IPPB4/4511-1172/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy kwota wypłacanych kandydatom należności (wypłata będzie następować na zasadach oraz zgodnie z limitami określonymi przez Rozporządzenie) będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy, a w konsekwencji, czy Spółka w związku z wypłatą należności nie będzie zobowiązana wykazać kwoty tych należności w informacjach PIT-8C wystawionych kandydatom, którzy należności otrzymali?
IPPB4/4511-1172/15-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. podróż
 2. zwrot kosztów
 3. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A., dalej zwana „Spółką”, jest podmiotem obejmującym obszar całego kraju. Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. Zatrudnianie nowych pracowników poprzedzone jest każdorazowo procesem rekrutacyjnym pozwalającym zaproponować zatrudnienie w Spółce kandydatom posiadającym najwyższe z punktu widzenia Spółki kompetencje zawodowe. Proces rekrutacyjny kończy się podpisaniem z wybranymi kandydatami umów o pracę oraz przeprowadzeniem szkoleń wymaganych przez powszechnie obowiązujące prawo oraz wewnętrzne procedury Spółki.

Obecnie podpisywanie umów o pracę z kandydatami oraz szkolenie nowozatrudnionych pracowników odbywa się w ośmiu lokalizacjach na terenie Polski, a kandydaci do pracy dojeżdżają do najbliższej lokalizacji na własny koszt. Powyższe rozwiązanie jest jednak dla Spółki mało efektywne, gdyż nie pozwala na unifikację procesu zatrudniania i szkolenia nowych pracowników oraz zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania służb kadrowych.

W związku z tym Spółka rozważa zmianę procedury rekrutacyjnej poprzez ograniczenie liczby lokalizacji, w których będą podpisywane umowy oraz prowadzone szkolenia, do jednej lokalizacji znajdującej się w Warszawie („lokalizacja”). Dzięki wprowadzeniu w życie powyższej zmiany, Spółka będzie mogła uprościć działanie służb kadrowych odpowiedzialnych za podpisywanie umów i szkolenia wstępne nowych pracowników, zmniejszając przy tym istotnie koszty ich funkcjonowania. Na skutek wprowadzenia powyższej zmiany wielu kandydatów może być jednak zmuszonych ponieść znaczne koszty związane z koniecznością dojazdu z miejsca zamieszkania do Lokalizacji oraz opłaceniem noclegu w lokalizacji. Może to doprowadzić do sytuacji, w której kandydat, który przeszedł już procedury rekrutacyjne i otrzymał od Spółki ofertę zatrudnienia, nie zdecyduje się na przyjazd do lokalizacji, co spowoduje po stronie Spółki wymierną stratę związaną z trwaniem wakatu na stanowisku pracy, na które miał być przyjęty kandydat, oraz związaną z koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych do przeprowadzenia dodatkowej (kolejnej) rekrutacji.

Aby zminimalizować ryzyko powstania opisanej wyżej niekorzystnej sytuacji, wszystkim kandydatom, którzy spełnią łącznie określone przez Spółkę warunki, to znaczy: stawią się w Lokalizacji w czasie określonym przez Spółkę, przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku, podpiszą ze Spółką umowę o pracę oraz odbędą wymagane przez prawo oraz Spółkę szkolenia („kandydaci”), Spółka zamierza zwracać koszty poniesione w związku z dojazdem do Lokalizacji oraz ewentualnym zakwaterowaniem w lokalizacji („należności”). Wypłata Należności będzie dokonywana przez Spółkę na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, z uwzględnieniem limitów określonych przez to Rozporządzenie.

