PD/415-19/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej w kraju i poza granicami oraz w jaki sposób rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne ?

PD/415-19/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. delegacja służbowa
  2. diety
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)
  5. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny

p o s t a n a w i a:

uznać stanowisko strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

Prowadzi Pan jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na trasach krajowychi zagranicznych. Podczas prowadzenia tej działalności ponosi Pan koszty podróży krajowychi zagranicznych.

W zawiązku z rodzącymi się wątpliwościami w tym zakresie pyta Pan:

Czy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej w kraju i poza granicami oraz w jaki sposób rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne ?

Jednoczenie wyraża Pan pogląd, iż:

W świetle art. 22 ust. 1 i 23 ust. pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kodeksu pracy przysługuje Panu prawo do wliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych w wysokości nieprzekraczającej diet określonych dla pracowników. Ponadto w przedmiocie sposobu rozliczenia podróży krajowych i zagranicznych w przypadku gdy podczas podróży zagranicznej przeprowadza Pan załadunki i rozładunki w różnych krajach "po drodze" bez powrotu do granicy RP nie wylicza Pan kwot diet z podziałem na poszczególne kraje lecz według stawek obowiązujących w kraju najbardziej odległym tzw. "docelowym". Kwoty diet przelicza Pan według średniego kursu walut NBP z dnia powrotu. Ponadto, zdaniem Pana wyliczeniew takim przypadku czasu trwania wyjazdu służbowego dla ustalenia diet krajowych powinno nastąpić od momentu wyjazdu z miejsca zamieszkania do momentu powrotu do miejsca zamieszkania jako suma pobytu w kraju do momentu przekroczenia granicy RP.

Natomiast wyliczenie diet z tytułu podróży zagranicznej powinno nastąpić za czas spędzony poza granicami RP. Rozliczenia dokonuje Pan w ciągu 14 dni od zakończenia podróży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze. zm.), dowodem wewnętrznym.

Naczelnik tut. Urzędu po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz wyrażonej opinii podziela Pana stanowisko w sprawie.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 w/w ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowejz tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowejz tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Wobec powyższego Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i odbywająca podróże służbowe na terenie kraju oraz poza granicami może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartość diet za czas tych podróży służbowych przysługującą pracownikom zgodnie z powołanymi wyżej rozporządzeniami.

Prawidłowy jest przedstawiony przez Pana sposób rozliczenia delegacji krajowychi zagranicznych w przypadku odbycia podróży do kilku krajów "po drodze".

Zgodnie bowiem z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Stanowisko Pana w zakresie przeliczania diet według średniego kursu NBP z dnia powrotu z podróży również znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach. Bowiem zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., do przeliczania na złote kwot ustalonych w walutach obcych należy stosować kursy średnie ogłaszane przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. (Należy zaznaczyć, iż według art. 22 ust 1 w/w ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. należy stosować kursy średnie ogłaszane przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.) W przedmiotowej sprawie za dzień poniesienia kosztu należy uznać właśnie dzień zakończenia podróży.

Rozliczenie kosztów podróży służbowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży co zostało usankcjonowane w obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. § 8a ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (zmiana rozporządzenia opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 227 z 2006 r., poz. 1661).

Prawidłowy jest również przedstawiony przez Pana sposób dokumentowania rozliczenia delegacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze. zm.). Bowiem na podstawie § 14 ust 1 w/w rozporządzenia na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczychi wysokość kosztu (wydatku). Dowody, o których mowa w § 14 ust. 1, mogą dotyczyć między innymi kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.