Podpis elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podpis elektroniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika – PIT 2.

Fragment:

U. 2016 r., poz. 1579), wskazano na różne rodzaje podpisów elektronicznych. W art. 3 pkt 10-12 zdefiniowano: podpis elektroniczny jako dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis, zaawansowany podpis elektroniczny jako podpis elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art. 26, kwalifikowany podpis elektroniczny jako zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Z powyższych uregulowań wynika, że pojęcie „ podpisu elektronicznego ” może oznaczać różne rodzaje podpisów. W związku z tym, w większości przypadków posłużenie się przez prawodawcę w akcie prawnym słowem „ podpis elektroniczny ”, zawiera jednocześnie doprecyzowanie, o jaki rodzaj podpisu elektronicznego chodzi, np. w postaci odesłania do definicji legalnej z innego aktu prawnego. Definicja podpisu elektronicznego pozwala na stwierdzenie, że podpisem elektronicznym jest również powszechnie znana kombinacja login + hasło. Podpis elektroniczny składany w takiej formie zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby go składającej.

2015
26
mar

Istota:

Możliwość przekazywania pracownikom informacji o dochodach za pomocą poczty elektronicznej.

Fragment:

Przekazana pracownikowi informacja PIT-11 będzie opatrzona podpisem elektronicznym (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym) przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobierania podatku. Informacja PIT-11 – przekazana mailem – zachowa wzór określony stosownymi przepisami wydanymi przez Ministra Finansów. Opisany sposób przekazywania pracownikowi mailem informacji PIT-11 zapewnia Spółce świadomość otrzymania tych informacji przez pracowników, gdyż informacje o tym fakcie przekazują Spółce, a ponadto w wyniku otrzymania składają roczne zeznania podatkowe. Spółka nie zawsze ma potwierdzenie odbioru samego maila z informacją PIT-11 przez pracownika, gdyż nie ma kontroli/wpływu na pracownika, który odbiera maila, czy kliknie on „ tak potwierdzam ” czy też „ nie ”. Jest to bowiem wybór pracownika. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy Spółka może wystawiać informacje PIT-11 w formie elektronicznej, bez ich drukowania i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila... Zdaniem Wnioskodawcy, może sporządzać PIT-11 w formie elektronicznej i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila, bez ich drukowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych przeszkód.

2012
6
lis

Istota:

1. Czy opisany przez Spółkę sposób przesyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej spełnia wymagania rozporządzenia o e-fakturach, w szczególności czy spełnia warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 tego rozporządzenia?2. Czy opisany przez Spółkę sposób przechowywania faktur w formie elektronicznej spełnia wymogi rozporządzenia o e-fakturach w zakresie przechowywania takich faktur, w szczególności czy spełniony jest warunek dostępu on-line do faktur przechowywanych elektronicznie poza Polską?3. Czy opisany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń odbioru przez nabywcę elektronicznych faktur korygujących jest prawidłowy, w szczególności czy spełnia warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym, pod pojęciem „ podpis elektroniczny ” rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Natomiast bezpieczny podpis elektroniczny, wskazany w przepisach rozporządzenia o e-fakturach to podpis elektroniczny, który spełnia trzy warunki: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Pierwszy warunek oznacza konieczność przyporządkowania podpisu elektronicznego konkretnej osobie. W praktyce polega to na wydaniu konkretnej osobie fizycznej certyfikatu elektronicznego, który zawiera dane tej osoby i stanowi swego rodzaju „ elektroniczny dowód osobisty ”. Podpis elektroniczny jest składny poprzez opatrzenie pliku faktury elektronicznej informacją na temat certyfikatu identyfikującego konkretną osobę (podpisującego fakturę).

2012
31
paź

Istota:

1. Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres e-mail pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imiennej informacji, o której mowa w art.39 ust. 1?
2. Czy brak odręcznego podpisu w pozycji 84 informacji PIT-11 i pozycji 85 w przypadku deklaracji PIT-40, w przypadku przekazania PIT-11 czy PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym naraża Spółkę na zarzut niezachowania wzoru deklaracji?

Fragment:

Czy brak odręcznego podpisu w pozycji 84 informacji PIT-11 i pozycji 85 w przypadku deklaracji PIT-40, w przypadku przekazania PIT-11 czy PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym naraża Spółkę na zarzut niezachowania wzoru deklaracji... Zdaniem Wnioskodawcy, płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Zdaniem Wnioskodawcy brak odręcznego podpisu na deklaracji PIT-40 i informacji PIT-11 i opatrzenie powyższych podpisem elektronicznym, nie naraża płatnika na zarzut niezachowania wzoru deklaracji.

2012
14
lip

Istota:

Czy faktury wysłane w opisany sposób, czyli zabezpieczone tylko elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełniają warunek autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.), przez podpis elektroniczny rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny to – w myśl pkt 2 ww. artykułu – podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Przepis art. 3 pkt 12 cyt. ustawy stanowi natomiast, iż kwalifikowany certyfikat to certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w ustawie. Ponadto, stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.

2012
19
maj

Istota:

1. Czy przesłanie wiadomości mailowej z unikalnym linkiem do serwera płatnika, po otwarciu którego podatnik uzyska dostęp do podpisanego bezpiecznym podpisem dokumentu – informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz uzyskanych przychodach PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formacie PDF. – na indywidualny adres mailowy podany przez pracownika w stosownym oświadczeniu, będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia podatnikowi takich informacji zg. Z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy odnotowane na serwerze płatnika „otworzenie” linkiem przez podatnika takiego dokumentu, można traktować jako potwierdzenie skuteczności dostarczenia informacji podatnikowi?

