0111-KDIB3-3.4013.284.2017.2.PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie i opodatkowania nagród rzeczowych wygranych w turnieju gry w pokera

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia i opodatkowania nagród rzeczowych wygranych w turnieju gry w pokera – jest:

 • prawidłowe w zakresie uznania opisanych nagród za nagrody rzeczowe;
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nagród rzeczowych.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia i opodatkowania nagród rzeczowych wygranych w turnieju gry w pokera. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2018 r. będącym odpowiedzia na wezwanie Organy z 12 stycznia 2018 r. znak: 0111-KDIB1-1.4011.261.2017.1.BK, 0111-KDIB1-1.4011.264.2017.1.BK, 0111-KDIB2-3.4011.302.2017.2.LG, 0111-KDIB3-3.4013.284.2017.1.PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Organizator) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od czerwca 2016 roku w zakresie usług taksówkarskich. W październiku 2017 roku Wnioskodawca rozszerzył działalność o PKD 92.00.Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, opłacając należny podatek na zasadach ogólnych. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność polega na urządzaniu turniejów pokerowych organizowanych poza kasynami gry jako podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyn. Działalność prowadzona jest zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dalej: ustawa hazardowa):

 1. wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy hazardowej;
 2. dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
 3. regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 4. gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin turnieju gry w pokera pod nazwą TEXAS HOLDEM urządzanego poza kasynami gry przez Wnioskodawcę. Zgodnie z regulaminem turnieju oraz z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej nagrodami są wyłącznie nagrody rzeczone, których wartość nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy hazardowej.

Kwotą bazową jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.244,58 zł. Turnieje rozgrywane są w trzech etapach:

 1. rozgrywki eliminacyjne,
 2. rozgrywki półfinałowe,
 3. rozgrywka finałowa.

Wnioskodawca pobiera opłatę wpisową za udział w turnieju w wysokości od 0 zł do 50 zł w zależności od rangi rozgrywek. Z uzyskanych opłat wpisowych finansowane są nagrody rzeczowe wydawane zwycięzcom turnieju. W jednym turnieju/rozgrywce gry w pokera nagradzanych jest od 1 do 9 zwycięzców (liczba zwycięzców ustalana jest przez Organizatora przed rozpoczęciem turnieju), a łączna suma nagród nie może przekroczyć w 2017 roku kwoty 2.122,29 zł. Zwycięzcy otrzymują w nagrodę: statuetki, tablety, smartfony, telewizory. Zakup tabletów, smartfonów, telewizorów dokonywany jest na podstawie faktury VAT, które stanowią podstawę do ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca planuje w przyszłości rozszerzyć pulę nagród o:

 • bilet o określonej wartości na wydarzenie sportowe, rozrywkowe, szkoleniowe,
 • bilet wstępu o określonej wartości i dokładnym terminie na turniej pokerowy organizowany w kasynie gry lub poza kasynem,
 • voucher na zakupy w sklepie o określonej wartości,
 • bony towarowe o określonej wartości,
 • karty podarunkowe otrzymywane na stacjach paliw o określonej wartości.

Nagrody te wymienialne będą tylko i wyłącznie na towary i usługi u ich dostawców.

Wnioskodawca planuje podpisać umowy z dostawcą voucherów, kart podarunkowych, bonów towarowych, których nabycie dokumentowane będzie na podstawie not obciążeniowych. Vouchery, karty podarunkowe i bony wydawane będą zwycięzcom turniejów, a ich realizacja będzie możliwa w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od otrzymania.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Wstęp na określone wydarzenie sportowe, rozrywkowe, szkoleniowe czy też turniej następuje po okazaniu biletu w z góry określonym terminie. Bilet nie będzie podlegał wymianie na inne wydarzenie, ani wymianie na środki pieniężne. Vouchery i karty podarunkowe podlegają wymianie tylko i wyłącznie na towary i usługi oferowane przez ich Dostawców w określonym przez nich terminie. W przypadku voucherów Zwycięzca będzie mógł dokonać wyboru zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami realizując go m.in. w punktach rozrywki, restauracjach, spełnić marzenie, czy też przeżyć dreszczyk emocji. Natomiast karty podarunkowe wymieniane będą na towary w określonych regulaminem przez Dostawcę punktach. Nabyte przez Organizatora bony towarowe mogą być utrwalone na nośnikach materialnych (karta plastikowa), bądź w postaci cyfrowej (w pliku w postaci PDF). Karty paliwowe podlegają wymianie na towary i usługi wyłącznie na stacjach benzynowych wymienionych przez Dostawcę karty. Niewykorzystane vouchery, karty podarunkowe, karty paliwowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, w tym na gotówkę. Nabycie przez Organizatora voucherów, kart podarunkowych udokumentowane będzie notą obciążeniową. Nota księgowa/ obciążeniowa zawiera dane o których mowa w par. 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawiera zatem dane:

 1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
 2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
 3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
 4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych Natomiast w przypadku nabycia kart paliwowych, Dostawca po otrzymaniu wpłaty wydaje dokument niefiskalny zawierający dane wystawcy, datę wystawienia dowodu, przedmiot operacji gospodarczej oraz jego wartość.

