Podpis adresata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podpis adresata. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:


1. Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z poglądem, że pocztowe potwierdzenie odbioru pisma jest dokumentem urzędowym.
2. Dla podważenia treści takiego dokumentu należy uzyskać informację o innej dacie doręczenia bądź innym sposobie doręczenia np. w drodze tzw. reklamacji pocztowej.
3. Przyjęcie przez sąd I instancji za podstawę orzeczenia ustnej informacji, która nie została skonfrontowana z aktami sprawy podatkowej, stanowiło oczywiste naruszenie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Fragment:

(...) Zdaniem autora skargi kasacyjnej, nieuzasadnione jest również twierdzenie Sądu, iż organ podatkowy naruszył art. 122 i art. 187 § 1 o.p., bowiem w oparciu o dowód z dokumentu (formularz potwierdzenia odbioru) uprawnione było twierdzenie, iż decyzję Skarżący odebrał w dniu 31 sierpnia 2005 r. Biorąc natomiast pod uwagę wskazówki Sądu należałoby przyjąć, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, iż organ podatkowy każdorazowo po otrzymaniu potwierdzenia odbioru zawierającego podpis adresata winien ponownie skierować zapytanie do strony czy podpis na potwierdzeniu jest jej podpisem oraz do urzędu pocztowego o potwierdzenie czy zapiski dokonane przez doręczającego są prawdziwe, względnie komu faktycznie pismo doręczono. Niewykonanie takich czynności narażałoby organ na zarzut naruszenia zasady prawdy obiektywnej, co zostało wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zdaniem organu ustalenie Sądu, iż decyzja nie została Skarżącemu doręczona w dniu 31 (...)