Fragment:

Odrębny dla danego pracownika oraz losowo generowany link do serwera płatnika, gdzie znajdowałyby się przypisane do tego linku dokumenty – informacje PIT-11 lub deklaracje PIT-40, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, zostałyby wysłane pracownikom na podaną w takim oświadczeniu skrzynkę mailową – adres elektroniczny. Wiadomość elektroniczna zawierałaby link do serwera płatnika, w który klikając, pracownik otwierałby: Deklaracje PIT- 11 lub PIT-40 w formacie PDF plus podpis elektroniczny, Podpisaną podpisem elektronicznym deklaracje PIT-11 lub PIT-40 w formacie PDF, Podpis elektroniczny w którym będzie deklaracja PIT-11 lub PIT-40 w formacie PDF. Zdaniem Wnioskodawcy, podane informacje w wersji pierwszej, w której podpis elektroniczny jest wyodrębniony i pracownik nie musiałby „ szukać ” podpisu, byłoby najodpowiedniejsze. Wiadomości mailowe z linkiem do rocznych informacji podatkowych PIT-11 lub PIT-40 wysyłane byłyby tylko do pracowników, którzy w stosownym oświadczeniu podpisaliby zgodę na taką formę dostarczenia dokumentu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przesłanie wiadomości mailowej z unikalnym linkiem do serwera płatnika, po otwarciu którego podatnik uzyska dostęp do podpisanego bezpiecznym podpisem dokumentu – informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o uzyskanych przychodach PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formacie PDF – na indywidualny adres mailowy podany przez pracownika w stosownym oświadczeniu, będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia podatnikowi takich informacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2012
24
kwi

Istota:

Faktury elektroniczne

Fragment:

Każda faktura będzie zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001, Nr 130, poz. 1450, ze zm., dalej: „ Ustawa o podpisie elektronicznym ”) - weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka otrzyma od podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w Polsce kwalifikowany certyfikat, według wymagań Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność pochodzenia faktur elektronicznych oraz ich integralność. Z uwagi na fakt, iż ważność certyfikatu jest ograniczona, kwalifikowane certyfikaty będą archiwizowane za pomocą platformy. Wszelkie dane, w szczególności, wystawione przez Spółkę oraz otrzymane przez Dealerów faktury w formacie PDF, oprogramowanie niezbędne do podpisywania faktur za pomocą podpisu elektronicznego, znajdować się będą na serwerze poza Polską - na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury. Komunikaty elektroniczne będą przesyłane za pomocą wewnętrznej zabezpieczonej sieci korporacyjnej. Proces odbywać się będzie w ramach zintegrowanego środowiska korporacyjnego bez możliwości ingerencji z zewnątrz.Dodatkowo, w celu zagwarantowania integralności oraz autentyczności pochodzenia, faktury będą przesyłane oraz pobierane przez Dealerów z systemu za pośrednictwem protokołu https, który wymaga uprzedniej wymiany kluczy prywatnych pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

2012
3
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Fragment:

Wskazać ponadto należy, iż w odpowiednich polach deklaracji, w których winien znaleźć się podpis osoby sporządzającej deklarację, umieszczona zostanie przez system nanoszący bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny adnotacja, iż deklaracja została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym wraz z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej oraz datą podpisania deklaracji. Podkreślić również należy, iż system umożliwiał będzie sporządzenie raportu z listą pracowników, którzy deklaracje pobrali. Zapis, iż wskazane we wniosku deklaracje przekazywane będą w opisany we wniosku sposób, zostanie umieszczony w regulaminie pracy obowiązującym w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 zapisane w formacie PDF, udostępnione na serwerze mogą być podpisane tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy też konieczny jest podpis tradycyjny... Czy wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie, którzy podatnicy pobrali informacje PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 podatnikom... Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim wypadku nie jest konieczny podpis tradycyjny).

2012
16
lut

Istota:

1. Czy otrzymane przez Spółkę faktury VAT od kontrahenta drogą elektroniczną w formie PDF, zabezpieczone podpisem elektronicznym, spełniają warunek autentyczności podchodzenia integralności treści, a tym samym stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT?
2. W którym momencie Spółka uzyskuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czy w chwili otrzymania maila z załączonym linkiem i informacją o wystawieniu faktury przez kontrahenta czy w momencie odczytania faktury ze strony internetowej na co Wnioskodawca ma 14 dni?

Fragment:

Ponadto, na mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Wskazane przepisy rozporządzenia określają zatem sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie podatnik nie ma obowiązku stosowania tylko określonych wcześniej technologii przesyłu faktur w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny i system elektronicznej wymiany danych (EDI)). Przepisy rozporządzenia wprowadzają dowolność formatu elektronicznego, w jakim może być przesyłana faktura elektroniczna. Wskazać także należy, że faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Autentyczność pochodzenia, to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast integralność treści oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

2012
25
sty

Istota:

Uznanie faktur elektronicznych wystawionych w imieniu Spółki przez kontrahenta zagranicznego (samofakturowanie) za prawidłowe faktury sprzedaży dokumentujące świadczone przez Spółkę usługi.

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Natomiast, jak wynika z art. 3 pkt 2 powołanej ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Z powyższego wynika, iż dokumentowanie transakcji w formie elektronicznej musi przebiegać z zachowaniem wymogów określonych w powołanych normach prawnych. Wystawiane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane w formie elektronicznej faktury muszą przede wszystkim posiadać gwarancję niekwestionowanej autentyczności pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.