Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób dokumentowania kwoty związanej z uznaną reklamacją oraz brak prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z wypłacanymi kwotami reklamacji.
Fragment:
(...) podstawy opodatkowania. Zatem każda z wymienionych wyżej czynności powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania. Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania jest wyrazem zasady neutralności podatku VAT. Oznacza ona, że ekonomicznego ciężaru podatku VAT nie powinny ponosić podmioty niebędące ostatecznymi odbiorcami towarów lub usług. W konsekwencji, po obniżeniu ceny transakcyjnej powinno następować proporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania. W innym wypadku, tj. gdyby podstawa opodatkowania przewyższała kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, podatnik ponosiłby ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby wskazaną wyżej zasadę neutralności. Należy również wskazać, że stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.
2016
8
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Partnerów dofinansowania oraz braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących dokonane czynności
Fragment:
Powyżej określone regulacje prawne wskazują, że faktura stosowana jest wyłącznie dla potrzeb dokumentowania czynności opodatkowanych VAT - wg określonej stawki VAT czy też objętych zwolnieniem przedmiotowym z VAT (w tym kształtujących podstawę opodatkowania). Dokument ten nie ma natomiast zastosowania wobec działań nie podlegających opodatkowaniu VAT (niezależnie od przyczyny wyłączenia z opodatkowania), Z uwagi na to, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy nie dokonują żadnej z czynności opodatkowanych VAT, jak również nie otrzymują dotacji (bądź dopłat o podobnym charakterze) kształtujących podstawę opodatkowania VAT, otrzymanie dofinansowania w ramach Projektu tytułem wynagrodzenia za działania Partnera w Projekcie nie będzie podlegało dokumentowaniu fakturą. Stanowisko to - w opinii Wnioskodawców - jest także prawidłowe z punktu widzenia techniki dokumentowania czynności opodatkowanych VAT, bowiem działania w Projekcie Partnerów nie mają zindywidualizowanego biorcy świadczenia, nakierowane są bowiem na osiągnięcie celu Projektu (określonego we wniosku o dofinansowanie) wobec grupy uczestników Projektu definiowanej w szczególności według zmiennych dotyczących zakresu i charakteru wykonywanych obowiązków służbowych. Stąd też w Wytycznych wskazuje się jako wymaganą formę dokumentowania dla potrzeb wypłaty dofinansowania dokument noty obciążeniowej oraz protokół wykonania zadania w Projekcie.
2016
6
gru

Istota:
Podstawą opodatkowania jest wartość nominalna udziałów, które Wnioskodawca obejmie w spółce, pomniejszona o wartość należnego podatku VAT. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się natomiast kwota przekazana na kapitał zapasowy, w zamian za to świadczenie bowiem Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia zwrotnego / przysporzenia majątkowego.
Fragment:
Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2016
6
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania oraz podatek do zapłaty z tytułu uzyskanych przez niego dochodów Spółki zależnej, w przypadku uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
IPPB6/4510-324/15-2/AM , w której organ odstępując od uzasadnienie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „ [...] ustalając podstawę opodatkowania za dany rok podatkowy Spółki zależnej (np. 2015) na podstawie art. 24a updop, Spółka będzie mogła pomniejszyć ją o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendy, o ile Dywidenda lub Zaliczka na Dywidendę zostaną otrzymane przez Spółkę najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w 27 ust. 2a updop (a zatem dla roku 2015 – najpóźniej do dnia 30 września 2016 r.) ”. Następnie, zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca odliczy od podstawy opodatkowania kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziałów w Spółce zależnej w grudniu 2015 r. W związku z tym, że walutą funkcjonalną Spółki zależnej jest waluta obca, celem prawidłowego skalkulowania wartości podatku do zapłaty podstawa opodatkowania obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, powinna zostać przeliczona z waluty obcej na walutę polską. Ustawodawca nie uregulował jednak żadnych szczegółowych zasad dotyczących przeliczenia podstawy opodatkowania oraz wartości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej na polskie złote. W konsekwencji, celem wskazania prawidłowego kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania, w ocenie Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę konstrukcję przepisów nakładających obowiązki podatkowe w związku z posiadanym udziałem w zagranicznej spółce kontrolowanej.
