0114-KDIP1-2.4012.379.2018.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ustalenie momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz ustalenie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 19 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta – jest nieprawidłowe,
 • ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów – jest prawidłowe,
 • ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta – jest nieprawidłowe,
 • ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów – jest prawidłowe,
 • ustalenia kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta – jest nieprawidłowe,
 • ustalenia kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz ustalenia kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nabywa towary (systemy alarmowe i części do systemów alarmowych), w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Towar sprzedawany jest przez firmę z siedzibą w Izraelu, zarejestrowaną w Słowenii na potrzeby rozliczania podatku VAT, jako podatnik VAT UE.

Transakcje zakupu towarów potwierdzają faktury VAT, na których sprzedający podaje swój aktywny numer VAT UE oraz numer VAT UE Wnioskodawcy. Wysyłka towaru odbywa się pomiędzy państwami Unii Europejskiej: państwo wysyłki Słowenia i państwo przeznaczenia Polska, co jest udokumentowane listem przewozowym CMR.

W styczniu 2018 r. Wnioskodawca nabył towary na podstawie faktury VAT wystawionej dnia 10 stycznia 2018 r. faktura wystawiona została w walucie obcej. Zgodnie z warunkami dostawy określonymi na fakturze wysyłka towaru odbywała się z Słowenii do miejsc przeznaczenia w Polsce.

Po otrzymaniu towaru w dniu 15 stycznia 2018 r., Wnioskodawca stwierdził, że dostarczony towar zawiera następujące braki:

 • nie dostarczono 2 sztuk urządzeń ...,
 • nie dostarczono 10 sztuk części zamiennych do urządzeń.

W dniu dostawy towarów sporządzono notatkę służbową, potwierdzającą braki ilościowe poszczególnych sztuk towarów. Dodatkowo Wnioskodawca stwierdził, że dostarczone systemy alarmowe w ilości 158 sztuk nie spełniają jego wymogów i z tego względu chciałby je zwrócić, na co uzyskał akceptację w korespondencji mailowej z kontrahentem. Systemy alarmowe nie zostały przyjęte przez Wnioskodawcę ani nie zostały wprowadzone na jego magazyn.

Wnioskodawca nie zapłacił całej wartości faktury, płatność pomniejszona została o niedostarczone i zwrócone pozycje towarowe.

Wnioskodawca błędnie rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w odniesieniu do całej transakcji zakupowej, udokumentowanej fakturą pierwotną wystawioną dnia 10 stycznia 2018 r.

Podatek VAT należny i naliczony od całej wartości transakcji został rozliczony i zadeklarowany w deklaracji VAT 7 za miesiąc styczeń 2018 r., według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę towarów.

Zwrot 158 sztuk systemów alarmowych nastąpił 31 stycznia 2018 r., w tym dniu wysłano towar z siedziby Wnioskodawcy w Polsce do miejsca przeznaczenia w Słowenii, co potwierdza list przewozowy CMR.

Pomimo zwrotu towaru w miesiącu styczniu 2018 r., dostawca towaru wystawił Notę kredytową zmniejszającą wartość sprzedaży ze stycznia 2018 r., o wartość 158 sztuk systemów alarmowych, dopiero w dniu 15 marca 2018r. W tym samym dniu Nota kredytowa została dostarczona do Wnioskodawcy.

Natomiast Nota kredytowa, potwierdzająca braki towarowe, została wystawiona i dostarczona do Wnioskodawcy dopiero w dniu 18 marca 2018r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego w jakim okresie należy wykazać korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zarówno w odniesieniu do braków towarowych jak i zwrotu towarów, oraz jaki przyjąć kurs przeliczeniowy dla waluty obcej w celu ustalenia wartości tej korekty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), obniżenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o wartość zwróconych towarów, powinno nastąpić w miesiącu zwrotu towarów?
 2. Czy zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o wartość niedostarczonych towarów powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym rozliczono fakturę pierwotną?
 3. W odniesieniu do pytania 1 i 2, czy w oparciu o art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, korekta VAT naliczonego powinna nastąpić w tym samym miesiącu co korekta VAT należnego?
 4. W odniesieniu do pytania numer 1 i 2, czy w oparciu o przepisy art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, kwoty korekty obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, należy przeliczać według kursu historycznego po jakim przeliczona została wartość faktury pierwotnej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W przypadku zwrotu towarów, dostarczonych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, właściwa jest korekta VAT należnego w miesiącu styczniu 2018 r., w którym nastąpił zwrot towarów.

Zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów regulują następujące przepisy ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przepis odsyłający art. 30a. ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, że do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7,10 i 11 ustawy o VAT.

Według postanowień art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W dalszej części tego przepisu znajduje się regulacja z której wynika, o jakie wartości można skorygować podstawę opodatkowania, ustęp 10 pkt 2 art. 29a ustawy o VAT, wskazuje że podstawę obniża się o wartość zwróconych towarów.

Z analizy przepisów wynika, że ustawodawca nie przewidział szczególnych wymogów co do zasad obniżania podstawy opodatkowania w przypadku WNT.

Wobec braku regulacji w tym zakresie, właściwym będzie stosowanie zasad wskazanych w interpretacjach organów podatkowych.

Istotne rozstrzygnięcie znajduje się w Interpretacji Indywidualnej, wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 15 marca 2017 r., Nr 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa, w której znajduje się odpowiedź na pytanie:

Czy Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą, jeżeli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów?

Zwracając się z powyższym pytaniem, podatnik stwierdził że:

„Zauważyć należy, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawodawca nie przewidział reguł określających formalne obowiązki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania (wystawianie faktur korygujących). (...)

 • korekta podatku należnego np. poprzez zwrócenie towarów, czy udzielenie rabatu możliwa jest bez posiadania faktury korygującej, ponieważ:
  1. przepisy nie przewidują w tym zakresie konieczności posiadania faktury korygującej, niemniej jednak
  2. podatnik powinien umieć udowodnić, że nastąpiła zmiana w pierwotnej transakcji WNT (np. dokumentacja mailowa z potwierdzeniem otrzymania zwrotu towaru przez kontrahenta),
 • możliwe jest dokonanie obniżenia odliczonego podatku VAT naliczonego (pomniejszenie naliczonego) - nawet gdy podatnik nie posiada faktury korygującej, ponieważ:
  1. dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego, jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika (inaczej niż rozliczanie podatku należnego, który jest obowiązkiem podatnika),
  2. dokonując obniżenia podatku VAT naliczonego, podatnik nie naraża się na uszczuplenie podatku - w przypadku korekty in minus.”.

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość tych zasad, stwierdzając możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania bez konieczności posiadania faktury czy noty, korygującej zakup WNT. Otrzymanie faktury lub noty korygującej, jest konieczne dla potwierdzenia faktu pomniejszenia podstawy opodatkowania, nie jest jednak warunkiem koniecznym pozwalającym na rozliczenie tej korekty.

Wnioskodawca uważa, że w omawianym przypadku właściwym rozwiązaniem będzie rozliczenie korekty WNT w rozliczeniu za okres w którym dokonano zwrotu towarów a więc z dniem 31 stycznia 2018 r. (data wysłania towaru do kontrahenta wynikająca z listu przewozowego CMR).

Potwierdza to Interpretacja Indywidualna IBPP4/443-150/14/PK z dnia 9 lipca 2014 r., w której organ stwierdził:

„W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawodawca nie przewiduje reguł określających formalne obowiązki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania (wystawienie faktury korygującej i uzyskanie potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę).

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania dokumentów korygujących (faktury, noty) uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Tym samym gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres w którym dokonano zwrotu towarów.

Reasumując, w opisanej sytuacji korektę obrotu i odpowiadającemu mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym Spółka dokonała zwrotu towaru do dostawcy unijnego.”.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku niedostarczenia towarów, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, właściwa jest korekta podstawy opodatkowania w miesiącu styczniu 2018 r., w którym miała miejsce dostawa pierwotna.

Korekta obrotu wynikająca z braków towarowych, związana jest z tym, że do transakcji w ogóle nie doszło. Mimo, że faktura pierwotna dokumentująca WNT, zawiera specyfikację pozycji towarowych, których dotyczą braki, nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W opisanym stanie faktycznym nie doszło do przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wnioskodawca nie nabył również prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ponieważ nigdy ich nie odebrał, ani nigdy za nie zapłacił.

