Podpis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podpis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
sty

Istota:

Podpis na dokumencie dostawy

Fragment:

Nie zawsze udaje się uzyskać od nabywcy wyrobów węglowych pełny podpis z imieniem i nazwiskiem oraz czytelny podpis. Niekiedy nabywcy podpisują się samym nazwiskiem lub nieczytelnie. Nie w pełni czytelny podpis składa się jednak z liter i umożliwia identyfikację autora, podpis ten wykazuje cechy indywidualne i powtarzalne. Jest to napisane nazwisko lub pierwsza litera imienia i nazwisko. Podpis - przy całej tolerancji - stwarza w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz, że uczynił to w formie w jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można przyjąć, że złożony przez nabywcę wyrobów węglowych nieczytelny podpis lub podpis składający się z samego nazwiska w punkcie 7 dokumentu dostawy wyrobów węglowych jest wystarczający dla potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych... Zdaniem Wnioskodawcy, podpis nie w pełni czytelny lub składający się z samego nazwiska złożony na dokumencie dostawy jest wystarczający dla potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych przez podmioty uprawnione do korzystania ze zwolnienia od akcyzy. W interpretacji indywidualnej z 08.02.2013 r., sygn. ITPP3/443-234/12/JK , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy pisze: Wskazać należy, iż w przypadku podpisu składanego w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach mających charakter czynności prawnej, przyjmuje się powszechnie, że podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego.

2013
23
sty

Istota:

Opodatkowanie wyrobów węglowych

Fragment:

Takiej pewności nie stwarzają: parafa czy pieczątka imienna, toteż nie mogą być one uznane za podpis osoby składającej oświadczenie. Parafę odróżnia od podpisu przede wszystkim funkcja. Parafa stanowi bowiem sposób sygnowania dokumentu, mający świadczyć o tym, że jest on przygotowany do złożenia podpisu. Immanentną cechą podpisu bowiem jest własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego (ukształtowanie liter, ich łączenie itp.), pozwala na stwierdzenie - za pomocą graficznej ekspertyzy pisma - że jest on autentyczny. W związku z powyższym, podpisem jest wyłącznie znak napisany, a więc podpisem nie jest również pieczęć wskazująca imię i nazwisko osoby ponieważ może być odciśnięta na oświadczeniu przez inną osobę. Pieczęć imienna osoby składającej podpis może pełnić jedynie funkcję informacyjną. Powyższe stanowisko potwierdza - jak słusznie zauważył Wnioskodawca - Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2009 r. IV CSK 78/09 „przy braku ustawowej definicji podpisu, określenie cech, jakim powinien odpowiadać znak graficzny, aby można go było uznać za podpis, jest przedmiotem wypowiedzi judykatury i doktryny.

2012
15
gru

Istota:

Uregulowania związane z podpisem na dokumencie dostawy

Fragment:

Czy też wymagany jest podpis czytelny, przy czym jeśli tak, to za taki podpis przyjąć należy również samo nazwisko czytelnie, czy też wymagane jest łącznie czytelne imię i nazwisko... Czy złożenie podpisu podmiotu odbierającego/dostarczającego lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/dostarczający wyroby węglowe w polu 14 dokumentu dostawy wyrobów węglowych, jeżeli odbierającym/dostarczającym lub upełnomocnionym do odbioru węgla przez kupującego jest podmiot lub jednostka, może nastąpić poprzez: złożenie przez pracownika tego podmiotu lub jednostki podpisu czytelnego (łącznie imię i nazwisko lub samo nazwisko, bez pieczęci imiennej) lub alternatywnie nieczytelnego podpisu łącznie z pieczęcią imienną tej osoby... Czy Podatnik ma prawo domagać się w polu 14 dokumentu dostawy od osoby fizycznej upełnomocnionej przez kupującego podpisu czytelnego (pełne imię i nazwisko) albo podpisu nieczytelnego łącznie z pieczęcią imienną, zaś w przypadku osoby fizycznej działającej osobiście dopuszczać podpis nieczytelny bez pieczęci imiennej... Czy czytelny podpis, o którym mowa w art. 89 ust. 6 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym musi zawierać nazwisko oraz pełne imię osoby składającej oświadczenie do celów opałowych...

