Podróżni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podróżni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do sprzedaży towarów dla podróżnego w systemie TAX FREE działającego przez pełnomocnika oraz zwrotu kwoty podatku podróżnemu działającego przez pełnomocnika i w zakresie uzależnienia sprzedaży w systemie TAX FREE od ilości częstotliwości sprzedawanych towarów na rzecz podróżnego

Fragment:

System TAX FREE stosowany jest wobec podróżnych będących osobami fizycznymi, niemających miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Kraj zamieszkania podróżnych ustalany jest na podstawie paszportu, według zaleceń zawartych w art. 126 ustawy o VAT, przy każdorazowej sprzedaży, podróżny weryfikowany na podstawie paszportu. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały przez nie wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. Towar nabywany będzie również przez pełnomocników, posiadających pełnomocnictwo w formie pisemnej, w imieniu „ podróżnego ”. W sytuacji nabycia towaru przez pełnomocnika, wywozu dokonana podróżny, nie pełnomocnik, który jedynie dokona zakupu w imieniu podróżnego. Zakupiony towar przewożony będzie w bagażu podróżnego. Jeżeli będzie to sprzęt elektroniczny drobny, zmieści się w małej torbie. W przypadku zakupów o większych gabarytach, towar będzie musiał przekroczyć granicę np. w przyczepce samochodu, bądź w torbie, walizce o dużych rozmiarach.

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie prawa do zwrotu VAT Podróżnym w placówce (sklepie) Wnioskodawcy innym niż ten w którym został zakupiony towar

Fragment:

Warunki zwrotu VAT Podróżnym Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 126-128 ustawy o VAT, przewidujące wymogi dla stosowania zwrotu VAT dla Podróżnych, tzn.: jest czynnym podatnikiem VAT i jego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku; ewidencjonuje sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie rejestrującej; poinformuje na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą w rozumieniu art. 127 ust. 1 ustawy o VAT, uprawnionym do dokonywania zwrotów VAT Podróżnym i będzie dokonywał zwrotu VAT Podróżnym również samodzielnie bez pośrednictwa Kontrahenta, zapewni Podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu VAT w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; oznaczy punkty sprzedaży znakiem informującym Podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot VAT; poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o miejscu/miejscach, gdzie Podróżni dokonujący zakupu towarów w Spółce mogą odebrać podatek (miejscem tym może być np. sklep Wnioskodawcy); będzie ustalał kraj zamieszkania Podróżnych na podstawie paszportu lub innego dokumentu ustalającego tożsamość; obroty Spółki za poprzedni rok podatkowy wynoszą powyżej 400 000 zł.

2016
2
gru

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy dokonanej w systemie TAX FREE - oświadczenia

Fragment:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrze „ Zwrot VAT dla podróżnych ”. Samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotów realizuje zwroty podatku podróżnym i spełnia warunki określone w art. 127 o VAT. Zwrotu podatku podróżnym dokonuje zgodnie z zapisami art. 128 ustawy o VAT. System TAX FREE stosuje wobec podróżnych będących osobami fizycznymi, niemających miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Kraj zamieszkania podróżnych ustalany jest na podstawie paszportu, według zaleceń zawartych w art. 126 ustawy o VAT, przy każdorazowej sprzedaży, podróżny weryfikowany na podstawie paszportu. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały przez nie wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrotu podatku Wnioskodawca dokonuje, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu, po przedstawieniu przez podróżnego dokumentu wystawionego, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów.

2016
28
kwi

Istota:

W zakresie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym w systemie TAX FREE

Fragment:

Ponadto sprzedawca taki jest obowiązany pisemnie poinformować naczelnika urzędu skarbowego, że będzie takim sprzedawcą oraz o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu może odebrać podatek. Ponadto sprzedawca taki ma obowiązek zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu i oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Stosownie do dyspozycji ust. 2 art. 128 ustawy, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1. Urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość (art. 128 ust. 3 ustawy).

2015
5
sie

Istota:

Wystawienie dokumentu Tax free oraz dokonanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

Fragment:

Nie będzie mógł jednocześnie dokonywać zwrotu VAT, gdy deklaracja tax free nie będzie zawierała adresu zamieszkania podróżnego. Zgodnie bowiem z § 4 pkt 6 ww. rozporządzenia dokument ten obligatoryjnie powinien zawierać ustalony przez sprzedawcę adres podróżnego. Tym samym aby Wnioskodawca mógł wydać podróżnemu dokument uprawniający do wywozu towaru w procedurze tax free oraz dokonywać zwrotu VAT podróżnym winien wpisywać na deklaracji Tax-free adres zamieszkania podróżnego. Jeżeli adres zamieszkania podróżnego poza terytorium Wspólnoty nie wynika z paszportu lub innego dokumentu to jak wyżej wskazano Wnioskodawca może przyjąć adres podany przez samego podróżnego. Nie zmienia to jednak obowiązku wskazania go w dokumencie TAX FREE. Wnioskodawca ma również wątpliwości czy będzie miał obowiązek wydać podróżnemu dokument uprawniający do wywozu towaru w procedurze tax-free a po okazaniu potwierdzenia wywozu towaru w bagażu podróżnego, będzie miał obowiązek zwrócić podróżnemu podatek VAT, nawet w przypadku jeżeli ilość oraz częstotliwość towaru zakupionego przez podróżnego mogłaby wskazywać na przeznaczenie handlowe zakupionego towaru, a także czy będzie miał obowiązek zwrócić VAT podróżnemu, jeżeli podróżny po wywiezieniu towaru, przedstawi dokument tax-free, na którym oprócz pieczęci potwierdzających wywóz towarów znajdzie się dodatkowa adnotacja urzędnika celnego: „ ilość towaru wskazuje na przeznaczenie handlowe.

2015
15
kwi

Istota:

- wydanie dokumentu TAX FREE osobie upoważnionej przez podróżnego,- zwrot podatku od towarów i usług osobie upoważnionej przez podróżnego.

Fragment:

Drugi warunek dotyczy otrzymania przez sprzedawcę dokumentu wydanego podróżnemu w chwili zakupu towaru z potwierdzeniem urzędu celnego o wywozie towaru poza granice Wspólnoty, który pozostał w ścisłym związku z podróżnym dokonującym wywozu nabytego od sprzedawcy towaru w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej. Z powyższych przepisów wynika więc, że prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje podróżnym, którzy w stanie nienaruszonym dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym podróżnego. Natomiast sprzedawca uprawniony jest do zastosowania stawki podatku 0% jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 126-129 ustawy o VAT Wnioskodawca ma wątpliwości czy ma obowiązek wydać dokument TAX FREE z danymi podróżnego oraz dokonać zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE, osobie upoważnionej przez podróżnego, która przedstawi przekazany jej przez podróżnego dokument TAX FREE zawierający podpis funkcjonariusza celnego oraz pieczęć Urzędu Celnego potwierdzające, tożsamość podróżnego, oraz wywóz towaru w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

2015
22
lut

Istota:

- prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % do sprzedaży towarów dla podróżnego w systemie TAX FREE działającego przez pełnomocnika oraz zwrotu kwoty podatku podróżnemu działającemu przez pełnomocnika,
- w zakresie braku ograniczania ilości sprzedawanych towarów w systemie TAX FREE oraz uznania, że można dokonywać sprzedaż towarów w dużych ilościach z dużą częstotliwością (wskazujących na ich handlowe przeznaczenie) w systemie TAX FREE umożliwiającym stosowanie stawki 0%

Fragment:

System TAX FREE stosowany jest wobec podróżnych będących osobami fizycznymi, niemających miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Kraj zamieszkania podróżnych ustalany jest na podstawie paszportu, według zaleceń zawartych w art. 126 ustawy o VAT, przy każdorazowej sprzedaży, podróżny weryfikowany na podstawie paszportu. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały przez nie wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. Towar nabywany będzie również przez pełnomocników, posiadających pełnomocnictwo w formie pisemnej, w imieniu „ podróżnego ”. W sytuacji nabycia towaru przez pełnomocnika, wywozu dokonana podróżny, nie pełnomocnik, który jedynie dokona zakupu w imieniu podróżnego. Zakupiony towar przewożony będzie w bagażu podróżnego. Jeżeli będzie to sprzęt elektroniczny drobny, zmieści się w małej torbie. W przypadku zakupów o większych gabarytach, towar będzie musiał przekroczyć granicę np. w przyczepce samochodu, bądź w torbie, walizce o dużych rozmiarach.

2015
22
sty

Istota:

- prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy dokonanej w systemie TAX FREE oraz prawo podróżnego do otrzymania zwrotu podatku w przypadku gdy towary zostaną dostarczone do miejsca wskazanego przez podróżnego a zwrot zostanie dokonany w Punkcie Sprzedaży,- prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy dokonanej w systemie TAX FREE oraz prawo podróżnego do otrzymania zwrotu podatku w przypadku gdy towary zostaną dostarczone do miejsca wskazanego przez podróżnego a zwrot zostanie dokonany przy przejściu granicznym

