Podstawa opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług przewozu osób, prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ww. usługę, ustalenie, czy zwrot Gwarancji płynności pomniejsza podstawę opodatkowania

Fragment:

Zatem, za podstawę opodatkowania należy przyjąć rzeczywistą kwotę należną (rzeczywistą kwotę zapłaty) z tytułu sprzedaży przedmiotowych usług w cenie uwzgledniającej obliczony zwrot Gwarancji płynności. Wobec powyższego, podstawą opodatkowania dla sprzedawanych usług przewozu osób po uwzględnieniu zwrotu wypłaty Gwarancji płynności, będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, jaką sprzedawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży tych usług, pomniejszoną o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży. Reasumując, z tytułu sprzedaży usług przewozu osób po cenie uwzględniającej zwrot Gwarancji płynności, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota należna z tytułu sprzedaży, czyli cena uwzględniająca obniżenie ceny, pomniejszona o kwotę należnego podatku, tj. kwota netto sprzedaży. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że podstawa opodatkowania VAT za świadczone na rzecz Spółki usługi przewozu osób nie obejmuje udzielonej Spółce obniżki ceny (tytułem zwrotu Gwarancji płynności), jest prawidłowe.

2018
6
gru

Istota:

 • uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%,
 • określenia podstawy opodatkowania dla usług usuwania azbestu,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania
 • Fragment:

  Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. W opinii Gminy, włączenie do podstawy opodatkowania VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze jest bezpośrednio związana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką, zdaniem Wnioskodawcy, należy zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  2018
  6
  gru

  Istota:

  Uznanie, czy czynności likwidacji bazy i uporządkowania terenu przed wydaniem Nieruchomości stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, ustalenie podstawy opodatkowania dla ww. czynności.

  Fragment:

  Ad. 2) Podtrzymując stanowisko, że czynności wykonane przez Spółkę dotyczące likwidacji bazy oraz uporządkowania terenu nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, to w sytuacji gdyby organ nie podzielał tego stanowiska i uznał je za czynności podlegające opodatkowaniu, zdaniem Spółki podstawą opodatkowania takich czynności byłaby otrzymana przez Spółkę od Miasta kwota na podwyższenie kapitału zakładowego, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Środki te musiałyby zostać potraktowane jako wynagrodzenie za usługę. Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zgodnie z ust. 6 pkt 1 ww. artykułu, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Podstawą opodatkowania byłoby zatem wszystko, co Spółka uzyska w zamian za wykonane czynności. Mając na uwadze, że zgodnie z wyżej wskazanym przepisem art. 29a ust. 1 i 6 Ustawy o VAT, podstawę opodatkowania VAT stanowi, co do zasady, wszystko, co podatnik otrzymał lub otrzyma z tytułu świadczenia usługi, z wyjątkiem kwoty podatku – to kwota otrzymanych środków stanowi kwotę brutto, zawierającą kwotę podatku.

  2018
  3
  gru

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych w zamian za objęcie akcji w spółkach handlowych dokonanych w 2013 r.

  Fragment:

  Jako że nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca powyższy artykuł nie przewidywała odpowiednika art. 29 ust. 3 i 9, dotyczącego czynności, dla których nie została określona cena i jednocześnie będącego podstawą wyrażanych niekiedy poglądów o wartości aportu jako podstawie opodatkowania, należy uznać, iż zmiana ta ostatecznie rozstrzygnęła kwestię określania podstawy opodatkowania w przypadku transakcji polegających na wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego. Potwierdził to także Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 31 marca 2014 r., sygn. I FPS 6/13, w którym odmówił podjęcia uchwały rozstrzygającej dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie, uznając, że problem ustalania podstawy opodatkowania dla transakcji polegającej na wniesieniu aportu został już rozwiązany dzięki ingerencji ustawodawcy i potwierdził, że „ do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 u.p.t.u., tj. suma wartości nominalnej udziałów stanowiąca kwotę należną ”. Podkreślenia wymaga także fakt, że obecnie stanowisko, według którego podstawę opodatkowania w analogicznych do przedstawionego stanach faktycznych stanowi wartość objętych akcji/udziałów pomniejszonych o kwotę podatku należnego, jest jednolicie przyjmowane przez organy podatkowe, czego dowodzą m.in. następujące interpretacje: interpretacja indywidualna (...)

