Podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
mar

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową, w związku z korzystaniem przez nich ze środków transportu, w kwocie przekraczającej wysokość ryczałtu na dojazdy i przejazdy

Fragment:

(...) prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Analiza przywołanych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że niezależnie czy samochód osobowy jest wynajmowany dla potrzeb działalności gospodarczej czy też dla celów odbycia podróży służbowej wydatki z tytułu jego używania podlegają ograniczeniom, o których mowa w tych przepisach. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „ wydatków z tytułu używania samochodów ”. Przyjęty w najnowszej linii orzecznictwa sposób interpretacji tego pojęcia, którego istotą jest wyjaśnienie znaczenia terminu „ używanie ”, wobec nieistnienia jego legalnej definicji, wskazuje na konieczność odwołania się do dyrektywy interpretacyjnej języka potocznego.

2011
17
gru

Istota:

Pytania wnoszącego podanie:1.dotyczy art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności przyjęcia właściwego kursu <euro> a więc wg kursu NBP czy też kursu wg którego podatnik zakupił walutę w banku obsługującym rachunek swojej firmy

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że poniósł Pan wydatki związane z podróżą służbową zagraniczną. Zgodnie z art. 23 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. z 2005 Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługującym pracownikom , określona w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Wysokość diety określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1991 z późn. zm.). Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelki koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem, kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki te, przekraczające wysokość ryczałtu na dojazdy i przejazdy, stanowią koszt uzyskania przychodów firmy zlecającej korzystanie z takich form przemieszczania się?

Fragment:

Ustawa o pdop nie reguluje sposobu prawidłowego dokumentowania kosztów, jednakże na mocy art. 9 ust. 1 nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m. Zasady prowadzenia tej ewidencji przez podatników określa ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Należy ponadto podkreślić, że decyzja o uznaniu danego wydatku za koszt uzyskania przychodów należy do podatnika. Dokonując jego kwalifikacji prawnej, powinien uwzględnić okoliczności poniesienia tego wydatku i treść art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Podatnik musi przy tym mieć świadomość, że na etapie ewentualnych późniejszych postępowań podatkowych lub kontrolnych, może pojawić się konieczność przedstawienia dowodów potwierdzających prawidłowość tej operacji. Zgodnie natomiast z ogólną zasadą prawa, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenia wypłacane na rzecz „Uczestnika programu” Ministra oraz członków jego rodziny na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i bieżących wydatków związanych z delegacją służbową, które przekraczają koszty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Na podstawie ww. przepisu przysługujące pracownikowi z tytułu odbytej podróży służbowej, w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, diety oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy, noclegi, a także inne wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość, do której ww. diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika wolne są od podatku dochodowego określają rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.

2011
1
maj

Istota:

- w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Fragment:

W opinii Pełnomocnika za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy uznać wykonywanie bezpośrednio przez przedsiębiorcę zadań firmy poza granicami kraju. Zatem pozbawienie podatnika prawa do odliczenia w kosztach wartości diet, ze względu na fakt, iż wykonuje on za granicą zadania wchodzące w zakres działalności narusza art. 23 ust. 1 pkt 52. Decyzją z dnia 25.10.2006r., znak PBD/4117-005-9/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, odmówił zmiany ww. postanowienia. W wyniku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, został wydany wyrok w dniu 24 stycznia 2007 roku, sygn. akt I SA/Ol 584/06, w którym uchylono przedmiotową decyzję. Po ponownej analizie sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, co następuje. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą określa art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej w kraju i poza granicami oraz w jaki sposób rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne ?

Fragment:

(...) zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowejz tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowejz tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Wobec powyższego Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i odbywająca podróże służbowe na terenie kraju oraz poza granicami może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartość diet za czas tych podróży służbowych przysługującą pracownikom zgodnie z powołanymi wyżej rozporządzeniami. Prawidłowy jest przedstawiony przez Pana sposób rozliczenia delegacji krajowychi zagranicznych w przypadku odbycia podróży do kilku krajów "po drodze". Zgodnie bowiem z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatnik postępuje prawidłowo opodatkowując należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracowników mających określone miejsce pracy w siedzibie pracodawcy w kraju , którzy na jego pisemne polecenie wykonują zadania służbowe poza granicami kraju w wysokości i na warunkach określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz.U z 2002r. nr 236 poz. 1991 z późn. zmianami ) w wysokości przekraczającej równowartość trzydziestu diet w danym roku?

Fragment:

U.z 2000r. nr. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju Z wniosku płatnika wynika , że pracownicy mający miejsce pracy w siedzibie pracodawcy w kraju , wykonują zadanie słuzbowe poza granicami kraju , w ramach podróży służbowych. W związku z powyższych całość świadczeń z tytułu diet i innych należności za czas w/w podróży jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznychw wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzadowej jednostce sfery budżetowej , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju zgodniez art.21 ust. 1 pkt.16 lit.a wyżej cytowanej ustawy . Powołane przepisy nie określają limitu ilościowego diet i innych należności za czas podróży. Z uwagi na powyższe organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość zaliczania w w ciężar kosztów działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych - diet osoby prowadzacej działalność gospodarczą, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami ?

Fragment:

Nr 236 poz. 1990 ), jak również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1991 ). Rozporządzenia te nie definiują pojęcia „podróż służbowa”. Definicję taką można wywieść z treści art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami ). W świetle tego przepisu za podróż służbową należy uznać wykonywanie przez pracownika - na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, podziela stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, iż w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem, brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż wykonywane w ramach tejże działalności zadanie, wiąże się z odbyciem podróży służbowej. Działalność gospodarcza w zakresie usług transportowych, ze swej istoty nie jest wykonywana w stałym miejscu (miejscowości).

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z koniecznością częstych wyjazdów służbowych za granicę m.in. na Teneryfę, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt wynajęcia mieszkania, który jest niższy niż koszt wynajęcia hotelu ?

Fragment:

Wyszczególnienie w przepisie art. 23 ustawy wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza prawnego domniemania, iż wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23, zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Muszą być zachowane dalsze cechy charakteryzujące źródło przychodów oraz istnienie związków przyczynowych pomiędzy ich poniesieniem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu. Prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów ma bezpośrednie znaczenie dla sprecyzowania wysokości osiągniętego dochodu, którym zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Wysokość dochodu ma z kolei bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego. Generalnie zatem należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawowa definicja nie kwalifikuje danego wydatku do kosztu podatkowego, stanowi jedynie, iż aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu spełnione muszą być dwa warunki: 1/ koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz 2/ nie może to być koszt wymieniony w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym katalogu kosztów nie uznanych za koszt podatkowy - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że koszty uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych są niezbędne w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu, który winien być rozliczony zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Reasumując, przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego w zapytaniu,interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.