2012
6
gru

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podpisu dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi

Fragment:

Takiej pewności nie stwarzają: parafa, faksymile czy pieczątka imienna, toteż nie mogą być one uznane za podpis osoby składającej oświadczenie. Parafę odróżnia od podpisu przede wszystkim funkcja. Parafa stanowi bowiem sposób sygnowania dokumentu, mający świadczyć o tym, że jest on przygotowany do złożenia podpisu. Immanentną cechą podpisu bowiem jest własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego (ukształtowanie liter, ich łączenie itp.), pozwala na stwierdzenie - za pomocą graficznej ekspertyzy pisma - że jest on autentyczny. W związku z powyższym, podpisem jest wyłącznie znak napisany, a więc podpisem nie jest również pieczęć wskazująca imię i nazwisko osoby czy faksymile, ponieważ mogą być odciśnięte na oświadczeniu przez inną osobę. Pieczęć imienna czy faksymile osoby składającej podpis mogą pełnić jedynie funkcję informacyjną. Powyższe stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2009 r. IV CSK 78/09 „przy braku ustawowej definicji podpisu, określenie cech, jakim powinien odpowiadać znak graficzny, aby można go było uznać za podpis, jest przedmiotem wypowiedzi judykatury i doktryny.

2012
4
wrz

Istota:

Czy będąc w związku małżeńskim może Pani złożyć wniosek VZM-1 indywidualnie bez podawania danych małżonka i jego podpisu?

Fragment:

Jednym z niezbędnych warunków jakie powinien spełniać podlegający rozpatrzeniu wniosek osoby pozostającej w związku małżeńskim, są podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego małżonków. Jest to wymóg rangi ustawowej, od którego przepisy nie przewidują żadnych odstępstw niezależnie od sytuacji osobistej (życiowej) podatników. Dlatego też, wniosek osoby pozostającej w związku małżeńskim, niezależnie od tego czy ma on charakter wniosku wspólnego małżonków czy odrębnego, bez danych dotyczących małżonka oraz jego podpisu, należy uznać za niekompletny, niespełniający wymogów ustawowych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jeżeli pomimo zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej pozostaje Pani w związku małżeńskim, a pomiędzy Panią i małżonkiem Sąd nie orzekł separacji nie może Pani złożyć wniosku VZM-1 indywidualnie, bez podawania danych małżonka i jego podpisu, bowiem powyżej zacytowany przepis wymaga złożenia podpisów przez obojga małżonków. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.

2012
21
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu dostawcy, których akceptacja nastąpiła poprzez złożenie podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur VAT

Fragment:

Przepis § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia zobowiązuje podatnika dokonującego nabycia towarów lub usług do przedstawienia „oryginału i kopii faktury do jej akceptacji w formie podpisu", z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi a kopia faktury ma pozostać u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi. Jest to niezbędne aby uznać akceptację faktury wystawionej przez nabywcę towaru. Przepis ten nakazuje nabywcy przedstawić dostawcy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, nie precyzując gdzie podpis ma zostać złożony. Oznacza to, że przepis nie wymaga złożenia podpisu na akceptowanej fakturze (oryginale i jej kopii). Zatem zapis dotyczący akceptacji w formie podpisu winien być rozumiany w ten sposób, że dostawca musi dokonać akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę poprzez podpis, ale niekoniecznie na przedstawionych fakturach. Tym samym akceptacja w formie podpisu może być wyrażona poprzez podpis także na innym dokumencie. Zgodnie z art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE faktury mogą być wystawiane przez nabywcę lub usługobiorcę w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na ich rzecz przez podatnika, w przypadku gdy istnieje wcześniejsze porozumienie między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

2012
13
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w imieniu dostawcy przez nabywcę

Fragment:

III SA/Wa 1330/09 „wprowadzony w § 6 ust. 2 pkt 2 b rozporządzenia MF, zapis o wymogu ‘akceptacji w formie podpisu’ winien być rozumiany w ten sposób, że dostawca i usługodawca muszą zaakceptować dokument przez złożenie podpisu, ale niekoniecznie na jego oryginale i kopii. (...) przepis rozporządzenia MF nie stawia takiego wymogu, nakazuje jedynie przedstawić drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji. (...) ‘akceptacja przez podpis’ może być złożona na jakimkolwiek dokumencie wskazanym w umowie”. Podobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sygn. III SA/Wa 2494/10, stwierdzając, iż złożenie podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur jest de facto tym samym, czym jest złożenie podpisu na każdej fakturze z osobna, Osoba, która podpisuje zbiorcze zestawienie faktur tak samo zaświadcza swoim podpisem, iż faktury zostały jej przedłożone, jak w sytuacji złożenia podpisu na poszczególnej fakturze”. Taki pogląd został również zaprezentowany w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. o sygn. I FSK 1053/10. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż faktury VAT wystawione przez nabywcę w imieniu dostawcy, których akceptacja nastąpiła poprzez złożenie przez dostawcę podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur VAT, uprawnia Spółkę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany.