  2018
  3
  gru

  Istota:

  Ustalenie podstawy opodatkowania.

  Fragment:

  Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  2018
  1
  gru

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych w zamian za objęcie akcji w spółkach handlowych dokonanych w 2013 r.

  Fragment:

  Jako że nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca powyższy artykuł nie przewidywała odpowiednika art. 29 ust. 3 i 9, dotyczącego czynności, dla których nie została określona cena i jednocześnie będącego podstawą wyrażanych niekiedy poglądów o wartości aportu jako podstawie opodatkowania, należy uznać, iż zmiana ta ostatecznie rozstrzygnęła kwestię określania podstawy opodatkowania w przypadku transakcji polegających na wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego. Potwierdził to także Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 31 marca 2014 r., sygn. I FPS 6/13, w którym odmówił podjęcia uchwały rozstrzygającej dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie, uznając, że problem ustalania podstawy opodatkowania dla transakcji polegającej na wniesieniu aportu został już rozwiązany dzięki ingerencji ustawodawcy i potwierdził, że „ do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 u.p.t.u., tj. suma wartości nominalnej udziałów stanowiąca kwotę należną ”. Podkreślenia wymaga także fakt, że obecnie stanowisko, według którego podstawę opodatkowania w analogicznych do przedstawionego stanach faktycznych stanowi wartość objętych akcji / udziałów pomniejszonych o kwotę podatku należnego, jest jednolicie przyjmowane przez organy podatkowe, czego dowodzą m.in. następujące interpretacje: interpretacja indywidualna (...)

  2018
  1
  gru

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych w zamian za objęcie akcji w spółkach handlowych dokonanych w 2013 r.

  Fragment:

  Tym samym w przedmiotowej sprawie, tj. w sprawie, w której ma zastosowanie art. 29 ust. 9 ustawy, Wnioskodawca nie może w sposób dowolny kształtować metody ustalania podstawy opodatkowania. Należy podkreślić, że w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia przyjęcie za podstawę opodatkowania wartości objętych akcji byłoby o tyle nieprawidłowe, że podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie można było określić wartością objętych akcji, bowiem ich wartość stanowiła pochodną wartości wniesionego wkładu niepieniężnego, nie zaś odwrotnie. W przypadku dokonania czynności wniesienia towarów i usług do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu) nie wystąpiła kwota należna (cena) w zamian za wniesione towary i wartości niematerialne i prawne, lecz formę należności stanowiły akcje w spółce objęte w zamian za wniesione towary i prawa. Bez znaczenia pozostaje tutaj również fakt, czy wartość wniesionych przez Wnioskodawcę aportów przewyższała wartość obejmowanych w zamian akcji, gdyż podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiła wartość rynkowa – zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 pkt 27b ustawy – wniesionego wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Zatem podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w przypadku wniesienia aportu składników majątkowych w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej w stanie prawnym obowiązującym w 2013 roku, należało ustalić zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 9 ustawy.

  2018
  30
  lis

  Istota:

  Wliczenie do podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców kwoty otrzymywanego od Mieszkańców wynagrodzenia przewidzianego w Umowach powiększonego o kwotę podatku należnego oraz wliczenie do podstawy opodatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadającą na nie kwotę podatku należnego.

  Fragment:

  Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru, czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  2018
  29
  lis

  Istota:

  Dotyczy sposobu oraz podstawy opodatkowania sprzedaży gruntu zabudowanego na rzecz właściciela nakładów oraz na rzecz podmiotu niebędącego właścicielem nakładów.

