PBF/4117-005-7/07 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

PBF/4117-005-7/07

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 17.08.2006r., znak: PD-415/P/16/2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju

zmienia przedmiotowe postanowienie.

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając za nieprawidłowe stanowisko Strony, w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wskazał na przepisy art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w których zawarta jest ogólna definicja kosztów uzyskania przychodu oraz możliwość zaliczenia do kosztów diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto zostały powołane przepisy regulujące /zagadnienie podróży służbowych pracowników, mianowicie art. 775 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (jedn. tekst Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

W kontekście powołanych przepisów organ podatkowy stwierdził, iż w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podróżą służbową będzie taka podróż, która jest odbywana poza stałym miejscem jej prowadzenia. Podróż taka winna wykazywać cechy incydentalności i tymczasowości pobytu w miejscu wykonywania zadania. Zdaniem organu 1 instancji wykonywanie poza obszarem kraju, usług będących przedmiotem działalności gospodarczej podatnika nie może być traktowane jako podróż służbowa. W związku z tym, że zagraniczne wyjazdy Pana Romana Chaberka są związane ze świadczeniem usług w ramach wykonywanej działalności, nie są one podróżami służbowymi, a zatem brak jest podstaw do zaliczenia jako kosztu diet za czas podróży.

W złożonym zażaleniu Pełnomocnik Strony zarzucił przedmiotowemu postanowieniu naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 120 i 121 § 1 Ordynacji podatkowej i wnosi o jego zmianę w całości, w ten sposób, iż stanowisko zaprezentowane we wniosku o udzielenie interpretacji jest w całości prawidłowe. Stwierdza, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osobom prowadzącym działalność przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu. Co oznacza, zdaniem Pełnomocnika, że osoby te nie mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, kosztów faktycznie poniesionych z tytułu zwiększonych wydatków dotyczących utrzymania, a rozliczają się tylko swoistym „ryczałtem" - wartością diet za czas podróży służbowej.

W opinii Pełnomocnika za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy uznać wykonywanie bezpośrednio przez przedsiębiorcę zadań firmy poza granicami kraju. Zatem pozbawienie podatnika prawa do odliczenia w kosztach wartości diet, ze względu na fakt, iż wykonuje on za granicą zadania wchodzące w zakres działalności narusza art. 23 ust. 1 pkt 52.

Decyzją z dnia 25.10.2006r., znak PBD/4117-005-9/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, odmówił zmiany ww. postanowienia.

W wyniku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, został wydany wyrok w dniu 24 stycznia 2007 roku, sygn. akt I SA/Ol 584/06, w którym uchylono przedmiotową decyzję.

Po ponownej analizie sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, co następuje.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą określa art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Do tych odrębnych przepisów należy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Oznacza to, że przedsiębiorcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych w tej samej wysokości, w jakiej przysługują one pracownikom. Jednakże zasadniczą kwestią jest ustalenie, czy konkretna osoba prowadząca działalność gospodarczą w określonym zakresie w ogóle odbywa podróż służbową.

Należy podkreślić, iż pomimo użycia przez prawodawcę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcia „podróży służbowej", przepisy podatkowe nie definiują tego pojęcia. W wyroku z dnia 24.01.2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, iż do osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) nie może mieć bezpośredniego zastosowania definicja podróży służbowej dotycząca pracowników, a wynikająca z Kodeksu pracy. W opinii Sądu, stosując wykładnię językową art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i posiłkując się wykładnią celowościową art. iT § 1 Kodeksu pracy, podróżą służbową pracodawcy, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będzie wyjazd poza miejsce prowadzenia działalności, związany z wykonywaniem zadań firmy.

Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie stanowisko zaprezentowane we wniosku z dnia 05.07.2006r. jest prawidłowe, w związku z czym Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie postanawia jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na decyzję tę może być wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

diety
PD.423-30/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
PD/415-19/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.