Zasady wypłaty należności zostaną zakomunikowane przez Spółkę w listach intencyjnych przesłanych poszczególnym Kandydatom. Wypłata nastąpi pod warunkiem, że kandydat złoży Spółce oświadczenie, że otrzymane od Spółki należności nie zostaną zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodu oraz przedłoży Spółce dokumenty potwierdzające poniesione przez siebie koszty podróży do lokalizacji (w szczególności bilety na przejazd publicznymi środkami transportu zbiorowego oraz imienną fakturę za nocleg w lokalizacji w hotelu wskazanym przez Spółkę).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota wypłacanych kandydatom należności (wypłata będzie następować na zasadach oraz zgodnie z limitami określonymi przez Rozporządzenie) będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy, a w konsekwencji, czy Spółka w związku z wypłatą należności nie będzie zobowiązana wykazać kwoty tych należności w informacjach PIT-8C wystawionych kandydatom, którzy należności otrzymali...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki kwota wypłacanych Kandydatom Należności będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b Ustawy pod warunkiem, że wypłata będzie następować na zasadach wynikających z przepisów Rozporządzenia, a kwota samych Należności nie przekroczy limitów określonych w Rozporządzeniu. W konsekwencji, Spółka w związku z wypłatą należności, nie będzie zobowiązana wykazać ich kwoty odpowiednio w informacjach PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl natomiast art. 11 ust. 1 Ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych należności w naturze i innych nieodpłatnych należności.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne Należności nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, w związku z czym, do tej kategorii zaliczyć można również przychody inne niż wymienione wprost w tym przepisie. Oznacza to, iż co do zasady każde przekazanie podatnikowi nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przysporzenie tego podatnika, skutkuje powstaniem po stronie tego podatnika przychodu podatkowego. Nie ma zatem wątpliwości, że w przedmiotowym przypadku Należności otrzymane przez Kandydatów od Spółki w związku z podróżami do lokalizacji stanowić będą dla tych Kandydatów przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. ustawy.

Zgodnie jednak z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b Ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 13 ustawy, powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane Należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Aby przedmiotowe zwolnienie mogło być zastosowane, musi zostać zatem spełnionych łącznie następujących pięć przesłanek:

 • diety i inne należności muszą być wypłacone za czas podróży,
 • diety i należności muszą zostać wypłacone w związku z podróżą osoby niebędącej pracownikiem,
 • otrzymane należności nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • wypłata należności musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodów,
 • diety i inne należności muszą zostać wypłacone na podstawie przepisów Rozporządzenia oraz nie mogą przekroczyć limitów określonych w Rozporządzeniu.

Zdaniem Spółki wszystkie powyższe przesłanki zostaną w przedmiotowej sprawie spełnione.

 1. Dojazd do lokalizacja jako podróż.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b Ustawy, wolne od podatku mogą być jedynie „diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem”. Aby zatem wypłacone Kandydatom Należności mogły skorzystać ze zwolnienia podatkowego, przyjazd do Lokalizacji oraz (ewentualny) nocleg w Lokalizacji powinien stanowić „podróż” w rozumieniu przepisów Ustawy.

Analizując zapisy powołanego wyżej przepisu Ustawy należy zauważyć, że ustawodawca wyraźnie odróżnił instytucję „podróży służbowej” (uregulowaną przez przepisy prawa pracy i charakterystyczną jedynie dla stosunków łączących pracownika i pracodawcę) od „podróży”, którą odbyć mogą osoby inne, niż pracownicy. Oznacza to zatem, że podróż osoby nie będącej pracownikiem nie musi - dla uzyskania prawa do zwolnienia z podatku - spełniać przesłanek wyraźnie określonych dla podróży służbowej, np .nie musi wiązać się z wykonywaniem zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba podmiotu wypłacającego świadczenie. (...) podróży nie natęży bowiem utożsamiać z podróżą służbową - pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy i odnoszącym się do pracowników( pismo Ministra Finansów z 30 czerwca 2004 roku, PB5-KD-033- 45-1228/04, Biuletyn Informacyjny 2004, Nr 29). Co więcej, jak wskazał w swojej interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, (IBPB2/415- 539/07/HK), „...przy braku w ustawie definicji „podróży" należy przyjąć, iż chodzi tu zarówno o podróż odbytą w związku z załatwianiem cudzych spraw (tj. podmiotu, który następnie zwraca poniesione w tym celu koszty), jak również dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności”.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy warunku istnienia pomiędzy odbywającym podróż, a wypłacającym należność, stosunku prawnego. Zatem prawo do zwolnienia może objąć nie tylko należności wypłacane osobom powiązanym z wypłacającym np. na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale także należności wypłacane osobom trzecim, na przykład kandydatom na pracowników, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacyjny (interpretacja indywidualna z dnia 3 lipca 2013 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415- 237/13-4/MAP).

