Podstawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
lip

Istota:

Podstawa opodatkowania dla dostawy ww. nieruchomości w zamian za odszkodowania.

Fragment:

Jak stanowi art. 78 Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, opłaty i podobne należności z wyłączeniem podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym samym przepisem Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi dostawca obciąża nabywcę lub klienta. Państwa członkowskie mogą uznać za dodatkowe koszty wydatki będące przedmiotem odrębnej umowy. Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.

2011
1
maj

Istota:

Jaki kurs USD i z jakiego dnia należy przyjąć do naliczenia podstawy opodatkowania ?

Fragment:

(...) podstawie art. 14 a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2.10.2006 r. (data wpływu 4.10.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jaki kurs USD i z jakiego dnia należy przyjąć do naliczenia podstawy opodatkowania - Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje wypłat należności licencyjnych na rzecz 2 nierezydentów (kontrahentów z USA) i z tego tytułu jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka posiada rachunek bankowy prowadzony w USD, z którego dokonuje płatności w USD na rzecz ww. podmiotów zagranicznych. Zdaniem Spółki w powyższej sprawie należność wypłacona w USD nierezydentowi stanowi przychód tego nierezydenta wyrażony w walucie obcej. Zdaniem Spółki obowiązuje tu ogólna zasada przeliczania przychodów w walucie obcej, czyli według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia uzyskania przychodów, w tym przypadku będzie dzień wypłaty należności.

2011
1
kwi

Istota:

Co należy rozumieć pod pojęciem podstawa opodatkowania przy procedurze szczególnej, polegającej na opodatkowaniu marży?

Fragment:

U. nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany- postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 20.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 11.01.2006r./ w zakresie podstawy opodatkowania w procedurze szczególnej dotyczącej dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż działa Pan na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Firma jest galerią sztuki współczesnej. Dzieła przyjmowane są w komis bezpośrednio od artystów. W przyszłości Strona zamierza dokonywać sprzedaży komisowej, najmu dzieł sztuki oraz sprzedaży dzieł wykonanych na umowę zlecenia. Klientami galerii będą firmy, instytucje oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowym przedmiotem działalności będzie świadczenie usług związanych z doradztwem marketingowym. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem wnioskodawcy podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a ceną nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Strona stoi na stanowisku, iż rozumie się tutaj kwotę pomniejszoną o podatek, zus, i inne koszty działalności tzn. podatek VAT będzie liczony od faktycznego zysku za dany miesiąc. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Istotą procedury szczególnej jest opodatkowanie nie całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży, lecz marży.

2011
1
mar

Istota:

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym za sprzedaż wyrobów na terytorium kraju uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy. W związku z powyższym co zalicza się do wyrobów akcyzowych zużytych niezgodnie z ich przeznaczeniem? b) Art. 4 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wymienia szereg czynności uznanych za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. W związku z powyższym, jaka jest podstawa opodatkowania przy wyżej wymienionych czynnościach zarówno na terytorium kraju, jak i przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, i czy jest nią wartość cen sprzedaży czy według kosztów wytworzenia?

Fragment:

(...) podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym.Artykuł 10 ust. 4 powyższej ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów akcyzowych oraz cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym.Artykuł 10 ust. 5 powyższej ustawy stanowi, iż jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. l pkt 1-3, to podstawę opodatkowania ustala się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na rynku krajowym w obrocie wyrobami akcyzowymi tego samego rodzaju, w dniu powstania obowiązku podatkowego pomniejszonych o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.Tak więc, biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów, podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych jest zależna od sposobu wyrażenia stawki akcyzy obowiązującej na dany towar. Natomiast w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej podstawa opodatkowania są określone w art. 10 ust. l pkt 3 ustawy.

2011
1
mar

Istota:


1. Obowiązek orzekania przez Sąd na podstawie akt sprawy, po zamknięciu rozprawy mógłby zostać naruszony np. gdyby Sąd oceniając legalność brał także pod uwagę inne okoliczności niż wyprowadzone z akt sprawy, w szczególności, te które wystąpiły po ostatecznym zakończeniu postępowania podatkowego albo gdyby wyrokował przed zamknięciem rozprawy, co uniemożliwiłoby stronom przedstawienie swojego stanowiska i ewentualnych wniosków. Jednakże tego typu zarzutów w skardze kasacyjnej nie postawiono. Natomiast z przepisu, który stanowi, że wyrok wydaje się na podstawie akt sprawy nie można wyprowadzić wskazówek co do obowiązków Sądu do odpowiedniego orzekania w przypadku gdy organy naruszyły prawo, ani też właściwego formułowania uzasadnienia swojego stanowiska. Te zagadnienia regulują bowiem odrębne przepisy postępowania sądowoadministracyjnego, które- wskazano wyżej, a których w podstawach kasacyjnych Skarżąca nie powołała.

