Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla transakcji wniesienia aportem nieruchomości do Spółki Kapitałowej.
Fragment:
Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Z kolei w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią tego przepisu – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość. Należy zauważyć, że w ramach nowelizacji ustawy – wprowadzonej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2017
18
lut

Istota:
Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki kapitałowej.
Fragment:
Z kolei, art. 29a ust. 6 ustawy o VAT zawiera katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania. Zgodnie bowiem z tym przepisem, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. d) Podstawa opodatkowania VAT przy wniesieniu aportu. Ustawa o VAT nie zawiera odrębnych uregulowań dotyczących sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla czynności (transakcji) wniesienia aportu. Tym samym, w ocenie Spółki, dla czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego podstawa opodatkowania określana jest z zastosowaniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę za dostarczone towary lub wykonane usługi, dokonane w ramach wniesienia aportu. Zdaniem Spółki, podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy w zamian za jego udziały, było wszystko, co stanowiło zapłatę, którą Spółka otrzymała od Nabywcy z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT, tj. wartość nominalna obejmowanych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (kwota brutto), pomniejszona o kwotę podatku.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania (darowizny) Znaków oraz określenie podstawy opodatkowania
Fragment:
Należy zauważyć, że Wnioskodawca we własnym stanowisku zawarł stwierdzenia, że „ Zatem za podstawę opodatkowania można przyjąć wartość, ustaloną w oparciu o poniesione wydatki na wytworzenie znaku, z wyłączeniem wydatków przy których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia ” oraz, że „ Ustalając podstawę opodatkowania usługi polegającej na przekazaniu w formie darowizny Znaku należy uwzględnić jedynie koszty faktycznie poniesione przez podatnika w celu wytworzenia i rejestracji tego Znaku, które dawały prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca sumę kosztów poniesionych w przeszłości, a związanych z wytworzeniem Znaku, w tym z ustanowieniem prawa ochronnego (np. koszty usług graficznych, koszty rejestracji znaku). Do tak ustalonej podstawy opodatkowania nie wlicza się kosztów związanych z całokształtem działalności gospodarczej Spółki, zwłaszcza, kosztów które miały miejsce już po rejestracji Znaku ”. Zauważyć należy, że powyższy przepis art. 29a ust. 5 ustawy o VAT wskazuje jako podstawę opodatkowania dla usług nieodpłatnych, wydatki (koszty świadczenia tych usług) poniesione przez podatnika, bez rozróżniania ich na dające prawo do odliczenia i niedające takiego prawa. Nie jest też wykluczone ujęcie w podstawie opodatkowania kosztów związanych z całokształtem działalności Wnioskodawcy, w tym kosztów, które miały miejsce już po rejestracji znaków (z wyłączeniem kosztów związanych z dokonaniem samej darowizny tj. np. kosztów usług doradczych, notarialnych oraz wyceny znaku towarowego przez rzeczoznawcę, co już zaznaczono powyżej), o ile były one związane z wytworzeniem czy utrzymaniem tego znaku.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania aportu składników majątku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2017
9
lut

Istota:
Podstawa opodatkowania sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu włączonych do programu wsparcie budownictwa mieszkaniowego.
Fragment:
W świetle ust 7 powyższego przepisu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Z powołanych przepisów wynika, że kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, a w przypadku udzielenia nabywcy lub usługobiorcy opustów/obniżek ceny (bonifikaty) podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwotę tej bonifikaty. Należy wskazać, że udzielenie bonifikaty jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą została zastosowana zniżka ceny, co powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług oraz wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z (...)
2017
8
lut

Istota:
1) Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Spółkę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Spółkę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?
2) Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Spółkę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Spółkę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?
Fragment:
Zatem w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów stwierdzić należy, że przedmiotowej sprawie, skoro w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymuje z tytułu świadczenia usług, to w przypadku usług realizowanych za wynagrodzeniem na rzecz Spółki Zależnej, w odniesieniu do poszczególnych modeli opisanych we wniosku, tj. model 1, 2 i 3, podstawę opodatkowania stanowi zapłata należna Wnioskodawcy z tytułu zrealizowanych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Podobnie, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do poszczególnych modeli opisanych we wniosku, wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zatem stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed, jak i od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz Spółki Zależnej jest różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług, a wartością odsetek otrzymywanych od Spółki Zależnej uznać należy za nieprawidłowe.
2017
7
lut

