NPD-406/08/NO-15/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytania wnoszącego podanie:1.dotyczy art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności przyjęcia właściwego kursu <euro> a więc wg kursu NBP czy też kursu wg którego podatnik zakupił walutę w banku obsługującym rachunek swojej firmy

NPD-406/08/NO-15/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. delegacja służbowa
  2. kurs waluty
  3. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 11.09.2006 r. za nieprawidłowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 11.09.2006 r. uzupełnionego w dniu 18.09.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w powyższej sprawie i informuje.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W ramach tej działalności wykonał umowę zlecenia dla firmy X W związku z realizacją umowy zlecenia w okresie 6-12.08.2006 r. wyjechał do Bułgarii. Przed wyjazdem w dniu 4.08.2006 r. nabył w Kredyt Banku we Włodawie 300 euro. W/w środki przeznaczył na wyżywienie w czasie pobytu. Po powrocie do kraju podatnik zaliczył do koszów uzyskania przychodów (kol. 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów) wysokość diety z tytułu podróży służbowej w wysokości 8 i 1/3 dnia przy stawce 36 euro za dzień pobytu. Podatnik nadmienia, iż kurs zakupu w Kredyt Banku we Włodawie był wyższy od kursu w NBP.

Stanowisko wnoszącego zapytanie:

Koszty delegacji w walucie obcej (w tym przypadku w euro) należy rozliczyć wg kursu zakupu waluty dokonanego w banku obsługującego rachunek firmy w dniu zakupu waluty.

Stanowisko organu podatkowego

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż pobrał Pan zaliczkę na poczet podróży służbowej w wysokości 300 Euro w dniu 4.08.2006 r. Nie wskazywał Pan, że zaliczkę Pan zaksięgował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W dniach 6-12 sierpnia 2006 r. miała miejsce podróż służbowa do Bułgarii, którą rozliczył Pan przy uwzględnieniu diety z rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, przyjmując za jeden dzień stawkę 36 euro ( razem 300 Euro). Koszty podróży służbowej w wysokości 300 Euro zaewidencjonował Pan wg kursu zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po powrocie z podróży służbowej tj. po 12.08.2006 r.

Z uwagi na zapisy ustawowe koszty podróży służbowej – diety należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów wewnętrznych. Z uwagi na to, że przepis szczególny nie określa daty poniesienia kosztu należy odnieść się do art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć iż datą tą jest data poniesienia wydatku. W przedmiotowej sprawie występują dwie daty data wypłaty zaliczki oraz data rozliczenia podróży służbowej. Z Pana pisma wynika, że datą rozliczenia była data wpisania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaś datą pozostawienia do dyspozycji zaliczki jest data zakupu środków pieniężnych w kwocie 300 Euro.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że poniósł Pan wydatki związane z podróżą służbową zagraniczną.

Zgodnie z art. 23 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. z 2005 Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługującym pracownikom , określona w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Wysokość diety określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1991 z późn. zm.).

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelki koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem, kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt , oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Wobec powyższego, z uwagi na wypłatę zaliczki przed podróżą służbową należy przyjąć iż podatnik poniósł koszt w wysokości wskazanej w piśmie. Do tego kosztu zastosowanie ma średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Wobec tego, że rozliczenie podróży służbowej nastąpiło po powrocie do kraju. (daty rozliczenia nie wskazał podatnik w swoim piśmie) Z datą rozliczenia należy wiązać datę zapłaty o której mowa w art. 22 ust. 1 i z tej daty kurs będzie stanowił podstawę do obliczenia różnicy kursowej.

Reasumując kosztem uzyskania przychodu z tytułu podróży służbowej będzie wysokość diet przysługujących podatnikowi z tytułu podróży służbowej po przeliczeniu na złote wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego zwiększona lub zmniejszona o różnice kursowe między datą pobrania zaliczki na poczet podróży służbowej a datą rozliczenia tej zaliczki.

Powyższa interpretacja podatkowa dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie wydania powyższej interpretacji.

POUCZENIEInterpretacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.Powyższa interpretacja, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji. Na powyższe postanowienie przysługuje stronie zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie ( art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.