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu sieci wodociągowych oraz określenie podstawy opodatkowania
Fragment:
Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Przepis art. 29a ust. 6 ustawy stanowi zatem implementację przepisu art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonania nieodpłatnie na rzecz firmy ubezpieczeniowej czynności technicznej obsługi umowy ubezpieczenia oraz zwolnienia od podatku składki ubezpieczenia.
Fragment:
W związku z powyższym nieodpłatne świadczenie czynności technicznej obsługi umowy ubezpieczenia w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu, gdzie za podstawę opodatkowania przyjąć należy, zgodnie z art. 29a ust. 5 ustawy, koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Jeżeli zaś koszty Spółdzielni dotyczące świadczonych dla firmy ubezpieczeniowej technicznej obsługi umowy ubezpieczenia w okresie kiedy Spółdzielnia wykonuje je nieodpłatnie są na takim samym poziomie jak w 2015 r. kiedy Spółdzielnia pobierała za tę czynność wynagrodzenie to można przyjąć za podstawę opodatkowania wysokość wynagrodzenia jakie Spółdzielnia pobierała w okresie wcześniejszym (w 2015 r.) kiedy to wykonywała takie same czynności na rzecz tej samej firmy odpłatnie. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Natomiast odnosząc się do pytania nr 2 stwierdza się co następuje. Spółdzielnia występuje w charakterze ubezpieczającego, zawierając umowę ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową, występuje w interesie ubezpieczonych i działa na ich rachunek. Czynności wyszczególnione w umowie, do których wykonania jest zobowiązana jako ubezpieczający są bezpośrednio związane z umową ubezpieczenia. Odnosząc się do powyższego zaznacza się, że ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, zatem w celu dokładnego zdefiniowania tego pojęcia należy sięgnąć do regulacji prawa cywilnego.
2016
6
gru

Istota:
- określenie podstawy opodatkowania dla aportu znaku towarowego do spółki komandytowej,
- dokumentowanie tej transakcji,
- prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej aport znaku towarowego przez nowoutworzoną spółkę komandytową
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 cyt. ustawy. Stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ww. ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia aportu aktywów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Należy zauważyć, że w ramach nowelizacji nie wprowadzono do art. 29a (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) odpowiednika obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. przepisu art. 29 ust. 9 ustawy o VAT określającego podstawę opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności, dla których nie ustalono ceny. Przedmiotowy brak stanowi tym samym potwierdzenie, iż w przedmiotowej sprawie zastosować należy zasadę ogólną, o której mowa w powołanym powyżej art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma tym samym podstaw do odwoływania się, w celu kalkulacji podstawy opodatkowania, do wartości rynkowej przedmiotu aportu. W konsekwencji, za podstawę opodatkowania należy uznać wszystko, co stanowi zapłatę (co jednak jak wskazano powyżej nie powinno być utożsamiane z wartością rynkową przedmiotu aportu). Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie zawiera VAT. Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, iż podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik) a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 oraz C-154/80). Co więcej, zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych. Tym samym również zdaniem TSUE w celu kalkulacji podstawy opodatkowania podatnik nie powinien odwoływać się do wartości rynkowej, a do wartości faktycznie uzyskanej.
