Podpis elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Podpis elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podpis elektroniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość przekazywania pracownikom informacji o dochodach za pomocą poczty elektronicznej.
Fragment:
Przekazana pracownikowi informacja PIT-11 będzie opatrzona podpisem elektronicznym (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym) przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobierania podatku. Informacja PIT-11 – przekazana mailem – zachowa wzór określony stosownymi przepisami wydanymi przez Ministra Finansów. Opisany sposób przekazywania pracownikowi mailem informacji PIT-11 zapewnia Spółce świadomość otrzymania tych informacji przez pracowników, gdyż informacje o tym fakcie przekazują Spółce, a ponadto w wyniku otrzymania składają roczne zeznania podatkowe. Spółka nie zawsze ma potwierdzenie odbioru samego maila z informacją PIT-11 przez pracownika, gdyż nie ma kontroli/wpływu na pracownika, który odbiera maila, czy kliknie on „ tak potwierdzam ” czy też „ nie ”. Jest to bowiem wybór pracownika. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy Spółka może wystawiać informacje PIT-11 w formie elektronicznej, bez ich drukowania i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila... Zdaniem Wnioskodawcy, może sporządzać PIT-11 w formie elektronicznej i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila, bez ich drukowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych przeszkód.
2015
26
mar

Istota:
1. Czy opisany przez Spółkę sposób przesyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej spełnia wymagania rozporządzenia o e-fakturach, w szczególności czy spełnia warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 tego rozporządzenia?2. Czy opisany przez Spółkę sposób przechowywania faktur w formie elektronicznej spełnia wymogi rozporządzenia o e-fakturach w zakresie przechowywania takich faktur, w szczególności czy spełniony jest warunek dostępu on-line do faktur przechowywanych elektronicznie poza Polską?3. Czy opisany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń odbioru przez nabywcę elektronicznych faktur korygujących jest prawidłowy, w szczególności czy spełnia warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym, pod pojęciem „ podpis elektroniczny ” rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Natomiast bezpieczny podpis elektroniczny, wskazany w przepisach rozporządzenia o e-fakturach to podpis elektroniczny, który spełnia trzy warunki: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Pierwszy warunek oznacza konieczność przyporządkowania podpisu elektronicznego konkretnej osobie. W praktyce polega to na wydaniu konkretnej osobie fizycznej certyfikatu elektronicznego, który zawiera dane tej osoby i stanowi swego rodzaju „ elektroniczny dowód osobisty ”. Podpis elektroniczny jest składny poprzez opatrzenie pliku faktury elektronicznej informacją na temat certyfikatu identyfikującego konkretną osobę (podpisującego fakturę).
2012
6
lis

Istota:
1. Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres e-mail pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imiennej informacji, o której mowa w art.39 ust. 1?
2. Czy brak odręcznego podpisu w pozycji 84 informacji PIT-11 i pozycji 85 w przypadku deklaracji PIT-40, w przypadku przekazania PIT-11 czy PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym naraża Spółkę na zarzut niezachowania wzoru deklaracji?
Fragment:
Czy brak odręcznego podpisu w pozycji 84 informacji PIT-11 i pozycji 85 w przypadku deklaracji PIT-40, w przypadku przekazania PIT-11 czy PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym naraża Spółkę na zarzut niezachowania wzoru deklaracji... Zdaniem Wnioskodawcy, płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Zdaniem Wnioskodawcy brak odręcznego podpisu na deklaracji PIT-40 i informacji PIT-11 i opatrzenie powyższych podpisem elektronicznym, nie naraża płatnika na zarzut niezachowania wzoru deklaracji.
2012
31
paź

Istota:
Czy faktury wysłane w opisany sposób, czyli zabezpieczone tylko elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełniają warunek autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.?
Fragment:
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.), przez podpis elektroniczny rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny to – w myśl pkt 2 ww. artykułu – podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Przepis art. 3 pkt 12 cyt. ustawy stanowi natomiast, iż kwalifikowany certyfikat to certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w ustawie. Ponadto, stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.
2012
14
lip

Istota:
1. Czy przesłanie wiadomości mailowej z unikalnym linkiem do serwera płatnika, po otwarciu którego podatnik uzyska dostęp do podpisanego bezpiecznym podpisem dokumentu – informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz uzyskanych przychodach PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formacie PDF. – na indywidualny adres mailowy podany przez pracownika w stosownym oświadczeniu, będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia podatnikowi takich informacji zg. Z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy odnotowane na serwerze płatnika „otworzenie” linkiem przez podatnika takiego dokumentu, można traktować jako potwierdzenie skuteczności dostarczenia informacji podatnikowi?
Fragment:
Odrębny dla danego pracownika oraz losowo generowany link do serwera płatnika, gdzie znajdowałyby się przypisane do tego linku dokumenty – informacje PIT-11 lub deklaracje PIT-40, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, zostałyby wysłane pracownikom na podaną w takim oświadczeniu skrzynkę mailową – adres elektroniczny. Wiadomość elektroniczna zawierałaby link do serwera płatnika, w który klikając, pracownik otwierałby: Deklaracje PIT- 11 lub PIT-40 w formacie PDF plus podpis elektroniczny, Podpisaną podpisem elektronicznym deklaracje PIT-11 lub PIT-40 w formacie PDF, Podpis elektroniczny w którym będzie deklaracja PIT-11 lub PIT-40 w formacie PDF. Zdaniem Wnioskodawcy, podane informacje w wersji pierwszej, w której podpis elektroniczny jest wyodrębniony i pracownik nie musiałby „ szukać ” podpisu, byłoby najodpowiedniejsze. Wiadomości mailowe z linkiem do rocznych informacji podatkowych PIT-11 lub PIT-40 wysyłane byłyby tylko do pracowników, którzy w stosownym oświadczeniu podpisaliby zgodę na taką formę dostarczenia dokumentu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przesłanie wiadomości mailowej z unikalnym linkiem do serwera płatnika, po otwarciu którego podatnik uzyska dostęp do podpisanego bezpiecznym podpisem dokumentu – informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o uzyskanych przychodach PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formacie PDF – na indywidualny adres mailowy podany przez pracownika w stosownym oświadczeniu, będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia podatnikowi takich informacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2012
19
maj