2011
1
paź

Istota:

Akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii faktury.

Fragment:

Stąd wprowadzony w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia MF, zapis o wymogu „akceptacji w formie podpisu” winien być rozumiany w ten sposób, że dostawca i usługodawca muszą zaakceptować dokument poprzez złożenie podpisu, ale niekoniecznie na jego oryginale i kopii. Podkreślić należy, że przepis rozporządzenia MF nie stawia takiego wymogu, nakazuje jedynie przedstawić drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji. Akceptacja nie może być w tym przypadku wyrażona uznaniem milczącym, lecz musi być dokonana poprzez złożenie podpisu, jednakże rozporządzenie nie wymaga złożenia podpisu na fakturze, tylko zaakceptowania tejże faktury w „formie podpisu”. W ten sposób analizowane rozporządzenie Ministra Finansów nie jest sprzeczne z Dyrektywą 2006/112/WE, lecz zawiera zapis nieprecyzyjny, sugerujący złożenie podpisu na fakturze. Gdyby przepis wymagał podpisu na fakturze i jej kopii, to byłby sprzeczny z Dyrektywą 2006/112/WE zezwalającą państwom członkowskim na wprowadzenie na swoim terenie dodatkowych warunków, ale z całą pewnością warunków, które nie byłyby sprzeczne z zapisem art. 229 Dyrektywy. Słuszne jest więc stanowisko Spółki, że „akceptacja przez podpis” może być złożona na jakimkolwiek dokumencie, z tym że musi to być dokument wskazany w umowie stron i w terminach w niej wyznaczonych, a według Dyrektywy w porozumieniu kontrahentów.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość złożenia oświadczenia o przeznaczeniu gazu przez osobę reprezentującą podmiot odbierający.

Fragment:

Potwierdzenie odbioru wyrobów wymienionych w dokumencie dostawy w polu 11 następuje poprzez wskazanie daty i złożenie podpisu przez podmiot uprawniony w polu 10. Ponadto podkreślenia wymaga, iż złożenie podpisu na dokumencie dostawy zawierającym oświadczenie o przeznaczeniu przez nieupoważnioną (nieuprawnioną osobę) do tej czynności, należy traktować jako złamanie warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Analizując oświadczenie w dokumencie dostawy podpisane przez pełnomocnika reprezentującego nabywcę, należy sprawdzić zarówno czy osobie składającej podpis na dokumencie dostawy zawierającej oświadczenie udzielono pełnomocnictwa oraz czy udzielono go skutecznie. Podkreślenia wymaga, iż w interesie Wnioskodawcy jest posiadanie prawidłowych dokumentów dostawy zawierających oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów upoważniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy. W celu zabezpieczenia swoich interesów Wnioskodawca może np. żądać od nabywcy przedstawienia dokumentów (pełnomocnictwa) upoważniających osobę(y) do występowania w imieniu nabywcy. W przypadku bowiem oświadczenia w dokumencie dostawy podpisanego w imieniu nabywcy przez osoby nieuprawnione może zostać ono zakwestionowane np. w toku kontroli lub postępowania podatkowego jako nieuprawniające do zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od akcyzy.

2011
1
wrz

Istota:

Sposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej

Fragment:

Stosownie do treści § 4 cytowanego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Natomiast w myśl § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia, faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania. Stosownie do § 6 ust. 6 rozporządzenia, dane gwarantujące autentyczność pochodzenia i integralność treści każdej faktury przesłanej w formie elektronicznej powinny być przechowywane i udostępniane organom podatkowym i organom kontroli skarbowej na zasadach ustalonych dla tych faktur. Dokonując analizy powyższych regulacji prawa podatkowego stwierdzić należy, iż miejscem przechowywania faktur elektronicznych może być zarówno terytorium kraju lub terytorium kraju członkowskiego.