Rozliczenie przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT 7 za miesiąc styczeń 2018 r., całej wartości transakcji WNT, wynikającej z faktury pierwotnej było więc nieprawidłowe. Jak wcześniej uzasadniono, posiadanie faktury/noty korygującej nie jest warunkiem koniecznym, zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podstawą dokonania korekty będzie Notatka służbowa Wnioskodawcy, z dnia 15 stycznia 2018 r. sporządzona po odbiorze towarów, zawierająca specyfikację niedostarczonych towarów. Nota kredytowa z dnia 18 maja 2018 r. która potwierdza braki towarowe, wystawiona została ze znacznym opóźnieniem na co Wnioskodawca nie miał wpływu. Podkreślić również należy, że okoliczność niedostarczenia towaru, nie jest skutkiem czynności mającej miejsce po wystawieniu faktury pierwotnej, ma natomiast charakter pierwotny. W takiej sytuacji korekta podstawy opodatkowania ma na celu doprowadzenie do dokonania rozliczenia WNT w prawidłowej wysokości. Korekta obrotu powinna więc nastąpić w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący rozliczenia faktury pierwotnej, tj. 10 stycznia 2018 r. Prawidłowość tego rozwiązania potwierdzają interpretacje: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 maja 2010 r., z dnia IBPP2/443-231/10/WN: „Obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury (np. udzielenie rabatu), powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano notę korygującą dokumentującą przyznany rabat. Natomiast w przypadku gdy dostawca unijny uznaje reklamację jakościową lub dokonano zwrotu towaru do dostawcy, obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym dokonano obniżenia ceny lub zwrotu towarów. Jeżeli zmiana wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest skutkiem pomyłki (błędu) np. zafakturowania na fakturze większej lub mniejszej ilości towaru niż w rzeczywistości dostarczono, rozliczenie korekty powinno nastąpić w pierwotnej dacie powstania obowiązku podatkowego, a wiec według zasad odnoszących się do pierwotnych faktur.”. Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2011r, nr IPPP3/443-642/11-2/MPeAnalizując przedstawiony stan faktyczny w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy podwyższenie ceny nie było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a więc w rozliczeniach za te okresy rozliczeniowe, w których wykazano nabycie i ujęto faktury pierwotne. Wystawienie bowiem faktur korygujących ma na celu doprowadzenie do dokonania rozliczenia w prawidłowej postaci, a skoro w momencie rozliczenia faktury pierwotnej wartość obrotu była zaniżona w stosunku do stanu rzeczywistego. Zatem, faktura korygująca winna zostać rozliczona w miesiącu rozliczenia faktury pierwotnej.”.

Ad. 3

Według Wnioskodawcy korekta VAT naliczonego z tytułu WNT, zarówno w przypadku opisanym w pytaniu nr 1 jak i nr 2, powinna nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym co korekta VAT należnego.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT, kwota podatku naliczonego z tytułu importu usług jest równocześnie kwotą podatku należnego.

Zgodnie z regułą generalną, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Przepis art. 86 ust 10b ustawy o VAT, wprowadza ograniczenie z którego wynika że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje pod warunkiem że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (Art. 86 ust 10i ustawy o VAT).

Należy podkreślić, że zarówno podatek VAT należny jak i naliczony, wynikający z faktury pierwotnej rozliczone zostały w prawidłowym okresie rozliczeniowym, a więc w miesiącu styczniu 2018 r.

Wnioskodawca uważa, że zarówno w przypadku korekty, wynikającej z braków towarowych, jak i zwrotu towaru, posiada prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT należnym z tytułu WNT, w rozliczeniu za miesiąc styczeń 2018 r.

Według tej samej zasady powinien jednocześnie rozliczyć podatek VAT naliczony, ponieważ znajdzie tu zastosowanie reguła generalna wynikająca z art. art. 86 ust. 10 ustawy o VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy a więc w miesiącu styczniu 2018 r.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby podkreślić, że skoro faktura pierwotna została rozliczona zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, korekta obrotu dokonana według tych samych zasad, również nie narusza tych warunków.

Ad. 4

Zarówno w sytuacji gdy obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wyrażony w walucie obcej, jest korygowany z powodu niedostarczenia towarów, jak i w sytuacji gdy obrót jest korygowany z powodu zwrotu towarów, właściwym rozwiązaniem będzie zastosowanie historycznego kursu przeliczeniowego. Przez kurs historyczny należy tu rozumieć kurs po jakim przeliczona została faktura pierwotna wystawiona dnia 10 stycznia 2018 r.

Według art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Na mocy art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.

W cytowanej powyżej Interpretacji z dnia 9 lipca 2014 r. nr IBPP4/443-150/14/PK, organ wskazał że w przypadku zwrotu towarów kontrahentowi z UE (pytanie nr 2), korekta obrotu powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym w którym nastąpił zwrot towaru, a kursem przeliczeniowym będzie kurs według którego została przeliczona faktura pierwotna.

