez Spółkę zależną w oparciu o stosowne zezwolenie udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Usługi świadczone przez Spółkę zależną w ramach ww. działalności podlegają zwolnieniu z VAT. W związku z tym, Spółce zależnej nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów/usług wykorzystywanych dla potrzeb tej działalności.

Z uwagi na początkowy etap działalności Spółki zależnej, jak i profil jej działalności, w Spółce zależnej znajdują się jedynie ograniczone zasoby personalne oraz finansowe. Zgodnie natomiast z założonym modelem biznesowym działalność w zakresie dystrybucji ww. jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa ma być prowadzona przez Spółkę zależną m.in. przy wykorzystaniu platformy transakcyjnej dostępnej przez Internet [dalej: Platforma]. Z uwagi na fakt, że Platforma nie znajduje się w posiadaniu Spółki zależnej, która nie posiada równocześnie wystarczających środków na jej nabycie, wykonanie Platformy zostało zlecone podmiotom zewnętrznym (w szczególności firmom informatycznym) przez Wnioskodawcę. Spółka dysponowała/dysponuje bowiem zarówno odpowiednimi zasobami personalnymi (tj. wykwalifikowanymi pracownikami posiadającymi kompetencje wymagane m.in. do negocjowania/zawarcia umów oraz dalszych kontaktów z firmami informatycznymi), jak i zasobami finansowymi pozwalającymi na zakup Platformy. Spółka odliczyła/odlicza VAT naliczony związany z nabyciem Platformy.

Z uwagi na fakt, że Platforma ma być wykorzystywana w działalności prowadzonej przez Spółkę zależną, Spółka zamierza wnieść Platformę (tj. zamierza wnieść autorskie prawa majątkowe do Platformy) do Spółki zależnej w drodze wkładu niepieniężnego (aportu). W zamian za wniesienie ww. wkładu niepieniężnego (Platformy) Spółka obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej. Wartość nominalna akcji objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Platformę będzie niższa od wartości rynkowej Platformy (określonej przez biegłego rzeczoznawcę). Różnica między wartością rynkową Platformy (odpowiadającą cenie emisyjnej akcji objętych przez Wnioskodawcę) a wartością nominalną akcji objętych przez Wnioskodawcę zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki zależnej (tzw. agio). Wystąpienie tzw. agio w ramach planowanej transakcji jest podyktowane dążeniem do uniknięcia konieczności dodatkowego zaangażowania finansowego w Spółce zależnej, w przypadku, gdyby w początkowym okresie ponosiła ona stratę konsumującą kapitał zakładowy (a który już obecnie wynosi 650 tys. zł).

W związku z wniesieniem Platformy tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej Wnioskodawca nie otrzyma żadnego innego świadczenia (poza akcjami w Spółce zależnej). W szczególności, Spółka nie uzyska od Spółki zależnej jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego (dopłaty).

W związku z planowaną transakcją Platforma zostanie wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę. Wycena ta zostanie dokonana jako wartość rynkowa, która nie będzie zawierać w sobie jakichkolwiek podatków, w tym kwoty ew. VAT. Wartość rynkowa Platformy, określona przez biegłego rzeczoznawcę, będzie podstawą ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki zależnej, które w zamian za Platformę zostaną objęte przez Wnioskodawcę.

Planowany sposób rozliczenia na gruncie VAT opisanej transakcji (wniesienia Platformy tytułem wkładu niepieniężnego) może zostać zobrazowany za pomocą poniższego przykładu liczbowego (podane kwoty mają charakter wyłącznie przykładowy):

 • wartość rynkowa netto (bez VAT) Platformy określona przez biegłego rzeczoznawcę -100 j.p.;
 • wartość nominalna akcji do objęcia przez Spółkę (bez VAT) - 10 j.p.;
 • nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio) - 90 j.p.;
 • z uwagi na fakt, że wartość rynkowa Platformy określona przez biegłego rzeczoznawcę nie będzie uwzględniać VAT, kwota VAT od wartości nominalnej akcji zostanie ustalona w wysokości 2,3 j.p. (tj. 23% od 10 j.p.);
 • w rezultacie:
  (i) Spółka obejmie akcje o wartości nominalnej 12,3 j.p. (o którą to kwotę zostanie podwyższony kapitał zakładowy),
  (ii) kapitał zapasowy zostanie podwyższony o 90 j.p.;
  (iii) Spółka wystawi na Spółkę zależną fakturę na kwotę netto - 10 j.p. i VAT należny ustalony według 23% stawki - 2,3 j.p. Kwota brutto faktury wyniesie 12,3 j.p. i będzie odpowiadać wartości nominalnej akcji objętych przez Wnioskodawcę (i wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy).

Platforma nie będzie stanowiła zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. czy podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia Platformy jako wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej (aport) będzie wartość nominalna akcji objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny (bez uwzględniania tzw. agio), pomniejszona o kwotę należnego VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia Platformy jako wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej (aport) będzie wartość nominalna akcji objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę należnego VAT. W podstawie opodatkowania VAT nie należy więc uwzględniać nadwyżki ceny emisyjnej akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę nad ich wartością nominalną (tzw. agio);

Niżej Wnioskodawca przedstawia szczegółowe uzasadnienie ww. stanowiska.