Istota:
Czy uzgodniona kwota prerabatu i przekazana przez Spółkę kontrahentowi przed dokonaniem dostaw towarów (produktów Spółki), ale ściśle z nią związana powinna być udokumentowana fakturą VAT oraz czy podstawa opodatkowania dostaw towarów (produktów Spółki), które zostaną dokonane po przekazaniu kontrahentowi kwoty prerabatu powinna być pomniejszona o kwotę prerabatu proporcjonalnie przypadającą na tą część dostaw towarów (produktów Spółki)?
Fragment:
Przepisy Dyrektywy wskazują, że zasada proporcjonalności obowiązuje również w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku rabatów, opustów lub obniżek cen. Ponadto, powyższe dotyczy anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy. Oznacza to, że podatek VAT należny powinien być, co do zasady, proporcjonalny do ceny faktycznej pobranej przez dany podmiot. Ponadto, należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku. Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania oraz stawki podatku dla odpłatnych i nieodpłatnych cesji z tytułu umów przedwstępnych z deweloperem
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku dokonania cesji - czy podstawą opodatkowania jest wyłącznie kwota jaką uiszczają Cesjonariusze Wnioskodawcy za ich dokonanie, czy też do podstawy opodatkowania wchodzi także zwrot wpłaconych deweloperowi zaliczek? Czy właściwą stawką podatku VAT dla dokonywanych przez Wnioskodawcę odpłatnych przeniesień praw i obowiązków z przedwstępnej umowy deweloperskiej będzie 8% stawka VAT (dotyczy dodatkowych kwot uzyskanych za dokonanie przeniesienia praw i obowiązków)? Czy właściwą stawką podatku VAT dla dokonywanych odpłatnych lub nieodpłatnych przeniesień praw i obowiązków z przedwstępnej umowy deweloperskiej będzie 8% stawka VAT (dotyczy zwrotu kwot wpłaconych zaliczek)? Zdaniem Wnioskodawcy; Ad. pyt 1. Podstawą opodatkowania dla dokonywanych przez Wnioskodawcę cesji będzie wyłącznie kwota za ich dokonanie, jaką uiści cesjonariusz. Do podstawy opodatkowania nie będą wchodziły kwoty zaliczek wpłaconych deweloperowi a zwróconych na rzecz Wnioskodawcy. Uzasadnienie Zgodnie z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości do Spółki Zależnej
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.
2017
1
lut

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić podstawę opodatkowania w podatku od czynności od cywilnoprawnych w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym?
Fragment:
Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. W związku z powyższym, Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, powinien ustalić ją wyłącznie w oparciu o wartość, o którą zwiększy się kapitał zakładowy Wnioskodawcy, pomniejszoną o odliczenia określone w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bez uwzględnienia części, która powiększy kapitał zapasowy Wnioskodawcy jako tzw. agio. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
31
sty

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki.
Fragment:
Stanowisko to dominuje także w doktrynie prawa podatkowego, np. „ podstawa opodatkowania musi być kwotą niezawierającą podatku. Skoro bowiem podstawa opodatkowania jest kwotą, od jakiej oblicza się podatek, to sama nie może zawierać podatku. Tę cechę konstrukcyjną - dość nieudolnie - wyraża przepis art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy. Wynika z niego, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku (należnego od danych czynności). Ta regulacja wydaje się oczywista, jeśli zważyć na charakter podstawy opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z poprzednio obowiązującymi regulacjami (zawartymi w art. 29 ustawy) w komentowanym artykule nie ma regulacji, zgodnie z którą kwota należna - czyli zapłata (jak definiuje ją komentowany artykuł) - zawiera w sobie podatek należny (jest kwotą brutto). Komentowany przepis należy jednakże w taki właśnie sposób interpretować, tzn. uznając, że zapłata, o której tu mowa, jest kwotą brutto i stanowi ona podstawę opodatkowania dopiero po pomniejszeniu jej o należny podatek. ” (A. Bartosiewicz. Komentarz VAT, LEX). Ponadto, prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska, tj., że podstawę opodatkowania VAT w przypadku dokonywania aportu Znaków Towarowych do Spółki w zamian za jej akcje stanowi wartość nominalna tych akcji pomniejszona o wartość VAT, potwierdza aktualna linia interpretacyjna organów podatkowych, między innymi: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2014 r. (sygn.
2017
31
sty