Mając na uwadze stan faktyczny oraz fakt, że otrzymane przez Spółkę dokumenty korygujące powinny zostać rozliczone w momencie zwrotu towaru, to kursem właściwym - do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych - jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej. Stanowisko takie wynika z faktu, że faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wykazanych w fakturze pierwotnej.”.

Zdaniem Wnioskodawcy również w sytuacji opisanej w pytaniu nr 2, gdy nie dostarczono towaru, korekta obrotu spowodowana okolicznościami mającymi charakter pierwotny, powinna zostać rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący faktury pierwotnej, a kurs przeliczeniowy należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury tj. 9 stycznia 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta jest nieprawidłowe,
 • ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów jest prawidłowe,
 • ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta jest nieprawidłowe,
 • ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów jest prawidłowe,
 • ustalenia kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta jest nieprawidłowe,
 • ustalenia kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca nabywa towary (systemy alarmowe i części do systemów alarmowych), w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Towar sprzedawany jest przez firmę z siedzibą w Izraelu, zarejestrowaną w Słowenii na potrzeby rozliczania podatku VAT, jako podatnik VAT UE. Transakcje zakupu towarów potwierdzają faktury VAT, na których sprzedający podaje swój aktywny numer VAT UE oraz numer VAT UE Wnioskodawcy. Wysyłka towaru odbywa się pomiędzy państwami Unii Europejskiej: państwo wysyłki Słowenia i państwo przeznaczenia Polska, co jest udokumentowane listem przewozowym CMR. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca nabył towary na podstawie faktury VAT wystawionej dnia 10 stycznia 2018 r. Faktura wystawiona została w walucie obcej. Zgodnie z warunkami dostawy określonymi na fakturze wysyłka towaru odbywała się z Słowenii do miejsc przeznaczenia w Polsce.

Po otrzymaniu towaru w dniu 15 stycznia 2018 r., Wnioskodawca stwierdził, że dostarczony towar zawiera braki tj.: nie dostarczono 2 sztuk urządzeń oraz nie dostarczono 10 sztuk części zamiennych do urządzeń. W dniu dostawy towarów sporządzono notatkę służbową, potwierdzającą braki ilościowe poszczególnych sztuk towarów. Dodatkowo Wnioskodawca stwierdził, że dostarczone systemy alarmowe w ilości 158 sztuk nie spełniają jego wymogów i z tego względu chciałby je zwrócić, na co uzyskał akceptację w korespondencji mailowej z kontrahentem. Systemy alarmowe nie zostały przyjęte przez Wnioskodawcę ani nie zostały wprowadzone na jego magazyn. Wnioskodawca nie zapłacił całej wartości faktury, płatność pomniejszona została o niedostarczone i zwrócone pozycje towarowe. Wnioskodawca błędnie rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w odniesieniu do całej transakcji zakupowej, udokumentowanej fakturą pierwotną wystawioną dnia 10 stycznia 2018 r. Podatek VAT należny i naliczony od całej wartości transakcji został rozliczony i zadeklarowany w deklaracji VAT7 za miesiąc styczeń 2018 r., według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę towarów. Zwrot 158 sztuk systemów alarmowych nastąpił 31 stycznia 2018 r., w tym dniu wysłano towar z siedziby Wnioskodawcy w Polsce do miejsca przeznaczenia w Słowenii, co potwierdza list przewozowy CMR. Pomimo zwrotu towaru w miesiącu styczniu 2018 r., dostawca towaru wystawił Notę kredytową zmniejszającą wartość sprzedaży ze stycznia 2018 r., o wartość 158 sztuk systemów alarmowych, dopiero w dniu 15 marca 2018 r. W tym samym dniu Nota kredytowa została dostarczona do Wnioskodawcy. Natomiast Nota kredytowa, potwierdzająca braki towarowe, została wystawiona i dostarczona do Wnioskodawcy dopiero w dniu 18 marca 2018 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta (pytanie nr 1) oraz ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów (pytanie nr 2).

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że w światle cytowanych powyżej przepisów ustawy dla ustalenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania.

Termin rozliczenia korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania dokumentu korygującego uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej powstanie.

W przypadku zwrotu towarów fakt korekty danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez dostawcę towarów. Obniżenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał dokument korygujący.

