DD7/033/43/KSU/2014 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca po stronie pożyczkobiorcy – Spółki wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ZMIANA INTERPKKTACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Oz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Minister Fiansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2012 r. nr II.PB4/423-406/11-3/MC, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na wniosek Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca. Spółka lub Strona), zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretacje indywidualną w ten sposób, że stanowisko wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, uznaje za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 r. Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że jest częścią grupy. w której podmiotem dominującym jest spółka S.A. (spółka-matka). Podmiot dominujący jest równocześnie większościowym udziałowcem Spółki (100% udziałów). Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie inwestycji budowlanych. S.A. udzielała spółkom-córkom (w tym Wnioskodawcy) oprocentowany cli pożyczek, jednakże zamierza również udzielać spółkom powiązanym (w tym Wnioskodawcy) pożyczek nieoprocentowanych.

W związku z. przedstawionym stanem faktyczny m Spółka zadała następujące pytania:

Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od spółki-matki. po stronie pożyczkobiorcy (tj. Spółki):

  1. powstanie przychód / tytułu nieodpłatnego świadczenia w okresie dysponowania kwotami pożyczek, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74. poz. 397 ze zm.. zwanej dalej: updop)?:
  2. wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, na podstawie art. 9a updop?

W ocenie Spółki, otrzymanie przez nią od jej udziałowca nieoprocentowanej pożyczki jest neutralne podatkowo, nie wywołuje zatem żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w postaci powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto. zdaniem Spółki, w związku Z nieodpłatnym charakterem umowy pożyczki w przedmiotowej sprawie (bez wynagrodzenia w postaci odsetek), nie wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 9a updop.

W dniu 27 stycznia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (jako organ upoważniony) wydał interpretację indywidualną (znak: ILPB4/423-406711-3/MC). Przedmiotem interpretacji była odpowiedz na pytanie 2. tj. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. na podstawie art. 9a updop.

Organ upoważniony do wydania interpretacji uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania 2. za prawidłowe. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, umowa nieoprocentowanej pożyczki nie posiada wszystkich cech transakcji, o jakich mowa w art. 9a ust. 1 updop. W ocenie organu, odpłatność jest przesłanką konstytutywną dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów zważył, co następuje.

Na podstawie art. I4e § 1 Ordynacji podatkowej. Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów. Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Po zapoznaniu się / aktami sprawy, Minister Finansów uznaje stanowisko Wnioskodawca w zakresie pytania 2, wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 updop. podatnie) dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z. takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Natomiast, stosownie do art. 9a ust. 2 updop. obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  • 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego. określonego /godnie z art. 16 ust. 7 updop. albo
  • 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. o której mowa w art. 9a updop, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  • podatnik dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop.
  • kwota transakcji przekrocz) limity określone w art. 9a ust. 2 updop.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z. wniosku Spółki, pożyczkobiorca – Sp. z. o.o. jest podmiotem powiązanym z pożyczkodawcą – S.A., która posiada 100% udziałów w kapitale Wnioskodawcy.

W związku z brakiem legalnej definicji pojęcia "transakcja". Wnioskodawca powołał się na definicję tego pojęcia zawarta w Słowniku Języka Polskiego, zgodnie z którą przez transakcję należ rozumieć operacie handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowę handlową na kupna lub Sprzedaż towarów lub usług, zdaniem Spółki transakcja musi mieć zatem charakter odpłatny.

W ocenie Ministra Finansów pojęcie transakcja jest pojęciem o znaczeniu szerszym od wskazanego przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji. Pojęcie to obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami.. Pojęcie transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami. nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaż budź kupna towarów lub usług.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane rozumienie pojęcia transakcja, wskazać należy, iż nie musi mieć ona charakteru odpłatnego. Podmiot mogą dokonywać operacji, czynności, świadczeń o charakterze nieodpłatnym (tj. bez wynagrodzenia, którego wartość jest wyrażona w cenie), co nie pozbawia ich cech transakcji, o której mowa w art. 9a updop. Odpłatność nie jest zatem przesłanką konstytutywną dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a updop należy rozpatrywać w kontekście celu lego przepisu. Dokumentacja podatkowa dokonywanych przez podmioty powiązane transakcji przedstawiać ma warunki dokonywanych transakcji w celu ich porównania z warunkami stosowanymi przez podmioty niezależne w porównywalnych okolicznościach. Wskazać należ) ponadto, że zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z 10 stycznia 2012 r., sygn. U FSK 1319/10) przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust 1 i 4, a także art. 11 ust 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych".

Stosownie do art. 11 updop organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych prze/ podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności, zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a updop obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arrns length prhtciple), zgodnie z która podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby miedz.} sobą podmioty niepowiązane. Co ważne. sporządzenie i badanie dokumentacji transakcji (w tym przypadku nieodpłatnej transakcji pożyczki) przez organy podatkowe lub organ} kontroli skarbowej nie może ograniczać się tylko do badania ceny (o ile ta w ogóle występuje). Dokumentacja powinna bowiem umożliwiać analizę pod kątem warunków rynkowych również takich elementów pożyczki jak jej wartość. okres na jaki została udzielona, gwarancje spłaty, kalkulacja ryzyka etc. Dopiero tak uzyskany, pełń} obraz ekonomicznej istoty danej transakcji umożliwia organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej prawidłowe określenie rynkowości bądź nierynkowości danej transakcji. Niezależnie od powyższego, wskazać również należ}, iż cena w transakcji nie musi być w danym przypadku wyrażona bezpośrednio w pieniądzu (np. odsetki), ale może również stanowić inne świadczenie, w tym np. kompensatę, o której mowa w § 5 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268 ze zm.).

Wobec powyższego, opisana we wniosku o wydanie interpretacji czynność w postaci udzielenia Spółce nieoprocentowanej pożyczki przez podmiot powiązany ze Spółka, tj. S.A., stanowi transakcję, podlega zatem obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop (przy spełnieniu warunku dotyczącego limitów transakcji, wskazanych w art. 9a ust. 2 updop).

Minister Finansów, nie będąc organem odwoławczym w stosunku do Dyrektora Izby Skarbów ci w Poznaniu, który wydał interpretację indywidualna, dokonał zmiany interpretacji dnia 27 stycznia 2012 r. nr II.PB4/423-406/11-3/MC. Niniejsza zmieniona interpretacja indywidualna stanowi akt prawny lego samego rodzaju, co akt podlegający zmianie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4. 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydal zmianę interpretacji indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia. w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.. dalej: PPSA). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia .naruszenia prawa a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 PPSA). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 PPSA).