1440/RPŁ/415/10473/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wolna od podatku dochodowego jest kwota w wysokości przysługującego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, tj. 23,06 zł. na podstawie art.21 ust.1 pkt.16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

1440/RPŁ/415/10473/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ekwiwalent pieniężny
  2. podróż służbowa (delegacja)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola art.14a - 14d ustawy z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005r. nr.8 z późn.zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15.11 2006r. ( wpływ 16.11.2006r.)

postanawia

że stanowisko płatnika w zakresie opodatkowania przez żołnierzy służby nadterminowej jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Z wniosku z dnia 15.11.2006r w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika:

stan faktyczny

-żołnierz służby nadterminowej w przypadku odbywania podróży służbowej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w wysokości 23,06 zł., zgodnie z par.21 pkt.2 Rozporządzenia MON z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz.U z 2003r. nr.62 poz. 565 z późn.zm.)

pytanie płatnika

- czy wolna od podatku dochodowego jest kwota w wysokości przysługującego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie tj. 23,06 zł. na podstawie art.21 ust 1 pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

stanowisko płatnika

-zgodnie z art.21 ust.1 pkt.16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr.14 z 2000 poz. 176 z późn. zm) wolna od podatku winna być kwota równa wysokości 100 % diety tj. 22,00 zł. natomiast pozostała kwota należności tj. 1,06 winno podlegać opodatkowaniu.

ocena prawna

- zgodnie z art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby nie będącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydawanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust.13.

Wysokość diet została określona w rozporzadzeniu z dnia 19 grudnia 2002r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju( Dz.U. nr. 236 poz. 1991 ze zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2002r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzadowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U.nr.236 poz. 1990 ze zm.) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia podróż służbowa.

Dlatego też w sytuacji gdy osobom nie będącym pracownikami przyznane są diety i inne należności z tytułu podróży służbowych, wartość tych świadczeń do wysokości określonej w w/w rozporządzeniach będzie zwolniona z opodatkowania na zasadach określonych w cytowanym art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nadwyżka ponad określone w tych przepisach limity podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku płatnika wynika , iż żołnierz służby nadterminowej ( żołnierz niezawodowy) odbywający podróż służbową otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

W świetle przytoczonych przepisów wolna od podatku jest kwota odpowiadająca 100 %diety określonej w w/w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityku Socjalnej. Pozostała należność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Z uwagi na powyższe organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i przepisy prawa podatkowego obowiazujące w dniu złożenia wniosku.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - od czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art.14 b Ordynacji podatkowej.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej W Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.