2016
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej przewozy bezgotówkowe, podstawa opodatkowania z tytułu usług świadczonych na rzecz Kierowców;
Fragment:
Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota otrzymanej zapłaty z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Zatem każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania mających wpływ na jej wielkość. W związku z powyższym, należy zastosować zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT. W przypadku gdy Wnioskodawca w zamian za wniesiony wkład otrzyma udziały w Spółce o określonej wartości nominalnej to podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. w zamian za udziały w tej spółce - będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy, tj. spółki z o.o., z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT, przy czym zapłatę będzie stanowić, wartość nominalna obejmowanych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny pomniejszona o podatek VAT.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Fragment:
W tym kontekście należy zaznaczyć, że ilekroć ustawodawca nakazuje uwzględnianie pewnych reguł przy określaniu podstawy opodatkowania w VAT, za każdym razem posługuje się sformułowaniami stanowczymi, które wprost rozstrzygają, że ich stosowanie jest obligatoryjne. Przykładowo, przepisy posługują się w tym względzie następującymi konstrukcjami: „ podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę (... ) ” - art. 29a ust. 1 ustawy o VAT; „ przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio (...) ” - art. 29a ust. 3 ustawy o VAT; „ podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z (...) ” - art. 29a ust. 4 ustawy o VAT; „ podstawa opodatkowania obejmuje (...) ” - art. 29a ust. 6 ustawy o VAT; „ podstawę opodatkowania (...) obniża się o (...) ” - art. 29a ust. 10 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazuje, że podobna konstrukcja przepisów występuje także na gruncie ustalania podstawy opodatkowania w podatkach innych niż VAT - dzieje się tak za każdym razem, gdy przyjęcie określonej metody jej ustalania jest w zamierzeniu ustawodawcy obligatoryjne. Znalazło to swój wyraz m.in. w przepisach ustawy o akcyzie, w których każdorazowo zdefiniowanie podstawy opodatkowania następuje poprzez użycie sformułowania „ podstawą opodatkowania jest (...) ” - ma to miejsce przykładowo w art. 88 ust. 1 ustawy o akcyzie (wyroby energetyczne); art. 88 ust. 2 ustawy o akcyzie (energia elektryczna) oraz art. 93 ust. 3, art. 94 ust. 3, art. 95 ust. 3, art. 96 ust. 3 i art. 97 ust. 3 ustawy o akcyzie (poszczególne rodzaje napojów alkoholowych).
2016
2
gru

Istota:
Brak możliwości włączenia do podstawy opodatkowania wartości gruntu nabytego w imieniu i na rzecz zlecającego.
Fragment:
Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Z kolei w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu -podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Podobnie stanowi art. 79 Dyrektywy, zgodnie z którym, podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów: obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji; kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.
2016
2
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia czy udzielane premie stanowią opusty, obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Fragment:
Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku. Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów. Również w sprawie C-427/98 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.
2016
1
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Fragment:
Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku. Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów. Również w sprawie C-427/98 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.
2016
30
lis

Istota:
Czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 updop?
Fragment:
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż podatnik jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę, również w sytuacji utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, niezależnie od wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 18b ust. 8 ww. ustawy. Zatem, Spółka w sytuacji, o której mowa w art. 18b ust. 10 tej. ustawy, tj. utraty przez PGK statusu podatnika, będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia. Tym samym stanowisko Spółki przyjmujące, że utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej, o ile nie występuje żaden z czynników opisanych w art. 18b ust. 8, nie powoduje konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę, należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
30
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest opłata danego mieszkańca (36,37 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) powiększona o kwotę należnego podatku VAT? (oznaczone we wniosku jako nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest kwota wynagrodzenia (opłata danego mieszkańca - 36,37 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) powiększona o kwotę należnego podatku VAT. Uzasadnienie stanowiska Gminy Pojęcie obrotu Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W świetle powyższego w oparciu o art. 29a ustawy o VAT, w ocenie Gminy podstawą opodatkowania dla świadczonej przez nią kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest przewidziana w umowie kwota wynagrodzenia (36,37 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) powiększona o należny podatek VAT.
2016
29
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za element podstawy opodatkowania oraz wskazania okresów za jakie Gmina powinna wykazać w związku z planowaną wsteczną korektą/centralizacją rozliczeń VAT zmniejszenie wartości podstawy opodatkowania i VAT należnego.
Fragment:
Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielanych bonusów pośrednich oraz sposobu ich dokumentowania
Fragment:
Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielanych bonusów pośrednich. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostanie udzielony na rzecz Nabywcy bonus pośredni. Co do zasady, będzie to dzień przekazania przez Spółkę kwoty przyznanego rabatu pośredniego na rachunek bankowy Nabywcy lub ewentualnie dzień potrącenia kwoty wynikającej z bonusu pośredniego z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Nabywcy. W praktyce, może się zdarzyć taka sytuacja, gdy wypłata kwoty bonusu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż udokumentowanie tego faktu notą księgową (uznaniową lub obciążeniową - w zależności, czy wystawcą będzie Spółka czy Nabywca). Jednakże z punktu widzenia Spółki decydującym zdarzeniem dla powstania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego jest moment faktycznego udzielenia rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem decydującym o uzyskaniu przez Spółkę prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT w związku z przyznaniem rabatu. Podstawą do obniżenia tych kwot w rozliczeniach VAT Spółki jest samo udzielenie (tj. faktyczna zapłata) bonusu pośredniego na rzecz Nabywcy.
