IPTPB1/415-540/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Podmioty powiązane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 24 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podmiotów powiązanych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka z o.o.”). Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów spożywczych, przede wszystkim żywności mrożonej, przypraw i napojów.

Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jako wspólnik Spółki cywilnej działającej pod firmą X Spółka cywilna. Spółka cywilna ma również drugiego wspólnika, który jest wspólnikiem ww. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki cywilnej jest działalność handlowa w zakresie artykułów spożywczych.

X Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością jest powiązana osobowo ze Spółką cywilną poprzez zarządzających i wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy są jednocześnie wspólnikami Spółki cywilnej.

Spółka cywilna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, dokonuje ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością transakcji hurtowej sprzedaży i zakupu towarów handlowych.

W przyszłości Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach prowadzonej działalności Spółka cywilna będzie dokonywać innych transakcji z powiązaną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca ma wątpliwość, czy transakcje dokonywane przez Spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, o której mowa w przepisach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy między Spółką cywilną, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, oraz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji, czy Wnioskodawca będzie podlegał regulacjom zawartym w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy transakcje zawierane przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacja cen transferowych) dla tych transakcji, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca jako wspólnik Spółki cywilnej jest zobowiązany do sporządzenia takiej dokumentacji...
  3. Czy do transakcji zawieranych przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będą miały zastosowanie przepisy art. 30d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, między Spółką cywilną i Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”).

W związku z powyższym transakcje zawierane przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będą podlegały regulacjom zawartym w art. 25 updof (pytanie 1 we wniosku).

Krąg podmiotów powiązanych dla potrzeb podatku dochodowego określają przepisy art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:

  1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
  2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
  3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

  1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
  2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Jednocześnie zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 25 ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Powołane przepisy przewidują możliwość szacowania dochodu przez organy podatkowe, jeśli warunki transakcji zawieranych przez dany podmiot będą odbiegały od warunków rynkowych i wyniku transakcji dojdzie do zaniżenia podstawy opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 25 ust. 1 updof formułują pojęcie „podmiotu krajowego”, przez który rozumie się podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę lub zarząd na terytorium kraju. W takim rozumieniu Spółka cywilna nie jest „podmiotem krajowym”, o którym mowa w tych przepisach. Podatnikiem podatku dochodowego jest bowiem Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki cywilnej, a nie sama Spółka. Tym niemniej przepisy art. 25 będą miały zastosowanie do transakcji zawieranych przez Wnioskodawcę. Bowiem dla zastosowania tego przepisu wystarczające jest aby jedna ze stron była podatnikiem podatku dochodowego - w tym przypadku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Taką wykładnię omawianych przepisów prezentują również organy podatkowe w wydawanych w tym zakresie interpretacjach. W interpretacji z dnia 28 lutego 2013 r., Nr ILPB3/423-19/10/13-S/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - wydanej w zakresie analogicznych przepisów, które obowiązują na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych - potwierdził że „z przepisu tego nie wynika, iż określone w nim „warunki” (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczą tylko warunków w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami (podatnikami) powiązanymi. Takie „warunki” (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczyć więc mogą, np. sposobu ustalenia praw do udziału w zyskach utworzonej przez podmioty powiązane spółki osobowej, czy utworzonego wspólnego przedsięwzięcia, jak również warunków umów zawieranych przez podatnika z podmiotami trzecimi (z podmiotami formalnie z podatnikiem niepowiązanymi), jeżeli podstawą ustalenia tych warunków nie są czynniki rynkowe, lecz warunki takie zostały narzucone lub ustalone w wyniku istniejących powiązań. W związku z tym, jeżeli Wnioskodawca i podmioty powiązane z Wnioskodawcą utworzą spółkę osobową, a warunki transakcji zawieranych przez Wnioskodawcę z tą spółką i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z Wnioskodawcą wspólników z taką spółką osobową odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego Wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania Wnioskodawcy z pozostałymi wspólnikami spółki osobowej nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe - na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - mogłyby określić dochód Wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W związku z powyższym transakcje zawierane przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będą stanowiły transakcje z jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezależnie od powyższego, opisane transakcje nie będą podlegały obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie 2 sformułowane we wniosku).

Przepisy art. 25a updof określają obowiązek sporządzania przez podatników dokumentacji w zakresie:

  • transakcji zawieranych przez podatnika podatku dochodowego z podmiotami powiązanymi z podatnikiem w sposób, o którym jest mowa w art. 25 ust. 1 i 4,
  • transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przepis art. 25a określa zatem krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji. Obowiązkiem dokumentowania objęte będą jedynie transakcje dokonywane przez podatnika z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów art. 25 ust. 1 i ust. 4. W przepisie art. 25 ust. 1 pkt 1, użyte jest pojęcie „podmiot krajowy”, które oznacza podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę cywilną nie występuje ona jako podmiot krajowy, bowiem podatnikiem podatku dochodowego są jej wspólnicy. Jednocześnie Spółka cywilna jest stroną transakcji w rozumieniu cywilnoprawnym, zatem transakcji dokonuje Spółka cywilna, a nie jej wspólnicy.

W konsekwencji, w omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 25a updof, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu. W związku z powyższym, jeżeli Spółka cywilna zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Konsekwencją powyższego wniosku jest również brak możliwości zastosowania sankcyjnej, tj. 50%, stawki podatku dochodowego w przypadku szacowania dochodów przez organy podatkowe (pytanie 3 we wniosku). Zastosowanie podwyższonej stawki przewiduje art. 30d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 30d ust. 4 przewiduje, że jeżeli organy podatkowe określą na podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%. Z przepisu powyższego wynika, że możliwość zastosowania 50% stawki podatkowej dotyczy jedynie transakcji objętej obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, a więc transakcji zawieranych między podatnikami podatku dochodowego.

Podsumowując, transakcje zawierane przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Natomiast warunki transakcji zawieranych przez Spółkę cywilną ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem kontroli organów podatkowych.

W przypadku stwierdzenia, że ceny stosowane w tych transakcjach odbiegają od warunków rynkowych, organy podatkowe mogą dokonać stosownego oszacowania dochodu, na podstawie art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko prezentują również organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 27 listopada 2012 r., Nr ILPB4/423-276/12-4/MC, stwierdził, że spółka komandytowa „nie może stanowić „podmiotu krajowego”, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, nie może być podmiotem powiązanym w rozumieniu wskazanego przepisu. „Podmiotem krajowym” mogą być jedynie wspólnicy SK mający siedzibę, zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. Spółka – wspólnik SK), jednakże transakcje gospodarcze zawierane i realizowane są pomiędzy SK, występującą jako odrębny od wspólników podmiot gospodarczy, a innym podmiotem gospodarczym (w analizowanej sytuacji pomiędzy SK a Spółką - wspólnikiem SK). W związku z powyższym, jeżeli Spółka (będąca wspólnikiem „SK” oraz „innej SK”) zawiera/będzie zawierać transakcje z mającymi siedziby na terytorium Polski spółkami osobowymi prawa handlowego („SK” oraz „inną SK”), to transakcje te nie podlegają/nie będą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba że zapłata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana jest/będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Wówczas z tytułu ww. transakcji, jeśli zajdą okoliczności wskazane w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis ten będzie miał zastosowanie do Wnioskodawcy.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.