Istota:
Faktury elektroniczne
Fragment:
Każda faktura będzie zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001, Nr 130, poz. 1450, ze zm., dalej: „ Ustawa o podpisie elektronicznym ”) - weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka otrzyma od podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w Polsce kwalifikowany certyfikat, według wymagań Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność pochodzenia faktur elektronicznych oraz ich integralność. Z uwagi na fakt, iż ważność certyfikatu jest ograniczona, kwalifikowane certyfikaty będą archiwizowane za pomocą platformy. Wszelkie dane, w szczególności, wystawione przez Spółkę oraz otrzymane przez Dealerów faktury w formacie PDF, oprogramowanie niezbędne do podpisywania faktur za pomocą podpisu elektronicznego, znajdować się będą na serwerze poza Polską - na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury. Komunikaty elektroniczne będą przesyłane za pomocą wewnętrznej zabezpieczonej sieci korporacyjnej. Proces odbywać się będzie w ramach zintegrowanego środowiska korporacyjnego bez możliwości ingerencji z zewnątrz.Dodatkowo, w celu zagwarantowania integralności oraz autentyczności pochodzenia, faktury będą przesyłane oraz pobierane przez Dealerów z systemu za pośrednictwem protokołu https, który wymaga uprzedniej wymiany kluczy prywatnych pomiędzy nadawcą i odbiorcą.
2012
24
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Fragment:
Wskazać ponadto należy, iż w odpowiednich polach deklaracji, w których winien znaleźć się podpis osoby sporządzającej deklarację, umieszczona zostanie przez system nanoszący bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny adnotacja, iż deklaracja została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym wraz z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej oraz datą podpisania deklaracji. Podkreślić również należy, iż system umożliwiał będzie sporządzenie raportu z listą pracowników, którzy deklaracje pobrali. Zapis, iż wskazane we wniosku deklaracje przekazywane będą w opisany we wniosku sposób, zostanie umieszczony w regulaminie pracy obowiązującym w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 zapisane w formacie PDF, udostępnione na serwerze mogą być podpisane tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy też konieczny jest podpis tradycyjny... Czy wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie, którzy podatnicy pobrali informacje PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 podatnikom... Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim wypadku nie jest konieczny podpis tradycyjny).
2012
3
kwi

Istota:
1. Czy otrzymane przez Spółkę faktury VAT od kontrahenta drogą elektroniczną w formie PDF, zabezpieczone podpisem elektronicznym, spełniają warunek autentyczności podchodzenia integralności treści, a tym samym stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT?
2. W którym momencie Spółka uzyskuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czy w chwili otrzymania maila z załączonym linkiem i informacją o wystawieniu faktury przez kontrahenta czy w momencie odczytania faktury ze strony internetowej na co Wnioskodawca ma 14 dni?
Fragment:
Ponadto, na mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Wskazane przepisy rozporządzenia określają zatem sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie podatnik nie ma obowiązku stosowania tylko określonych wcześniej technologii przesyłu faktur w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny i system elektronicznej wymiany danych (EDI)). Przepisy rozporządzenia wprowadzają dowolność formatu elektronicznego, w jakim może być przesyłana faktura elektroniczna. Wskazać także należy, że faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Autentyczność pochodzenia, to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast integralność treści oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
2012
16
lut

Istota:
Uznanie faktur elektronicznych wystawionych w imieniu Spółki przez kontrahenta zagranicznego (samofakturowanie) za prawidłowe faktury sprzedaży dokumentujące świadczone przez Spółkę usługi.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Natomiast, jak wynika z art. 3 pkt 2 powołanej ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Z powyższego wynika, iż dokumentowanie transakcji w formie elektronicznej musi przebiegać z zachowaniem wymogów określonych w powołanych normach prawnych. Wystawiane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane w formie elektronicznej faktury muszą przede wszystkim posiadać gwarancję niekwestionowanej autentyczności pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.
2012
25
sty

Istota:
Wystawianie oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej
Fragment:
Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Stosownie do § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360) faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Powyższe nie stosuje się do faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je, w tym udostępnia, nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż za fakturę elektroniczną, należy uznać taki dokument co do którego zapewniona jest tożsamość wystawcy (sprzedawcy) oraz nienaruszalność treści i został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy (nabywcy) co do takiej formy przesyłania faktur.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.