IBPP4/443-588/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- wydanie dokumentu TAX FREE osobie upoważnionej przez podróżnego,- zwrot podatku od towarów i usług osobie upoważnionej przez podróżnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe w zakresie wydania dokumentu TAX FREE osobie upoważnionej przez podróżnego
 • prawidłowe w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług osobie upoważnionej przez podróżnego.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie otrzymania dokumentu TAX FREE oraz odbioru zwrotu podatku od towarów i usług w imieniu podróżnego przez upoważniona osobę..

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 lutego 2015 r. znak: IBPP4/443-588/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma „X” będzie sprzedawać towary na terytorium kraju dla podróżnych będących osobami fizycznymi niemającymi miejsca stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty. Osoby te zawsze posiadają towar, nabyty na podstawie dokumentu TAX FREE w bagażu osobistym, przy przekraczaniu granicy. Dokumenty TAX FREE posiadają dołączany paragon fiskalny, a po wywiezieniu towaru poza terytorium Wspólnoty, gdzie Urząd Celny dokonał sprawdzenia towaru i danych podróżnego, dodatkowo są ostemplowane pieczęcią zaopatrzoną w numerator.

Zakup towaru może być dokonywany osobiście przez podróżnego albo przez inną osobę, działającą z umocowania podróżnego.

Sprzedawca dodatkowo poinformuje podróżnego o tym, że zwrot podatku VAT będzie dokonany dla osoby posiadającej dokument TAX FREE z prawidłowym poświadczeniem dokonanego wywozu poza terytorium Wspólnoty. Informacja udzielona będzie ustnie przy sprzedaży oraz wywieszona w widocznym miejscu w punkcie handlowym.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 10 marca 2015 r.):
 1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wydać dokument TAX FREE z danymi podróżnego, osobie trzeciej upoważnionej przez podróżnego do dokonania zakupów w jego imieniu oraz do otrzymania dokumentu TAX FREE w jego imieniu...
 2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonać zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE, osobie upoważnionej przez podróżnego, która przedstawi przekazany jej przez podróżnego dokument TAX FREE zawierający podpis funkcjonariusza celnego oraz pieczęć Urzędu Celnego potwierdzające, tożsamość podróżnego, oraz wywóz towaru w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 u.p.t.u. podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1 u.p.t.u.

Wnioskodawca jako sprzedawca prowadzący sprzedaż w systemie TAX FREE ma obowiązek wydać osobie która deklaruje przeznaczenie towaru do wywozu w bagażu podróżnego

 • -paragon z kasy rejestrującej,
 • -dokument TAX FREE.

W celu wykonania czynności polegających na dokonaniu zakupów, a w związku z tym otrzymania dokumentu TAX FREE, otrzymania towaru i zapłaty za nabyty towar - podróżny może wyznaczyć pełnomocnika, o którym mowa w art. 98 - 109 u.p.t.u.. Z uwagi na to, że udzielone pełnomocnictwo nie będzie miało charakteru pełnomocnictwa ogólnego, lecz będzie pełnomocnictwem szczególnym bądź rodzajowym, określonym w przepisach ww. ustawy Kodeks cywilny, do jego ważności nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej.

A więc Wnioskodawca sprzedając towar osobie upoważnionej przez podróżnego, będzie miał obowiązek wydać tej osobie paragon fiskalny, oraz dokument TAX FREE zawierający dane :

1.napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;

2.numer dokumentu;

3.dane sprzedawcy:

 1. nazwę,
 2. adres,
 3. NIP;

4.nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

5.nazwisko i imię podróżnego - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika

6.adres podróżnego - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika

 1. kraj, - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika
 2. miejscowość, - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika
 3. nazwę ulicy, - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika
 4. numer domu, lokalu; - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika

7.numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego; - uzupełnione zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika

8.nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

9.podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

10.informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.)”;

12.napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć „Polska-Cło”;

13.miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

14.miejsce na formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:

15.miejsce na uwagi urzędowe.

Zgodnie z treścią art. 126 i 128 u.p.t.u., podróżny osobiście musi dokonać czynności wywozu towaru poza teren Wspólnoty i ten fakt ma być potwierdzony przez funkcjonariusza celnego podpisem i stemplem Urzędu Celnego zaopatrzonym w numerator.

