0112-KDIL1-1.4012.419.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 13 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki. Wniosek uzupełniono w dniu 27 czerwca 2018 r. o pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącą czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca planuje wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiących majątek Wnioskodawcy (dalej: Wkład) do spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (spółki jawnej lub spółki komandytowej) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). Wkład nie będzie stanowił przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. Na potrzeby niniejszego wniosku przyjmuje się, że wniesienie Wkładu do Spółki stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT (czynność objętą przepisami Ustawy VAT niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania). Nie wyklucza się, że wniesienie do Spółki części aktywów (części z nieruchomości) może być ostatecznie czynnością zwolnioną z opodatkowania VAT z uwagi na spełnienie przesłanek zwolnienia przedmiotowego z Ustawy VAT, przy czym niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, która będzie czynnością objętą przepisami Ustawy VAT niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT. Możliwa jest sytuacja, w której Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki w związku z wniesieniem do niej Wkładu i w konsekwencji nabędzie udział kapitałowy w Spółce. Wnioskodawca nie wyklucza również sytuacji, w której stanie się wspólnikiem Spółki przed wniesieniem Wkładu. W konsekwencji, w związku z wniesieniem Wkładu zachowa status wspólnika Spółki zwiększając tym samym posiadany już wcześniej przez siebie udział kapitałowy w Spółce o wartość wnoszonego Wkładu. Wartość Wkładu wniesionego do Spółki zostanie określona w umowie Spółki w wysokości wartości rynkowej brutto Wkładu, co oznacza, że wartość Wkładu określona w umowie Spółki obejmować będzie wartość rynkową Wkładu oraz równowartość należnego podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) z tytułu aportu, który rozpoznany będzie przez Wnioskodawcę. Poza nabyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika Spółki, bądź - w przypadku posiadania już statutu wspólnika przed wniesieniem Wkładu - zwiększenia jedynie posiadanego udziału kapitałowego, Wnioskodawca nie otrzyma żadnych innych dodatkowych świadczeń, w tym w szczególności strony nie ustalą, że Spółka przekaże na rzecz Wnioskodawcy środki pieniężne odpowiadające wysokości podatku VAT naliczonego, rozpoznanego przez Spółkę w związku z transakcją.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób na gruncie Ustawy VAT Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania z tytułu wniesienia Wkładu do Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie Ustawy VAT podstawę opodatkowania z tytułu wniesienia Wkładu do Spółki stanowić będzie wartość uzyskanego bądź - w przypadku posiadania już statutu wspólnika przed wniesieniem Wkładu - wartość o jaką zwiększony zostanie udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce, tj. wartość Wkładu określona w umowie Spółki, pomniejszona o podatek VAT.

 1. Wniesienie Wkładu jako dostawa towarów w rozumieniu Ustawy VAT
  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.; dalej: Ustawa VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Z kolei, jak stanowi art. 8 ust. 1 Ustawy VAT - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
  Przedmiotem aportu do spółki mogą rzeczy lub prawa, jak również umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu stanowi więc wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki osobowej. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 Ustawy VAT (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 Ustawy VAT (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych) - np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r., sygn. IPPP1/4512-161/16-4/JL. Jak zostało wskazane w opisanym zdarzeniu przyszłym, przedmiotem Wkładu będą nieruchomości stanowiące majątek Wnioskodawcy. Co więcej, Wkład nie będzie stanowił przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. Tak więc, w związku z tym, że w wyniku aportu na Spółkę zostanie przeniesiona własność przedmiotu Wkładu, wniesienie Wkładu stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT.
 2. Aport do Spółki jako „odpłatna” dostawa towarów
  Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega, co do zasady, odpłatna dostawa towarów. Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Na podstawie orzeczeń TSUE da się wywieść, że o czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:
  • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
  • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu (zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie musi przybierać postać świadczenia pieniężnego),
  • związek, którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.
  W związku z tym, należy uznać, że uzyskanie statusu wspólnika Spółki i związanego z tym udziału kapitałowego bądź zwiększenie posiadanego już wcześniej udziału kapitałowego spełnia warunek odpłatności (istnieje bezpośredni związek między wniesieniem Wkładu a otrzymanym udziałem kapitałowym bądź zwiększeniem udziału kapitałowego). Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż transakcja będzie miała charakter odpłatny. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu do Spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu Ustawy VAT.
 3. Podstawa opodatkowania VAT wniesienia Wkładu do Spółki
  Sposób ustalenia podstawy opodatkowania od odpłatnej dostawy towarów określa art. 29a Ustawy VAT. Na podstawie art. 29a ust. 1 Ustawy VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy VAT, odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:
  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
  Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania. Jednocześnie, zgodnie ze wskazanym art. 29a ust. 6 pkt 1 Ustawy VAT, podstawa opodatkowania nie powinna obejmować kwoty podatku VAT, co oznacza, że w takiej sytuacji kwotę podatku należy obliczać metodą „w stu”. Jak zostało wskazane wyżej, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, na gruncie podatku VAT zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie musi przybierać postać świadczenia pieniężnego. Podstawą opodatkowania jest bowiem zapłata faktycznie otrzymana przez podatnika, a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów. W analizowanej sytuacji zapłatą będzie uzyskany przez Wnioskodawcę - bądź zwiększany w związku z aportem - udział kapitałowy, który zgodnie z art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu do spółki i jest instrumentem „pozwalającym na skonkretyzowanie wysokości uprawnienia (wierzytelności) na dzień, w którym wierzytelność ta powstanie, przekształcając się z abstrakcyjnego i potencjalnego uprawnienia w skonkretyzowane roszczenie” (A. Kappes, Spółka Komandytowa, Biblioteka Prawa Handlowego pod red. naukową A. Kidyby, Warszawa 2014, s. 59).
 4. Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy
  Skoro zatem Wnioskodawca wniesie do Spółki Wkład niestanowiący przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i w związku z wniesieniem Wkładu nabędzie udział kapitałowy w Spółce (bądź zwiększy jego wartość) o kwotę odpowiadającą wartości wnoszonego Wkładu, gdzie Wkład będzie odpowiadał wartości brutto Wkładu (nieruchomości), podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość Wkładu (nieruchomości) określona w umowie Spółki, pomniejszona o podatek VAT. Powyższe stanowisko powszechnie potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego dotyczących podobnych stanów faktycznych, np.:
  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 21 grudnia 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.558.2017.2.DG,
  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w Warszawie dnia 21 lutego 2017 r. sygn. 1462-IPPP2.4512.32.2017.1.MT,
  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w Warszawie dnia 9 lutego 2017 r. sygn. 1462-IPPP2.4512.30.2017.1.MAO,
  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w Warszawie dnia 25 listopada 2016 r. sygn. 1462-IPPP3.4512.700.2016.6.ISZ,
  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w Warszawie dnia 9 listopada 2016 r. sygn. ILPP1-1/4512-1-54/16-3/MJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.