2. Czynność rozporządzenia towarem lub usługą przez zbywcę, a jednocześnie nabycia przez podatnika - nabywcę oceniana w momencie realizacji tego rozporządzenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych nie mogła być uznana za niepozwalającą na zaliczenie wydatków poniesionych na to nabycie do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca w ramach art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, również w brzmieniu obowiązującym przed zmianą tego przepisu z dniem 26 marca 2002 r., postanowił, że nie można obniżać podatku należnego o podatek naliczony w wyniku czynności mających charakter rozporządzenia towarami i usługami w sposób niepozwalajacy nabywcy na zaliczenie poniesionych na te cele wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Fragment:

Natomiast z przepisu, który stanowi, że wyrok wydaje się na podstawie akt sprawy nie można wyprowadzić wskazówek co do obowiązków Sądu do odpowiedniego orzekania w przypadku gdy organy naruszyły prawo, ani też właściwego formułowania uzasadnienia swojego stanowiska. Te zagadnienia regulują bowiem odrębne przepisy postępowania sądowoadministracyjnego, które- wskazano wyżej, a których w podstawach kasacyjnych Skarżąca nie powołała. Wobec powyższego w świetle art. 183 § 1 P.p.s.a przy ocenie zasadności podstaw kasacyjnych dotyczących naruszenia prawa materialnego Naczelny Sąd Administracyjny orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku. Z ustaleń dokonanych przez organy orzekające w sprawie, które Sąd uznał za prawidłowe wynikało zaś, że podatnik nie wykazał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a dochodem lub możliwością jego uzyskania, zaś wydatki na wykonanie usług marketingowych ponosił w celu sprzedaży cukru po cenie niższej niż wynikająca z obowiązujących go przepisów cena minimalna. W związku z tak ustalonymi okolicznościami zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 u.p.d.p. przez błędną wykładnię nie ma usprawiedliwionych podstaw. Sąd nie dokonywał bowiem wykładni tego przepisu, która odbiegałaby od jego brzmienia, z którego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.p.

2011
1
mar

Istota:

Czy podatek akcyzowy naliczony od danych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabytych, stanowi podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do faktury wewnętrznej?

Fragment:

Na tle powyższego stanu faktycznego zadane zostało następujące pytanie: -czy podatek akcyzowy naliczony od danych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabytych, stanowi podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do faktury wewnętrznej? Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku Zdaniem Podatnika podatek akcyzowy nie wchodzi w skład podstawy opodatkowania podatkiem VAT , gdyż zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy "podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota jaką nabywający jest obowiązany zapłacić". Zgodnie z interpretacjami książkowymi , Gazety podatkowej, ISP prof. W. Modzelewskiego podstawą opodatkowania VAT jest kwota wynikająca ze zobowiązania jakie nabywca ma zapłacić dostawcy /z obciążenia nabywcy wobec dostawcy/. Poza tym art. 31 ust. 4, zdaniem Podatnika, potwierdza tylko prezentowane we wniosku stanowisko, gdyż gdyby podatek akcyzowy został opłacony na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowano towary, to byłby Podatnik zobowiązany ująć go w fakturze wewnętrznej zwiększając podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Podatnik uważa również, iż gdyby ustawodawca miał zamiar zwiększyć podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów o podatek akcyzowy należny urzędowi celnemu w Polsce, a nie opłaconego dla klienta , to zawarłby to wprost tak jak przy imporcie towaru art. 29 ust. 13 ustawy o VAT.

2011
1
mar

Istota:

Czy w 2005r. obowiązuje czwarta skala podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

Podatnik w 2005r. osiągnie dochody z tytułu umowy o pracę i umów zlecenia, z których podstawą do obliczenia podatku będzie kwota 800.000,00zł. Wątpliwość podatnika dotyczy kwestii zastosowania skali podatkowej podatku dochodowego na 2005r. od dochodu ponad kwotę 600.000,00zł. w świetle zapadłego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał iż przepis ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny tylko w określonym zakresie z Konstytucją, to skala podatkowa kończy się na progu trzecim i kwota podstawy opodatkowania powyżej 60.000,00zł. nie jest objęta podatkiem dochodowym. Trybunał Konstytucyjny w wyroku Sygn. akt K 48(04 z dnia 15.02.2005r. orzekł, m.in. iż art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w życie art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 263, poz. 2619) w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.

2011
1
mar

Istota:

Czy obciążanie kontrahenta kosztami dojazdu (delegacji) związanymi ze świadczoną usługą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zatem podstawa opodatkowania obejmuje również ciążące na usługodawcy koszty delegacji (dojazdu), jeżeli są one bezpośrednio związane z daną usługą i zwracane są przez usługobiorcę. Zasada włączania tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, iż wartości tego rodzaju kosztów, których ciężar przerzucony jest na nabywcę, traktuje sie jako element świadczenia zasadniczego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad określonych dla tego świadczenia zasadniczego. Tak więc w sytuacji, gdy nabywca usługi zobowiązany jest do zwrotu Spółce poniesionych przez nią kosztów delegacji (dojazdu), związanych są ze świadczoną na jego rzecz usługą prawniczą, wartość tych kosztów zwiększa u usługodawcy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy VAT. Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

"czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki, której wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego należy doliczyć 22% podatku od towarów i usług."

Fragment:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług, o którym mowa powyżej - w myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzeczy osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest innym niż własność prawem rzeczowym oraz wartością niematerialną i prawną. Zatem sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. ) zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa wieczystego użytkowania tych gruntów.

2011
1
lut

Istota:

Jak należy rozliczyć podatek VAT przy sprzedaży całkowicie zamortyzowanych elementów majątku, jeżeli w chwili nabycia były opodatkowane ?

Fragment:

(...) podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Stosownie do ust. 10 ww. art. 29 ustawy w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. Powołany w ww. przepisie art. 7 ust. 2 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. W związku z powyższym, rozliczeniu w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podlega kwota podatku należnego wynikająca z dokonanych transakcji sprzedaży.