Oznacza to, że jeżeli zakup towaru na terytorium Polski będzie dokonany przez osobę trzecią, upoważnioną przez podróżnego do dokonania zakupu towarów w jego imieniu, która przedstawia dane „podróżnego” dla prawidłowego wypełnienia dokumentu TAX FREE, wnioskodawca będzie miał obowiązek wydać tej osobie dokumenty sprzedaży, tj. paragon fiskalny oraz dokument TAX FREE zawierający dane podróżnego. Upoważnienie nie musi mieć formy pisemnej.

Ad. 2.

Zgodnie z przepisami art. 126-130 u.p.t.u. osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128 u.p.t.u..

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Oznacza to że, Wnioskodawca prowadzący sprzedaż w systemie TAX FREE ma obowiązek dokonać zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju podróżnemu który przedstawi dokument TAX FREE zawierający podpis funkcjonariusza celnego oraz pieczęć Urzędu Celnego potwierdzające, tożsamość podróżnego, oraz wywóz towaru w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako sprzedawca w systemie TAX FREE, będzie miał on również obowiązek dokonać zwrotu podatku osobie upoważnionej przez podróżnego do odbioru zwrotu podatku, która przedstawi dokument TAX FREE zawierający podpis funkcjonariusza celnego oraz pieczęć Urzędu Celnego potwierdzające, tożsamość podróżnego, oraz wywóz towaru w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej nie musi być udzielone w formie pisemnej. Potwierdzeniem istnienia upoważnienia będzie fakt posługiwania się przez osobę inną niż podróżny, dokumentem wywozu towaru, który to dokument upoważnia każdoczesnego posiadacza do otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Dodatkowy pisemny dokument upoważniający do odbioru pieniędzy od sprzedawcy w kwocie podatku VAT nie jest wymagalny, jeśli okoliczności działania upoważnionej osoby nie zostały zastrzeżone.

Rzeczywistą gwarancją legalności żądania zwrotu podatku jest dysponowanie autentycznym dokumentem TAX FREE, który nie ma już charakteru imiennego, lecz jest dokumentem na okaziciela.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza zarówno interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 roku, sygn.lPPP2/443-565/11/13/14-8/S/JW/DG, jak również na wyroki WSA w Warszawie z dnia 24 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3313/11 i z dnia 18 grudnia 2013 roku, sygn. akt III SA/Wa 1800/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie wydania dokumentu TAX FREE osobie upoważnionej przez podróżnego
 • prawidłowe w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług osobie upoważnionej przez podróżnego.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

Stałe miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 126 ust. 2 powołanej ustawy).

Natomiast w myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1. (art. 128 ust. 2 ustawy).

Stosownie do ust. 3 ww. artykułu, urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 128 ust. 4 omawianej ustawy).

W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej (art. 128 ust. 5 ustawy).

Natomiast na mocy art. 130 ust. 1 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 426).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, powinien zawierać co najmniej:

1.napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;

2.numer dokumentu;

3.dane sprzedawcy:

 1. nazwę,
 2. adres,
 3. NIP;

4.nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

5.nazwisko i imię podróżnego;

6.adres podróżnego:

 1. kraj,
 2. miejscowość,
 3. nazwę ulicy,
 4. numer domu, lokalu;

7.numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

8.nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

9.podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

10.informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej – art. 126–130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).”;

11.(uchylony);

12.napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć „Polska-Cło”;

13.miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

14.formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:

 1. zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: „Zwrot podatku w kwocie .......... zł ...... gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
 2. nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;

15.miejsce na uwagi urzędowe.

Aby uzyskać zwrot, podróżny musi przedstawić ww. dokument wystawiony przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Urząd celny ma obowiązek potwierdzenia wywozu towaru poprzez potwierdzenie stemplem dokumentu, o którym mowa, jednakże może to zrobić wyłącznie po sprawdzeniu zgodności danych podróżnego przedstawionych na dokumencie, z tymi ujętymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość podróżnego. Taki potwierdzony stemplem dokument wraz z paragonem fiskalnym podróżny przedstawia sprzedawcy - dopiero na tej podstawie dokonywany jest zwrot podatku.

Kwestie związane ze stawką podatku od towarów i usług dla dostawy towarów, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu reguluje przepis art. 129 ustawy.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0 %, pod warunkiem że:

 1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Zatem, sprzedawca w celu zastosowania stawki 0% od dokonanej sprzedaży powinien spełnić wymogi określone w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, dotyczące poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o tym, że podatnik jest sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku lub sprzedawcą posiadającym umowy zawarte z podmiotami zajmującymi się zwrotem podatku oraz poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny może odebrać podatek. Drugi warunek dotyczy otrzymania przez sprzedawcę dokumentu wydanego podróżnemu w chwili zakupu towaru z potwierdzeniem urzędu celnego o wywozie towaru poza granice Wspólnoty, który pozostał w ścisłym związku z podróżnym dokonującym wywozu nabytego od sprzedawcy towaru w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej.

