US40RPŁ/415/46/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy płatnik postępuje prawidłowo opodatkowując należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracowników mających określone miejsce pracy w siedzibie pracodawcy w kraju , którzy na jego pisemne polecenie wykonują zadania służbowe poza granicami kraju w wysokości i na warunkach określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz.U z 2002r. nr 236 poz. 1991 z późn. zmianami ) w wysokości przekraczającej równowartość trzydziestu diet w danym roku?

US40RPŁ/415/46/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek dochodowy od osób fizycznych
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola na podstawie art.14a-14d ustawy z 29.08..1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 20.06.2006r. ( wpływ 20.06.2006) uzupełnionego w dniu 17.07.2006r

postanawia

że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Z wniosku z dnia 20.06.2007r w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika :

Stan faktyczny

-pracownicy firmy mający określone miejsce pracy w siedzibie pracodawcy w kraju na jego pisemne polecenie, wykonują zadania służbowe poza granicami kraju i otrzymują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową w wysokości i na warunkach określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Pytanie płatnika

-czy płatnik postępuje prawidłowo opodatkowując w/w należności w wysokości przekraczającej równowartośc trzydziestu diet w danym roku?

Stanowisko płatnika

- należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową w wysokości przekraczającej równowartość trzydziestu diet w danym roku były włączone do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Ocena prawna

- zgodnie z art.21 ust.1 pkt16 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U.z 2000r. nr. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju

Z wniosku płatnika wynika , że pracownicy mający miejsce pracy w siedzibie pracodawcy w kraju , wykonują zadanie słuzbowe poza granicami kraju , w ramach podróży służbowych.

W związku z powyższych całość świadczeń z tytułu diet i innych należności za czas w/w podróży jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznychw wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzadowej jednostce sfery budżetowej , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju zgodniez art.21 ust. 1 pkt.16 lit.a wyżej cytowanej ustawy .

Powołane przepisy nie określają limitu ilościowego diet i innych należności za czas podróży.

Z uwagi na powyższe organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i przepisy prawa podatkowego obowiazujące w dniu złozenia wniosku .

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art.14 b Ordynacji podatkowej

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie w siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek dochodowy od osób fizycznych
1412/PD/415-36/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
USIA/415/11/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.