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania oraz zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu.
Fragment:
W myśl zapisów art. 29a z ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że – jak słusznie stwierdziła Gmina – przedmiotem dostawy w istocie będzie jedynie grunt, na którym posadowiony jest budynek garażu, gdyż rozważając skutki podatkowe dokonywanej transakcji należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilnoprawne, lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
31
sty

Istota:
Czy kwoty stanowiące zwrot wydatków, poniesionych przez Operatora w imieniu i na rachunek Gminy zlecającej usługę zarządzania jej zadaniami, są wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem w rozumieniu art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
UE L 347, s. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Powołany przepis Dyrektywy wskazuje, że jako podstawę opodatkowania przyjąć należy otrzymaną przez usługodawcę zapłatę, wynagrodzenie, za świadczone usługi. W myśl art. 29a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Stosownie do art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów: obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji; kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.
2017
29
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przejścia z mocy prawa działki oraz ustalenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość. Należy wskazać, że z orzecznictwa TSUE wynika, iż zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80). Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności dostawy działek w zamian za odszkodowanie będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Miasta, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przepisy ustawy dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania nie odwołują się do wskazanego przez Wnioskodawcę operatu szacunkowego. Podstawą opodatkowania z tytułu dostawy przez Wnioskodawcę działek nr 51/1, 53/1 i 53/2 na rzecz Miasta będzie zatem kwota ustalona w umowie (porozumieniu) pomniejszona o kwotę podatku VAT.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania us3ugi dostarczania wody i odprowadzania ocieków przy najmie nieruchomooci
Fragment:
Katalog elementów dodatkowych wchodz1cych w sk3ad podstawy opodatkowania okreolony zosta3 w art. 29a ust. 6 ustawy. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, c3a, op3aty i inne nale?nooci o podobnym charakterze, z wyj1tkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonuj1cego dostawy lub us3ugodawce od nabywcy lub us3ugobiorcy. Odnosz1c sie do problematyki owiadczenia z3o?onego, nale?y przypomniea, ?e dla celów podatku VAT ka?de owiadczenie powinno bya zwykle uznawane za odrebne i niezale?ne, jak wynika z art. 1 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady. Z utrwalonego orzecznictwa TSUE wynika niemniej, ?e w pewnych okolicznoociach formalnie odrebne owiadczenia, które mog1 bya wykonywane oddzielnie, a zatem które mog1 oddzielnie prowadzia do opodatkowania lub zwolnienia, nale?y uwa?aa za jedn1 transakcje, je?eli nie s1 one od siebie niezale?ne. Jedna transakcja wystepuje w szczególnooci wtedy, gdy dwa lub wiecej elementów albo dwie lub wiecej czynnooci, dokonane przez podatnika, s1 ze sob1 tak ociole zwi1zane, ?e tworz1 obiektywnie tylko jedno niepodzielne owiadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie mia3oby charakter sztuczny.
2017
27
sty

Istota:
Czynnooa wniesienia wk3adu niepienie?nego w postaci tego gruntu do Spó3ki Jawnej winna bya opodatkowana stawk1 podstawow1 w wysokooci 23%,
Fragment:
Katalog elementów dodatkowych wchodz1cych w sk3ad podstawy opodatkowania okreolony zosta3 w art. 29a ust. 6 ustawy. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, c3a, op3aty i inne nale?nooci o podobnym charakterze, z wyj1tkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonuj1cego dostawy lub us3ugodawce od nabywcy lub us3ugobiorcy. Z kolei w art. 29a ust. 7 ustawy zosta3y wymienione elementy, które nale?y wy31czya z podstawy opodatkowania (zmniejszaj1ce podstawe opodatkowania). Zgodnie z treoci1 tego przepisu – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowi1cych obni?ke cen w formie rabatu z tytu3u wczeoniejszej zap3aty; udzielonych nabywcy lub us3ugobiorcy opustów i obni?ek cen, uwzglednionych w momencie sprzeda?y; otrzymanych od nabywcy lub us3ugobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub us3ugobiorcy i ujmowanych przejociowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Zatem we wskazanych wy?ej przepisach ustawodawca precyzyjnie okreoli3 katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemaj1cych wp3ywu na jej wielkooa. Nale?y wskazaa, ?e z orzecznictwa TSUE wynika, ?e zap3ata musi bya wyra?alna w formie pienie?nej, choa niekoniecznie w jednostkach pienie?nych (mo?e to bya np. owiadczenie us3ugi lub dostawa towarów).
2017
26
sty

