BD-G 415 - 4/05/z | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość zaliczania w w ciężar kosztów działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych - diet osoby prowadzacej działalność gospodarczą, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami ?

BD-G 415 - 4/05/z

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety
  2. podróż służbowa (delegacja)
  3. podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)
  4. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 20.03.2005r.- uzupełnionym w dniu 31.03.2005r.,Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp., z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, w kwestii zaliczenia w ciężar kosztów działalności gospodarczej - w zakresie kierowania pojazdami samochodowymi (nie stanowiącymi własności przedsiębiorcy) - diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami.

W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu swojego stanowiska powołał się na treść pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dn.18.11.2004r.

Postanowieniem z dnia 15.04.2005r. sygn. DF/415-5/2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp., uznał za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione w w/w wystąpieniach, wskazując na brak uzasadnienia dla uznania za podróż służbową osoby świadczącej usługi kierowcy - wykonywania przez nią zadań, poza miejscowością podaną w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej.

Kwestionując prawidłowość interpretacji udzielonej w/w postanowieniem, Strona - pismem z dnia 22.04.2005r. - złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, przytaczając argumentację przedstawioną we wniosku z dn.20.03.2005r. oraz piśmie uzupełniającym z dn.31.03.2005r.

Po rozpatrzeniu faktycznych i prawnych okoliczności sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza co następuje:

Stosownie do przepisu art.22 ust.1 ustawy z dn.26.07.1991r. (tj. Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz.176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, poza wymienionymi w art.23 ustawy. Z kolei, zgodnie z przepisem art.23 ust. 1 pkt 52 Ustawy, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzacych działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ), jak również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1991 ).

Rozporządzenia te nie definiują pojęcia „podróż służbowa”. Definicję taką można wywieść z treści art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami ). W świetle tego przepisu za podróż służbową należy uznać wykonywanie przez pracownika - na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, podziela stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, iż w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem, brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż wykonywane w ramach tejże działalności zadanie, wiąże się z odbyciem podróży służbowej. Działalność gospodarcza w zakresie usług transportowych, ze swej istoty nie jest wykonywana w stałym miejscu (miejscowości). Wyjazdy poza siedzibę przedsiębiorcy (firmy), związane ze świadczeniem tego rodzaju usług, bez wątpienia należy uznać za czynności stanowiące przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, jej istotę. Stąd też – w ocenie organu odwoławczego - nie mieszczą się one w pojęciu podróży służbowej, która - jak już wskazano uprzednio - polega na wykonaniu zadania w miejscu innym niż stałe miejsce pracy. Jednocześnie należy dokonać rozróżnienia, pomiędzy wyjazdami związanymi z wykonaniem usługi transportowej dla konkretnego klienta, które - stanowiąc istotę prowadzonej działalności – nie mogą być uznane za podróże służbowe z przyczyn które wyjaśniono wyżej, a faktycznymi podróżami służbowymi, podczas których podatnik załatwia własne sprawy służbowe – jako podmiot gospodarczy, zyskując uprawnienie do potrącenia diet o których mowa w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 52 Ustawy.

Powołana przez Stronę pisemna informacja - udzielona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, w indywidualnej sprawie podatnika występującego z zapytaniem - pozostaje w sprzeczności zarówno z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów jak i pisemnymi informacjami o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz interpretacjami - zamieszczonymi na stronie internetowej Systemu Informacji Podatkowej, dostępnej dla wszystkich podatników (użytkowników). Odpowiedź ta nie została zamieszczona na stronie internetowej tego organu podatkowego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.