Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku z udzielaniem rabatów pośrednich, sposób udokumentowania, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej noty księgowej, termin obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego
Fragment:
Z tej perspektywy, przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim odnosi się do „ wszystkiego, co stanowi zapłatę ”, musi być interpretowany jako oznaczający, że podstawą opodatkowania jest wyłącznie to, co stanowi zapłatę za dane świadczenie. Podstawa opodatkowania po stronie dostawcy nie może więc zawierać kwot, które nie są dostawcy należne bądź ich nie otrzymał, w tym także tych, które wypłacił w formie rabatów. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania VAT o kwotę udzielonego przez dostawcę towarów rabatu pośredniego wynika więc wprost z zasady neutralności podatku VAT – gdyby podatnik, w tym Spółka, nie mógł obniżyć podstawy opodatkowania wypłacając taki rabat bezpośrednio kolejnemu nabywcy w łańcuchu dostaw, poniósłby ekonomiczny ciężar podatku w części dotyczącej udzielonego rabatu. Jak również wynika z analizowanego przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, dla określenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia źródło, z jakiego dostawca towaru lub usługi otrzymuje zapłatę. Istotne jest jedynie, aby związek otrzymanej kwoty z daną czynnością opodatkowaną był wystarczająco bezpośredni i ścisły. Odnosząc się natomiast do przepisu art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, stanowi on, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, do których zaliczane są również rabaty.
2017
26
cze

Istota:
Czy cesja wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych, dokonywana przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na podstawie Umowy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, w odniesieniu do której Wnioskodawca występuje w roli podatnika, zobowiązanego do rozliczenia (ewentualnego) VAT należnego z tytułu importu usług?
Czy podstawa opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji powinna być ustalana jako dyskonto, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w wysokości równej 0 zł?
Fragment:
(...) podstawa opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji powinna być ustalana jako dyskonto, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w wysokości równej 0 zł? Zdaniem Wnioskodawcy: Cesja wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych, dokonywana przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na podstawie Umowy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, w odniesieniu do której Wnioskodawca występuje w roli podatnika, zobowiązanego do rozliczenia (ewentualnego) VAT należnego z tytułu importu usług; Wartość podstawy opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji (tj. w przypadku zbycia przez Spółkę niewymagalnych wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych) powinna być ustalana jako różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w VAT w wysokości równej 0 zł.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie uznania cesji wierzytelności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności
Fragment:
(...) podstawa opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji powinna być ustalana jako dyskonto, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w wysokości równej 0 zł? Zdaniem Wnioskodawcy: Cesja wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych, dokonywana przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na podstawie Umowy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, w odniesieniu do której Wnioskodawca występuje w roli podatnika, zobowiązanego do rozliczenia (ewentualnego) VAT należnego z tytułu importu usług; Wartość podstawy opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji (tj. w przypadku zbycia przez Spółkę niewymagalnych wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych) powinna być ustalana jako różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w VAT w wysokości równej 0 zł.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie uznania cesji wierzytelności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności
Fragment:
(...) podstawa opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji powinna być ustalana jako dyskonto, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w wysokości równej 0 zł? Zdaniem Wnioskodawcy: Cesja wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych, dokonywana przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na podstawie Umowy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, w odniesieniu do której Wnioskodawca występuje w roli podatnika, zobowiązanego do rozliczenia (ewentualnego) VAT należnego z tytułu importu usług; Wartość podstawy opodatkowania w odniesieniu do ww. transakcji (tj. w przypadku zbycia przez Spółkę niewymagalnych wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek pieniężnych) powinna być ustalana jako różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną za te wierzytelności, co w przypadku ustalenia ceny na poziomie równym bądź wyższym od wartości nominalnej wierzytelności skutkuje określeniem podstawy opodatkowania w VAT w wysokości równej 0 zł.
2017
22
cze

Istota:
Podstawa opodatkowania w danym miesiącu powinna odzwierciedlać wartość towarów jakie zostaną nabyte w danym miesiącu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Wnioskodawcę od kontrahenta francuskiego. Z faktu, że Wnioskodawca umówił się z kontrahentem na kwartalny okres rozliczeniowy dla dokonywanych dostaw nie oznacza, że podstawą opodatkowania w każdym miesiącu będzie 1/3 wartości kwartalnego wynagrodzenia.
Fragment:
Przy tym zgodnie z art. 31a ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia wartości towarów dokonuje się po średnim kursie NBP danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że podstawą opodatkowania w każdym miesiącu będzie 1/3 wartości kwartalnego wynagrodzenia płaconego dla podatnika francuskiego, a mianowicie wartość 36 666 Eur. Podstawa opodatkowania w danym miesiącu powinna odzwierciedlać wartość towarów jakie zostaną nabyte w danym miesiącu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Wnioskodawcę od kontrahenta francuskiego. Z faktu, że Wnioskodawca umówił się z kontrahentem na kwartalny okres rozliczeniowy dla dokonywanych dostaw nie oznacza, że podstawą opodatkowania w każdym miesiącu będzie 1/3 wartości kwartalnego wynagrodzenia. Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, należało uznać je za nieprawidłowe. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
22
cze

