Podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa) | Interpretacje podatkowe

Podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenia z tytułu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r. (wpływ 02.05.2007r.) postanawia -że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku dotyczące zwolnienie z opodatkowania świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 13.04.2007 (wpływ do tut. organu 02.05.2007r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika: stan faktyczny -urząd jest centralnym organem administracji rządowej . W związku z realizacją ustawowo określonych obowiązków pracownicy wykonują na terenie całego kraju (jak również poza granicami ) szereg kontroli i inspekcji dotyczących określonych podmiotów. .Jest to nie tylko podstawowe zadanie prezesa urzędu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy ponoszone przez Podatnika wydatki na nocleg poza siedzibą firmy w miejscowości, w której znajduje się jedno z miejsc wykonywania działalności-zakład produkcyjny, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy xxxzam. w Poznaniu przy xxx przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2007 r. (data wpływu: 25.05.2007 r.) w przedmiocie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na noclegi w miejscowości położonej poza siedzibą przedsiębiorcy, w której znajduje się jedno z miejsc wykonywania działalności - zakład produkcyjny - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.05.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana xxx w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z jego treści wynika (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka jest firmą świadczącą usługi w zakresie transportu międzynarodowego, zatrudniającą kierowców na podstawie umowy o pracę. Miejscem pracy określonym w umowie jest adres siedziby Spółki. Zatem czy codzienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców, jako czynności związane z realizacją czynności i wiążące się z nimi wyjazdy krajowe i zagraniczne należące do istoty wykonywanej pracy mogą być traktowane jako podróż służbowa ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 08.11.2005r. Nr US II/423/6/6/2005, w którym uznano za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 11.10.2005r., w sprawie nieuznania za koszt uzyskania przychodów - diet związanych z podróżą służbową wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy. Od niniejszej decyzji przysługuje, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wnioskiem z dnia 11.10.2005r. Spółka wystąpiła do organu pierwszej instancji o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet związanych z wyjazdami służbowymi, do określonej wysokości, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (świadczenie usług kierowcy na terenie kraju i poza jego granicami)?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 20.01.2006 r. zwrócił się pan do tut. Urzędu z prośbą o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodu w części dotyczącej diet zagranicznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy na terenie kraju i poza jego granicami. Po opisaniu stanu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy należności wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (diety i ryczałty za noclegi) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Spółka jawna złożyła w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka jawna zatrudnia na umowę o pracę kierowcę samochodu ciężarowego, który w ramach powierzonych mu obowiązków odbywa podróże służbowe na obszarze kraju. Zdaniem wnioskodawcy powyższe należności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktem prawnym regulującym ww zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do uregulowań zawartych w art. 9 ust.1 w/w ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje limit na noclegi dla pracowników Spółki z o.o. przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski
Fragment:
(...) W dniu 07.04.2005 r. Spółka z o.o. " XXX " złożyła wniosek o udzielenie informacji dotyczącej obowiązywania limitu na noclegi dla pracowników przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski . Z treści wniosku wynika , że Spółka prowadzi działalność reklamową. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę , będą oddelegowani do zorganizowania szkoleń w określonych miejscowościach na terenie Polski. Ponieważ akcja ta trwać będzie ok. 9 dni - pracownicy muszą skorzystać z noclegów w hotelach. Pobyt pracownika w hotelu udokumentowany będzie fakturą VAT. Podróżą służbową jest wykonanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem jego pracy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 54 , poz. 654 ze zmianami ) kosztami uzyskania (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.