Fragment:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% VAT do sprzedaży towarów podróżnemu, które dostarczył podróżnemu do przejścia granicznego, w wypadku gdy Wnioskodawca dokona zwrotu VAT podróżnemu w Punkcie Sprzedaży na podstawie potwierdzonej przez urząd celny Deklaracji Tax-free, że towary zostały przemieszczone w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium UE... Czy podróżnemu, który nabywa towary dostarczone do miejsca przez niego wskazanego przy przejściu granicznym, przysługuje zwrot VAT na podstawie przedstawionej przez podróżnego Deklaracji Tax-free potwierdzonej przez urząd celny, że towary zostały przemieszczone w bagażu osobistym podróżnego poza granice UE, jeżeli zwrot ten będzie dokonywany w miejscu wskazanym przez podróżnego, przy przejściu granicznym... Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% VAT do sprzedaży towarów podróżnemu, które dostarczył podróżnemu do przejścia granicznego, w wypadku gdy P.W. Partner dokona zwrotu VAT podróżnemu w miejscu wskazanym przez podróżnego przy przejściu granicznym na podstawie potwierdzonej przez urząd celny Deklaracji Tax-free, że towary zostały przemieszczone w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium UE... Ad. 1 Dostarczenie towarów podróżnemu do miejsca przez niego wskazanego przy przejściu granicznym nie stoi na przeszkodzie dokonania podróżnemu zwrotu VAT, gdy zakupione towary zostaną przez podróżnego przemieszczone w bagażu osobistym poza terytorium UE, a podróżny przedstawi potwierdzoną przez urząd celny Deklarację Tax-free, jeżeli zwrot VAT zostanie dokonany w Punkcie Sprzedaży, zgłoszonym do naczelnika urzędu skarbowego.

2014
18
gru

Istota:

Wystawienie dokumentu Tax free oraz dokonanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

Fragment:

(...) podróżny dokonujący zakupu towarów może odebrać podatek. Wnioskodawca spełni także inne warunki konieczne do dokonywania zwrotu VAT, w tym wynikające z art. 127 ust. 6 i 7 u.p.t.u. Wnioskodawca zamierza odbierać ustne oświadczenia od podróżnych o celu nabywanych przez nich towarów od Wnioskodawcy. Jeżeli podróżny oświadczy, że nabędzie towary na potrzeby własne (osobiste, prywatne), Wnioskodawca wystawi podróżnemu dokument Zwrot VAT dla podróżnych. Składając własnoręczny podpis na deklaracji Tax-free podróżny potwierdzi prawdziwość złożonego Wnioskodawcy oświadczenia. Na podstawie przedłożonej przez podróżnego deklaracji Tax-free, w której urząd celny potwierdził wywóz towarów w bagażu osobistym podróżnego stemplem zaopatrzonym w numerator zgodnym ze wzorem w Rozporządzeniu do u.p.t.u, Spółka będzie dokonywała zwrotu VAT podróżnemu. Wnioskodawca nie zamierza wystawiać deklaracji Tax-free podróżnym, którzy nie złożą żadnego oświadczenia o celu nabycia towarów lub oświadczą, że nabyli towary do innych celów niż prywatne, osobiste. Wnioskodawca nie zamierza również dokonywać zwrotu VAT podróżnym, którzy przedstawią deklarację Tax-free niepotwierdzoną przez urząd celny lub potwierdzoną w sposób budzący wątpliwości co do autentyczności stempla opatrzonego w numerator, a także na której urząd celny uczynił wzmiankę, że towary nie zostały wywiezione w bagażu osobistym podróżnego.

2014
11
gru

Istota:

Uprawnienie do dokonywania zwrotu podatku podróżnym przez spółkę komandytową jako następcę prawnego.

Fragment:

Skoro osoba fizyczna, prowadząc działalność gospodarczą uzyskała prawo do zwrotu podatku podróżnym, po wniesieniu przedsiębiorstwa tej osoby fizycznej do spółki, uzyska ona prawa podatkowe przynależne osobie fizycznej, w tym również prawo do zwrotu podatku podróżnym, niezależnie od warunku dotyczącego obrotu za poprzedni rok. W ocenie Wnioskodawcy, sprzedawca (nowy podmiot), aby dokonywać zwrotu podatku podróżnym musi spełnić warunki wymienione w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem, zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników (sprzedawców) jeżeli: są zarejestrowani jako podatnicy podatku, prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8 (podmioty dokonujące zwrotów podatku podróżnym). Ponadto zgodnie z art. 127 ust. 4 ustawy, podatnik taki ma obowiązek pisemnego poinformowania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie, że jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów ustawy, a także ma obowiązek podania adresów punktów, w których podróżny może odebrać podatek. Sprzedawca winien przedłożyć też kopie umów zawartych z podmiotami dokonującymi zwrotu podatku.