Istota:
W zakresie uznania obni?enia nale?nooci w zwi1zku z zawarciem ugody s1dowej za upust o którym mowa w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT oraz sposobu dokumentowania tej czynnooci
Fragment:
W myol art. 106j ust. 2 tej ustawy faktura koryguj1ca powinna zawieraa: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJYCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz date jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura koryguj1ca: okreolone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwe (rodzaj) towaru lub us3ugi objetych korekt1; przyczyne korekty; je?eli korekta wp3ywa na zmiane podstawy opodatkowania lub kwoty podatku nale?nego – odpowiednio kwote korekty podstawy opodatkowania lub kwote korekty podatku nale?nego z podzia3em na kwoty dotycz1ce poszczególnych stawek podatku i sprzeda?y zwolnionej; w przypadkach innych ni? wskazane w pkt 5 – prawid3ow1 treoa korygowanych pozycji. Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obni?ki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub us3ug dokonanych lub owiadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura koryguj1ca o której mowa w ust. 2: powinna zawieraa dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi sie udzielany opust lub obni?ka, mo?e nie zawieraa danych okreolonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub us3ugi objetych korekt1. W owietle przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug, faktury s1 dokumentami potwierdzaj1cymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pe3ni szczególn1 role dowodow1 w prawid3owym wymiarze podatku VAT, dlatego te? niezwykle istotne jest prawid3owe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Z wy?ej wskazanych przepisów wynika, ?e je?eli po wystawieniu faktury wyst1pi1 zdarzenia maj1ce wp3yw na treoa wystawionej faktury lub oka?e sie, ?e wystawiona faktura zawiera b3edy, podatnik wystawia w takim przypadku fakture koryguj1c1.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
Fragment:
W tej szczególnej sytuacji, w podstawie opodatkowania nie uwzglednia sie pozosta3ych elementów, które zosta3yby wliczone do podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych, w tym wskazanych w art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT podatków, op3at i innych nale?nooci o podobnym charakterze, a wiec równie? podatku akcyzowego czy op3aty paliwowej. Zatem ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o art. 30a ust. 2a ustawy o VAT nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz fakultatywny. Metoda ustalania podstawy opodatkowania okreolona w art. 30a ust. 2a ustawy stanowi alternatywn1 (opcjonaln1) metode do metody podstawowej, która zosta3a okreolona w art. 30a ust. 1 ustawy. Przy tym uproszczona podstawa opodatkowania ma zastosowanie wy31cznie do obliczenia i wp3acenia kwot nale?nych podatku VAT z tytu3u WNT paliw silnikowych na rachunek w3aociwej izby celnej w terminach przewidzianych w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy. Natomiast ostatecznego rozliczenia wewn1trzwspólnotowego nabycia towarów (paliw) - przez podatnika w odpowiedniej w jego przypadku deklaracji dla podatku od towarów i us3ug - dokonuje sie w oparciu o wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli z uwzglednieniem faktycznych elementów transakcji, takich jak kwota zap3aty, koszty dodatkowe, czy podatki (inne ni? podatek VAT) i op3aty.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz obowi1zku wystawienia faktury w przypadku otrzymania kwot bed1cych równowartooci1 podatku akcyzowego oraz op3aty paliwowej
Fragment:
Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowi1cych obni?ke cen w formie rabatu z tytu3u wczeoniejszej zap3aty; udzielonych nabywcy lub us3ugobiorcy opustów i obni?ek cen, uwzglednionych w momencie sprzeda?y; otrzymanych od nabywcy lub us3ugobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub us3ugobiorcy i ujmowanych przejociowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Analiza powo3anych przepisów art. 29a ustawy pozwala stwierdzia, ?e do podstawy opodatkowania zaliczamy wszystko, co stanowi zap3ate otrzyman1 lub któr1 us3ugodawca otrzyma w zamian za owiadczenie us3ug, od us3ugobiorcy lub osoby trzeciej, w31cznie z subwencjami zwi1zanymi bezpoorednio z cen1 takiego owiadczenia. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny bya wliczane b1dY nie powinny bya wliczane do podstawy opodatkowania. Do podstawy opodatkowania wlicza sie równie? koszty dodatkowe, podatki, c3a, op3aty, i inne nale?nooci, z wyj1tkiem samego VAT. Do elementów, które nie powinny bya wliczane do podstawy opodatkowania nale?1 m.in. kwoty otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub us3ugobiorcy jako zwrot wydatków, poniesionych w imieniu i na rachunek tego ostatniego i które s1 ujmowane przejociowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2017
26
sty