Z powyższych przepisów wynika więc, że prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje podróżnym, którzy w stanie nienaruszonym dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym podróżnego.

Natomiast sprzedawca uprawniony jest do zastosowania stawki podatku 0% jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 126-129 ustawy o VAT

Wnioskodawca ma wątpliwości czy ma obowiązek wydać dokument TAX FREE z danymi podróżnego oraz dokonać zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE, osobie upoważnionej przez podróżnego, która przedstawi przekazany jej przez podróżnego dokument TAX FREE zawierający podpis funkcjonariusza celnego oraz pieczęć Urzędu Celnego potwierdzające, tożsamość podróżnego, oraz wywóz towaru w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że aby sprzedawca mógł w ogóle dokonać zwrotu podatku VAT musi najpierw prawidłowo wystawić dokument, którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy. Jak zaznaczono na wstępie, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, zwrot podatku przysługuje osobie fizycznej niemającej stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 126 ust. 2 ustawy).

Powyższe zatem oznacza, że do wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu TAX FREE niezbędne jest ustalenia przez niego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, że podróżny na którego ten dokument jest wystawiany posiada stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Tym samym osoba upoważniona przez podróżnego do nabycia towaru winna przedstawić Wnioskodawcy stosowną dokumentację, z której będzie wynikać tożsamość podróżnego celem ustalenia jego miejsca stałego zamieszkania, znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej. Podkreślić także należy, że w związku z zastosowaniem procedury tzw. eksportu detalicznego nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wymaganie, aby sprzedawca przedsięwziął wszelkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, aby wykonywane przez niego czynności nie prowadziły do nadużyć. Jednym z takich wymogów są warunki wskazane w art. 126 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiające stosowną identyfikację nabywcy jako „podróżnego”. Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie w stanie na podstawie posiadanych przez upoważnioną osobę dokumentów ustalić tożsamość osoby oraz ustalić dane niezbędne do wypełnienia dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, nie ma przeszkód aby Wnioskodawca wydał osobie upoważnionej przez podróżnego wystawiony przez siebie dokument TAX FREE.

W ocenie Organu nie można jednak podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że możliwe jest wydanie dokumentu TAX FREE upoważnionej przez podróżnego osobie trzeciej, która dane niezbędne do określenia tożsamości podróżnego i jego stałego miejsca zamieszkania będzie wskazywała Wnioskodawcy wg jej oświadczenia. Jak bowiem wskazano już wyżej przy wydawaniu dokumentu TAX FREE, o którym mowa w art. 128 ust. 2 stałe miejsce zamieszkania podróżnego, a tym samym i jego tożsamość winna być ustalona na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie wydania dokumentu TAX FREE, w sytuacji gdy dane podróżnego ustalane są zgodnie z oświadczeniem upoważnionej przez podróżnego osoby, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie natomiast pytania dotyczącego dokonania (w opisanym zdarzeniu przyszłym) przez Wnioskodawcę zwrotu podatku osobie upoważnionej przez podróżnego, to należy zauważyć, że w systemie zwrotu podatku podróżnym ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % od osobistego odbioru kwoty zwrotu przez podróżnego, czyli osobę, która faktycznie nabyła dany towar i dokonała jego wywozu. Tym samym zgodnie z ustawą Wnioskodawca może dokonać zwrotu podatku VAT osobie upoważnionej przez podróżnego, która przedstawi autentyczny dokument TAX FREE (wraz z paragonem z kasy rejestrującej) wystawiony przez Wnioskodawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator, że podróżny widniejący w dokumencie dokonał wywozu towarów nim objętych w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej.

Jednocześnie wskazać należy, że to w interesie Wnioskodawcy jest prawidłowe ustalenie czy zwrot podatku faktycznie dokonywany jest podróżnemu działającemu przez upoważnioną przez niego osobę trzecią.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć trzeba, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące systemu zwrotu podatku VAT podróżnym nie regulują kwestii rodzaju i zakresu umocowania (pełnomocnictwa) do reprezentowania podróżnego.

Organ informuje zatem, że udzielona interpretacja nie odnosi się i nie może oceniać prawidłowości posługiwania się przez upoważnioną przez podróżnego osobę pisemnym pełnomocnictwem do czynności objętych wnioskiem. W tym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.