Wniesienie Platformy tytułem wkładu niepieniężnego jako odpłatne świadczenie usług

Na wstępie należy wskazać, że, co do zasady, wniesienie do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego uznawane jest za odpłatną dostawę towarów albo odpłatne świadczenie usług (w zależności od przedmiotu aportu), które, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Uznaje się bowiem, że objęcie akcji/udziałów w zamian za wkład niepieniężny spełnia warunek odpłatności (istnieje bezpośredni związek między wniesieniem wkładu a otrzymanymi w zamian akcjami/udziałami). Zgodnie z ww. podejściem wynagrodzeniem uzyskiwanym przez wnoszącego aport są więc akcje/udziały w spółce, do której wkład niepieniężny jest wnoszony. Po stronie wnoszącego aport powstaje z tego tytułu bezpośrednia i zindywidualizowana korzyść majątkowa.

Mając na uwadze powyższe, o ile wniesienie wkładu niepieniężnego dokonywane jest przez podmiot działający w charakterze podatnika (tj. w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej), wniesienie aportu podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług albo odpłatna dostawa towarów (w zależności od przedmiotu aportu).

W świetle przedstawionych okoliczności należy uznać, że wniesienie Platformy tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. W związku z tym Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Powyższe wynika w szczególności z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, przeniesienie przez Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do Platformy w zamian za akcje w Spółce zależnej będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług, które - z uwagi na dokonanie tej transakcji w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej - będzie podlegało opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Podstawa opodatkowania VAT z tytułu wniesienia aportu

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) wynagrodzeniem są akcje/udziały objęte w zamian za aport. Na gruncie przepisów o VAT należy więc uznać, że Spółka zależna (do której Platforma jest wnoszona) „płaci” za Platformę wydawanymi w zamian akcjami. Stąd, to w oparciu o wartość akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę należy określić podstawę opodatkowania VAT z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę.

Zastosowanie ma w tym zakresie art. 29a ust. 1 ustawy VAT, z którego wynika w szczególności, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy (lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez podatnika). Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy VAT podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

W świetle powyższego, podstawą opodatkowania z tytułu wniesienia Platformy tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej będzie wartość akcji objętych przez Wnioskodawcę, po jej pomniejszeniu o kwotę należnego VAT. Wartość ta nie będzie więc obejmować tzw. agio (tj. nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odnoszonej na kapitał zapasowy), której nie można uznać za „zapłatę”/kwotę należną.

Ww. stanowisko jest potwierdzane przez organy podatkowe. Tytułem przykładu Wnioskodawca pragnie wskazać na interpretację indywidualną z 18 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.308.2017.1.PR), w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in., że:

(...) podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku do spółki w zamian za objęcie udziałów - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki z tytułu transakcji, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku jest wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę należnego od tej czynności podatku VAT.

Podobnie wypowiedział się również m.in.:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.28.2017.1.MK);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z 29 sierpnia 2016 r. (sygn. IBPP1/4512-376/16-1/MG), z 17 sierpnia 2016 r. (sygn. IBPP3/4512-458/16-1/MD) i z 19 lipca 2016 r. (sygn. IBPP3/4512-341/16/MD);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 6 grudnia 2016 r. (sygn. 1462-IPPP2.4512.665.2016.2.JO) i z 29 stycznia 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-1045/15-2/WH);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2016 r. (sygn. ILPP2/4512-1-321/16-2/AD).

Podsumowując dotychczasowe uwagi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia Platformy jako wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej (aportu) będzie wartość nominalna akcji objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę należnego VAT. W szczególności, w podstawie opodatkowania VAT nie należy więc uwzględniać nadwyżki ceny emisyjnej akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę nad ich wartością nominalną (tzw. agio), odnoszonej na kapitał zapasowy Spółki zależnej. Brak będzie również innego świadczenia (np. w postaci dopłaty), którą należałoby uwzględnić w podstawie opodatkowania z tego tytułu (wartość nominalna akcji otrzymywanych przez Wnioskodawcę stanowi całość należnej mu zapłaty).

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska w odniesieniu do pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może zatem spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

Z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek.

Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszana - zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie akcji/udziałów spółki, w związku z którym, wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść.

O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można zatem mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
 • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,
 • związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci składników majątku do spółki kapitałowej spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług/dostawy towarów, zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług/dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie akcji lub udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot np. prawa do wartości niematerialnych i prawnych/rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy, odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy, zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na tworzeniu i udostępnianiu serwisów informacyjnych oraz dostawie danych dla instytucji rynku kapitałowego (i związanych z nimi podmiotów). Działalność ta prowadzona jest przy wykorzystaniu metodologii i narzędzi, którymi dysponuje Spółka i które umożliwiają wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych. Spółka pozycjonuje się w tym zakresie jako wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego.