2016
29
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla cygar z ustnikiem
Fragment:
Spowodowało to powzięcie przez Spółkę wątpliwości co do ustalenia wagi cygar w celu określenia podstawy opodatkowania wyrobów podatkiem akcyzowym. Ustniki, które są jednym z elementów części stanowiących przedmiot obrotu Spółki cygar tworzone są z różnych materiałów, w tym również m.in. z drewna. Nigdy nie są to ustniki wykonane z tytoniu. Co więcej ustniki te nie są wbudowane bezpośrednio w strukturę cygara, a jedynie są doczepionym do nich elementem. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka rozważa, czy podczas ustalania podstawy opodatkowania wyrobów tytoniowych w postaci cygar należy do ich wagi zaliczyć również ustniki. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka dokonując ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych w postaci cygar powinna określić wagę bez ustnika? Zdaniem Wnioskodawcy podczas ustalania podstawy opodatkowania cygar, nie powinno się do ich wagi zaliczać wagi ustników, ze względu na fakt, iż ustniki nie są stworzone z tytoniu jak również z tego powodu, iż sam ustawodawca w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej wyłączył ustnik podczas określania wagi cygar. Ponadto przepis ten wskazuje, że ustnik stanowi nieobowiązkowy element cygara. Uzasadnienie stanowiska Spółki Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy akcyzowej stawka akcyzy na cygara i cygaretki wynosi 393,00 zł za każdy kilogram.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie okreslenia, jaka stawke podatku od towarow i uslug nalezy zastosowac dla Najemcow w stosunku do mediow.
Fragment:
Zauwazyc nalezy, ze ogolna zasada ustalania podstawy opodatkowania, o ktorej mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, jest w pelni zgodna z definicja podstawy opodatkowania zawarta w art. 73 Dyrektywy. Zmiana przepisow miala wiec na celu dostosowanie regulacji krajowych do przepisow unijnych. Katalog elementow dodatkowych wchodzacych w sklad podstawy opodatkowania okreslony zostal w art. 29a ust. 6 ustawy. I tak, stosownie do ww. przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cla, oplaty i inne naleznosci o podobnym charakterze, z wyjatkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonujacego dostawy lub uslugodawce od nabywcy lub uslugobiorcy. Ponadto, jak stanowi art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, podstawa opodatkowania obejmuje rowniez podatki, oplaty i podobne naleznosci z wylaczeniem podatku od wartosci dodanej. Zgodnie z tym samym przepisem Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, ktorymi dostawca obciaza nabywce lub klienta. Panstwa czlonkowskie moga uznac za dodatkowe koszty wydatki bedace przedmiotem odrebnej umowy. Zatem art. 29a ust. 6 ustawy jest odpowiednikiem ww. art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie dop3at do cen dostarczanej wody i odprowadzania ocieków.
Fragment:
Z powo3anych przepisów wynika, ?e do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug wlicza sie tyko takie dotacje, subwencje i inne dop3aty o podobnym charakterze, które maj1 bezpooredni wp3yw na kwote nale?n1 (cene) z tytu3u dostawy lub owiadczenia us3ugi. Elementem zasadniczym wp3ywaj1cym na objecie uzyskanej przez podatnika dop3at definicj1 podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dop3ata udzielana jest w celu sfinansowania czy te? dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub owiadczenia konkretnych us3ug. Oznacza to, ?e opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 dop3aty o charakterze przedmiotowym, a nie te, które maj1 charakter podmiotowy. W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego owiadczenia us3ug otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowi1cej dop3ate do ceny towaru lub us3ugi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupe3niaj1cy j1 element podstawy opodatkowania z tytu3u tej dostawy lub owiadczenia. Natomiast dop3aty maj1ce na celu dofinansowanie ogólnych kosztów dzia3alnooci, nieuzale?nione od ilooci i wartooci dostarczanych towarów lub owiadczonych us3ug, nie podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu aportu Nieruchomości do spółki kapitałowej
Fragment:
Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. Stosownie do ww. przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku ujęcia faktur korygujących względem należności skorygowanych już na podstawie procedury z art. 89a ust. 1 ustawy oraz zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w świetle art. 89a ust. 4 ustawy na skutek cesji wierzytelności.
