0114-KDIP4.4012.325.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie podstawy opodatkowania dla planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek celowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek celowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek celowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką osobową, działającą w formie prawnej spółki komandytowej. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, tj. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski z tytułu podejmowanych przez niego czynności (w tym odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług).

W skład aktywów Wnioskodawcy wchodzą m.in. następujące nieruchomości:

 • działka ewidencyjna nr 40/1 (pow. 17355 m2), która zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonymi Uchwałą Rady w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. Urz. Woj. Nr 160, poz. 6268 z dnia 16.08.2006 r.) oraz Uchwałą Rady w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy cz. I (Dz. Urz. Województwa Nr 113 z dnia 29.06.2011 r. poz. 3596) (dalej jako: „MPZP Gminy”) jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 4 MW),
 • działka ewidencyjna nr 40/4 (pow. 17997 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN) oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4MW).
 • działka ewidencyjna nr 40/9 (pow. 2.3667 ha), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN), teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 4MW), teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 7U/MN),
 • działka ewidencyjna nr 25/2 (pow. 0,0061 ha), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenie zabudowy usługowej (symbol planu 1U). w części działki rów melioracyjny (dopuszczona przebudowa), działka położona przy drodze lokalnej o symbolu planu 2 KDL,
 • działka ewidencyjna nr 25/1 (pow. 0,7970 ha), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenie zabudowy usługowej (symbol planu 1 U), w części działki rów melioracyjny (dopuszczona przebudowa), działka położona przy drodze lokalnej o symbolu planu 2 KDL,
 • działka ewidencyjna nr 40/6 (pow. 17355 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3 MN), w obszarze oznaczonym kwadratami proponowane ciągi piesze,
 • działka ewidencyjna nr 40/7 (pow. 17916 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3 MN), teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 4 MW), teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 7U/MN), w obszarze oznaczonym kwadratami proponowane ciągi piesze,
 • działka ewidencyjna nr 40/8 (pow. 13972 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 7U/MN), teren oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i zabudową towarzyszącą (symbol planu 1K), w części działki rów melioracyjny (dopuszczalna przebudowa), w obszarze działki projektowane szpalery drzew,
 • działka ewidencyjna nr 40/2 (pow. 14429 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3 MN), teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4MW),
 • działka ewidencyjna nr 40/3 (pow. 15435 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3 MN), teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 4 MW), w obszarze oznaczonymi kwadratami proponowane ciągi piesze,
 • działka ewidencyjna nr 40/10 (pow. 18645 m2), która zgodnie z MPZP Gminy jest położona na terenach: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN), teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 7U/MN), w obszarze działki projektowane szpalery drzew, teren wód powierzchniowych (symbol planu 1 WS), teren oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i zabudową towarzyszącą (symbol planu 1K), w części działki rów melioracyjny (dopuszczona przebudowa),

(dalej jako: „Nieruchomości”).

Wyżej wymienione Nieruchomości są niezabudowane oraz są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z MPZP Gminy.

Posiadane przez Spółkę Nieruchomości Wnioskodawca wykorzystuje/ będzie wykorzystywać do realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych (projektów budowlanych). Wnioskodawca nie wyklucza, że w celu przeprowadzenia danego projektu inwestycyjnego, poszczególne Nieruchomości na których inwestycje budowalne będą realizowane, mogą zostać przez Spółkę zbyte na rzecz innego podmiotu - spółki celowej dedykowanej do realizacji danego projektu inwestycyjnego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo - akcyjnej (dalej jako: „Spółki celowe”). Posiadane przez Spółkę poszczególne Nieruchomości mogą być zbywane na rzecz różnych Spółek celowych (tj. różnych podmiotów) w różnych odstępach czasu. W tym, w zależności od realizowanego projektu inwestycyjnego, Wnioskodawca może dokonać zbycia jednej lub kilku z posiadanych przez niego Nieruchomości na rzecz danej Spółki celowej.

Wnioskodawca zakłada, że w/w zbycie Nieruchomości na rzecz Spółek celowych będzie następować w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych (tj. aportu). Przy czym zbycie Nieruchomości (wszystkich albo niektórych) przez Spółkę może nastąpić na podstawie jednej lub kilku transakcji (aportów) przeprowadzonych w różnych odstępach czasu, w zależności od decyzji biznesowych Spółki o realizacji projektów inwestycyjnych, na rzecz różnych Spółek celowych.

