1061-IPTPB1.4511.91.2016.1.SK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie świadczeń, w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez prezesa zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, stanowić będą przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu?
1061-IPTPB1.4511.91.2016.1.SKinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. kształcenie
  3. podnoszenie kwalifikacji
  4. płatnik
  5. studia
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przekazanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi sprzedaż poprzez dwa sklepy internetowe. Głównym kodem PKD przypisanym do działalności Spółki jest 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Zarząd jest jednoosobowy. W związku z planowanym rozwojem oraz rynkiem, na którym działa Spółka, w celu przyciągnięcia jak największej liczby klientów, a tym samym zwiększenia przychodów ze sprzedaży, istotnym jest odpowiednie wykorzystanie zasad marketingu. Wszelkie podejmowane działania związane z promocją i reklamą wymagają specjalistycznej wiedzy. Charakter oraz skala działalności Spółki wymaga, aby prezes zarządu posiadał możliwie najwyższe kwalifikacje zawodowe, co oznacza m.in. niezbędną wiedzę w zakresie organizowania i prowadzenia biznesu internetowego, w tym zasad marketingu. Zważywszy na dynamicznie rozwijający się i zmieniający rynek oraz inne okoliczności warunkujące prowadzenie działalności na danym rynku i w danej skali, kwalifikacje te winny być nieustannie rozwijane, co jest niezbędne do utrzymania dotychczasowej pozycji Wnioskodawcy i rozwijania własnej działalności.

Z inicjatywy Spółki, prezes zarządu, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, podnosi kwalifikacje zawodowe w ramach studiów o kierunku marketing i komunikacja rynkowa, specjalność e-marketing. W związku z powyższym, Spółka zamierza przyznać skierowanemu do podniesienia kwalifikacji zawodowych (zgodnie z Kodeksem pracy) prezesowi zarządu dodatkowe świadczenia, dotyczące pokrycia opłaty za kształcenie (czesne), przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Zasady wzajemnych rozliczeń oraz obowiązki stron wynikać będą z podpisanej umowie pomiędzy Spółką, a prezesem zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie wyżej opisanych świadczeń, w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez prezesa zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, stanowić będą przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez prezesa zarządu, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, skierowanego przez Spółkę na studia o kierunku marketing i komunikacja rynkowa oraz wskazanie jako specjalność e marketing, stanowią przychód ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), a co za tym idzie w oparciu o art. 31 ww. ustawy, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Należy zatem przyjąć, że w związku z przywołanymi przepisami wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi przychód ze stosunku pracy. Ustawodawca wskazał bowiem, że do przychodów pracowniczych zalicza się wszelkiego rodzaju świadczenia przekazywane pracownikowi. Takim świadczeniem jest niewątpliwie sfinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika.

Z art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy wynika jednak, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 powołanej ustawy koresponduje z przepisami innymi niż przepisy prawa podatkowego; w tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

Ustawodawca w art. 103(1) § 1 ustawy Kodeks pracy określił, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 103(3) Kodeksu pracy), które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc przywołane wyżej regulacje prawne do przedstawionego przez Spółkę zagadnienia uznać należy, że jeżeli Spółka skieruje pracownika na studia, albo na wniosek pracownika wyrazi zgodę na taką formę podnoszenia kwalifikacji, to ma to związek z podnoszeniem kwalifikacji zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zdaniem Spółki, znajomość zasad e-marketingu oraz komunikacji rynkowej jest kluczowa w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu internetowego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna prowadzana przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Rolą prezesa zarządu jest nie tylko reprezentowanie Spółki, ale przede wszystkim prowadzenie jej spraw, tj. dbanie o jej ciągły rozwój oraz sprawowanie nadzoru.

Zgodnie z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zarząd spółki jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Oznacza to, że zarząd prowadzi sprawy Spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Spółki oraz reprezentuje Spółkę. Należy zatem uznać, że istnieje związek pomiędzy marketingiem, komunikacją rynkową oraz e marketingiem, a działalnością Spółki i zakresem obowiązków prezesa zarządu.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że otrzymane przez prezesa zarządu świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji, w przypadku skierowania prezesa zarządu na studia lub wyrażenia przez Spółkę zgody na tę formę podnoszenia kwalifikacji, odbywać się będą zgodnie z Kodeksem pracy i tym samym stanowić będą przychód podatkowy, korzystający ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Spółce, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia oraz poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. przychodu.

Potwierdzeniem poprawności stanowiska Spółki są orzeczenia WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1915/07), czy też WSA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 1595/07), w których podniesiono, że szkolenie zawodowe nie stanowi dla pracownika przychodu, o ile wpływa ono na prawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków. Również skład orzekający NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 893/06 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że „W sytuacji, gdy pracodawca ponosi wydatki na szkolenia pracowników, które mają związek z wykonywaną pracą poprzez podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań służbowych, pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu”.

Wnioskodawca dodał, że podobne stanowisko zajęli:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2013 r., Nr IBPBII/1/415-1052/12/ASz,
  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr IBPBII/1/4511-246/15/MD.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.