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjazd kandydatów do lokalizacji będzie mógł być zdaniem Spółki potraktowany jako „podróż” w rozumieniu przepisów ustawy.

 1. Wypłaty Należności osobie fizycznej niebędącej pracownikiem.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Ponieważ wypłata należności następować będzie wyłącznie na rzecz kandydatów (a więc osób, z którymi Spółka podpisze umowy o pracę), nie ma wątpliwości, że beneficjentami Należności będą mogły być jedynie osoby fizyczne. Skoro jednak podróż kandydata będzie odbywać się przed nawiązaniem stosunku pracy ze Spółką, podróż ta - zdaniem Spółki - nie będzie mogła być jednak zakwalifikowana jako podróż służbowa, ale będzie stanowić podróż osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b Ustawy.

 1. Niezaliczenie otrzymanych Należności do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 13 Ustawy, prawo do zwolnienia z podatku diet i innych należności za czas podróży przysługuje jedynie w sytuacji, gdy „otrzymane Należności nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Zdaniem Spółki, wskazany w powołanym wyżej przepisie warunek niezaliczenia należności do kosztów uzyskania przychodu dotyczyć powinien podmiotu, który Należności te otrzymuje w związku z odbytą przez siebie podróżą. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w wydawanych przez organy podatkowe pismach. Jak napisał w wydanej przez siebie w dniu 3 lipca 2013 r. interpretacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTB1/415-237/13-4/MAP), „jeżeli koszty noclegu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kandydata na pracownika (...), to w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego”. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 14 listopada 2011 r. (Nr 1BPBII/1/415-747/11/BD) wskazał, że „(...) przychód ten (zwrot kosztów podróży - dop.) będzie wolny od podatku dochodowego, (...) jeżeli - jak słusznie stwierdza Wnioskodawca - koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata) (...). Zbieżne z powyższymi stanowisko zajął także Dyrektor Izby skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 roku (IPTPB/4511-201/15-4/SJ) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Nr IPPB2/415-167/13-3/MK) i 12 września 2012 r. (Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1).

Zdaniem Spółki, przedmiotowa przesłanka zostanie w przypadku wypłacanych przez Spółkę należności spełniona. Należy bowiem zwrócić uwagę, że fakt odbycia przez kandydata podróży do lokalizacji w celu podpisania umowy o pracę ze Spółką (i podpisanie tej umowy) jednoznacznie potwierdza, że podróż ta:

 • nie jest związana z jakąkolwiek inną umową łącząca kandydata z innym, niż Spółka, podmiotem,
 • nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (nawet, jeżeli kandydat taką działalność by prowadził),

a zatem kandydat nie ma możliwości legalnego zaliczenia wydatków poniesionych w związku z podróżą do lokalizacji do kosztów uzyskania przychodu. Aby jednak wykluczyć wszelkie wątpliwości, Spółka przed dokonaniem zwrotu będzie odbierać od kandydatów pisemne oświadczenie, w którym kandydat potwierdzi, że wydatków poniesionych w związku z podróżą nie zaliczył i nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