Zgromadzenie Wspólników w Spółce celowej podejmie odpowiednio uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów oraz o zmianie umowy Spółki celowej. Przy czym udziały nowej emisji w Spółce celowej zostaną skierowane do objęcia przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca planuje uregulować swoje zobowiązanie na rzecz Spółki celowej do opłacenia obejmowanych przez niego nowoutworzonych udziałów - poprzez przeniesienia na rzecz Spółki celowej własności posiadanej przez niego jednej albo kilku Nieruchomości - w zależności od danego modelu biznesowego. Jednocześnie w praktyce może dojść do sytuacji w której wartość rynkowa poszczególnych Nieruchomości wnoszonych przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny (aport), będzie wyższa od wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów w danej Spółce celowej, obejmowanych przez Wnioskodawcę. W takim wypadku różnica pomiędzy wartością rynkową poszczególnych Nieruchomości (stanowiących przedmiot aportu) a wartością nominalną udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę zostanie przelana na kapitał zapasowy (tzw. agio) w Spółkach celowych.

Tak jak Wnioskodawca wskazał, wyżej opisana transakcja zbycia Nieruchomości (wszystkich albo niektórych) w drodze aportu na rzecz Spółek celowych może być przez Spółkę powtarzana w różnych odstępach czasu oraz może być dokonywana na rzecz różnych Spółek celowych, w zależności od realizowanych projektów inwestycyjnych. Natomiast przedmiotem danego wkładu niepieniężnego (aportu) do danej Spółki celowej może być jedna albo kilka Nieruchomości posiadanych przez Spółki (wymienionych szczegółowo w opisie zdarzenie przyszłego).

Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że planowane przez niego zbycie Nieruchomości w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)/ wkładów niepieniężnych (aportów) do danych Spółek celowych nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej jako: „Kodeks cywilny’’), ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej jako: „Ustawa o VAT”).

Transakcja/ transakcje przeniesienia własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę w drodze ich aportu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca powziął następującą wątpliwość co do określenia podstawy opodatkowania planowanej/ planowanych przez niego transakcji zbycia Nieruchomości (wszystkich albo niektórych) w drodze aportu na rzecz Spółek celowych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek celowych w zamian za wkład niepieniężny w postaci poszczególnych Nieruchomości, w sytuacji gdy wartość rynkowa wnoszonych przez Wnioskodawcę do Spółek celowych poszczególnych Nieruchomości będzie przewyższać cenę emisyjną obejmowanych przez niego udziałów w tych spółkach (tzw. agio emisyjne), podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie każdorazowo kwota odpowiadająca wartości nominalnej obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach celowych, pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku objęcia przez niego nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek celowych (na skutek jednej lub kilku powtarzanych transakcji, przeprowadzanych w różnych odstępach czasu) w zamian za wniesione wkłady niepieniężne w postaci poszczególnych Nieruchomości (aport), w sytuacji gdy wartość rynkowa tych nieruchomości będzie przewyższać cenę emisyjna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów (tzw. agio emisyjne), podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie stanowić każdorazowo kwota odpowiadająca wartości nominalnej obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach celowych pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów, jak również odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiot aportu może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

W świetle powyższych regulacji nie budzi więc wątpliwości, iż czynność wniesienia aportu może zostać uznana za dostawę towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 lub za świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1.

Mając na uwadze brzmienie przytoczonego na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozstrzygnąć, czy czynność wniesienia aportu ma charakter odpłatny.

O odpłatności można mówić, jeśli między dostawą towarów lub świadczeniem usług a zapłatą istnieje adekwatny związek. Wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu, jak również może przybrać postać rzeczową. Jak podkreśla się w orzecznictwie dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Odpłatnością będzie więc także otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek celowych. W wyniku transakcji Wnioskodawca otrzyma bowiem pewną wymierną korzyść. W świetle powyższego nie budzi wątpliwości, że czynność wniesienia aportem do Spółek celowych Nieruchomości, niestanowiących przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 Ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do treści art. 29a ust. 6 Ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje

 1. podatki, cła i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Wykładnia powyższych regulacji prowadzi do wniosku, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podstawą opodatkowania będzie to, co Wnioskodawca otrzyma w zamian za wkład niepieniężny. W zamian za dokonanie aportu Wnioskodawca obejmie udziały w Spółkach celowych o określonej wartości nominalnej. Za zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT. należy więc uznać wartość nominalną udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek celowych, wydanych Wnioskodawcy w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego.

Tak ustaloną podstawę opodatkowania należy pomniejszyć o wartość należnego podatku od towarów i usług. Innymi słowy podatek od towarów i usług należy obliczyć tzw. metodą w stu.

Słuszność powyższej tezy potwierdza orzecznictwo ETS. który w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawach połączonych C-249/12 i C-250/12 orzekł, że dyrektywę Rady 2006/112/WE, a w szczególności jej art. 73 i 78 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli cena towaru została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej podatku od wartości dodanej, a dostawcą tego towaru jest osoba zobowiązana z tytułu podatku od wartości dodanej należnego w związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, ustalona cena w przypadku gdy dostawca nie może odzyskać od nabywcy podatku od wartości dodanej powinna być uznana za cenę obejmującą już podatek od wartości dodanej.