Fragment:
Zgodnie z przepisami Ustawy VAT podatnik, który po skorzystaniu z tzw. „ ulgi na złe ” długi otrzyma należność, której nieściągalność została wcześniej uprawdopodobniona i względem której dokonał wcześniej odpowiedniej korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT zobowiązany jest odpowiednio zwiększyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny VAT. Powyższe wynika z przepisu art. 89a ust. 4 Ustawy VAT, stosownie do treści którego w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w art. 89a ust. 1 Ustawy VAT należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, podatnik obowiązany jest odpowiednio zwiększyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny VAT w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności podstawę opodatkowania oraz podatek należny VAT zwiększa się w odniesieniu do tej części. Powołany przepis łączy zatem obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT, uprzednio objętych tzw. „ ulgą na złe długi ”, z enumeratywnie wymienionymi przesłankami - uregulowaniem należności w jakiejkolwiek formie lub jej zbyciem. Katalog tych przesłanek jest zamknięty i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Korekta faktury nie została wskazana jako okoliczność zobowiązująca podatników do odpowiedniego zwiększenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) Nieruchomości na rzecz Spółki, podstawa opodatkowania z tytułu dokonania aportu oraz sposób obliczenia podatku.
Fragment:
W ocenie Sądu, wyrażonej w ramach w/w postanowienia, konieczność zastosowania wartości nominalnej udziałów jako podstawy opodatkowania wynika również z uzasadnienia do Ustawy zmieniającej (przytoczonego powyżej przez Wnioskodawcę). W konsekwencji, w sytuacji gdy za wnoszony przez Wnioskodawcę aport do Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie udziały obejmowane w Spółce, podstawę opodatkowania tej transakcji dla potrzeb VAT stanowić będzie wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny, bez uwzględnienia VAT (w przypadku gdy wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od wartości rynkowej Nieruchomości wnoszonych w drodze aportu). Jednocześnie przy tym, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie znajdował zastosowania art. 32 ustawy o VAT (przy określaniu podstawy opodatkowania Spółka zastosuje wprost regulację ujętą w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i określi podstawę opodatkowania w wartości nominalnej otrzymanych udziałów). Ad. 3. Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (VAT). Podstawa opodatkowania nie obejmuje zatem samego podatku od towarów i usług, co znajduje potwierdzenie w treści uzasadnienia do Ustawy zmieniającej.
2016
28
lis

Istota:
Podstawą opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej, będzie przychód uzyskany z tej loterii, czyli wartości pieniężne lub należne Wnioskodawcy, a wygenerowane przez graczy biorących udział w loterii (tj. całkowite wpływy Spółki A z tytułu ruchu telekomunikacyjnego, które wpłyną do Spółki A) nie pomniejszone o kwoty pobrane przez Spółkę A (tj. ustalona procentowo kwota zatrzymanych wpływów od integratorów), które de facto stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy. Przy czym kwoty należne Spółce od Spółki A będą odpowiadały kwotom należnym Spółce A od Integratorów (nie pomniejszone o prowizję należną Integratorom od Spółki A z tytułu wykonania przez nich usług na rzecz Spółki A). Przyjęcie zasady proponowanej przez Wnioskodawcę, aby podstawą opodatkowania była kwota wpływów otrzymanych przez Spółkę od Spółki A, tj. kwota stanowiąca część wpływów od operatorów telekomunikacyjnych, które wpływają do Spółki A, doprowadziłoby do sytuacji, gdzie wbrew woli ustawodawcy podstawą opodatkowania stałby się dochód.
Fragment:
Przyjęcie zasady proponowanej przez Wnioskodawcę, aby podstawą opodatkowania była kwota wpływów otrzymanych przez Spółkę od Spółki A, tj. kwota stanowiąca część wpływów od operatorów telekomunikacyjnych, które wpływają do Spółki A, doprowadziłoby do sytuacji, gdzie wbrew woli ustawodawcy podstawą opodatkowania stałby się dochód. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Stronę interpretacji nr IPPP2/4513-12/15-2/MJ należy wskazać, że dotyczy ona podstawy opodatkowania podatkiem od gier przychodu uzyskiwanego z loterii audiotekstowej przez Agencję (pośrednika) działającego na rzecz organizatora loterii, w której stwierdzono, że „ (...) opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność Wnioskodawcy w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli wartości pieniężne otrzymane lub należne Wnioskodawcy, a wygenerowane przez graczy biorących udział w tej loterii. Natomiast wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę za zorganizowanie loterii nie jest przychodem wygenerowanym przez loterię, lecz przez działalność usługową na rzecz zleceniodawcy i czynność ta jako taka nie jest grą hazardową, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. ” Wskazana interpretacja nie potwierdza zatem stanowiska Wnioskodawcy w analizowanej sprawie, a przeciwnie – potwierdza ona opinię Organu przedstawioną w niniejszej interpretacji.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?
2. Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz danej Spółki Zależnej w przedstawionych w niniejszym wniosku stanach faktycznych jest realne przysporzenie Wnioskodawcy, tj. różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług a wartością odsetek otrzymywanych od danej Spółki Zależnej?
Fragment:
Zatem w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów stwierdzić należy, że przedmiotowej sprawie, skoro w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymuje z tytułu świadczenia usług, to w przypadku usług realizowanych za wynagrodzeniem na rzecz spółki zależnej, w odniesieniu do poszczególnych modeli opisanych we wniosku, tj. model 1, 2 i 3, podstawę opodatkowania stanowi zapłata należna Wnioskodawcy z tytułu zrealizowanych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Podobnie, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do poszczególnych modeli opisanych we wniosku, wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zatem stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed, jak i od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz spółki zależnej jest różnica pomiędzy wartością odsetek płaconych przez Wnioskodawcę instytucjom finansującym w związku z realizacją tych usług, a wartością odsetek otrzymywanych od spółki zależnej uznać należy za nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w formie Aktywów do Spółki z o.o.
Fragment:
Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania mających wpływ na jej wielkość. W związku z powyższym, należy zastosować zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT. Podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składników majątkowych (Aktywów), traktowanych dla potrzeb podatku od towarów i usług jako dostawę towarów i świadczenie usług w zamian za udziały - będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy, tj. spółki, z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania powinien ustalić ją zatem w oparciu o wartość nominalną objętych udziałów pomniejszoną o kwotę należnego podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy VAT przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę, jaką Wnioskodawca otrzyma w zamian za ten wkład niepieniężny (aport), a więc udziały Spółki o określonej wartości nominalnej pomniejszonej o kwotę podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
27
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla aportu Znaku towarowego w zamian za udziały.
Fragment:
W takich przypadkach, przy określeniu podstawy opodatkowania zastosowanie znajdzie zasada ogólna – podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą podatnik ma otrzymać z tytułu transakcji. Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT. W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego Znaku towarowego w drodze wkładów niepieniężnych (aportu) do Spółki w zamian za ich udziały będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 tej ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Spółek z tytułu dokonania aportu składników majątku, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W analizowanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo więc rozpoznał, że podstawą opodatkowania będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę podatku VAT. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się natomiast kwota przekazana na kapitał zapasowy, w zamian za to świadczenie, ponieważ Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia zwrotnego / przysporzenia majątkowego.
2016
27
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
Fragment:
W związku z powyższym należy przyjąć, że zdaniem ustawodawcy również do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, tj. za podstawę opodatkowania należy uznać wartość nominalną akcji, pomniejszoną o należny VAT. Należy również zauważyć, że w ramach nowelizacji nie wprowadzono do art. 29a (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) odpowiednika obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. przepisu art. 29 ust. 9 ustawy o VAT, określającego podstawę opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności, dla których nie ustalono ceny. Przedmiotowy brak stanowi tym samym potwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie zastosować należy zasadę ogólną, o której mowa w powołanym powyżej art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma tym samym podstaw do odwoływania się, w celu kalkulacji podstawy opodatkowania, do wartości rynkowej przedmiotu aportu. Stanowisko podatnika znajduje też potwierdzenie w następujących orzeczeniach sądów administracyjnych: Naczelnego Sądu Administracyjnego w postanowieniu z dnia 31 marca 2014 r. (sygn. I FPS 6/13): „ Po zmianie przepisów w takich przypadkach zastosowanie znajdzie zasada ogólna - podstawa opodatkowania określona będzie w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę.
2016
27
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania aportu nieruchomości do spółki
Fragment:
Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.