 1. Poniesienie wydatków na diety i inne należności w celu osiągnięcia przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 Ustawy, prawo do zwolnienia diet i innych należności za czas podróży kandydatów będzie przysługiwać jedynie w sytuacji, gdy należności „zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów.” Zdaniem Spółki oznacza to, że dla uzyskania prawa do zwolnienia konieczne jest, by wydatek związany z wypłatą Należności został poniesiony przez wypłacającego (Spółkę) w celu osiągnięcia przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie we wspomnianej wyżej interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Zgodnie z tą interpretacją, „jeżeli koszty noclegu (...) zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę, to w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego”. Podobnie do zagadnienia podszedł także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. We wspomnianej już wyżej interpretacji podatkowej z dnia 14 listopada 2011 r. napisał on, że: „Rację ma bowiem Wnioskodawca twierdząc, iż warunki do zastosowania zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, jeśli koszty podróży osób rekrutowanych będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przez niego przychodu(...).” Podobne stanowisko zajął także Dyrektor Izby skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 roku (IPTPB1/4511-201/15-4/SJ) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Nr IPPB2/415-167/13-3/MK) i 12 września 2012 r. (Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1).

Zdaniem Spółki, opisana wyżej przesłanka ustawowa zostanie w przypadku wypłacanych Należności w pełni spełniona. Tak, jak zostało to zakomunikowane na wstępie, wprowadzenie nowych zasad rekrutacji pracowników pozwoli Spółce na zoptymalizowanie funkcjonowania służb kadrowych oraz unifikację procesu zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, natomiast zwracanie Kandydatom kosztów dojazdu do Lokalizacji zapobiegnie sytuacji, w ramach której część zrekrutowanych już przez Spółkę Kandydatów pracowników zrezygnuje z podpisania umów o pracę. W konsekwencji redukcji ulegną koszty pracy i koszty procesu rekrutacyjnego przy jednoczesnym zabezpieczenie źródła przychodów w postaci zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników posiadających kwalifikacje do Należności pracy na rzecz Spółki. Oznacza to, iż - zdaniem Spółki - zwracane kandydatom koszty podróży do Lokalizacji będą stanowiły dla Spółki bezsprzecznie koszt uzyskania przychodu.

 1. Przesłanka wypłaty diet i innych należności na zasadach określonych przez przepisy Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem „do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży na obszarze kraju oraz poza granicami kraju”. W obecnym stanie prawnym kwestie związane z wypłatą przez pracodawcę Należności należnych pracownikowi za czas podróży służbowej regulowane są przez przepisy Rozporządzenia.

Oznacza to, że zwrócona osobie fizycznej w związku z odbytą przez tą osobę podróżą kwota, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli:

 • kwota ta (co do swojej natury) stanowi dietę lub inna należność za czas podróży określone przez przepisy Rozporządzenia,
 • kwota ta nie przekracza limitów określonych w Rozporządzeniu.

Ponieważ należności, które Spółka ma zamiar wypłacać kandydatom w związku z ich podróżą do lokalizacji, będą spełniać warunki Rozporządzenia zarówno co do ich natury (będą stanowić „diety lub inne należności za czas podróży”), jak i kwoty (należności będą mieścić się w limitach określonych przez Rozporządzenie), zdaniem Spółki również i powyższa, określona w Ustawie, przesłanka uzyskania prawa do zwolnienia, zostanie spełniona.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej rozważania, zdaniem Spółki wypłacane kandydatom należności będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy, a w konsekwencji Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 Ustawy nie będzie obowiązana w związku z wypłatą należności sporządzać informacji PIT-8C.

Jednocześnie Spółka pragnie oświadczyć, że ma pełną świadomość, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy w sytuacji, gdyby którakolwiek ze wskazanych wyżej pięciu przesłanek nie została w przypadku danego zwrotu spełniona, kwota Należności stanowić będzie przychód Kandydata z innych źródeł opodatkowany (odpowiednio) w całości lub w części podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce - zgodnie z art. 42a ustawy - ciążyć będzie obowiązek sporządzenia odpowiedniej informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy wyjaśnić, że dotyczą one konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.