Natomiast w przypadku nieprawidłowego określenia ilości dostarczonego towaru (zafakturowania nieprawidłowej ilości w stosunku do rzeczywiście dostarczonej ilości towaru) mamy do czynienia z błędem, który istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez dostawcę towarów. Obniżenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku nieprawidłowego określenia ilości dostarczonego towaru (pierwotna okoliczność) powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bowiem okoliczności dające podstawę do korekty były już znane w momencie wystawienia faktury pierwotnej.

Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku zwrotu towarów (pytanie nr 1) Wnioskodawca zobowiązany jest do obniżenia podstawy opodatkowania towarów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wartość zwróconych towarów w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał Notę kredytową tj. w marcu 2018 r. Obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest w tym przypadku skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu faktury pierwotnej przez dostawcę towarów.

Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku zwrotu towarów, dostarczonych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, właściwa jest korekta VAT należnego w miesiącu styczniu 2018 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta (pytanie nr 1) należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów (pytanie nr 2) stwierdzić należy, że w tym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bowiem okoliczności dające podstawę do korekty (braki ilościowe towarów) były znane już w momencie wystawienia faktury pierwotnej przez kontrahenta Wnioskodawcy.

W analizowanym przypadku Wnioskodawca nabył towary na podstawie faktury wystawionej 10 stycznia 2018 r., a więc obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta Wnioskodawcy.

Zatem zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w przypadku niedostarczenia towarów, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, właściwa jest korekta podstawy opodatkowania w miesiącu styczniu 2018 r., w którym miała miejsce dostawa pierwotna.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów (pytanie nr 2) należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta oraz w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów (pytanie nr 3).

W odniesieniu do przedmiotowej kwestii wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosowanie do art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W przedmiotowej sprawie, jak ustalono powyżej, Wnioskodawca jest zobowiązany do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał Notę kredytową, zaś w przypadku niedostarczenia towaru (braki towarowe) w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać korektę zarówno po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym tj.:

 • w przypadku zwrotu towarów w okresie rozliczeniowym, w którym Wnioskodawca otrzymał Notę kredytową tj. w marcu 2018 r. (pytanie nr 1),
 • w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta (braków ilościowych towarów) w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów tj. w styczniu 2018 r. (pytanie nr 2).

Słusznie zatem wskazuje Wnioskodawca, że korekta VAT naliczonego z tytułu WNT, zarówno w przypadku opisanym w pytaniu nr 1 jak i nr 2, powinna nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym co korekta VAT należnego.

Jednakże nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zarówno w przypadku korekty wynikającej z braków towarowych, jak i zwrotu towarów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w styczniu 2018 r. bowiem jak wskazano powyżej w przypadku zwrotu towarów Wnioskodawca zobowiązany jest do obniżenia podstawy opodatkowania towarów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wartość zwróconych towarów w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał Notę kredytową tj. w marcu 2018 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta należało uznać za nieprawidłowe, natomiast w zakresie ustalenia momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów za prawidłowe.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również ustalenie czy kwoty korekty podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów do kontrahenta oraz w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów należy przeliczyć według kursu historycznego waluty obcej po jakim została przeliczona wartość faktury pierwotnej (pytanie nr 4).

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Stosownie zaś do art. 31a ust. 2 ustawy w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wskazać należy, że co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia „pierwotnej przyczyny korekty”, tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej. W takim przypadku bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres. W przypadku natomiast korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej.

Zatem stwierdzić należy, że w sytuacji korekty powodującej obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów (nowa okoliczność) rozliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Wnioskodawca otrzymał Notę kredytową należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (bądź ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (Noty kredytowej).

Natomiast w sytuacji korekty powodującej obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów (pierwotna okoliczność) rozliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (bądź ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku zwrotu towarów należało uznać za nieprawidłowe, natomiast w zakresie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku niedostarczenia towarów przez kontrahenta tj. braków ilościowych towarów należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do interpretacji indywidualnych powołanych przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie tj. interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2017 r. Nr 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa oraz interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2014 r. Nr IBPP4/443-150/14/PK wskazać należy, że co prawda, w identycznym stanie prawnym i identycznym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być tożsame. Niemniej jednak interpretacje indywidualne są wydawane w indywidualnych sprawach i nie wiążą organu wydającego interpretacje indywidualne w sprawach innych podatników, co jest tym bardziej zrozumiałe zważywszy na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw podlegających interpretacjom. Powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne nie mogły zatem wpłynąć na ocenę prawidłowości analizowanych kwestii, gdyż rozstrzygają w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Należy bowiem podkreślić, że organ wydający interpretacje indywidualne jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.