Istota:
Prawa do obni?enia podstawy opodatkowania w zwi1zku z otrzymaniem drog1 mailow1 potwierdzenia odbioru wiadomooci mailowej, która w za31czeniu zawiera3a fakture koryguj1c1, oraz w sytuacji wys3ania drog1 elektroniczn1 wiadomooci mailowej, która posiada3a w za31czeniu fakture koryguj1c1 oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, ?e nabywca towaru lub us3ugobiorca wie, ?e transakcja zosta3a zrealizowana zgodnie z warunkami okreolonymi w fakturze koryguj1cej.
Fragment:
(...) podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartooa zwróconych towarów, uznanych reklamacji, udzielonych rabatów, upustów i w tej sytuacji nie jest wymagane uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury koryguj1cej ani drog1 mailow1 ani na piomie. Co do zasady, dla obni?enia podstawy opodatkowania o wartooa zwróconych towarów, konieczne jest potwierdzenie otrzymania przez nabywce faktury koryguj1cej. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 13, obni?enia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy okreolonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje sie pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed up3ywem terminu do z3o?enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub us3ugobiorca otrzyma3 fakture koryguj1c1, potwierdzenia otrzymania faktury koryguj1cej przez nabywce towaru lub us3ugobiorce, dla którego wystawiono fakture. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywce towaru lub us3ugobiorce faktury koryguj1cej po terminie z3o?enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzglednienia faktury koryguj1cej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
2017
26
sty

Istota:
Czy w przypadku opisanym powy?ej, dokonania zniesienia wspó3w3asnooci nieruchomooci przez Wnioskodawczynie nieodp3atnie w drodze umowy zawartej przez wspó3w3aocicieli nieruchomooci przed notariuszem lub te? ugody s1dowej (bez sp3at i dop3at na rzecz pozosta3ych wspó3w3aocicieli), Wnioskodawczyni bedzie zobowi1zana do zap3aty podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Nale?y zwrócia uwage, ?e ustawodawca przewidzia3 obni?enie podstawy opodatkowania o wartooa obci1?enia, czyli o tzw. d3ugi i cie?ary. Do d3ugów i cie?arów obni?aj1cych podstawe opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie mo?na jednak zaliczya wydatków poniesionych w tym przypadku na budowe budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomooci bed1cej przedmiotem umowy zniesienia wspó3w3asnooci. Pojecia poniesionych nak3adów nie mo?na bowiem uto?samiaa z pojeciem „ d3ugów i cie?arów ” obni?aj1cych podstawe opodatkowania. Potwierdzeniem tego jest zapis zawarty w art. 7 ust. 4 ustawy. Z jego treoci jasno wynika, i? jedynie przy nabyciu w drodze zasiedzenia wartooa dokonanych nak3adów podlega wy31czeniu z podstawy opodatkowania. Gdyby ustawodawca chcia3 tak1 zasade zastosowaa równie? przy nabyciu innym tytu3em, np. tytu3em zniesienia wspó3w3asnooci, niew1tpliwie uczyni3by taki zapis. Gdyby natomiast wol1 ustawodawcy by3o, aby nak3ady poniesione przez nabywce by3y wy31czane z podstawy opodatkowania jako cie?ar lub d3ug (na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) w przypadku nabycia na mocy wszystkich tytu3ów okreolonych w ustawie, to bezzasadnym by3oby zawieranie specjalnej regulacji w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.