  Fragment:

  Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Z uwagi na fakt, że Gmina ma zamiar dokonać zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz uznanie roszczeń dzierżawcy dotyczących nakładów poczynionych przez dzierżawcę tych domków letniskowych wraz z infrastrukturą, a nakłady na domki letniskowe usytuowane na nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem przyszłej dostawy stanowią własność dzierżawcy - podstawą opodatkowania będzie wartość gruntu ustalona na podstawie operatu szacunkowego, natomiast wartość posadowionych na gruncie domków letniskowych wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie sposobu oraz podstawy opodatkowania sprzedaży na rzecz właściciela nakładów gruntu zabudowanego, nieprawidłowe – w zakresie sposobu oraz podstawy opodatkowania sprzedaży na rzecz podmiotu niebędącego właścicielem nakładów gruntu zabudowanego. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ” podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  2018
  28
  lis

  Istota:

  Podstawa opodatkowania dla czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego.

  Fragment:

  Spółka powzięła wątpliwości, czy stosowana przez nią praktyka w 2013 roku w zakresie określania podstawy opodatkowania wnoszonych aportów ustalana na podstawie wartości rynkowej składników majątkowych stanowiących wnoszone aporty (a nie wartości nominalnej objętych akcji) była prawidłowa. W przypadku ustalenia, że stosowana praktyka nie była prawidłowa, Wnioskodawca rozważa wystawienie faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur VAT dokumentujących wnoszony aport, w których wysokość podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w związku z wniesieniem aportów zostałaby ustalona przez Wnioskodawcę w oparciu o wartość nominalną objętych akcji. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych opisanych w stanie faktycznym wniosku jest wartość nominalna obejmowanych w zamian akcji pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Odnosząc się do powyżej kwestii należy na wstępie wskazać, że kwestie dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od towarów i usług w latach, o których mowa we wniosku (tj. w 2013 roku) regulował art. 29 ustawy. I tak, stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.

  2018
  28
  lis

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych dokonanych w 2013 r.

  Fragment:

  Ze względu na fakt, że wartość wniesionych aportów przewyższała wartość obejmowanych w zamian akcji, faktury te byłyby zasadniczo fakturami korygującymi zmniejszającymi podstawę opodatkowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych opisanych w stanie faktycznym wniosku jest wartość nominalna obejmowanych w zamian akcji pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług? Czy - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - w odniesieniu do transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych opisanych w stanie faktycznym Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktur korygujących i obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy. AD.1) Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego jest wartość nominalna obejmowanych w zamian akcji pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Ad. 2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie numer 1 - Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących i obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1) Podstawa opodatkowania dla czynności wniesienia aportu a stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r.

  2018
  18
  lis

  Istota:

  Ustalenie podstawy opodatkowania w ramach umowy zamiany dostawy działek.

  Fragment:

  W świetle powyższego wskazać należy, że skoro jedynym wynagrodzeniem Gminy będzie otrzymana w wyniku zamiany nieruchomość, to jej wartość – zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy – będzie stanowiła podstawę opodatkowania. W konsekwencji należy przyjąć, że skoro strony transakcji zamiany nieruchomości rezygnują z dopłat, to podstawę opodatkowania należy przyjąć w wysokości odpowiadającej wartości niższej z zamienianych nieruchomości. Skoro podstawę opodatkowania stanowi wszystko co stanowi zapłatę, w tej konkretnej sprawie będzie to wartość „ tańszej ” nieruchomości pomniejszona o kwotę podatku należnego. Zatem w przypadku transakcji zwolnionej od podatku od towarów i usług na fakturze wystawionej przez Gminę podstawą opodatkowania będzie wartość tańszej nieruchomości, która równocześnie będzie wartością brutto. W sytuacji zaś gdy transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%, podstawą opodatkowania będzie wartość „ tańszej ” nieruchomości pomniejszona o kwotę podatku należnego, a do tej kwoty należy doliczyć 23% stawkę podatku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w ramach umowy zamiany dostawy działek w przypadku: transakcji zwolnionej od podatku – jest prawidłowe. transakcji opodatkowanej podatkiem – jest nieprawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

  2018
  17
  lis

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia aportu do spółki.