W związku z tym Wnioskodawca ma wątpliwości czy bilety, vouchery, karty podarunkowe i karty paliwowe stanowią nagrody rzeczowe o których mowa w art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku jako nr 1 – przeformułowane w uzupełnieniu - (zdarzenie przyszłe) i 4 (stan faktyczny)).

 1. Czy nagrodą rzeczową o której mowa w art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej są:
  • bilety wstępu na wydarzenia sportowe, rozrywkowe, szkoleniowe,
  • bilety wstępu o określonej wartości i dokładnym terminie na turniej pokerowy organizowany w kasynie gry lub poza kasynem,
  • vouchery o określonej wartości,
  • karty podarunkowe/upominkowe, bony towarowe o określonej wartości,
  • karty paliwowe do realizacji na określonych stacjach benzynowych.
 2. Czy wydanie nagrody rzeczowej podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. Czy Organizator zobowiązany jest do pobrania i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wymienione propozycje nagród są nagrodami rzeczowymi, o których mowa w art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej. Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN pojęcie:

 • nagroda” oznacza: „dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach”,
 • rzecz” oznacza: „materialny element otaczającego świata”, „przedmiot będący czyjąś własnością”,
 • pieniądz” oznacza: „moneta lub banknot obiegowy”.

Bilet wstępu jest dokumentem uprawniającym jego Okaziciela do udziału w danym wydarzeniu. Karty podarunkowe, karty paliwowe zgodnie z regulaminami dostępnymi na stronach internetowych ich Dostawców nie są elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego. Nie podlegają także wymianie na środki pieniężne, w tym na gotówkę. Kartę podarunkową, kartę paliwową stanowi karta plastikowa, bądź zapis w pliku PDF podlegający wymianie na określone towary i usługi po jej okazaniu, podaniu numeru karty i/lub kodu PIN. Voucher jest natomiast dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy, który uprawnia jego Okaziciela po podaniu numeru vouchera do wymiany go na preferowaną przez siebie usługę bądź towar u Partnerów Dostawcy. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że wydawane w przyszłości bilety, vouchery, karty podarunkowe, karty paliwowe są nagrodami rzeczowymi o których mowa w art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej. Tym samym Wnioskodawca będzie spełniał jeden z warunków zorganizowania turnieju gry w pokera przez podmiot uprawniony na mocy art. 6a ust. 2.

Ad. 2

Zgodnie z art. 71 ust. 2 podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (art. 71 ust. 2 pkt 2). Natomiast podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi: w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju (art. 73 ust. 1 pkt 8). Stawka podatku od gier w pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera wynosi 25%. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego odnosi się wyłącznie do nagród pieniężnych. Wynika to z zastosowanego sformułowania „kwota wygranej”. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN pojęcie „kwota” oznacza: „pewna suma pieniędzy”. Nie można więc utożsamiać kwoty wygranej z wartością nagród rzeczowych. Również art. 75 ust. 7. stanowi iż podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. W przypadku nagród rzeczonych nie dochodzi do wypłaty wygranej, zaś ma miejsce wydanie nagrody. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż wydawanie nagrody rzeczowej Zwycięzcom turniejów pokerowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. Organizator nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w w zakresie uznania opisanych nagród za nagrody rzeczowe;
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nagród rzeczowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.) o grach hazardowych – zwanej dalej ustawą – ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej „podatkiem od gier”. Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe (art. 2 ust. 5a ustawy).

Stosownie do art. 3 ustawy urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Zgodnie z art. 6a ust. 1-6 ustawy gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:

 1. w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz:
  1. gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo
  2. w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
 2. poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli:
  1. uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób,
  2. dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera,
  3. regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  4. podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1.

Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli:

 1. wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
 2. dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
 3. regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 4. gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;
 2. nazwę turnieju gry w pokera;
 3. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;
 4. przewidywaną liczbę uczestników;
 5. środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.

Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji skarbowej, właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Stosownie do art. 70 ustawy kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W ww. przepisach ustawy o grach hazardowych określono co należy rozumieć przez gry hazardowe jak i też określono warunki ich urządzania. Wśród gier hazardowych wymieniono m.in. pokera, jeżeli jest rozgrywany o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Co do zasady gry w pokera mogą być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesję na prowadzenie kasyna gry. Urządzanie gry w pokera jest możliwe także poza kasynami przez podmioty, które nie posiadają ww. koncesji, jeśli w grę wchodzą nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Kwestię nagród rzeczowych stanowiących wygraną w takim turnieju, w związku z brakiem definicji pojęcia „nagroda rzeczowa” w ustawie o grach hazardowych, należy interpretować jako korzyść materialną o charakterze niepieniężnym. Wszelkie formy wygranej, w tym przypadku w turnieju gry w pokera zgodnie z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych, w postaci, która nie stanowi powszechnego środka płatniczego należy traktować jako nagrodę rzeczową.

Tym samym, za nagrodę rzeczową, w sprawie objętej wnioskiem, można uznać zarówno dokumenty potwierdzające uprawnienia do skorzystania z określonej usługi (np. bilet na określoną imprezę u konkretnego usługodawcy) jak i vouchery, bony towarowe czy karty podarunkowe o określonej wartości.

Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

Z ww. przepisów wynika, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry, a przedmiotem opodatkowania jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Natomiast ww. przepisy nie przewiduje uznania za podatnika ani urządzającego ani też uczestnika turnieju gry w pokera organizowanego na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 8 ustawy podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju.

Art. 75 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:

 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
 2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

-za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

 1. złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 2. obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

-dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 6 ustawy).

Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier (art. 75 ust. 7 ustawy).

Mając na uwadze, że uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy nie jest podatnikiem z tego tytułu, to automatycznie podmiot urządzający taki turniej nie będzie płatnikiem albowiem brak będzie podatnika za którego miałby obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek.

Należy zatem stwierdzić, że normy zawarte w art. 73 ust. 1 pkt 8 i w art. 75 ust. 1 i 7 ustawy nie dotyczą wygranych w turnieju gry pokera urządzanego na podstawie art. 6a ust 2 ustawy.

Warto zauważyć, że powyższy wniosek jest zgodny z wykładnią systemowa wewnętrzną. Co do zasady podatnikami podatku od gier są podmioty organizujące (urządzające) dane gry hazardowe. Wyjątkiem od tego jest uczestnik turnieju gry w pokera. Przekłada się na sposób ustalania podstawy opodatkowani, gdzie co do zasady odnosi się ona do kwot, które uzyskuje (pobiera) organizator gry, natomiast w przypadku gry w pokera podstawa opodatkowania odnosi się do wartości wygranej (pomniejszona o kwotę wpisowego), którą wygrał gracz, przy czym podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku jest podmiot urządzający turniej gry pokera, który działa w tym przypadku jako płatnik. Na płatniku ciąży jeszcze jeden obowiązek. Jak wynika z art. 6a ust. 6 ustawy podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji skarbowej, właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Jak wynika z powyższego, do złożenia informacji o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz do rozliczeniu podatku od gier są zobowiązane tylko podmioty urządzające turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry. Natomiast taki obowiązek nie został przewidziany dla podmiotów nieposiadających koncesji, które urządzają turniej gry w pokera na podstawie zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej, czyli turniejów w których wygrana są nagrody rzeczowe o wartość nie przekraczającej 50% kwoty bazowej.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie urządzaniu turniejów pokerowych organizowanych poza kasynami gry jako podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyn. Działalność prowadzona jest zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy gdzie wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy hazardowej.

Przenosząc opisaną sytuacje na grunt przywołanych przepisów należy zauważyć, że uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego na podstawie 6a ust. 2 ustawy, który wygra nagrodę rzeczową o wartości nie przekraczającej 50% kwoty bazowej nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu, a tym samym Wnioskodawca jako podmiot urządzający turniej nie będzie płatnikiem zobowiązanym do pobrania podatku od tej wygranej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawca prawidłowo stwierdza, że nagrody rzeczowe wygrywane w turnieju gry w pokera poza kasynami, które są przez niego urządzane, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, lecz wynika to z innej podstawy prawnej niż przez niego wskazana.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego, ocenianene całościowo, należy uznać za nieprawidłowe.

Podsumowując:

 1. za nagrody rzeczowe można uznać: bilety wstępu na wydarzenia sportowe, rozrywkowe, szkoleniowe, bilety wstępu o określonej wartości i dokładnym terminie na turniej pokerowy organizowany w kasynie gry lub poza kasynem, vouchery o określonej wartości, karty podarunkowe/upominkowe, bony towarowe o określonej wartości, karty paliwowe do realizacji na określonych stacjach benzynowych;
 2. nagrody rzeczowe wygrywane w turnieju gry w pokera (organizowanych poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyn) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier ze względu na fakt, że zdobyca tych nagród nie jest podatnikiem podatku od gier

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za:

 1. prawidłowe w zakresie uznania opisanych nagród za nagrody rzeczowe;
 2. nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nagród rzeczowych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie nieobjęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Informuje się, że odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 3 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.