Istota:
W zakresie rozliczania kosztów ponoszonych na rzecz technikum w związku z użytkowaniem budynku oraz ich udokumentowania.
Fragment:
Cytowane powyżej przepisy, stanowią odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Powyższy przepis Dyrektywy wskazuje zatem, że jako podstawę opodatkowania przyjąć należy otrzymaną przez dostawcę lub usługodawcę zapłatę, wynagrodzenie, za dostawę towarów lub świadczone usługi. Z kolei w myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Natomiast, stosownie do art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów: obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji; kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.
2017
14
cze

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki z o. o.
Fragment:
Dlatego też podstawę opodatkowania przy czynności wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego należy ustalić w oparciu o wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony aport. Podkreślić należy, że stanowisko zgodne z oceną Wnioskodawcy zajął już Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2015 r., IBPPI/4512-460/15/DK. Zwrócić należy również uwagę, że powyższa interpretacja pozostaje w zgodzie z tendencją w praktyce ustawodawczej, zmierzającą do wyłączania z podstawy opodatkowania wartości agio, również na gruncie innych podatków. Ustawodawca w szczególności opodatkowując czynność zmiany umowy spółki kapitałowej podatkiem od czynności cywilnoprawnej ustalił, że podstawą opodatkowania przy zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zatem wartość nominalna udziałów, o którą ten kapitał został podwyższony. Z analogicznym rozwiązaniem mamy do czynienia przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy objęciu przez osobę fizyczną - w zamian za aport - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przychodu podlegającego opodatkowaniu nie stanowi wartość aportu.
2017
3
cze

Istota:
Podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest kwota wynagrodzenia ustalona w Umowach z Mieszkańcami pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Z literalnej wykładni ww. przepisu wynika, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W konsekwencji, skoro Wnioskodawca z tytułu świadczonej usługi otrzymał wyłącznie wynagrodzenie od Mieszkańców i nie otrzyma żadnych dodatkowych opłat, wynagrodzenie to stanowi podstawę opodatkowania. Zatem Gmina powinna wyliczyć wartość podatku VAT tzw. metodą „w stu”, traktując wskazaną w Umowach z Mieszkańcami kwotę wynagrodzenia jako sumę wartości sprzedaży oraz należnego podatku VAT. Należy przy tym wskazać, że zmiana definicji podstawy opodatkowania od 1 stycznia 2014 r. nie wpłynie na określenie podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi.
Fragment:
W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, który obowiązuje od początku 2014 r., podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Stosownie do art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty VAT. W ocenie Wnioskodawcy, powyżej opisana zmiana definicji podstawy opodatkowania nie wpłynie na określenie przez Gminę podstawy opodatkowania świadczonej przez nią usługi. Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca z tytułu świadczonej usługi otrzymał wyłącznie wynagrodzenie od Mieszkańców i nie otrzyma żadnych dodatkowych opłat, wynagrodzenie to stanowi podstawę opodatkowania. W rezultacie również w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi będzie kwota wynagrodzenia określona w Umowach z Mieszkańcami pomniejszona o kwotę podatku.
2017
26
maj

Istota:
W sytuacji, gdy dokonywanej korekcie faktury będzie towarzyszył zwrot na rzecz kontrahenta kwoty, o której mowa powyżej, wówczas na fakturze korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT na zwolnienie, podstawą opodatkowania nie będzie już kwota brutto wykazana w pierwotnej fakturze lecz, zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6, kwota netto – stanowiąca zapłatę, którą Wnioskodawca otrzymał z tytułu sprzedaży od nabywcy. Ponieważ zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w przypadku gdy w zawartych umowach/ustaleniach z kontrahentem brak jest informacji, że podana cena za usługę jest ceną netto, to należy uznać, że podana cena jest ceną brutto, zawierającą już w sobie VAT - ten sam mechanizm sporządzenia korekty zastosowanie znajdzie w Sytuacji 3.
Fragment:
W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6. W świetle pkt 1 tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Podstawą opodatkowania jest zatem kwota zapłaty z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku.
2017
26
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia Przedmiotu Wkładu do spółki komandytowej
Fragment:
Biorąc pod uwagę, że w zmianie umowy spółki, mocą której wnoszony będzie Przedmiot Wkładu do Spółki Komandytowej ustalone zostanie, że wartość uzyskanego przez Komandytariusza udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej równa będzie wartości wkładu rzeczywiście do niej wniesionego i określonego w tej umowie, to podstawą opodatkowania będzie ta wartość pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług (metoda „ w stu ”). Oznacza to, że wartość uzyskanego przez Komandytariusza udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej stanowić będzie kwotę brutto z tytułu wniesienia Przedmiotu Wkładu, to znaczy kwotę zawierającą podatek od towarów i usług. Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2016 r. sygn. IPPP1/4512-161/16-4/JL, w której organ ten uznał, że określając podstawę opodatkowania aportu nieruchomości do spółki jawnej, strony tej transakcji powinni ustalić ją w oparciu o wartość udziału spółkowego rozumianego jako ogół praw i obowiązków wspólnika spółki, pomniejszony o kwotę należnego podatku VAT. „ Jeżeli zatem strony transakcji ustalą w umowie, że wartość wkładu będzie równa wartości otrzymanego przez wspólników tzw. udziału spółkowego, czyli ogół praw i obowiązków otrzymanych w zamian za aport zmierzony będzie wartością udziału w nieruchomości, to podstawą opodatkowania będzie kwota odpowiadająca wartości udziału w nieruchomości (...)
2017
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.