Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania, ?e wk3ad w3asny przedsiebiorcy i kwota dofinansowania (dotacji) stanowi podstawe opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, zastosowania podstawowej stawki podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów zwi1zanych z projektem
Fragment:
UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zap3ate otrzyman1 lub któr1 dostawca lub us3ugodawca otrzyma w zamian za dostawe towarów lub owiadczenie us3ug od nabywcy, us3ugobiorcy lub osoby trzeciej, w31cznie z subwencjami zwi1zanymi bezpoorednio z cen1 takiej dostawy lub owiadczenia. Nale?y uznaa, ?e opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyj1tek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowi1 element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które s1 subwencjami (dotacjami) zwi1zanymi bezpoorednio z cen1 dostawy towarów czy cen1 owiadczenia us3ug. Wyj1tek ten nale?y interpretowaa w sposób ocis3y. Wyk3adnia ocis3a prowadzi do wniosku, ?e tylko subwencje bezpoorednio wp3ywaj1ce na cene transakcji podlegaj1 opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodz1 tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegaj1 opodatkowaniu VAT. Istotnym zatem dla wyk3adni art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest wyjaonienie pojecia „ subwencja bezpoorednio zwi1zana z cen1 ”. W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej. W szczególnooci wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie uwzglednienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania
Fragment:
Z powo3anych przepisów wynika, ?e do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug wlicza sie tylko takie dotacje, subwencje, dofinansowania i inne dop3aty o podobnym charakterze, które maj1 bezpooredni wp3yw na kwote nale?n1 (cene) z tytu3u dostawy lub owiadczenia us3ugi. Elementem zasadniczym wp3ywaj1cym na objecie uzyskanego przez podatnika dofinansowania definicj1 podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy jest ono udzielane w celu sfinansowania czy te? dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub owiadczenia konkretnych us3ug. Oznacza to, ?e opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 dofinansowania o charakterze przedmiotowym, a nie te, które maj1 charakter podmiotowy. Nie jest wiec podstaw1 opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, dofinansowanie, inna dop3ata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwi1zana z dostaw1 towaru lub owiadczeniem us3ugi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które bedzie zwi1zane z dostaw1 lub owiadczeniem us3ug, jako pokrycie czeoci ceny konkretnego owiadczenia lub rekompensate z tytu3u wykonania okreolonego owiadczenia po cenach obni?onych, p3atnooa taka bedzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug.
2017
12
sty

Istota:
 • wyłączenie z podstawy opodatkowania udziału spółki w budowie instalacji ciepłej wody, w związku z obniżeniem ceny oraz zastosowania 8% stawki,
 • stawka VAT dla usługi wykonania instalacji ciepłej wody, w przypadku wykonania tej usługi przez podwykonawcę.
 • Fragment:
  W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o: kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło; wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1. Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów: rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Ustalenie podstawy opodatkowania.
  Fragment:
  Stosując wykładnię celowościową wskazanego przepisu należy uznać, że podstawa opodatkowania nieodpłatnego świadczenia omawianego przepisu powinna być jak najbliższa rzeczywistemu kosztowi jej wyświadczenia (por. Jerzy Martini, Przemysław Skorupa Marek Wojda, VAT 2010. Komentarz, wyd. Ch Beck, Warszawa 2010). Biorąc powyższe stanowisko pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, że w przypadku świadczenia usług objętych normą art. 8 ust. 2 u.p.t.u. istotny jest faktycznie poniesiony koszt świadczenia usług, a nie cena rynkowa danej usługi. Ustalając podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności darowizny autorskiego prawa majątkowego do Znaku na rzecz Spółki należy wziąć zatem pod uwagę koszty faktycznie poniesione przez podatnika (w tym przypadku, Wnioskodawcę) w celu wytworzenia Znaku. W konsekwencji, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota stanowiąca sumę kosztów poniesionych w związku z wytworzeniem Znaku (np. wynagrodzenie grafika). Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania powyższej czynności stanowić będą zgodnie z art. 29 ust. 5 u.p.t.u., koszty świadczenia tej usługi poniesione przez podatnika, przedstawione powyżej. Stanowisko to (...)
  2017
  11
  sty