Co do zasady, transakcje realizowane przez Spółkę w ramach ww. działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług [dalej: VAT] według właściwych stawek. W związku z powyższym, Wnioskodawca odlicza VAT naliczony przy zakupie towarów/usług wykorzystywanych dla potrzeb tej działalności i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem spółki [dalej: Spółka zależna], która prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa dotyczących jednostek uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych. Działalność ta prowadzona jest przez Spółkę zależną w oparciu o stosowne zezwolenie udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Usługi świadczone przez Spółkę zależną w ramach ww. działalności podlegają zwolnieniu z VAT. W związku z tym, Spółce zależnej nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów/usług wykorzystywanych dla potrzeb tej działalności.

Z uwagi na początkowy etap działalności Spółki zależnej, jak i profil jej działalności, w Spółce zależnej znajdują się jedynie ograniczone zasoby personalne oraz finansowe. Zgodnie natomiast z założonym modelem biznesowym działalność w zakresie dystrybucji ww. jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa ma być prowadzona przez Spółkę zależną m.in. przy wykorzystaniu platformy transakcyjnej dostępnej przez Internet [dalej: Platforma]. Z uwagi na fakt, że Platforma nie znajduje się w posiadaniu Spółki zależnej, która nie posiada równocześnie wystarczających środków na jej nabycie, wykonanie Platformy zostało zlecone podmiotom zewnętrznym (w szczególności firmom informatycznym) przez Wnioskodawcę. Spółka dysponowała/dysponuje bowiem zarówno odpowiednimi zasobami personalnymi (tj. wykwalifikowanymi pracownikami posiadającymi kompetencje wymagane m.in. do negocjowania/zawarcia umów oraz dalszych kontaktów z firmami informatycznymi), jak i zasobami finansowymi pozwalającymi na zakup Platformy. Spółka odliczyła/odlicza VAT naliczony związany z nabyciem Platformy.

Z uwagi na fakt, że Platforma ma być wykorzystywana w działalności prowadzonej przez Spółkę zależną, Spółka zamierza wnieść Platformę (tj. zamierza wnieść autorskie prawa majątkowe do Platformy) do Spółki zależnej w drodze wkładu niepieniężnego (aportu). W zamian za wniesienie ww. wkładu niepieniężnego (Platformy) Spółka obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej. Wartość nominalna akcji objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Platformę będzie niższa od wartości rynkowej Platformy (określonej przez biegłego rzeczoznawcę). Różnica między wartością rynkową Platformy (odpowiadającą cenie emisyjnej akcji objętych przez Wnioskodawcę) a wartością nominalną akcji objętych przez Wnioskodawcę zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki zależnej (tzw. agio). Wystąpienie tzw. agio w ramach planowanej transakcji jest podyktowane dążeniem do uniknięcia konieczności dodatkowego zaangażowania finansowego w Spółce zależnej, w przypadku, gdyby w początkowym okresie ponosiła ona stratę konsumującą kapitał zakładowy (a który już obecnie wynosi 650 tys. zł).

W związku z wniesieniem Platformy tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej Wnioskodawca nie otrzyma żadnego innego świadczenia (poza akcjami w Spółce zależnej). W szczególności, Spółka nie uzyska od Spółki zależnej jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego (dopłaty).

W związku z planowaną transakcją Platforma zostanie wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę. Wycena ta zostanie dokonana jako wartość rynkowa, która nie będzie zawierać w sobie jakichkolwiek podatków, w tym kwoty ew. VAT. Wartość rynkowa Platformy, określona przez biegłego rzeczoznawcę, będzie podstawą ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki zależnej, które w zamian za Platformę zostaną objęte przez Wnioskodawcę.

Platforma nie będzie stanowiła zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą podstawy opodatkowania aportu opisanego w niniejszym wniosku.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku do spółki w zamian za objęcie akcji - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki z tytułu transakcji, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość nominalną akcji. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci Platformy składników majątku jest wartość nominalna akcji objętych przez spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę należnego od tej czynności podatku VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, wystąpi sytuacja, w której wartość nominalna akcji wydanych przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy będzie niższa od wartości rynkowej Platformy. W takiej sytuacji nadwyżka (agio) zostanie alokowana na kapitale zapasowym Spółki. Wnioskodawca wskazał również, że biegły rzeczoznawca określi wartość aportu jako wartość rynkową, która nie będzie zawierać w sobie jakichkolwiek podatków, w tym kwoty VAT, czyli jako kwotę netto.

W okoliczności niniejszej sprawy, podstawę opodatkowania należy więc ustalić w oparciu o wartość nominalną akcji. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się kwota przekazana do kapitału zapasowego. Oznacza to, że podstawą opodatkowania z tytułu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Platformy jest wartość nominalna akcji wydanych przez Spółkę w zamian za ten wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie w kwestii przedstawionej w pytaniu nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn.zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.