Podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy świadczenia z tytułu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r. (wpływ 02.05.2007r.) postanawia -że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku dotyczące zwolnienie z opodatkowania świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 13.04.2007 (wpływ do tut. organu 02.05.2007r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika: stan faktyczny -urząd jest centralnym organem administracji rządowej . W związku z realizacją ustawowo określonych obowiązków pracownicy wykonują na terenie całego kraju (jak również poza granicami ) szereg kontroli i inspekcji dotyczących określonych podmiotów. .Jest to nie tylko podstawowe zadanie prezesa urzędu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ponoszone przez Podatnika wydatki na nocleg poza siedzibą firmy w miejscowości, w której znajduje się jedno z miejsc wykonywania działalności-zakład produkcyjny, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy xxxzam. w Poznaniu przy xxx przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2007 r. (data wpływu: 25.05.2007 r.) w przedmiocie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na noclegi w miejscowości położonej poza siedzibą przedsiębiorcy, w której znajduje się jedno z miejsc wykonywania działalności - zakład produkcyjny - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.05.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana xxx w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z jego treści wynika (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka jest firmą świadczącą usługi w zakresie transportu międzynarodowego, zatrudniającą kierowców na podstawie umowy o pracę. Miejscem pracy określonym w umowie jest adres siedziby Spółki. Zatem czy codzienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców, jako czynności związane z realizacją czynności i wiążące się z nimi wyjazdy krajowe i zagraniczne należące do istoty wykonywanej pracy mogą być traktowane jako podróż służbowa ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 08.11.2005r. Nr US II/423/6/6/2005, w którym uznano za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 11.10.2005r., w sprawie nieuznania za koszt uzyskania przychodów - diet związanych z podróżą służbową wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy. Od niniejszej decyzji przysługuje, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wnioskiem z dnia 11.10.2005r. Spółka wystąpiła do organu pierwszej instancji o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet związanych z wyjazdami służbowymi, do określonej wysokości, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (świadczenie usług kierowcy na terenie kraju i poza jego granicami)?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 20.01.2006 r. zwrócił się pan do tut. Urzędu z prośbą o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodu w części dotyczącej diet zagranicznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy na terenie kraju i poza jego granicami. Po opisaniu stanu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należności wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (diety i ryczałty za noclegi) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Spółka jawna złożyła w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka jawna zatrudnia na umowę o pracę kierowcę samochodu ciężarowego, który w ramach powierzonych mu obowiązków odbywa podróże służbowe na obszarze kraju. Zdaniem wnioskodawcy powyższe należności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktem prawnym regulującym ww zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do uregulowań zawartych w art. 9 ust.1 w/w ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje limit na noclegi dla pracowników Spółki z o.o. przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski

Fragment:

(...) W dniu 07.04.2005 r. Spółka z o.o. " XXX " złożyła wniosek o udzielenie informacji dotyczącej obowiązywania limitu na noclegi dla pracowników przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski . Z treści wniosku wynika , że Spółka prowadzi działalność reklamową. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę , będą oddelegowani do zorganizowania szkoleń w określonych miejscowościach na terenie Polski. Ponieważ akcja ta trwać będzie ok. 9 dni - pracownicy muszą skorzystać z noclegów w hotelach. Pobyt pracownika w hotelu udokumentowany będzie fakturą VAT. Podróżą służbową jest wykonanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem jego pracy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 54 , poz. 654 ze zmianami ) kosztami uzyskania (...)