  Istota:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku udostępnienia przez Wnioskodawcę części nieruchomości innemu podmiotowi, w celu prowadzenia bufetów pracowniczych, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie i konieczność naliczania podatku VAT należnego na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT?
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku udostępnienia przez Wnioskodawcę części nieruchomości kancelarii prawnej, w celu prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług m.in. na rzecz Wnioskodawcy, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie i konieczność naliczania podatku VAT na postawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT?
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku uznania stanowiska przedstawionego w pytaniu 1 oraz pytaniu 2 albo w pytaniu 1 lub w pytaniu 2 za nieprawidłowe, wówczas wartość nieodpłatnego świadczenia do celów obliczenia podatku VAT należy ustalić stosując wykładnię celowościową art. 29a ust. 5 ustawy o VAT - na podstawie cen po których Wnioskodawca udostępnia poszczególne nieruchomości na rzecz innych (w szczególności niepowiązanych) podmiotów?
  Fragment:
  UE L 347.1 ze zm.) z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Ponadto stosownie do art. 75 Dyrektywy, w odniesieniu do świadczenia usług, o których mowa w art. 26 (tj. m.in. usług świadczonych przez podatnika nieodpłatnie na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, uznawanych za usługi świadczone odpłatnie) w przypadku gdy towary stanowiące część majątku przedsiębiorstwa używane są do celów prywatnych lub usługi są świadczone nieodpłatnie, podstawę opodatkowania stanowi całkowita kwota wydatków poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usług. W myśl art. 78 lit. a Dyrektywy, do podstawy opodatkowania wlicza się podatki, opłaty, w tym opłaty celne oraz inne należności, z wyjątkiem samego VAT. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się zatem samego podatku od wartości dodanej – należnego z tytułu danej transakcji.
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Zwolnienie dostawy gruntu zabudowanego (wywłaszczenie), moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania.
  Fragment:
  UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Zgodnie z art. 78 Dyrektywy 112, do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT; koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Do celów akapitu pierwszego lit. b), państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
  2017
  3
  sty

  Istota:
  Podstawa opodatkowania dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków
  Fragment:
  Powyższe wiąże się z faktem, że w związku z ww. przepisami zmieniła się co prawda definicja podstawy opodatkowania (zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. „ podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów tub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (...) ” przy czym „ podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku ”), ale zmiana ta nie wpływa na określenie przez Gminę podstawy opodatkowania świadczonej przez nią kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. W rezultacie, podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków była w świetle przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  2016
  29
  gru

  Istota:
  Wliczenie kwoty refundacji do wartości sprzedaży
  Fragment:
  Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.
  2016
  21
  gru

  Istota:
  W zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla czynności wniesienia aportem nieruchomości
  Fragment:
  Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Z kolei w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Zatem we wskazanych wyżej przepisach ustawodawca precyzyjnie określił katalog elementów wliczanych do podstawy opodatkowania oraz elementów niemających wpływu na jej wielkość.
  2016
  21
  gru

  Istota:
  W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa z wykorzystaniem serwisu internetowego.
  Fragment:
  W odniesieniu do tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy podstawą opodatkowania usług pośrednictwa świadczonych z wykorzystaniem serwisu www....pl jest kwota Prowizji, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Wskazana wyżej dyspozycja określa zasadę ogólną odnoszącą się do podstawy opodatkowania. Zgodnie z powyższą normą podstawą opodatkowania jest wszystko do stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Stosownie do treści art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
  2016
  21
  gru

  Istota:
  Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wymiany barterowej.
  Fragment:
  Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – wynagrodzenie Gminy z tytułu udostępnienia Spółce infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowi wykonana przez Spółkę usługa w zakresie zarządzania, obsługi technicznej, administracyjnej i ponoszenia kosztów eksploatacji podstawą opodatkowania czynności przekazania infrastruktury Spółce - zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług – jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Gmina otrzyma. Przy czym, o ile rzeczywiście – na co wskazuje treść wniosku – „ ekonomiczna ” wartość tej usługi odpowiada wartości czynszu jaki byłby należny Gminie w przypadku odpłatnego udostępnienia takiej sieci, to podstawą opodatkowania tej czynności – wbrew stanowisku Gminy nie jest wartość czynszu tylko jest wartość ta, pomniejszona o kwotę należnego podatku (dla tego typu usług ustawodawca nie przewidział zwolnienia od podatku, ani stawki 0%). Wobec powyższego stanowisko Gminy należało uznać za nieprawidłowe. Należy również zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii podstawy opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę, gdyż Gmina w tym zakresie nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Jednocześnie informuje się, że w kwestii zastosowania art. 32 ustawy w odniesieniu do wynagrodzenia określonego w drodze porozumienia za prawo do korzystania i pobierania pożytków z majątku wytworzonego przez Gminę wydano postanowienie nr ITPP2/4512-442/16-3/AGW.
  2016
  17
  gru

  Istota:
  Czy podstawą opodatkowania z tytułu umowy najmu urządzenia zawartej na warunkach promocyjnych będzie kwota czynszu najmu wynosząca 1 zł miesięcznie
  Fragment:
  Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 ustawy wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą. Z powołanych przepisów wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Należy w tym miejscu zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu.
  2016
  16
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.