  Fragment:

  Według art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Z kolei, w art. 29a ust. 7 ustawy, zostały wymienione elementy, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania (zmniejszające podstawę opodatkowania). Zgodnie z treścią ww. przepisu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia przez Gminę aportu (Infrastruktury sanitarnej) do Spółki w zamian za objęcie udziałów będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy wszystko, co stanowi zapłatę, którą Gmina otrzyma od Spółki z tytułu dokonania aportu w postaci składników majątkowych, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Dofinansowanie otrzymane przez Gminę na realizację zadania polegającego na demontażu i transporcie azbestu będzie wchodzić do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i tym samym będzie – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku - podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Fragment:

  Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką należy zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  2018
  9
  lis

  Istota:

  Sposób dokumentowania wypłacanych bonusów pieniężnych oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

  Fragment:

  Na podstawie art. 29a ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, przy czym podstawa opodatkowania ulega obniżeniu m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Kwota bonusu pieniężnego wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Beneficjenta obniża efektywnie kwotę należną Wnioskodawcy. Obniżenie to powinno znajdować odzwierciedlenie nie tylko w podstawie opodatkowania, ale również kwocie podatku należnego. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedane pojazdy samochodowe, która jest kwotą brutto, zatem i kwota bonusu pieniężnego powinna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie (tzw. metodą „ w stu ”) podzielić na kwotę podstawy opodatkowania i kwotę VAT należności. Tytułem przykładu, bonus pieniężny o wartości 100 zł powinien skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania o 81,30 zł oraz kwoty podatku należnego o 18,70 zł (zakładając zastosowanie stawki 23% VAT właściwej dla dostawy pojazdów samochodowych). Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 9 marca 2016 r., IPPP1/4512-95/16-2/MP oraz w innych rozstrzygnięciach organów podatkowych (por. interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2013 r., IPPP1/443-407/13-2/AP , interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2012 r., ILPP2/443-1474/11-3/SJ ).

  2018
  9
  lis

  Istota:

  Sposób dokumentowania wypłacanych bonusów pieniężnych oraz brak prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

  Fragment:

  Na podstawie art. 29a ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, przy czym podstawa opodatkowania ulega obniżeniu m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Kwota bonusu pieniężnego wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Beneficjenta obniża efektywnie kwotę należną Wnioskodawcy. Obniżenie to powinno znajdować odzwierciedlenie nie tylko w podstawie opodatkowania, ale również kwocie podatku należnego. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedane pojazdy samochodowe, która jest kwotą brutto, zatem i kwota bonusu pieniężnego powinna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie (tzw. metodą „ w stu ”) podzielić na kwotę podstawy opodatkowania i kwotę VAT należności. Tytułem przykładu, bonus pieniężny o wartości 100 zł powinien skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania o 81,30 zł oraz kwoty podatku należnego o 18,70 zł (zakładając zastosowanie stawki 23% VAT właściwej dla dostawy pojazdów samochodowych). Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 9 marca 2016 r., IPPP1/4512-95/16-2/MP oraz w innych rozstrzygnięciach organów podatkowych (por. interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2013 r., IPPP1/443-407/13-2/AP , interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2012 r., ILPP2/443-1474/11-3/SJ ).

  2018
  9
  lis

  Istota:

  Świadczone usługi kształcenia zawodowego oraz usługi i dostawa towarów ściśle z nimi związane korzystają ze zwolnienia jako usługi finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Podstawa opodatkowania świadczonych usług obejmuje wszystko w tym dotację co skalda się na zapłatę za świadczone usługi.

  Fragment:

  Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką należy zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.