ITPP2/443-1072/14/EB | Interpretacja indywidualna

Uprawnienie do dokonywania zwrotu podatku podróżnym przez spółkę komandytową jako następcę prawnego.
ITPP2/443-1072/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. następstwo prawne
  2. podróżni
  3. sukcesja uniwersalna
  4. zwrot podatku akcyzowego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> System zwrotu podatku podróżnym -> Sprzedawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonywania zwrotu podatku podróżnym przez spółkę komandytową jako następcę prawnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonywania zwrotu podatku podróżnym przez spółkę komandytową jako następcę prawnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje zwrotu podatku podróżnym na podstawie dokumentów Tax Free. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem całość przedsiębiorstwa związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (a więc ogół praw i obowiązków) do spółki komandytowej, w której będzie komandytariuszem. Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną w chwili obecnej przez Wnioskodawcę, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, jeszcze nie istnieje. Planowane zawiązanie spółki to druga połowa 2014 r. Osoba fizyczna wniesie aport (przedsiębiorstwo) przy zawieraniu umowy spółki. Po doręczeniu przez Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego właściwego dla spółki postanowienia o zarejestrowaniu jej w Krajowym Rejestrze Sądowym, złoży ona zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług, rozpocznie prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz wypełni inne czynności warunkujące dokonywanie zwrotu podatku podróżnym na podstawie dokumentów Tax Free, w tym: poinformuje naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie, że jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, poda adresy punktów, w których podróżny może odebrać podatek, złoży kopie umów zawartych z podmiotami dokonującymi zwrotu podatku. Dane spółki, którą zamierza Pan utworzyć to: K. sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. P. nr ... , B.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spółka komandytowa, która nabędzie przy zawieraniu umowy spółki aport od komandytariusza, w postaci prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, ma prawo dokonywać zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach, jak osoba fizyczna wnosząca aport, mimo, że spółka nie będzie spełniała warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie istniała w poprzednim roku podatkowym, a wniesienie przedsiębiorstwa nastąpi w chwili zawierania umowy spółki komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka do której zamierza wnieść przy jej zawiązywaniu aport w postaci przedsiębiorstwa, ma prawo dokonywać zwrotu podatku podróżnym mimo braku obrotu w roku poprzednim, tj. w 2013 r. (art. 127 ust. 6 ustawy o podatku od towarowi usług), na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, bowiem spółka komandytowa niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby fizycznej, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Skoro osoba fizyczna, prowadząc działalność gospodarczą uzyskała prawo do zwrotu podatku podróżnym, po wniesieniu przedsiębiorstwa tej osoby fizycznej do spółki, uzyska ona prawa podatkowe przynależne osobie fizycznej, w tym również prawo do zwrotu podatku podróżnym, niezależnie od warunku dotyczącego obrotu za poprzedni rok. W ocenie Wnioskodawcy, sprzedawca (nowy podmiot), aby dokonywać zwrotu podatku podróżnym musi spełnić warunki wymienione w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem, zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników (sprzedawców) jeżeli:

  • są zarejestrowani jako podatnicy podatku,
  • prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8 (podmioty dokonujące zwrotów podatku podróżnym).

Ponadto zgodnie z art. 127 ust. 4 ustawy, podatnik taki ma obowiązek pisemnego poinformowania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie, że jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów ustawy, a także ma obowiązek podania adresów punktów, w których podróżny może odebrać podatek. Sprzedawca winien przedłożyć też kopie umów zawartych z podmiotami dokonującymi zwrotu podatku. Spółka po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd Rejonowy dopełni formalności w zakresie zarejestrowania jako podatnik podatku od towarów i usług, będzie prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego oraz dokona pozostałych formalności, o których mowa w art. 127 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy, sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1 powołanej ustawy, pod warunkiem, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wynosiły powyżej 400.000 zł oraz dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Z kolei kwestię sukcesji podatkowej regulują przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (Dział III, Rozdział 14 – Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych). Zgodnie z art. 93 § 1 tej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki każdej z łączących się osób i spółek. Stosownie do art. 93 § 2 cytowanej ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: innej osoby prawnej lub innych osób prawnych, osobowej spółki handlowej lub osobowych spółek handlowych. Zgodnie z art. 93a § 1 tej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. W myśl art. 93a § 2 ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, spółki kapitałowej, spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 102 ustawy - Kodeks spółek handlowych, spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W ocenie Wnioskodawcy, czynność polegająca na wniesieniu w postaci aportu do spółki komandytowej przedsiębiorstwa stanowi określony w art. 93a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa przypadek sukcesji praw i obowiązków, polegający na tym, że spółka niemająca osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, które otrzymała w formie wkładu rzeczowego (aportu), w tym również prawo do zwrotu podatku podróżnym, mimo niespełnienia warunku uzyskania obrotu za poprzedni rok podatkowy powyżej 400.000 zł oraz dokonania zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Tym samym wniesienie wkładu w postaci całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej przez osobę fizyczną, która uprzednio nabyła prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym daje również takie prawo spółce komandytowej, która w poprzednim roku nie osiągnęła wymaganych obrotów, bowiem nie istniała.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okolicznosci, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.