IBPB2/415-772/08/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy świadczenia wypłacane na rzecz „Uczestnika programu” Ministra oraz członków jego rodziny na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i bieżących wydatków związanych z delegacją służbową, które przekraczają koszty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 21 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu delegacji służbowej pracownika do zagranicznego ośrodka naukowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu delegacji służbowej pracownika do zagranicznego ośrodka naukowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 listopada 2006r. złożonego w ramach programu Ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” przyznał wnioskodawcy środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2007-2010 uczestnictwa Pracownika w programie określonym przez Ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a wnioskodawcą oraz „Uczestnikiem programu” są warunki finansowania realizacji oraz rozliczenia udziału „Uczestnika programu” w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach programu określonego przez Ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. W umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a „Uczestnikiem programu” określono warunki pokrycia kosztów podróży, utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem „Uczestnika” oraz jego rodziny (żony i 2 dzieci), warunki udziału w programie oraz harmonogram programu.

Zgodnie z zawartą umową udział „Uczestnika programu” traktowany jest jako udział w delegacji służbowej poza granicami kraju zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • w 2007r. październik – grudzień (trzy miesiące),
  • w 2008r. czerwiec – grudzień (sześć miesięcy) w tym: wrzesień - grudzień żona + dzieci (cztery miesiące),
  • w 2009r. styczeń – czerwiec (sześć miesięcy) w tym: żona + dzieci (sześć miesięcy),
  • w 2010r. czerwiec – sierpień (trzy miesiące).

Rozliczenia delegacji „Uczestnik” dokonuje po powrocie z delegacji służbowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) zwrot za podróż na podstawie przedłożonych biletów, natomiast rozliczenie ryczałtowych kosztów pobytu członków rodziny stanowi wniosek o wypłatę ryczałtu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy „Uczestnik programu” Ministra powinien płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od:

  • należności z rozliczenia delegacji, które przekraczają koszty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  • kosztów podróży i ryczałtowych kosztów pobytu członków rodziny (żony + 2 dzieci)...

Zdaniem wnioskodawcy, „Uczestnik programu” powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

  1. podróży służbowej pracownika,
  2. podróży osoby niebędącej pracownikiem
    - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Na podstawie ww. przepisu przysługujące pracownikowi z tytułu odbytej podróży służbowej, w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, diety oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy, noclegi, a także inne wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość, do której ww. diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika wolne są od podatku dochodowego określają rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz poza granicami kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Skoro wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z zawartą umową udział „Uczestnika programu” w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach programu określonego przez Ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, traktowany jest jako udział w delegacji służbowej poza granicami kraju, to należy stwierdzić, iż świadczenia wypłacane „Uczestnikowi programu” na pokrycie wyłącznie jego kosztów podróży, utrzymania i bieżących wydatków związanych z delegacją służbową korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Wobec powyższego wypłacane „Uczestnikowi programu” świadczenia z rozliczenia delegacji, które przekraczają koszty określone w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jak również wypłacane świadczenia z tytułu pokrycia kosztów podróży i ryczałtowych kosztów pobytu członków jego rodziny są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.