1473/WP/415/552/16/06/JK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy popdlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych należności (zwrot kosztów) wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowych?

1473/WP/415/552/16/06/JK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podróż służbowa (delegacja)
  2. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki... z dnia 16 marca 2006 r. (data wpływu 23 marca 2006 r.) i uzupełnionego pismami z dnia 5 kwietnia 2006 r. (data wpływu : 11 kwietnia 2006 r.) i 29 czerwca 2006 r. (data wpływu : 3 lipca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Spółka zatrudnia osoby w charakterze przedstawicieli handlowych. Pracownicy ci zajmują się sprzedażą produktów oferowanych przez Spółkę. Obszar ich pracy został określony w ich umowach o pracę, jednocześnie stanowiąc obszar ich zadań (sprzedaży) , w taki sposób, aby ich zadania się nie dublowały. - Zwykle jest to terytorium województwa, w którym mieszka dany pracownik (np. Województwo wielkopolskie) lub rejon Polski(np. Polska zachodnia).. podróże są wykonywane na różnych trasach – poza miejscowością zamieszkania pracownika, a jednocześnie poza siedzibą Spółki- zazwyczaj w ramach ww. Obszaru. Z tytułu zleconych podróży pracownicy otrzymują zwrot kosztów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990) , w tym diety oraz zwrot kosztów zakwaterowania. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych powyższe należności (zwroty) wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowych? Zdaniem Wnioskodawcy podróże przedstawiciela handlowego (pracownika ) w celu wykonania zadań służbowych winny być traktowane jako podróże służbowe w rozumieniu kodeksu pracy, co wiąże się ze zwolnieniem w zakresie PDOF dotyczącym zwrotów kosztów tych podróży.

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są diety i inne należności za czas:1)podróży służbowej,2) podróży osoby nie będącej pracownikiem- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami z zastrzeżeniem ust. 13.W/w ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia podróży służbowej. Natomiast odrębnymi aktami prawnymi, do których odsyła wyżej cyt. przepis, są ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Definicja podróży służbowej została ujęta w art. 77 tiret 5 §1 ustawy Kodeks Pracy, gdzie określono, iż podróżą służbową jest wyjazd na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce świadczenia pracy wynikające z zawartej umowy o pracę. Świadczenie pracy będzie uznane za wykonane w ramach podróży służbowej jedynie wtedy, gdy odbywa się w miejscu, które według umowy o pracę nie jest miejscem stałego jej wykonywania. Praca przedstawiciela handlowego wykonywana w ramach umowy o pracę nie może być identyfikowana z odbywaniem podróży służbowych, a więc z wykonywaniem zadania w terminie i na obszarze określonym przez pracodawcę. Podróż służbowa charakteryzuje się bowiem tym, że stanowi wyjątkowe zjawisko w kompleksie pracowniczych obowiązków. Z powyższego wynika, że nie jest podróżą służbową takie wykonywanie zadań, które polega na ciągłym przemieszczaniu się pracownika i stanowi tym samym nierozerwalną cechę określonego rodzaju pracy. Podróż służbową powinna cechować wyjątkowość w sposobie realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy. Tak więc każde przemieszczanie się przedstawicieli handlowych w obszarze określonym w umowie o pracę nie ma charakteru wyjazdu poza stałe miejsce pracy. W związku z powyższym wypłacane przedstawicielom handlowym kwoty, jako zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o pracę w charakterze przedstawiciela handlowego, nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowią składnik wynagrodzenia pracownika podlegający opodatkowaniu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.