Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla transakcji na instrumentach pochodnych.
Fragment:
Podstawą opodatkowania dla celów podatku VAT, w przypadku udzielenia kredytu, będzie kwota odsetek należnych kredytodawcy, a nie całkowita wartość środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, analogicznie powinna być ustalana podstawa opodatkowania przy transakcjach finansowych. Oznacza to, że podstawą opodatkowania dla celów VAT przy transakcjach na instrumentach pochodnych jest dodatni wynik (zysk) tj. różnica pomiędzy dodatnimi a ujemnymi strumieniami przepływów finansowych, uzyskana odrębnie w odniesieniu do konkretnej transakcji. W przypadku, gdyby Wnioskodawca poniosła stratę na danej transakcji (nie zrealizowałby wyniku dodatniego), kwota takiej straty nie byłaby uwzględniana dla celów podatku VAT. Podsumowując, wynagrodzeniem Spółki (zapłatą otrzymaną od nabywcy - w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT) z tytułu realizacji wskazanego kontraktu powinien być wynik (zysk) zrealizowany w odniesieniu do każdego z kontraktów. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie to, w rozumieniu ustawy o VAT, stanowi zapłatę z tytułu odpłatnego świadczenia przez Spółkę usług, a zatem powinno stanowić podstawę opodatkowania dla celów VAT.
2017
14
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportem nieruchomości.
Fragment:
Z uwagi na treść art. 29a ust. 6 ustawy VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT, zdaniem Zainteresowanych powyższy sposób rozliczenia wniesienia aportu nie będzie skutkował powiększeniem podstawy opodatkowania o kwotę podatku VAT, która zostanie uwzględniona w wysokości obejmowanego przez Spółkę z o.o. udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej. Innymi słowy, w opinii Zainteresowanych, podstawą opodatkowania będzie wyłącznie wartość rynkowa netto Nieruchomości, tj. do podstawy opodatkowania nie zostanie wliczona kwota podatku VAT. Mając powyższe na uwadze, podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości do Spółki Komandytowej w zamian za powiększenie posiadanego dotychczas udziału kapitałowego będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą Spółka z o.o. otrzyma od Spółki Komandytowej z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Innymi słowy, podstawą opodatkowania w przedmiotowej sprawie będzie wartość netto Nieruchomości. Stosownie do treści art. 29a ust. 6 ustawy VAT, kwota odpowiadająca podatkowi VAT z tytułu dokonania tej czynności, tj. kwota uwzględniona w wysokości udziału kapitałowego obejmowanego przez Spółkę z o.o. w zamian za wniesienie do Spółki Komandytowej aportu w postaci Nieruchomości, nie będzie stanowić elementu podstawy opodatkowania.
2017
11
paź

Istota:
W zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu w postaci lokali usługowych do spółki komandytowej.
Fragment:
Należy zauważyć, że powołany powyżej art. 29a ustawy nie określa podstawy opodatkowania na podstawie wartości rynkowej dla czynności, dla których nie ustalono ceny. Wręcz przeciwnie przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy znana jest cena przedmiotu dostawy. Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT. Należy wskazać, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80). Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej w zamian za objęcie udziału kapitałowego w tej spółce (rozumianego jako ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy jako wspólnika spółki) będzie - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki z tytułu dokonania aportu pomniejszone o kwotę podatku VAT.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania czynności montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców w związku z realizacją projektu
Fragment:
Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.
2017
9
paź