Zatem suma wartości nominalnej udziałów, jako całkowite odzwierciedlenie wartości wkładu wnoszonego przez Wnioskodawcę do Spółek celowych, stanowić będzie zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma. Będzie to kwota brutto. W konsekwencji podatek z tytułu tej czynności należy liczyć metodą „w stu”.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawę opodatkowania nie będzie miało wpływu wystąpienie agio emisyjnego, które zostanie przekazane na kapitał zapasowy w spółkach celowych stosownie do treści art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.) (dalej jako: „KSH”), ponieważ z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi żadne przysporzenie majątkowe. Kwoty przekazane na kapitał zapasowy nie kreują dla udziałowca żadnych dodatkowych uprawnień. Należy zauważyć, że nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie dywidendy. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 KSH kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy jednak pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że dywidenda może być sfinansowana wyłącznie z kapitału zapasowego utworzonego z zysku. Słuszność takiej interpretacji potwierdzają przedstawiciele doktryny (tak przykładowo Z. Jara (red ). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2017: do podziału nie może być przeznaczona przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 154 § 3 KSH, nadwyżka wkładu ponad wartość obejmowanych udziałów, tj. agio, ponieważ nie jest to kwota z zysku oraz jest chroniona zakazem wypłat zawartym w art. 189 § 1 KSH).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie TSUE, z którego to orzecznictwa wynika, iż podstawą opodatkowania podatkiem od wartości dodanej jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (tak m.in. wyroki w sprawie C-33/93 oraz C-154/80). Co więcej, zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych. Tym samym w celu kalkulacji podstawy opodatkowania podatnik nie powinien odwoływać się do wartości rynkowej, a do wartości faktycznie uzyskanej.

Należy zauważyć, że art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT został wprowadzony w miejsce uchylonego art. 29 na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji zrezygnowano z przepisów odwołujących się do uwzględnienia w podstawie opodatkowania wartości rynkowej dla czynności, dla których nie ustalono ceny. Było to celowe działanie ustawodawcy, doprowadził on bowiem do pełnej zgodności Ustawy o VAT z Dyrektywą Rady 2006/112/WE. W konsekwencji, w przypadku wniesienia aportu zastosowanie znajdzie zasada ogólna, zgodnie z którą podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą podatnik ma otrzymać z tytułu transakcji.

Prezentowane stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt: I FSK 2326/15, zapadłym na tle aktualnego stanu prawnego, orzekł, iż podstawą opodatkowania wkładów niepieniężnych jest wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za takie wkłady, pomniejszona o kwotę podatku.

Bez znaczenia dla określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy aporcie pozostaje agio emisyjne tj. kwota przekazywana na kapitał zapasowy. Zapłatą za dokonany aport jest wartość nominalna udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, wydanych przez Spółkę wnoszącemu aport. Ilość wydanych udziałów, a co za tym idzie ich wartość, zależy wyłącznie od woli stron w tym zakresie, a nie od wartości rynkowej aportu. Wartość rynkowa przedmiotu aportu nie może wiązać spółki, której udziały mają być objęte, co do wysokości zapłaty.

Tym samym potwierdzona została aktualność dotychczasowej linii orzeczniczej. W wyrokach zapadłych jeszcze na tle stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2014 roku sądy niejednokrotnie podkreślały, że podstawa opodatkowania powinna być skalkulowana w oparciu o wartość nominalną objętych udziałów, a nie o wartość rynkową wnoszonego wkładu przy zastosowaniu wykładni pro unijnej. Tak m.in. NSA w wyroku z 14 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt: I FSK 1405/11: „Każdorazowo bowiem w przypadku wniesienia aportu do spółki kapitałowej (więc także do spółki akcyjnej) podstawą opodatkowania, określoną w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT będzie wartość nominalna objętych w zamian udziałów (w tym przypadku akcji)”.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że analogicznie stanowisko zajmują organy podatkowe. Wartość nominalna obejmowanych udziałów została uznana za podstawę opodatkowania m.in. przez:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn.: 0111-KDIB3-3.4012.114.2017.2.MS,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.308.2017.1.PR;
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18kwietnia 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.77.2017.2;
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPP1.4512.28.2017.1.MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.28.2017.1.AP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia z 14 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-2.4512.250.2016.1.AW
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.905.2016.1.AGW;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2017 r., sygnatura 0461-ITPP2.4512.906.2016.1.KK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPP1.4512.1040.2016.1.KR.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku objęcia przez niego nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek celowych w zamian za wkład niepieniężny (aport) poszczególnych Nieruchomości (na skutek jednej lub kilku powtarzanych transakcji, przeprowadzanych w różnych odstępach czasu), podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie każdorazowo kwota odpowiadająca wartości nominalnej objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach celowych, pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.