Istota:
W zakresie obowiązku skorygowania podstawy opodatkowania w związku zawarciem umowy cesji leasingu finansowego oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku zmiany podstawy opodatkowania, wynikającej z obciążania dodatkowymi opłatami w wysokości podatku od nieruchomości oraz zmianą w trakcie trwania umowy leasingu stóp procentowych
Fragment:
Ad. 2 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia, w jakim okresie i w jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonać zmniejszenia bądź zwiększenia podstawy opodatkowania wynikające ze zmiany w trakcie trwania umowy leasingu stóp procentowych (WIBOR) oraz z obciążenia w trakcie trwania umowy leasingu finansowego nieruchomości i gruntów - kwotami podatku od nieruchomości w przypadku cesji leasingu. Odnosząc się w pierwszej kolejności do obciążania leasingobiorcy kwotami podatku od nieruchomości wskazać należy, że przepisy określone w art. 29a ustawy, dotyczące podstawy opodatkowania, wskazują, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymieniają przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy to kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zatem każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.
2017
5
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportem do spółki cywilnej działek gruntu oraz podstawy opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Odnosząc się do kwestii podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu do spółki cywilnej, należy wskazać, że stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z kolei katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy i obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Co prawda, w przypadku wkładu niepieniężnego do Spółki, nie powstanie po Pana stronie roszczenie o bezpośrednią zapłatę ceny umówionej w pieniądzu, tym niemniej pojawi się jej ściśle określony ekwiwalent w postaci 50% udziału w zyskach Spółki, wygenerowanego także na transakcji sprzedaży otrzymanego w zamian za ten wkład gruntu.
2017
26
wrz

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania przy zakupie samochodów powypadkowych, wraków oraz pozostałości powypadkowych
Fragment:
W treści wniosku Wnioskodawca zadał pytanie, czy podstawę opodatkowania w związku z nabyciem uszkodzonego pojazdu (wraku, pozostałości powypadkowej) stanowi wartość wynikająca z programu komputerowego będącego w dyspozycji instytucji podatkowych czy kwota wylicytowana za pośrednictwem aukcji. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy zakupie pojazdu uszkodzonego (wraku, pozostałości powypadkowej) w ramach aukcji, za podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość wylicytowaną przez oferenta, ustaloną podczas transakcji. Z przedstawionym stanowiskiem nie można się zgodzić. Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa. Wartość rynkowa winna być ustalona zgodnie z powołanym wyżej art. 6 ust. 2 ustawy. W opisanym zdarzeniu podstawy opodatkowania w związku z umową sprzedaży nie będzie stanowiła ani kwota wylicytowana podczas aukcji, ani też wartość wynikająca z programu komputerowego. Jak wyżej wskazano, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa ustalona zgodnie z art. 6 ust. 2 omawianej ustawy. Wydając interpretację Organ nie jest władny by wskazać, które z przedstawionych przez Wnioskodawcę narzędzi ustalania ceny rynkowej winno stanowić wyznacznik wartości rynkowej.
2017
19
wrz

Istota:
Brak uznania dopłat do stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za element podstawy opodatkowania oraz wskazanie okresów za jakie Gmina powinna wykazać w związku z planowaną wsteczną korektą/centralizacją rozliczeń VAT zmniejszenie wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Fragment:
Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania
Fragment:
W konsekwencji, dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę na pokrycie części kosztów zakupu pieca C.O. stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, uwzględniając w rozpatrywanej sprawie treść ww. art. 29a ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania z tytułu dostawy pieca C.O. przez Gminę będzie zarówno kwota wpłaty, którą będzie uiszczał mieszkaniec biorący udział w projekcie zgodnie z zawartą umową, jak również środki otrzymane przez Gminę od podmiotu trzeciego na realizację ww. projektu w części, w jakiej dofinansowują one cenę dostawy na rzecz mieszkańców pieców C.O. Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw będzie piec C.O., którego dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, to tą samą stawkę należy zastosować dla otrzymanego dofinansowania do jego zakupu. Reasumując, w niniejszej sprawie Wnioskodawca prawidłowo wskazał, że podstawa opodatkowania obejmie zarówno wpłaty mieszkańców oraz środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2017
16
wrz

Istota:
Brak obowiązku uwzględnienia kwoty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej w podstawie opodatkowania świadczonych usług przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z sprowadzeniem na zlecenie innego podmiotu na terytorium Polski wyrobów energetycznych.
Fragment:
Przywołane przepisy dotyczące podstawy opodatkowania stanowią odzwierciedlenie odpowiednio art. 73 i 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). W świetle art. 73 ww. Dyrektywy, w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Z kolei treść art. 78 powołanej Dyrektywy stanowi, że do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT; koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Do celów akapitu pierwszego lit. b), państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe. Według art. 79 Dyrektywy, podstawa opodatkowania (...)
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.